1. bookVolumen 34 (2016): Heft 1 (December 2016)
    ECONOMIC CRIME
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Black Market – Financial Crimes Committed for Personal Purposes

Online veröffentlicht: 07 Feb 2017
Volumen & Heft: Volumen 34 (2016) - Heft 1 (December 2016) - ECONOMIC CRIME
Seitenbereich: 45 - 62
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Journal of Laws of the Republic of Poland – 1947, 1952 Search in Google Scholar

Journal of Laws of the Polish People’s Republic – 1960, 1963 Search in Google Scholar

Monitor Polski – 1970, 1976 Search in Google Scholar

Statistical Yearbook 1969, Warsaw 1969 Search in Google Scholar

The Archive of New Files (AAN) – Council of Ministers Office (URM), sign. 5/31, 5/252, The report of the Main Office for Fighting with Usury and War Speculation Search in Google Scholar

National Archive in Poznań (APP): Special Commission for Fighting with Fraud and Economic Abuse – Poznań branch Search in Google Scholar

APP – County government in Skwierzyna 1945-1950 Search in Google Scholar

Dulczewski Z., Kwilecki A. (1962), Społeczeństwo wielkopolskie w osadnictwie Ziem Zachodnich [Greater Poland society in settling the western lands], Poznań. Search in Google Scholar

Handke W., Miłosz J., Zwiernik P. (2007), Twarze poznańskiej bezpieki – katalog wystawy [The faces of Poznań Security Office – exhibition catalog], IPN Poznań, http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/katalogi-wystaw/9858/Twarze-poznanskiej-bezpieki.html [access on: 24.09.2016]. Search in Google Scholar

Jarosz D. (2008), Polaków drogi do mieszkania w PRL (szkic problemu) [How Poles got flats in socialist Poland (outline of the problem)], lecture given in the Professor Anna Żarnowska seminar (September 2008), www.historiaspoleczna.uw.edu.pl/seminarium/miasto-przestrzen-i-ludzie/polakow_drogi_do_mieszkania_w_PRL [access on: 24.09.2016]. Search in Google Scholar

Jastrząb M. (2004), Manewr gospodarczy? Korekta polityki ekonomicznej na IX Plenum Komitetu Centralnego PZPR w 1953 r. [Economic maneuvers? Amendment of the economic policy in the 9th Plenary Session of the Polish United Workers’ Party Central Committee in 1953], “Przegląd Historyczny” 94/1, p. 48, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r2003-t94-n1/Przeglad_Historycznyr2003-t94-n1-s43-58/Przeglad_Historyczny-r2003-t94-n1-s43-58.pdf [access on: 17.09.2016]. Search in Google Scholar

Kochanowski J. (2015), Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944-1989 [Through the back door. Black market in Poland 1944-1989], Warsaw. Search in Google Scholar

Madej K. (2008), Wszyscy byliśmy przemytnikami. Obraz przestępczości przemytniczej i dewizowej w latach 1956-1970 [We were all smugglers. Smuggling and currency-related crime in the years 1956-1970], [in:] “Pamięć i Sprawiedliwość” no. 7/2 (13), p. 121-140. Search in Google Scholar

Miłosz J. (1995), Wstęp do inwentarza zespołu Komisja Specjalna do Walki z nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym – Delegatura w Poznaniu, [Introduction to the inventory of the Special Commission for Fighting with Fraud and Economic Abuse team – Poznań branch], Poznań. Search in Google Scholar

Pick D. (2003), Fenomen prywaciarza w PRL. Warszawa w latach 1956-1970, [The phenomenon of private business in socialist Poland. Warsaw in the years 1956-1970], Warsaw. Search in Google Scholar

Porębski S. (2013), Walka o władzę na Śląsku Cieszyńskim w latach 1945-1947 [Fight for power in Cieszyn Silesia in the years 1945-1947], Katowice, http://www.sbc.org.pl/Content/96285/doktorat3444.pdf [access on: 17.09.2016]. Search in Google Scholar

Sobczak I. (1992), Obraz demograficzny województw nadmorskich Polski w latach 1946-1990, Wybrane liczby i tendencje rozwoju [Demographics in the Pomeranian regions of Poland in the years 1946-1990. Selected figures and development trends], Gdańsk. Search in Google Scholar

Sowiński P. (2005), Wakacje w Polsce Ludowej. Polityka władz i ruch turystyczny (1945-1989) [Holidays in socialist Poland. Authorities’ policy and tourist movement (1945-1989)], Warsaw Search in Google Scholar

Szymańska K. (2009), Sklepy w czasach PRL [Shops in socialist Poland], Warszawa, http://wiedzaiedukacja.eu/wp-content/uploads/2009/05/karolina-szymanska-sklepy-w-prl.pdf, [access on: 21.09.2016]. Search in Google Scholar

Zaremba M. (2003), „Bigosowy socjalizm” Dekada Gierka, [Mixed socialism – Gierek’s decade] [in:] Miernik G. [ed.] Polacy w PRL. Strategie przystosowawcze [Poles in socialist Poland. Adaptive strategies], Kielce. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo