1. bookVolume 116 (2019): Issue 4 (April 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Lanckorona’s Market Square in the Context of the Landscape

Published Online: 16 May 2020
Volume & Issue: Volume 116 (2019) - Issue 4 (April 2019)
Page range: 45 - 70
Received: 27 Mar 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

2005 saw the completion of a project featuring the restoration of the surface of the Market Square in Lanckorona (the powiat of Wadowice, Lesser Poland Voivodship), funded by European Union funds. The design bound the contemporary needs of residents and tourists with the tradition of the place. It is also characterised by attractive visual linkages with the hills of the Beskidy Mountains seen in the background. The walls of this urban interior are composed of the frontages of timber residential market-side buildings. The construction included all of the design’s assumptions and the market square currently enjoys significant popularity, being often used by residents and tourists, with its surface often playing host to occasional open-air events.

Keywords

[1] Adamczewska-Wejchert H., Wejchert K., Małe miasta. Problemy urbanistyczne stale aktualne, Warszawa 1986.Search in Google Scholar

[2] Böhm A., Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji, Kraków 2017, 145–146.Search in Google Scholar

[3] Bobek W., Assessing risks caused by in historic gardens and park areas, [in:] Threats occurring in historical gardens of countries in Central Europe, (Zagrożenia występujące w ogrodach historycznych krajów Europy Środkowej), monografia 523, seria Architektura, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2016, 53–118.Search in Google Scholar

[4] Bobek W., Łakomy K., Contemporary processes and the selection of materials in historical urban greenery areas on example from Cracow and Warsaw, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 471, Session 8, 2019.10.1088/1757-899X/471/9/092018Search in Google Scholar

[5] Dąbrowska-Budziło K., Forma i treść krajobrazowej kompozycji, Kraków 2013.Search in Google Scholar

[6] Fekete A., van den Toorn M., Sacred eye-catchers, Urbanity and Architecture Files Krakow Section of Polish Academy of Sciences, Vol. XLVI, 2018, 303–311.Search in Google Scholar

[7] Hodor K., Rozwiązania nawierzchni przy zabytkowych zespołach sakralnych, Technical Transactions, 2-A/1/2011, 83–89.Search in Google Scholar

[8] Hodor A., Fekete A., The sacred in the landscape of the city, Technical Transactions 1/2019, 11–18.10.4467/2353737XCT.19.002.10042Search in Google Scholar

[9] Hodor K., Klimek J., Attempts and methods of revitalizing the centres of small localities. Selected examples, Journal of Sustainable Architecture And Civil, 2013.No.4(5), Technologija Knaunas 2013, 13–17.10.5755/j01.sace.4.5.4829Search in Google Scholar

[10] Hodor K., Sawicka M., The role of landscape architecture in the process of revitalising rural areas, (rola architektury krajobrazu w procesie rewitalizacji wsi), Technical Transactions 2-A/2016, 177–187.Search in Google Scholar

[11] Hodor K., Wilkosz-Mamcarczyk M., Rola strefy sacrum w turystyce pielgrzymkowej na przykładzie wybranych obiektów powiatu wadowickiego oraz krakowskiego, [in:] „Turystyka jako rytuał”, (ed.) M.K. Leniartek, Monografie – prace zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, 145–155.Search in Google Scholar

[12] Hrehorowicz-Gaber H., Recreational and tourist qualities of submontane resorts within the Cracow metropolitan area, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 471, 2019.10.1088/1757-899X/471/11/112022Search in Google Scholar

[13] Kosiński W., Aktywizacja turystyczna małych miast. Aspekty architektonicznokrajobrazowe, Kraków 2000.Search in Google Scholar

[14] Kuśnierz K., Kuśnierz-Krupa D., Funkcja turystyczna jako czynnik aktywizacji małych miast zabytkowych dawnej Ziemi Krakowskiej w drugiej dekadzie XXI wieku – wybrane problemy, Tourist function as an activating factor in small historic towns in the former Krakow region in the second decade of the 21st century – selected problems, Journal of Heritage Conservation, 42/2015, 61–70.Search in Google Scholar

[15] Mitkowska A., Układy urbanistyczne uwarunkowane szczególnego typu kompozycja ogrodową lub tradycja miejsca, [in:] „Strategie rewaloryzacji miast w Polsce i w innych krajach”, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu „Studia i Materiały. Krajobrazy” 25 (37), Warszawa 1988, 72–78.Search in Google Scholar

[16] Mitkowska A., Bogactwo kompozycyjne i krajobrazowe Kalwaryjskiego parku Pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowskiej, [in:] „Kalwaria Zebrzydowska – Polska Jerozolima skarbem kościoła i narodu polskiego” (ed. Gniecki Cz. OFM), Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 2002, 183–215.Search in Google Scholar

[17] Mitkowska A., Kalwaria Zebrzydowska – Światowe Dziedzictwo Kultury i Natury, [in:] „Kalwaria Zebrzydowska – Polska Jerozolima skarbem kościoła i narodu polskiego” (ed. Gniecki Cz. OFM), Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 2002, 327–347.Search in Google Scholar

[18] Mitkowska A., Aktywizacja turystyczna Lanckorony wobec wpisu krajobrazu komponowanego Kalwarii Zebrzydowskiej na Listę Światowego Dziedzictwa, „Folia Turistica”, wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2002, 49–54.Search in Google Scholar

[19] Mitkowska A., Typowe materiały i technologie budowlane w kreowaniu autentyzmu formy tradycyjnego prowincjonalnego domu (na przykładzie Lanckorony), Czasopismo Techniczne, 4-A/2007, 231–236.Search in Google Scholar

[20] Mitkowska A., Architektura krajobrazu w służbie ludności lokalnego mikroregionu, [in:] „Oblicza dobra”, Sympozja 2. Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, 79–92.Search in Google Scholar

[21] Mitkowska A., Łakomy K., Ochrona obiektów krajobrazowych i ogrodowych z uwzględnieniem tradycyjnych wartości kulturowo-przyrodniczych poprzez odczytanie i eksponowanie „genius loci”, [in:] „Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce” (ed.) B. Szmygin, ICOMOS, Politechnika Lubelska, Warszawa–Lublin 2008, 75–83.Search in Google Scholar

[22] Wielgus K., Środulska-Wielgus J., Wyjątkowe i uniwersalne wartości dawnych krajobrazów warowny Chunique and universal values of former fortified landscapes, Urbanity and Architecture Files Krakow Section of Polish Academy of Sciences, Vol. XLVI, 2018, 431–447.Search in Google Scholar

[23] Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce. odbudowa i konserwacja. 1. miasta historyczne, (ed.) W. Zin, Warszawa 1986.Search in Google Scholar

[24] Mitkowska A., Szkic uzasadnienia wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO dla krajobrazu kulturowego fundacji kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, zgłoszenie wstępne, typescript in possession of the General Conservator of Historical Monuments, Kraków–Warszawa, November 1997.Search in Google Scholar

[25] Mitkowska A. (et al.), Wniosek RP o wpis krajobrazu komponowanego Kalwarii Zebrzydowskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (V Government Programme: „Ochrona i konserwacja zabytkowego krajobrazu kulturowego”), typescript in possession of the General Conservator of Historical Monuments, Kraków–Warszawa, June 1998.Search in Google Scholar

[26] Mitkowska A., Projekt planu gospodarowania obiektem, dokumentacja dodatkowa do wniosku RP o wpis Kalwarii Zebrzydowskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, typescript with drawing sheets in possession of the General Conservator of Historical Monuments, Kraków–Warszawa, September 1999.Search in Google Scholar

[27] Mitkowska A., Projekt „obelisku” – tablicy informacyjnej o strefie Światowego Dziedzictwa na zamku lanckorońskim (commissioned by the Office of the Municipality of Lanckorona), Lanckorona, June 2001.Search in Google Scholar

[28] Mitkowska A., Koncepcja nawierzchni chodników dla dolnej części rynku w Lanckoronie i ul. Piłsudskiego, typescript with drawing sheets in possession of the Office of the Municipality of Lanckorona, Lanckorona, April 2003.Search in Google Scholar

[29] Myczkowski Z. (et al.), Studium zagospodarowania zieleni Rynku w Lanckoronie, pre-design study documentation Kraków, typescript in possession of the Office of the Municipality of Lanckorona. April–July 2003.Search in Google Scholar

[30] Mitkowska A. (et al.), Studium kompozycyjne do projektu rewaloryzacji płyty rynku w Lanckoronie. Pprojekt koncepcyjny rewaloryzacji średniowiecznego rynku w Lanckoronie, Kraków–Lanckorona; typescript with drawing sheets in possession of the Office of the Municipality of Lanckorona, October 2003.Search in Google Scholar

[31] Mitkowska A., Raport z nadzoru autorskiego I etapu rewaloryzacji rynku w Lanckoronie (chodniki i wjazdy w pierzei południowej), Lanckorona, typescript with sketches in possession of the Office of the Municipality of Lanckorona, August 2004.Search in Google Scholar

[32] Mitkowska A., Wytyczne szczegółowe do realizacji rewaloryzacji rynku w Lanckoronie (wskazania do ustalenia warunków przetargu na realizację projektu), Kraków–Lanckorona typescript with design sheets in possession of the Office of the Municipality of Lanckorona, February 2005.Search in Google Scholar

[33] Mitkowska A., Korekta wskazań w zakresie gospodarowania drzewostanem na rynku w Lanckoronie, Lanckorona, typescript with sketches in possession of the Office of the Municipality of Lanckorona, August 2005.Search in Google Scholar

[34] Mitkowska A., Lanckorona – rynek, wskazania porealizacyjne, Kraków, typescript with drawing sheets in possession of the Office of the Municipality of Lanckorona, January 2006.Search in Google Scholar

[35] Mitkowska A., Rewaloryzacja rynku w Lanckoronie, folder promocyjny, Kraków– Lanckorona, typescript with illustrations in possession of the Office of the Municipality of Lanckorona, March 2006.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo