1. bookVolume 115 (2018): Issue 11 (November 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

The restitution of Garbary, Cracow’s largest suburb, after the destruction caused by the invasion of archduke Maximilian Habsburg in 1587

Published Online: 23 May 2020
Volume & Issue: Volume 115 (2018) - Issue 11 (November 2018)
Page range: 39 - 52
Received: 05 Sep 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

This paper presents an outline of the history of spatial transformations of Cracow’s largest suburb in the years 1587–1655. So far, this topic has not been given due attention and the published works only present the history of Garbary up to the invasion of Archduke Maximilian Habsburg in 1587. However, the siege of Cracow by supporters of the representative of the House of Habsburg, who aspired to the throne, closed an extremely successful stage in the history of the suburb, and the liquidation of existing buildings forced its residents to undertake a quick and intensive reconstruction. Furthermore, the paper contributes to further research into the suburb’s development at the end of the 16th century and in the first half of the 17th century, thus filling a considerable gap in research on the development of the urban system of Cracow.

Keywords

[1] Akta wizytacji dekanatu krakowskiego z r. 1599, przeprowadzonej z polecenia kardynała Jerzego Radziwiłła – część I, published by Cz. Skowron, Lublin 1965.Search in Google Scholar

[2] Atlas historyczny miast polskich, collective work, ed. R. Czaja, vol. V Małopolska, issue 1, Kraków 2007Search in Google Scholar

[3] Banach J., Dawne widoki Krakowa, Kraków 1983.Search in Google Scholar

[4] Bąkowski K., Dawne kierunki rzek pod Krakowem, „Rocznik Krakowski”, vol. V, 1902, pp. 138–172.Search in Google Scholar

[5] Bieniarzówna J., Małecki J.M., Kraków w wiekach XVI–XVIII, Dzieje Krakowa, vol. 2, Kraków 1984.Search in Google Scholar

[6] Bieniarzówna J., Piotrowski A.T., Sanktuarium maryjne w kościele OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie. Dzieje kultu i kaplicy, Kraków 1983.Search in Google Scholar

[7] Friedberg M., Kraków w dobie Odrodzenia (wiek XVI i pierwsza połowa XVII) [in:] Kraków. Studia nad rozwojem miasta, collective work, ed. J. Dąbrowski, Kraków 1957, pp. 189–227.Search in Google Scholar

[8] Garbary [in:] Encyklopedia Krakowa, collective work, ed. A. H. Stachowski, Warszawa–Kraków 2000, pp. 228–229.Search in Google Scholar

[9] Grabowski A., Przedmieścia i okolice Krakowa. Wypisy z Dzieł, Kraków 2007.Search in Google Scholar

[10] Kęder I., Kęder W., Kościoły nieistniejące [in:] Encyklopedia Krakowa, collective work, ed. A. H. Stachowski, Warszawa–Kraków 2000, pp. 450–451.Search in Google Scholar

[11] Kolak W., Inwentarz akt jurydyk krakowskich 1412–1809, Warszawa 1968.Search in Google Scholar

[12] Kolak W., Jurydyki Krakowskie, „Archeion”, vol. XXXVIII, 1962, pp. 219–240.Search in Google Scholar

[13] Komorowski W., Krasnowolski B., Średniowieczne i renesansowe pałace krakowskie [in:] Mecenat artystyczny a oblicze miasta, collective work, ed. D. Nowacki, Kraków 2008, pp. 77–99.Search in Google Scholar

[14] Krasnowolski B., Młynówka Królewska – geneza i przekształcenia, „Rocznik Krakowski”, vol. LXIX, Kraków 2003, pp. 25–32.Search in Google Scholar

[15] Kronika mieszczanina Krakowskiego z lat 1575–1595, published by H. Barycz, Kraków 1930.Search in Google Scholar

[16] Księga wiertelnicza krakowska, published by K. Jelonek-Litewka, A. Litewka, Ł. Walczy, part I (1568–1577), Kraków 1997; part II (1578–1591), Kraków 1998; part III (1592–1597), Kraków 1999; part IV (1598–1606), Kraków 2000.Search in Google Scholar

[17] Księgi Ławnicze Krakowskie 1365–1376 i 1390–1397. Acta scabinalia Cracoviensia 1365–1376 et 1390–1397, published by S. Krzyżanowski, Kraków 1904.Search in Google Scholar

[18] Laberschek J., Rozwój przestrzenny krakowskiego zespołu osadniczego extra muros XIII–XVIII w. [in:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, collective work, ed. J. Wyrozumski, Kraków 2007, pp. 297–354.Search in Google Scholar

[19] Lepszy K., Oblężenie Krakowa przez arcyksięcia Maksymiliana w 1587, Kraków 1929.Search in Google Scholar

[20] Leszczyńska–Skrętowa Z., Czarna Ulica [in:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, part 1, vol. 3, Wrocław–Łódź 1985, pp. 438–439.Search in Google Scholar

[21] Leszczyńska–Skrętowa Z., Czarna Wieś [in:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, part 1, vol. 3, Wrocław–Łódź 1985, pp. 439–441.Search in Google Scholar

[22] Małecki J.M., Życie gospodarcze XVI-wiecznego Krakowa [in:] Szkice z dziejów Krakowa od czasów najdawniejszych do pierwszej wojny światowej, collective work, ed. J. Bieniarzówna, Kraków 1968, pp. 89–128.Search in Google Scholar

[23] Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa od 1300 do 1400, published by F. Piekosiński and J. Szujski, Kraków 1878.Search in Google Scholar

[24] Pasiecznik J., Kościół i klasztor Reformatów w Krakowie, Kraków 1978.Search in Google Scholar

[25] Petrus K., Analiza piętnasto- i szesnastowiecznej zabudowy zachodnich przedmieść Krakowa przykładem badań nad zaginioną architekturą miasta / Analysis of the 15th- and 16th-century building development of the western suburbs of Cracow as an example of research into the lost architecture of the town, “Czasopismo Techniczne – Technical Transactions”, No. 6-A/2015, issue 9, year 112, pp. 155–166.Search in Google Scholar

[26] Petrus K., Największe przedmieście Krakowa. Zarys rozwoju przestrzennego Garbar, part I, „Czasopismo Techniczne”, No. 5-A/2011, issue 16, year 108, pp. 139–151.Search in Google Scholar

[27] Petrus K., Największe przedmieście Krakowa. Zarys rozwoju przestrzennego Garbar, part II, „Czasopismo Techniczne”, No. 5-A/2011, issue 16, year 108, pp. 153–163.Search in Google Scholar

[28] Piasek [in:] Encyklopedia Krakowa, collective work, ed. A. H. Stachowski, Warszawa–Kraków 2000, pp. 747.Search in Google Scholar

[29] Pieradzka K., Garbary, przedmieście Krakowa (1363–1587), Kraków 1931.Search in Google Scholar

[30] Prawa przywileje i statuta Miasta Krakowa 1507–1795, published by F. Piekosiński, vol. I, Kraków 1885; vol. II, Kraków 1890.Search in Google Scholar

[31] Przewodnik abo kościołów krakowskich krótkie opisanie, Kraków 2002.Search in Google Scholar

[32] Rączka J.W., Młyny królewskie w krajobrazie Krakowa, cz. 1, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”, vol. XII, year 1978, pp. 19–29.Search in Google Scholar

[33] Rączka J.W., Młyny królewskie w krajobrazie Krakowa, cz. 2, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”, vol. XIII, year 1979, pp. 7–16.Search in Google Scholar

[34] Rejestry gospód w Krakowie z lat 1632 i 1649 ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie i Biblioteki Jagiellońskiej, published by K. Follprecht, Kraków 2005.Search in Google Scholar

[35] Rożek M., Nieistniejące kościoły Krakowa, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, year 33, 1983, pp. 95–120.Search in Google Scholar

[36] Sikora F., Dębny Młyn [in:] Słownik historyczno – geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, part 1, vol. 3, Wrocław–Łódź 1985, pp. 538–539.Search in Google Scholar

[37] Sikora L., Szwedzi i Siedmiogrodzianie w Krakowie, 1655–1657, Kraków 1908Search in Google Scholar

[38] Supranowicz E., Nazwy ulic Krakowa, Kraków 1995.Search in Google Scholar

[39] Tobiasz M., Jak powstały przedmieścia Krakowa?, Warszawa–Kraków 1972.Search in Google Scholar

[40] Tomkowicz S., Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów, ich nazwy i zmiany postaci, Kraków 1926.Search in Google Scholar

[41] Wimmer J., Odparcie najazdu arcyksięcia Maksymiliana w 1587–88, Warszawa 1955.Search in Google Scholar

[42] Wiśniewski J., Garbary [in:] Słownik historyczno – geograficzny województwa krakow-skiego w średniowieczu, part 1, vol. 4, Wrocław–Łódź 1986, pp. 693–706.Search in Google Scholar

[43] Włodarczyk W., Kościół Karmelitów na Piasku, „Rocznik Krakowski”, vol. XXXVI, 1963, pp. 127–148.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo