1. bookVolume 115 (2018): Issue 8 (August 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

The use of preliminary hazard analysis to assess the risk of damage to the telecommunications wired access network

Published Online: 21 May 2020
Volume & Issue: Volume 115 (2018) - Issue 8 (August 2018)
Page range: 125 - 140
Received: 31 Jul 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

This article presents the results of studies relating to the possibility of the practical use of the preliminary hazard analysis method to assess the risk of damage to the telecommunications copper access network. use of the Pha method allows the identification and evaluation of risk factors; it enables the comparison of the risk of damage to components of the telecommunications copper access network located in different geographical areas. This generates the possibility of the effective application of a comparative analysis (including the service quality) by the operator for different network areas. The method also allows the setting of benchmarks for improving the effectiveness of the technical services of the operator.

Keywords

[1] Alarcón M.J., Zorzano F.J., Jevtić A., Andina D., Telecommunications Network Planning and Maintenance, WMSCI 2008, 2th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Vol. 8, 2008, 64–68.Search in Google Scholar

[2] Arunraj N.S., Maiti J., Risk-based maintenance-Techniques and applications, Journal of Hazardous Materials, Vol. 142, Issue 3, 11 April 2007, 653–661.10.1016/j.jhazmat.2006.06.06916887261Search in Google Scholar

[3] Baniak K., Analiza zagrożeń telekomunikacyjnych sektora publicznego, Bezpieczeństwo w telekomunikacji i teleinformatyce, Biblioteka „Bezpieczeństwa Narodowego”, kwartalnika wydawanego przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, tom 3, 2007, 38, https://www.bbn.gov.pl/download/1/1000/analizazagrozen.pdf (access: 03.07.2018)Search in Google Scholar

[4] Baybutt, P., Analytical Methods in Process Safety Management and System Safety Engineering-Process Hazard Analysis, Handbook of Loss Prevention Engineering, Volume 1&2, J.M. Haight (red.), Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany 2013.10.1002/9783527650644.ch21Search in Google Scholar

[5] Baybutt, P., Requirements for improved process hazard analysis (PHA) methods, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Vol. 32, November 2014, 182–191.10.1016/j.jlp.2014.08.004Search in Google Scholar

[6] Begović A., Škaljo N., Behlilović N., A Methodology of Modern Copper Access Network Design and Redesign, International Journal of Research in Wireless Systems (IJRWS), Vol. 2, Issue 2, June 2013, 40–49.Search in Google Scholar

[7] Borzycki K., Światłowodowe sieci dostępowe, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, nr 1–2/2008, 1.Search in Google Scholar

[8] Clifton A. Ericson II, Hazard Analysis Techniques for System Safety, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2015, 125.Search in Google Scholar

[9] Departament Planowania i Modelowania Sieci, Telefonia Dialog S. A. Projektowanie i Budowa Sieci Telekomunikacyjnej ZN-02/TD S.A., 05 Budowa Sieci Dostępowych Miedzianych, norma branżowa wersja 2, Wrocław 2002, 4.Search in Google Scholar

[10] Dyhdalewicz A., Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branż informatycznej na podstawie raportów rocznych, Economics and Management, nr 2, 2014, 198–200.Search in Google Scholar

[11] Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020, http://uniaeuropejska.org/strategiaeurop-2020/ (access: 03.07.2018).Search in Google Scholar

[12] Hajduk-Stelmachowicz M., System zarządzania środowiskowego jako część systemu zarządzania ryzykiem, [in:] E. Urbanowska-Sojkin, M. Brzozowski (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, 84–87.Search in Google Scholar

[13] Hajduk-Stelmachowicz M., Stelmachowicz M., Efektywność energetyczna jako atrybut bezpieczeństwa energetycznego, [in:] Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE, S. Gędek, M. Ruszel (ed.), Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015, 139–154.Search in Google Scholar

[14] Hajduk-Stelmachowicz M., Buczek I., Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku operatora wtryskarki, [in:] Praktyczne aspekty bezpieczeństwa i ergonomii, Monografie 2017, G. Dahlke (ed.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2017.Search in Google Scholar

[15] Huang, Hui-Wen, et al., System-level hazard analysis using the sequence-tree method, Annals of Nuclear Energy, 35.3 (2008), 353–362.10.1016/j.anucene.2007.07.010Search in Google Scholar

[16] ISO Guide 73:2009, definicja 3.5.1.Search in Google Scholar

[17] Kapłan R.S., Anderson S.R., Rachunek kosztów działań sterowany czasem-TDABC Time-Driven Activity Based Costing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.Search in Google Scholar

[18] Komisja Europejska, Europejska Agenda Cyfrowa: kluczowe inicjatywy, Memo 2010, Bruksela 19 maja 2010, http://europa.eu/rapid/press–release_MEMO-10-200_pl.htm (access: 03.07.2018).Search in Google Scholar

[19] Kowalski M., Kuchta D., Wykorzystanie czasu pracy jako parametru rozliczania kosztów zużycia zasobów, Badania Operacyjne i Decyzje, nr 2, 2006, 64–71.Search in Google Scholar

[20] Kwietniewski M., Awaryjność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce w świetle badań eksploatacyjnych, XXV Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane 2011, Międzyzdroje 24–27 maja 2011, 130, http://www.awarie.zut.edu.pl/files/ab2011/referaty/T1_01_Referaty_plenarne/07_Kwietniewski_M_Awaryjnosc_infrastruktury_wodociagowej_i_kanalizacyjnej_w_Polsce_w_swietle_badan_eksploatacyjnych.pdf (access: 03.07.2018).Search in Google Scholar

[21] Kubińska-Kaleta E., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie huty stali, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania, Kraków 2008, http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy/9919/full9919.pdf (access: 03.07.2018)Search in Google Scholar

[22] Kulawik D., Bezpieczeństwo w telekomunikacji i teleinformatyce z punktu widzenia operatora telekomunikacyjnego, 109–141, https://www.bbn.gov.pl/download/1/1006/bezpieczenstwowtelekomunikacji.pdf (access: 03.07.2018).Search in Google Scholar

[23] Hua-wei L., Zhong-yuan S., Application of Preliminary Hazard Analysis in the Accident Analysis of Fire and Explosion of Oil Depots, Forestry Labour Safety, 2008, Issue 2.Search in Google Scholar

[24] Mauborgne P., Deniaud S., Levrat E., Bonjour E., Micaëlli JP., Loise D., Preliminary Hazard Analysis Generation Integrated with Operational Architecture – Application to Automobile, [in:] Boulanger F., Krob D., Morel G., Roussel JC. (ed.), Complex Systems Design & Management. Springer 2015, Cham, 298.10.1007/978-3-319-11617-4_21Search in Google Scholar

[25] Nakayama J., Sakamoto J., Kasai N., Shibutani T., Miyake A., Preliminary hazard identification for qualitative risk assessment on a hybrid gasoline – hydrogen fueling station with an on – site hydrogen production system using organic chemical hydride, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 41, Issue 18, 2016, 7518–7525.10.1016/j.ijhydene.2016.03.143Search in Google Scholar

[26] Norma PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, PKN, Warszawa 2011, 13.Search in Google Scholar

[27] Niel-Lainé, J., et al. Interest of the preliminary risk analysis method in a central sterile supply department. Quality and Safety in Health Care, Vol. 20, Issue 8, BMJ Qual Saf 2011, 698–703.10.1136/bmjqs.2010.04807421385890Search in Google Scholar

[28] Norma BS ISO 22301:2012, Zabezpieczenie społeczne – system zarządzania ciągłością działania – Wymagania. Warszawa 2015, Pkt 3.48.Search in Google Scholar

[29] Norma PN-ISO 31000:2012, wersja polska, Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne, Warszawa 2012.Search in Google Scholar

[30] Pinto A., Nunes I.L., Ribeiro R.A., Occupational risk assessment in construction industry – Overview and reflection, Safety Science, Volume 49, Issue 5, June 2011, 616–624.10.1016/j.ssci.2011.01.003Search in Google Scholar

[31] Pisarewicz P., Galiński P. (red.), Zarządzanie ryzykiem i wartością organizacji współczesne wyzwania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2016.Search in Google Scholar

[32] Połoński M., Rozkład czasu trwania czynności a termin zakończenia przedsięwzięcia z uwzględnieniem elementów analizy ryzyka, ACTA Scientiarum Polonorum 4(2)2005, Wyd. SGGW, 95–106.Search in Google Scholar

[33] Połoński M, Pruszyński K., Interdyscyplinarny charakter nauki o ryzyku, Materiały konferencyjne, „Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie”, Ciechocinek 2006, 1–5; http://mieczyslaw_polonski.users.sggw.pl/Ryzyko2006b.pdf (access: 03.07.2018).Search in Google Scholar

[34] Połoński M., Pruszyński K., Ryzyko projektowania przedsięwzięć inżynierskich, Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 1, 2008, 23–27.Search in Google Scholar

[35] Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2015 roku, Warszawa czerwiec 2016, 5–11, https://uke.gov.pl/files/?id_plik=23480 (access: 03.07.2018)Search in Google Scholar

[36] Radkowski S., Podstawy bezpiecznej techniki, Wyd. PW, Warszawa, 2003.Search in Google Scholar

[37] Raulinajtys-Grzybek M., Wycena kosztu godziny pracy lekarza weterynarii w Polsce wykonującego czynności lekarsko–weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, SGH, Warszawa 2014, 2–19, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tjHWuX-Mh3wJ:www.vetpol.org.pl/prawo-projekty-legislacja/doc_download/2785-wycena-kosztu-godziny-pracy-lekarza-weterynarii+&cd=7&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (access: 03.07.2018)Search in Google Scholar

[38] Rausand M., Risk Assessment Theory, Methods, and Applications, Wiley, 2011.10.1002/9781118281116Search in Google Scholar

[39] Świderska G.K., Raulinajtys M., Rachunek kosztów działań jako podstawa wyceny usług, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 49, nr 105, 2009, 255–267.Search in Google Scholar

[40] Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489).Search in Google Scholar

[41] Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007 r., nr 89, poz. 590 z późniejszymi zmianami.Search in Google Scholar

[42] Wach M., Kierunki rozwoju technologii: FTTH, VULA, vectoring, unbunding – wobec priorytetów Europejskiej agendy cyfrowej, Prawo i Regulacje Świata Telekomunikacji i Mediów, Warszawa, Październik 2011, 70–71; https://www.dzp.pl/files/Art/PiR_Marlena_Wach.pdf (access: 03.07.2015).Search in Google Scholar

[43] Ward J., Clarkson J., Buckle P., Berman J., Lim R., Thomas J., Prospective Hazard Analysis: Tailoring Prospective Methods To A Healthcare Context, Final Report 6 July 2010, V1.1, University of Cambridge, University of Surrey, Greenstreet Berman Ltd., Research Project PS/035, Engineering Design Centre, University of Cambridge, 2010, https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-mds/haps/projects/cfhep/psrp/finalreports/PS035-RevisedPHAFinalReportv11withToolkitJuly2010.pdf (access: 03.07.2018).Search in Google Scholar

[44] Witkowski M., Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym, ZESZYTY Naukowe WSOWL, Nr 4 (162) 2011, 82.Search in Google Scholar

[45] Woźny A., Pacana A., Ocena ryzyka zawodowego. Teoria i przykłady, OWPRz, Rzeszów 2013.Search in Google Scholar

[46] Valis D., Koucky M., Selected overview of risk assessment techniques, Problemy Ekosploatacji, 2–2009, 19–32.Search in Google Scholar

[47] Przegląd wybranych metodyk, Wróblewski D. (ed.), Wydawnictwo CNBOP–PIB, Józefów 2015, 47.Search in Google Scholar

[48] Zalecenie Komisji z 20 września 2010 roku w sprawie regulowanego dostępu do sieci nowej generacji (2010/572/UE), http://eur–lex.europa.eu/legal–content/PL/TXT/?uri=celex:32010H0572 (access: 03.07.2018).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo