1. bookVolume 115 (2018): Issue 3 (March 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Characteristics of Producing Ethyl Alcohol

Published Online: 21 May 2020
Volume & Issue: Volume 115 (2018) - Issue 3 (March 2018)
Page range: 53 - 66
Received: 20 Feb 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The paper presents the introduction to problems related to the distilling industry in Poland and its current situation. The theoretical issues related to the production of ethyl alcohol are discussed. The raw materials used and their impact on production efficiency, process steps and their conditions and quality requirements for alcoholic beverages based on ethanol are characterised. The main causes of the problem of distillery in Poland are seen in the import of cheap rectified and dehydrated spirits from other EU countries, which results in a fall in market prices that do not provide for reimbursement of production costs and increase of excise duty in 2014, which significantly contributed to the closure of the distillery. At present, there are around 100 of them in the country, most of which are made of distillates for bio ethanol production.

Keywords

[1] Modrzejewski F., Farmacja stosowana, PZWL, Warszawa 1961.Search in Google Scholar

[2] Skomorowski T., Księga wynalazków, rękodzieł i przemysłu, Tom II, Wyd. Przyroda i Przemysł, Warszawa 1875.Search in Google Scholar

[3] Łączyński B., Skrócony kurs gorzelnictwa rolniczego, Wydawnictwo Sigma-NOT, Warszawa 1993.Search in Google Scholar

[4] Jarociński J., Jarosz K., Gorzelnictwo i drożdżownictwo, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.Search in Google Scholar

[5] Kupczyk A., Perspektywy rozwoju polskich gorzelni rolniczych, Rynki Alkoholowe 7/2007, 60–65.Search in Google Scholar

[6] Duda-Chodak A., Otrzymywanie i ocena jakości bioetanolu, Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej, 2010.Search in Google Scholar

[7] Marczak H., Znaczenie bioetanolu w wypełnianiu obowiązku stosowania paliw odnawialnych w transporcie, Inżynieria Ekologiczna 28/2012, 102–110.Search in Google Scholar

[8] Dynkowska W., Boros D., Czynniki warunkujące przydatność ziarna różnych zbóż do produkcji energii odnawialnej, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 251/2009, 67–81.Search in Google Scholar

[9] Kotarska K., Dziemianowicz W., Wpływ różnych warunków fermentacji alkoholowej melasy na jej intensyfikację i jakość otrzymywanego spirytusu, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2(99)/ 2015, 150–159.Search in Google Scholar

[10] Konkol S., Podstawy mikrobiologii żywności, ALMANACH Technologia Żywności produkcja piekarsko-ciastkarska 2/2010, 81–82.Search in Google Scholar

[11] Mehdikhani P., Bari M., Hovsepyan H., Screening of Saccharomyces cerevisiae for high tolerance of ethanol concentration and temperature, African Journal of Microbiology Research 5(18)/2011, 2654–2660.10.5897/AJMR11.251Search in Google Scholar

[12] Morton J., Glycolysis and Alcoholic Fermentation, Acts & Facts 9(12)/1980, 56–58.Search in Google Scholar

[13] Ministerstwo Skarbu Państwa – Polski rynek wódki, http://www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/serwis-gospodarczy/wiadomoscigospodarcze/28430,Polski-rynek-wodki. html (access: 10.06.2017).Search in Google Scholar

[14] Strąk E., Balcerek M., Wybrane technologie wykorzystywane w przemyśle gorzelniczym, Acta Sci. Pol., Biotechnologia14(1)/2015, 33–44.Search in Google Scholar

[15] Gumienna M., Lasik M., Czarnecki Z., Wykorzystanie odpadów przemysłu spożywczego do produkcji alkoholu etylowego, Brom. Chem. Toksyk. 3/2009, 969–974.Search in Google Scholar

[16] Bizukojć M., Mikrobiologiczne i biochemiczne ujęcie wytarzania wybranych biopaliw, http://www.proakademia.eu/gfx/baza_wiedzy/30/m_bizukojc_artykul3.pdf (access: 160.4.2017).Search in Google Scholar

[17] Stevenson B.J., Liu J-W., Kuchel P.W., Ollis D.L., Fermentative glycolysis with purified Escherichia coli enzymes for in vitro ATP production and evaluating an engineered enzyme, Journal of Biotechnology 157/2012, 113–123.10.1016/j.jbiotec.2011.09.019Search in Google Scholar

[18] Zhou M., Zhou J., Tan M., Du J., Yan B., Wong J.W.C., Zhang Y., Enhanced carboxylic acids production by decreasing hydrogen partial pressure during acidogenic fermentation of glucose. Bioresource Technology 245 A/2017, 44–51.10.1016/j.biortech.2017.08.152Search in Google Scholar

[19] Biernacka P., Metody kompleksowej analizy składu produktów ubocznych procesu fermentacji alkoholowej w półproduktach i produktach spirytusowych, Rozprawa doktorska, WCh, KChA, Politechnika Gdańska 2012.Search in Google Scholar

[20] Kłosowski G., Czupryński B., Przyczyny powstawania związków karbonylowych w spirytusie surowym ze szczególnym uwzględnieniem aldehydu octowego, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 5/1993, 8–10.Search in Google Scholar

[21] Kłosowski G., Czupryński B., Kotarska K., Wolska W., Charakterystyka zanieczyszczeń chemicznych obniżających jakość spirytusu surowego cz. I, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 6/2003, 20–21.Search in Google Scholar

[22] Łączyński B., Jakie są przyczyny ponadnormatywnej zawartości w spirytusie surowym aldehydów i jak zjawisku temu można przeciwdziałać w warunkach gorzelni rolniczej? Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 2/1995,13–15.Search in Google Scholar

[23] Kłosowski G., Czupryński B., Kotarska K., Wolska W., Charakterystyka zanieczyszczeń chemicznych obniżających jakość spirytusu surowego cz. II, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 9/2003, 37–38.Search in Google Scholar

[24] Verstrepen K.J., Derdelinckx G., Dudour J.P., Winderickx J., Thevelein J.M., Petorius I.S., Delavaux F.R., Flavor activ esters: adding fruitiness to beer, Journal of Bioscience and Bioegineering 96/2003, 110–118.10.1016/S1389-1723(03)90112-5Search in Google Scholar

[25] Moreira N., Mendes F., Pereira O., Pinho P.G., Hogga T., Vasconcelos I., Volatile sulphur compounds in wines related to yeast metabolism and nitrogen composition of grape musts, Analitica Chimica Acta 458/2002, 157–167.10.1016/S0003-2670(01)01618-XSearch in Google Scholar

[26] Swiegers J.H., Pretorius I.S. Modulation of volatile sulfur compounds by wine yeast, Applied Microbiology and Biotechnology 74/2007, 954–960.10.1007/s00253-006-0828-117262212Search in Google Scholar

[27] Schlegel H.G., Mikrobiologia ogólna, PWN, Warszawa 2003.Search in Google Scholar

[28] Świca K., Lepa Ł., Zabek M., i inni, Saccharomyces cerevisiae jako drożdże o szerokim zastosowaniu w życiu codziennym i przemyśle, Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej, 2010.Search in Google Scholar

[29] Wilczura-Wachnik H., Okresowa kolumna rektyfikacyjna, Uniwersytet Warszawski.Search in Google Scholar

[30] Bandrowski J., Troniewski L., Destylacja i rektyfikacja, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.Search in Google Scholar

[31] Ziółkowski Z., Destylacja i rektyfikacja w przemyśle chemicznym, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1978.Search in Google Scholar

[32] PN-A-79523:2002. Destylat rolniczy.Search in Google Scholar

[33] PN-A-79522:2001 Spirytus rektyfikowany.Search in Google Scholar

[34] PN-A-79530:1995 Wyroby spirytusowe gatunkowe. Wspólne wymagania i badania.Search in Google Scholar

[35] PN-A-79531:1995 Wyroby spirytusowe czyste. Wspólne wymagania i badania.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo