1. bookVolume 114 (2017): Issue 9 (September 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

The application of time coupling methods in the engineering of construction projects

Published Online: 29 May 2020
Volume & Issue: Volume 114 (2017) - Issue 9 (September 2017)
Page range: 67 - 74
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

This paper summarises methods of scheduling construction processes with the use of artificial intelligence methods. Rules used for the calculation are characterised taking into account the implementation of priorities and resource constraints.

Keywords

[1] Bożejko W., Hejducki Z., Rogalska M., Wodecki M., Analiza szczególnej zależności typu czas/koszt z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji, Problemy naukowo-badawcze budownictwa, Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa – monografia (rozdział), Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008.Search in Google Scholar

[2] Bożejko W., Hejducki Z., Rogalska M., Wodecki M., Scheduling of construction projects with a hybrid evolutionary algorithm’s application, [in:] Evolutionary algorithms, ed. Eisuke Kita, InTech, Rijeka 2011, 295–308.10.5772/15024Search in Google Scholar

[3] Hejducki Z., Rogalska M., Metody sprzężeń czasowych TCM, „Przegląd Budowlany”, 2/2005.Search in Google Scholar

[4] Hejducki Z., Rogalska M., Zasady stosowania TCM, „Przegląd Budowlany”, 3/2005.Search in Google Scholar

[5] Hejducki Z., Rogalska M., Time coupling methods: construction scheduling and time/cost optimization, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.Search in Google Scholar

[6] Rogalska M, Bożejko W., Hejducki Z., Harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych, „Przegląd Budowlany”, 9/2007.Search in Google Scholar

[7] Rogalska M., Bożejko W., Hejducki Z., Time/cost optimization using hybrid evolutionary algorithm in construction project scheduling, Automation in Construction 18, 2008, 24–31.10.1016/j.autcon.2008.04.002Search in Google Scholar

[8] Rogalska M., Bożejko W., Hejducki Z., Harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem hybrydowego algorytmu ewolucyjnego, „Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej”, 87/2006.Search in Google Scholar

[9] Rogalska M., Bożejko W., Hejducki Z., Sterowanie poziomem zatrudnienia z zastosowaniem algorytmów genetycznych, LI Konferencja Naukowa, Krynica 2005.Search in Google Scholar

[10] Rogalska M., Hejducki Z., Analiza porównawcza prognozowania produkcji budowlanej z zastosowaniem metod regresji krokowej, sieci neuronowych i ARIMA”, Zeszyty naukowe WSOWL 3(157), 2010.Search in Google Scholar

[11] Rogalska M., Hejducki Z., Skracanie czasu realizacji przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem Teorii Ograniczeń TOC i metody CCS/BM, L Konferencja Naukowa KIL i W PAN KN i PZITB, Krynica 2004.Search in Google Scholar

[12] Rogalska M., Hejducki Z., Time and Cost Contingency of Buildings Reconstruction, International Conference Reconstruction, Sankt-Petersburg 2005.Search in Google Scholar

[13] Rogalska M., Hejducki Z., Algorytmy synchronizacji procesów budowlanych, „Przegląd Budowlany” 9/2004.Search in Google Scholar

[14] Rogalska M., Hejducki Z., Harmonogramowanie robót budowlanych z zastosowaniem metodyki LSM/BM, Konferencja naukowo-techniczna, Gdańsk 9–11.06.2005.Search in Google Scholar

[15] Rogalska M., Hejducki Z., Wodecki M., Development of time couplings method using evolutionary algorythms, The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction ISARC-2008 June 26–29, 2008 Vilnius, 638–643.10.3846/isarc.20080626.638Search in Google Scholar

[16] Rogalska M., Hejducki Z., Zastosowanie buforów czasu w harmonogramowaniu procesów budowlanych, „Przegląd Budowlany”, 6/2005.Search in Google Scholar

[17] Rogalska M., Hejducki Z., Modelowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem metody sprzężeń czasowych Część I – TCM I, Abstract, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie Preferencji a Ryzyko ‚11, Ustroń 3–5.04.2011.Search in Google Scholar

[18] Rogalska M., Hejducki Z., Shortening the realisation time of building project with application of theory of constraints and critical chain scheduling, “Journal of Civil Engineering and Management”, 2004, vol. X, supp. 2.Search in Google Scholar

[19] Rogalska M., Hejducki Z., Łodożyński Ł., Harmonogramowanie liniowych procesów budowlanych z uwzględnieniem metody Branch & Bound, [in:] Organizacja przedsięwzięć budownictwa drogowego, ed. Z. Tokarski, Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP: Rekpol, Bydgoszcz: 2011, 107–118.Search in Google Scholar

[20] Rogalska M., Hejducki Z., Modelowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem metody sprzężeń czasowych. Cz. 2, Model TCM II, [in:] Organizacja przedsięwzięć budownictwa drogowego, ed. Z. Tokarski, Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP: Rekpol, Bydgoszcz: 2011, 119–130.Search in Google Scholar

[21] Rogalska M., Hejducki Z., Wodecki M., Development of time couplings method, Peter-burgskaâ Ŝkola Potočnoj Organizacii Stroitiel’stva: material’y mieždunarodnoi naučnoi konfierencii posvâŝennoj pamâti profiessora Viktora Alekseevica Afanas’eva, 20–21 fievralâ 2014, Sankt-Petersburg 2014, 90–93.10.18261/ISSN0805-9535-2014-01-11Search in Google Scholar

[22] Rogalska M., Hejducki Z., Time buffers in construction process scheduling, “Journal of Civil Engineering and Management”, 2007, Vol. 13, No. 2, 143–148.10.3846/13923730.2007.9636430Search in Google Scholar

[23] Afanasejv V.A., Algoritmy formirovania rascieta i optimizacji metod organizacji rabot, Ucziebnoje pasobije, Leningrad 1980.Search in Google Scholar

[24] Afanasev V.A., Učiet zatrat wremieni na perieboizirowanije stroitielnych organizacji pri formirowani i optimalizacji kompleksov potokov, Aktualnyje problemy sovietskowo stroitielstwa, Sankt-Petersburg 1994.Search in Google Scholar

[25] Afanasev V.A., Afanasev A.V., Projektirowanije organizacji stroitielstva, organizacji i proizvodstwa rabot, LISI, Leningrad 1988.Search in Google Scholar

[26] Afanasev V.A., Afanasev A.V., Paralelno – potočnaja organizacja stroitelstva, LISI, Leningrad 1985.Search in Google Scholar

[27] Mrozowicz J., Metody potokowe organizacji procesow budowlanych o charakterze deterministycznym, Seria: Monografie 14, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1982.Search in Google Scholar

[28] Mrozowicz J., Metody organizacji procesów budowlanych uwzględniające sprzężenia czasowe, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 1997.Search in Google Scholar

[29] Hejducki Z., Sprzężenia czasowe w metodach organizacji złożonych procesów budowlanych, Seria: Monografie 34, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.Search in Google Scholar

[30] Hejducki Z., Zarządzanie czasem w procesach budowlanych z zastosowaniem modeli macierzowych, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.Search in Google Scholar

[31] Hejducki Z., Sequencing problems in methods of organising construction processes, “Engineering Construction and Architectural Management”, 2004, Vol. 11, No. 1, 20–32.10.1108/09699980410512638Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo