1. bookVolume 114 (2017): Issue 5 (May 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Comments to the History of Spatial Development of Wiślica in the middle Ages

Published Online: 26 May 2020
Volume & Issue: Volume 114 (2017) - Issue 5 (May 2017)
Page range: 5 - 14
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The former town of Wiślica is located in the Świętokrzyskie Voivodeship, in the Busko district. Currently, it is a peripheral centre, whose origins date back to the early medieval period. Several settlement elements from that period have survived in Wiślica (relics of the Romanesque church of St. Nicholas; relics of the church of the Holy Spirit; relics of the church of St. Martin; the archaeological-architectonic relics “Regia”; relics of the 1st and 2nd Romanesque church and a hill fort), which constituted an early-medieval agglomeration in this area at the time. During the high Middle Ages the agglomeration acquired a regular urban the layout (9-square model) of a chartered town. In this article, the authors try to present the spatial development of Wiślica during the Middle Ages, on the basis of their own analyses and findings resulting from archaeological research conducted in the past.

Keywords

[1] http://www.zabkielce.prot.pl (access: 12.12.2016).Search in Google Scholar

[2] Antoniewicz W., Wartołowska Z., Badania grodziska w Wiślicy w r. 1950, [in:] Materiały Wczesnośredniowieczne, Vol. 2, 1952.Search in Google Scholar

[3] Antoniewicz W., Wartołowska Z., Prace wykopaliskowe w Wiślicy w latach 1953 i 1954, [in:] Sprawozdania Archeologiczne, No. 1, 1955.Search in Google Scholar

[4] Antoniewicz W., Wartołowska Z., Wiślica w IX, X, XI wieku, [in:] Sprawozdania ZBnPŚ, Warszawa 1963;Search in Google Scholar

[5] Antoniewicz W, Znaczenie odkryć w Wiślicy, [in:] Slavia Antiqua, No. 10, 1968.Search in Google Scholar

[6] Budkowa Z., Wiślica w XIII i XIV wieku, [in:] Odkrycia w Wiślicy. Rozprawy zespołu badań nad polskim średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, PWN, Warszawa 1963.Search in Google Scholar

[7] Dąbrowska E., Studia nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym ziemi wiślickiej, Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1965, 289–290.Search in Google Scholar

[8] Długosz Jan, Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis, Vol. 1, Przezdziecki A. (Publ.), Kraków 1863.Search in Google Scholar

[9] Jan Długosz, Historiae Poloniae Libri XII, vol. 3, Jana Długosza Operia Omnia, Kraków 1876, 323–324.Search in Google Scholar

[10] Janko z Czarnkowa, Kronika polska 1333-1384, [in:] Monumenta Poloniae Historica – Pomniki dziejowe Polski, vol. II, Warszawa 1961, 625–627.Search in Google Scholar

[11] Gliński W., Wiślica plemienna, czy wczesnopaństwowa, [in:] Civitates Principales. Wybrane ośrodki władzy w Polsce wczesnośredniowiecznej. Katalog wystawy, Gniezno 1998.Search in Google Scholar

[12] Gliński W., Zespół palatialny w Wiślicy w świetle badań archeologicznych, [in:] Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, eds. A. Buko i Z. Świechowski, Warszawa 2000.Search in Google Scholar

[13] Gliński W., Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku Regia w Wiślicy w 1994 roku, [in:] Wiślica. Nowe badania i interpretacje, eds. A. Grzybkowski, Warszawa 1997.Search in Google Scholar

[14] Gliński W., Kulminacja wyspy miejskiej (st. Regia) w Wiślicy w świetle badań archeologicznych, [in:] Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje, ed. Tomasz Janiak, Gniezno 2009.Search in Google Scholar

[15] Gula J., Mury miejskie w Wiślicy, “Światowid”, No. 38, Publ. IA UW, Warszawa 1991.Search in Google Scholar

[16] Kardyś P., Wiślica w średniowieczu i w okresie wczesnonowożytnym, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2006.Search in Google Scholar

[17] Kiryk F., Urbanizacja Małopolski: województwo sandomierskie XIII-XVI wiek, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, Kielce 1994.Search in Google Scholar

[18] Kozakiewicz L., Wiślica. Studium Historyczno-Urbanistyczne, PP. PKZ, Warszawa, 1959.Search in Google Scholar

[19] Krasnowolski B., Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze ziemi krakowskiej w XIII i XIV wieku, Part 1, Miasta ziemi krakowskiej, chronologia procesów osadniczych i typologia układów, Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.Search in Google Scholar

[20] Krzyżanowski J., Polityka miejska Bolesława Wstydliwego, [in:] Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, Vol. 2, Kraków 1938, 381–430.Search in Google Scholar

[21] Kuraś S., Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV-XV wieku, IH PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971.Search in Google Scholar

[22] Wartołowska Z., Wyniki badań archeologicznych w Wiślicy, [in:] Ochrona zabytków, No. 13/1–4 (48–51), ODZ.Search in Google Scholar

[23] Widawski J., Miejskie mury obronne w państwie polskim do początku XV w., MON, Warszawa 1973.Search in Google Scholar

[24] Zagrodzki T., Wstępne studia nad planem Wiślicy, [in:] Sprawozdania 1961, Zespół Badań, nad Polskim Średniowieczem UW i PW, Warszawa 1964.Search in Google Scholar

[25] Zagrodzki T., Analiza metrologiczna i modularna rozplanowania rynku w Wiślicy, IA UW Archives.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo