1. bookVolume 118 (2021): Issue 1 (January 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Planning of areas in the vicinity of large industrial plants

Published Online: 23 Dec 2021
Volume & Issue: Volume 118 (2021) - Issue 1 (January 2021)
Page range: -
Received: 12 Sep 2021
Accepted: 18 Nov 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Baborska-Narożny, M. (2012). Rewitalizacja terenów poprzemysłowych- modele przekształceń na wybranych przykładach. Czasopismo Techniczne 3-A, 275–279. Search in Google Scholar

Hołuj, A., Luchter, B., Semczuk, M., Serafin, P. (2020). Zmiany użytkowania ziemi i ich skutki ekonomiczne i pozaekonomiczne w strefie podmiejskiej na tle przemian demograficznych. Kraków: Wydawnictwo UE. Search in Google Scholar

Kaczmarek, S. (2004). Tereny poprzemysłowe w miastach – problem czy wyzwanie. [In:] Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej (pp. 155–163). ed. J. Słodczyk. Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Search in Google Scholar

Klemens, J. (1993). Przestrzenne i prawne uwarunkowania stref ochronnych. Zeszyty Naukowe PŚ. Seria Architektura, 20, 83–90. Search in Google Scholar

Krasuski, S. (2020). Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów przemysłowych. Economic and Regional Studies, Vol. 13, Issue 4, 452–460. Search in Google Scholar

Liu, H., Silva, E., Wang, Q. (2015). Creative Industries and Urban Spatial Structure, Springer 2015, http://doi.org/10.1007/978-3-319-16610-010.1007/978-3-319-16610-0 Search in Google Scholar

Małaszyński, M. (2007). Metodologia określania bezpiecznych lokalizacji zakładów mogących powodować poważne awarie. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Search in Google Scholar

Miśkowiec, M. (2016). Przemiany terenów poprzemysłowych w miejscach dziedzictwa przemysłu włókienniczego na przykładzie Manchesteru, Lyonu i Łodzi. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(3), 199–212. Search in Google Scholar

MPZP miasta Skawina (2013). Uchwała nr XIIN/456/13 Rady Miasta Skawina dnia 12.12.2013. Retrieved from: http://www.gminaskawina.pl (access: 16.08.2021). Search in Google Scholar

Niezabitowska, E. (1987). Infrastruktura społeczna i przyrodnicza przemysłu-stan istniejący prognozy rozwoju. Zeszyty Naukowe PŚ. Seria Architektura, 6, 101–112. Search in Google Scholar

Szkudlarek, Ł. (2017). Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: Odnowienie koncesji eksploatacyjnej dla złoża Mikoszów. Wrocław: Ekovert, 34. Search in Google Scholar

Stangel, M., Drobniak, A. (2014). Koncepcja zrównoważonego rozwoju dzielnicy Nowa Huta Przyszłości. Przegląd Urbanistyczny, VIII, Year VI, TUP publication series, 55–61. Search in Google Scholar

SUiKZP Krakowa (2014). Uchwała nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9.07.2014. Retrieved from: http://www.bip.krakow.pl (access: 16.08.2021). Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD