1. bookVolume 26 (2012): Issue 2012 (November 2012)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
17 May 2010
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Orobanche alba subsp. alba and subsp. major (Orobanchaceae) in Poland: current distribution, taxonomy, plant communities, hosts, and seed micromorphology

Published Online: 30 Nov 2012
Page range: 23 - 38
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
17 May 2010
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

The paper presents the current distribution of Orobanche alba subsp. major and subsp. alba in Poland, based on a critical revision of herbarium and literature data as well as results of my field studies. Most of their localities are in southeastern Poland: in the Małopolska Upland, Lublin Upland, Roztocze Hills, Polesie, Przemyśl Foothills (Pogórze Przemyskie), and Western Bieszczady Mts. These are the northernmost sites known for the species in Central Europe, so the new data extend its distribution range. Maps of distribution of both the subspecies in Poland and of subsp. major in Central Europe are included. Additionally, their seed micromorphology was compared using scanning electron microscopy (SEM). The taxonomy, biology, and ecology of both the subspecies of O. alba are also discussed.

Keywords

Barina Z. 2009. Orobanche alba subsp. major in Hungary. Studia Bot. Hung. 40: 5-10.Search in Google Scholar

Beck von Mannagetta G. 1890. Monographie der Gattung Orobanche. Bibl. Bot. 19. 275 pp. Theodor Fischer, Cassel.Search in Google Scholar

Beck von Mannagetta G. 1922. Orobancheae novae. Fedde, Repert. Spec. Nov. Regni Vegetab. 18: 33-40.Search in Google Scholar

Beck von Mannagetta G. 1930. Orobanchaceae. In: A. Engler (ed.). Das Pflanzenreich IV. (261). 348 pp. Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig.Search in Google Scholar

Bróż E. & Przemyski A. 2009. The red list of vascular plants in the Wyżyna Małopolska upland (S Poland). In: Z. Mirek & A. Nikel (eds.). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland, pp. 123-136. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Krakow.Search in Google Scholar

Buia A. 1985. Orobanchaceae B. Juss. In: T. Savulescu (ed.). Flora Republicii Populare Romine, 8: 33-72. Acade­mia Republici Populare Romine, Bucuresti.Search in Google Scholar

Čelakovsky L. J. 1871. Prodromus der Flora von Böhmen. 2. 955 pp. Praha.Search in Google Scholar

Fijałkowski D. 1994. Flora naczyniowa Lubelszczyzny. Lubel. Tow. Nauk Przyr. T. 1. 389 pp. Wyd. Lub. Tow. Nauk., Lublin.Search in Google Scholar

Fijałkowski D. 1995. Flora roślin naczyniowych Lubel­szczyzny. Atlas. T. 2. 868 pp. Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Lublin.Search in Google Scholar

Gierczyk B. & Soboń J. 2008. Nowe stanowiska chronionych, zagrożonych i rzadko spotykanych gatunków roślin naczyniowych w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 19(3- 4): 19-31.Search in Google Scholar

Jakubowska-Gabara J., Kucharski L., Zielińska K., Koło- dziejek J., Witosławski P. & Popkiewicz P. 2011. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce Środ­kowej. Gatunki chronione, rzadkie i narażone. 283 pp. Wyd. UŁ, Łódź.Search in Google Scholar

Jasiewicz A. 1965. Rośliny naczyniowe Bieszczadów Za­chodnich. Monogr. Bot. 20: 1-338.Search in Google Scholar

Kaźmierczakowa R. 2008. Orobanche alba Stephan ex Willd. - zaraza macierzankowa. In: Z. Mirek & H. Piękoś- Mirkowa (eds.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe, pp. 314-315. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Kraków.Search in Google Scholar

Kirschner J. & Zazvorka J. 2000. New names of taxa in­cluded in the 6th volume of “Flora of the Czech Re­public”. Preslia 72: 87-89.Search in Google Scholar

Knapp J. A. 1869. Przyczynek do flory obwodów jasielskiego i sanockiego. Spraw. Komis. Fizyogr. 3: 74-109.Search in Google Scholar

Knapp J. A. 1872. Die bisher bekannten Pflanzen Galiziens und der Bukowina. Braumuller Verl., Wien.Search in Google Scholar

Kojić M., Masirević S. & Jovanovic D. 2001. Distribution and biodiversity of broomrape (Orobanche L.) world­wide and in Serbia. Helia 24(35): 73-92.Search in Google Scholar

Kotov M. I. 1999. Orobanchaceae. In: Y. N. Prokudin (ed.). Opredelitiel vysshikh rastenii Ukrainy. 296 pp. Fitosociocentr, Kiev.Search in Google Scholar

Kotula B. 1883. Spis roślin naczyniowych z okolic górnego Strwiąża i Sanu z uwzględnieniem pionowego zasięgu gatunków. Spraw. Kom. Fizjogr. AU 17: 105-243.Search in Google Scholar

Kreutz C. A. J. 1995. Orobanche. The European broomrape species. Central and northern Europe. 159 pp. Natuurhistorisch Genootschap, Limburg.Search in Google Scholar

Kucharczyk M. 2001. Distribution atlas of vascular plants in the Middle Vistula river Valley. 395 pp. UMCS Press. Lublin.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W. 2006. Przewodnik do oznaczania zbio­rowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Michalik S. 1978. Vascular plants of the Ojców National Park. Studia Naturae, Seria A 16: 1-171.Search in Google Scholar

Mirek Z., Musiał L. & Wójcicki J. J. 1997. Polish herbaria. Polish Bot. Stud. Guideb. Ser. 18: 1-110.Search in Google Scholar

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Acad­emy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Novopokrovskij I. V. & Tzvelev N. N. 1958. Orobanchaceae. In: B. K. Shishkin (ed.). Flora Unionis Republicarum Socialisticarum Sovieticarum (Flora URSS). Tomus XXIII. Moscow - Leningrad: 19-117, 685-687.Search in Google Scholar

Nowiński M. 1962. Nowe zapiski florystyczne z Sądeczyzny. Fragm. Flor. Geobot. 8(2): 105-111.Search in Google Scholar

Piwowarczyk R. 2010. Rośliny naczyniowe wschodniej części Przedgórza Iłżeckiego (Wyżyna Małopolska). Prace Bot. 43: 1-344.Search in Google Scholar

Piwowarczyk R. 2012. The genus Orobanche L. (Oroban­chaceae) in the Małopolska Upland (S Poland): dis­tribution, habitat, host preferences, and taxonomic problems. Biodiv. Res. Conserv. 26: 3-22.Search in Google Scholar

Piwowarczyk R., Chmielewski P. & Cwener A. 2011. The distribution and habitat requirements of the genus Orobanche L. (Orobanchaceae) in SE Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 80(1): 37-48.Search in Google Scholar

Piwowarczyk R., Chmielewski P., Gierczyk B., Piwowarski B. & Stachyra P. 2010. Orobanche pallidiflora Wimm. & Grab. in Poland: distribution, habitat and host preferences. Acta Soc. Bot. Pol. 79(3): 197­205.Search in Google Scholar

Plaza L., Fernandez I., Juan R., Pastor J. & Pujadas A. 2004. Micromorphological studies on seeds of Orobanche species from the iberian Peninsula and the Balearic islands, and their systematic significance. Ann. Bot. 94: 167-178.Search in Google Scholar

Pusch J. & Günther K.-F. 2009. Orobanchaceae (Sommer­wurzgewächse). In: J. Pusch & K.-F. Günther (eds.). G. Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa Bd. 6/1A, Lieferung 1. 99 pp. Weissdorn-Verlag Jena.Search in Google Scholar

Ratzel S. & Uhlich H. 2004. Orobanche benkertii sp. nov. (Orobanchaceae Vent.) und weitere Orobanche- Sippen aus dem NW-Kaukasus. Feddes Repertorium 115(1-2): 189-211.Search in Google Scholar

Skiba S., Drewnik M., Prędki R. & Szmuc R. 1998. Gleby Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie, 2, 88 pp. + Mapa Gleb BdPN w skali 1:50 000. Ustrzyki Dolne.Search in Google Scholar

Sławiński W. 1952. Zespoły kserotermiczne okolic Kazi­mierza nad Wisłą. Annales UMCS, Sec. E, 6: 327­359.Search in Google Scholar

Stoyanov K. 2006. Chorology and critical notes on genus Orobanche (Orobanchaceae) in Bulgaria. In: D. Ivanova (ed.). Plant, fungal and habitat diversity in­vestigation and conservation. Proceedings of IV BBC, Sofia, pp. 248-257.Search in Google Scholar

Tzvelev N. N. 1957. Orobanchaceae. In: I. I. Karyagin (ed.). Flora Azerbaidshana 7: 557-593.Search in Google Scholar

Uhlich H., Pusch J. & Barthel K. J. 1995. Die Sommer­wurzarten Europas: Gattung Orobanche. Neue Brehm-Bücherei, Bd. 618, 235 pp. Westarp-Wiss., Magdeburg.Search in Google Scholar

Winnicki T. 1999. Zbiorowiska roślinne połonin Biesz­czadzkiego Parku Narodowego (Bieszczady Zachod­nie, Karpaty Wschodnie). Monografie Bieszczadzkie, 4: 1-215. Ustrzyki Dolne.Search in Google Scholar

Wołoszczak E. 1894. O roślinności Karpat między górnym biegiem Sanu i Osławą. Spraw. Komis. Fizjogr. AU 19: 39-69.Search in Google Scholar

Zając A. 1978. Założenia metodyczne “Atlasu rozmiesz­czenia roślin naczyniowych w Polsce”. Wiad. Bot. 22(3): 145-155.Search in Google Scholar

Zarzycki K. 1981. Rośliny naczyniowe Pienin. Rozmiesz­czenie i warunki występowania. 258 pp. PWN, War­szawa-Kraków.Search in Google Scholar

Zâzvorka J. 1997. Orobanchaceae Vent. Zarazovité. In: K. GoLiAšov (ed.). Flóra Slovenska 5(2): 460-529. Veda, Bratislava.Search in Google Scholar

Zâzvorka J. 2000. Orobanchaceae - zarazovité. In: B. Slavik (ed.). Kvetena »eské Republiky 6: 477-513, Acade­mia, Praha.Search in Google Scholar

Zemanek B. 1989. Rośliny naczyniowe Bieszczadów Niskich i Otrytu (Polskie Karpaty Wschodnie). Zesz. Nauk. UJ 965, Prace Bot. 20: 1-185.Search in Google Scholar

Zemanek B. & Winnicki T. 1999. Rośliny naczyniowe Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie 3: 1-249.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo