Open Access

Modelling the effects of natural and artificial regeneration on genetic structure. 1. Pure spruce stand

Táto práca analyzuje priestorovú a časovú variabilitu v samčej a samičej plodnosti jedincov a ich vplyv na genetickú štruktúru potomstva v obhospodarovanom smrekovom poraste. Pre účely modelovania genetickej štruktúry a na posúdenie dopadu rôznych obnovných rubov založených na prirodzenej a umelej obnove na priestorovú genetickú štruktúru, multiplicitu, diverzitu a genotypovú štruktúru potomstva a jeho diferenciáciu od materského porastu bol použitý programový balík Eco-Gene (Degen & Gregorius & Scholz 1996). V lokalite Vyšné Hágy bola založená výskumná plocha s celkovým počtom 200 dospelých stromov. Na ploche bola zameraná pozícia každého stromu, zistená veľkosť, projekcia koruny a odhadnutá produkcia šišiek. Pomocou izoenzýmových genetických markérov z dormantných púčikov bol zistený aj genotyp každého jedinca.

Modelovaním sme porovnali vhodnosť rôznych obnovných rubov z hľadiska reprodukcie genofondu resp. genetickej štruktúry materských porastov. Základným kritériom hodnotenia bola tvorba priestorovej genetickej štruktúry, sekundárnym miera diferenciácie potomstva od materskému porastu a posledným miera genetickej variability v potomstve. Po zohľadnení týchto kritérií sa v nezmiešanom smrekovom poraste ukázal ako najvhodnejší dvojfázový okrajový clonný rub a ako najmenej vhodný (možno prekvapivo) silnejší jednotlivo výberný rub. Ostatné testované ruby - maloplošný prostý jednofázový okrajový, skupinový, skupinovitý clonný a slabší jednotlivo výberný rub sa ukázali ako stredne vhodné a mali na genofond potomstva podobný vplyv.

eISSN:
1338-4295
ISSN:
0323-1046
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Life Sciences, Plant Science, Ecology, other