1. bookVolume 61 (2010): Issue 2 (December 2010)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Relation between International and Original Words in a Metamorphosis of Time

Published Online: 05 May 2011
Volume & Issue: Volume 61 (2010) - Issue 2 (December 2010)
Page range: 113 - 130
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

BARTEK, Henrich. K problému cudzích slov v slovenčine. In: Slovenská reč, 1933-34, roč. 2, s. 2, s. 178-182.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Domáce, cudzie, internacionálne v postojoch slovenských linvistov. In: Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch: za a proti. Ed. J. Bosák. Bratislava: Veda 1999, s. 157-163. ISBN 80-224-0599-XSearch in Google Scholar

BLANÁR, Vincent: Lexikálne prevzatia v starej slovenčine. In: Jazykovedné štúdie. 14. Stanislavov zborník. Red. J. Ružička. Bratislava: Veda 1977, s. 167-186.10.1111/j.1469-8986.1977.tb03373.xSearch in Google Scholar

BÖHMEROVÁ, Ada: K problematike preberania anglických vlastných mien do slovenčiny. Úvahy nad novým slovníkom. In: Jazykovedný časopis, 2007, roč. 58, č. 2, s. 117-132.Search in Google Scholar

BRAUN, P. - SCHAEDER, B. - VOLMERT, I. (Ed.): Internationalismen. Studie zur interlingualen Lexikologie und Lexikographie. Tübingen 1990, s. 47-62.10.1515/9783111376318Search in Google Scholar

BUZÁSSYOVÁ, Klára: Vyjadrovanie významu hromadnosti v dnešnej slovenčine. In: Kultúra slova, 1981, roč. 15, č. 1, s. 18-22.Search in Google Scholar

BUZÁSSYOVÁ, Klára: Opakovaná internacionalizácia a problém identifikácie morfologických a lexikálnych jednotiek. In: Jazykovedný časopis, 1991, roč. 42, č. 2, s. 89-104.Search in Google Scholar

BUZÁSSYOVÁ, Klára: Slovenčina ako stredoeurópsky jazyk (Na okrej protikladu domáce/cudzie). In. Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Ed. S. Ondrejovič. Sociolinguistica Slovaca. 3. Bratislava: Veda 1997, s. 71-78 s.Search in Google Scholar

BUZÁSSYOVÁ, Klára - WASZAKOWA, Krystyna: Tendencia internacionalizacii. Obščije voprosy. Tendencia k internacionalizácii (s ohľadom na funkčnú diferenciáciu internacionalizácie v rozličných sférach komunikácie). In: Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. 1. Słowotwórstwo/Nominacja. Red. Ingeborg Ohnheiser. Opole: Universität Innsbruck - Institut fűr Slawistik, Uniwersytet Opolski - Institut Filologii Polskiej 2003, s. 47-58.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Spisovná slovenčina a jej používatelia. Bratislava: Stimul 2000. 214 s.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Teória spisovného jazyka so zreteľom na spisovnú slovenčinu. Bratislava: Veda 2010. 301 s.Search in Google Scholar

GUT0CHMIDT, Karl: Das Begriff der Tendenz in der slawistischen Sprachen. In: Gladrow, W. (Hg.). Das Russische in seiner Geschichte, Gegenwart und Literatur. Festschrift fűr Erika Günter. Műnchen: 1995, s. 52-69.Search in Google Scholar

GUTSCHMIDT, Karl. Tipologični tendencii. In: Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. 1. Słowotwórstwo/Nominacja. Red. Ingeborg Ohnheiser. Opole: Universität Innsbruck - Institut fűr Slawistik, Uniwersytet Opolski - Institut Filologii Polskiej 2003, s. 341-355.Search in Google Scholar

GUTŠMIDT, Karl: Obščije tendencii i specifičeskije formy ich realizacij v sovremennych slavianskich jazykach. In: Jazykovedný časopis, 1998, roč. 49, č. 1-2, s. 15-26.Search in Google Scholar

HORECKÝ, Ján - BUZÁSSYOVÁ, Klára - BOSÁ K, Ján a kol. Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Bratislava: Veda 1989. 436 s.Search in Google Scholar

Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch: za a proti. Ed. J. Bosák. Bratislava: Veda 1999. 166 s.Search in Google Scholar

Jazyková poradňa. 3. Red. G. Horák - J. Ružička. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1964. 296 s.Search in Google Scholar

Jazyková poradňa odpovedá. Zost. M. Pisárčiková a kol. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1988. 288 s.Search in Google Scholar

JEDLIČKA, Alois: Spisovný jazyk v současné komunikaci. Praha: Univerzita Karlova 1974. 2. vyd. 1978. 227 s.Search in Google Scholar

JIRÁČEK, Jiří: Adjektíva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině (v porovnání s češtinou). Brno: Univerzita J. E. Purkyněv Brně1984. 166 s.Search in Google Scholar

Komparacja systemów i funkcjonowanie współczesnych języków słowiańskich. 1. Słowotwórstwo/Nominacja. Red. Ingeborg Ohnheiser. Opole: Universität Innsbruck - Institut fűr Slawistik, Uniwersytet Opolski - Institut Filologii Polskiej 2003. 542 s.Search in Google Scholar

MARKOWSKI, Andrzej - WORBS, Erika: Internacionalizacja znaczeń polskich jednostek leksykalnych jako vynik oddzialywania języków obcych na współczesną polszczyznę. In: Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvkú z konference. Praha, 16. - 18. června 2003. Uspořádaly Z. Tichá - A. Rangelová. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky 2003, s. 48-63.Search in Google Scholar

MASÁR, Ivan: Ako pomenúvame v slovenčine. Kapitoly z terminologickej teórie a praxe. 3. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, suplement 3, 2000. 60 s.Search in Google Scholar

MLACEK, Jozef: K internacionalizácii súčasnej slovenskej frazeológie. Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch: za a proti. Ed. J. Bosák. Bratislava: Veda 1999, s. 88-99.Search in Google Scholar

MÚCSKOVÁ, Gabriela: "Opakované prevzatia" ako výsledok historických kultúrnych kontaktov. In. Slovo - Tvorba - Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda 2010, s. 442-451.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin. (rec.) - WASZAKOWA, Krystyna: Przejawy internacionalizacji w słowotwórstwie współczesnej Polszcyzny. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersitetu Warszawskiego 2005. 266 s. In: Jazykovedný časopis, 2007, roč. 58, č. 2, s. 150-155.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin: Registrová motivácia lexikálnych jednotiek (O vzťahu medzi pojmami lexikálna zásoba, register, sociolekt). In: Jazykovedný časopis, 2010, roč. 61, č. 1, s. 31-42.10.2478/v10112-010-0002-xSearch in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela: Potrebuje reflexia súčasnej jazykovej situácie pojem register? In: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. Materiály z 3. konferencie k komunikácii. Banská Bystrica - Donovaly 11. - 13. septembra 1997. Ed. P. Odaloš. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela - Fakulta humanitných vied 1999, s. 93-100.Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Miloslava: Verbálny aspekt a adaptácia prevzatých slovies v slovenčine. In Slovo - Tvorba - Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda 2010, s. 250-264.Search in Google Scholar

ŠKULTÉTY, Jozef: Cudzie slová v slovenčine. In: Jozef Škultúry. dielo 7. Jazykoveda. Zostavil a edične pripravil J. Chovan. Martin: Matica slovenská 1992, s. 110-140.Search in Google Scholar

WASZAKOWA, Krystyna: Internacionalizacija: Zapadnoslavianskije jazyki. Przejawy tendencji do internacjonalizaji w systemach słowotwótwórczych języków zachodnosłowiańskich. In. Komparacja systemów i funkcjonowanie współczesnych języków słowiańskich. 1. Słowotwórstwo/Nominacja. Red. Ingeborg Ohnheiser. Opole: Universität Innsbruck - Institut fűr Slawistik, Uniwersytet Opolski - Institut Filologii Polskiej 2003, s. 78-102.Search in Google Scholar

WASZAKOWA, Krystyna: Przejawy internacionalizacji w słowotwórstwie współczesnej Polszcyzny. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2005. 266 s.Search in Google Scholar

Collins Cobuild English Language Dictionary. Ed. J. Sinclair, P. Hanks, R. Moon; Harper Collins Publishers 1993. 1704 s.Search in Google Scholar

Kde sme? Mentálne mapy Slovenska. Ed. M. Bútora, M. Kollár, G. Mesežnikov. Z. Bútorová. Bratislava: Inštitut pre verejné otázky, Kalligram 2010. 584 s.Search in Google Scholar

Krátky slovník slovenského jazyka. 4. doplnené a upravené vydanie. Red. J. Kačala, M. Pisárčiková, M. Považaj. Bratislava. Veda 2003. 985 s.Search in Google Scholar

Pravidlá slovenského pravopisu. tretie upravené a doplnené vydanie. Bratislava. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2000. 590 s.Search in Google Scholar

Slovník slovenského jazyka. 6 zv. Red. Š. Peciar. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1959-1968.Search in Google Scholar

Slovenský národný korpus. - Verzia prim.-4.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009. Dostupný z WWW. http://korpus.juls.savba.skSearch in Google Scholar

Slovník súčasného slovenského jazyka A - G. Red. K. Buzássyová - A. Jarošová. Brastislava: Veda 2006. 1104 s.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo