1. bookVolume 61 (2010): Issue 1 (June 2010)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

The "Big" Verbal Entries in Monolingual Dictionary (or how have the verbs ísť and chodiť been processed)

Published Online: 17 Jan 2011
Volume & Issue: Volume 61 (2010) - Issue 1 (June 2010)
Page range: 71 - 84
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

FILIPEC, Josef - ČERMÁK, František: Česká lexikologie. Praha: Academia 1985. 284 s.Search in Google Scholar

GIGER, Markus: Prospektívna konštrukcia ísť + infinitív. In: Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli. Ed. M. Sokolová - M. Ivanová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2006, s. 103 - 113.Search in Google Scholar

IVANOVÁ, Martina: Valencia statických slovies. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2006. 273 s.Search in Google Scholar

Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala - M. Pisárčiková - M. Považaj. 4. doplnené a upravené vyd. Bratislava: Veda 2003. 988 s.Search in Google Scholar

Manuál lexikografie. Ed. F. Čermák - R. Blatná. Praha: Nakladatelství a vydavatelství H&H 1995. 287 s.Search in Google Scholar

Morfológia slovenského jazyka. Red. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1966. 896 s.Search in Google Scholar

NIŽNÍKOVÁ, Jolana - SOKOLOVÁ, Miloslava a kol.: Valenčný slovník slovenských slovies. Prešov: FF PU, Slovacontact 1998. 270 s.Search in Google Scholar

Slovenský národný korpus. verzia prim-4.0-juls-sane. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009. Dostupný na www.korpus.juls.savba.skSearch in Google Scholar

Slovník slovenského jazyka. Red. Š. Peciar. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1959 - 1968. 6 zv.Search in Google Scholar

Slovník súčasného slovenského jazyka A - G. Red. K. Buzássyová - A. Jarošová. Bratislava: Veda 2006. 1134 s.Search in Google Scholar

Slovník súčasného slovenského jazyka H - L (pracovná elektronická verzia).Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Miloslava: Kapitolky zo slovenskej morfológie. Prešov: Slovacontact 1995. 180 s.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo