1. bookVolume 61 (2010): Issue 1 (June 2010)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Register Motivation of Lexical Units (Remarks on the Relation among Lexis, Register and Sociolect)

Published Online: 17 Jan 2011
Volume & Issue: Volume 61 (2010) - Issue 1 (June 2010)
Page range: 31 - 42
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

BOSÁK, Ján: Hovorovosť ako dynamický faktor. In: Slovenská reč, 1984, roč. 49, č. 2, s. 65 - 73.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Slang v súčasnej jazykovej situácii. In: Studia Academica Slovaca. 14. Red. J. Mistrík. Bratislava: Alfa 1985, s. 69 - 80.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Strata príznakovosti niektorých univerbizovaných štruktúr. In: Slavica Pragensia. 30. (Acta Universitatis Carolinae. 1987. Philologica. 4 - 5.) Red. V. Budovičová. Praha: Univerzita Karlova 1989, s. 93 - 96.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Skúmanie jazyka ako sociálno-komunikačného systému. In: Dynamické tendencie v jazykovej komunikácii. Materiály z vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 23. - 25. mája 1988. Zost. J. Bosák. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1990, s. 75 - 84.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Sociolingvistická stratégia výskumu slovenčiny. In: Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny. Sociolinguistica Slovaca. 1. Red. S. Ondrejovič - M. Šimková. Bratislava: Veda 1995, s. 17 - 42.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Dialekty a sociolekty. In: Studia Academica Slovaca. 25. Prednášky XXXII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava: Stimul 1996, s. 25 - 30.Search in Google Scholar

ČECHOVÁ, Marie: Stylový charakter frazeologie. In: Stil, 2007, roč. 6, s. 203 - 208.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava: Univerzita Komenského 2003. 236 s.Search in Google Scholar

FILIPEC, Josef - ČERMÁK, František: Česká lexikologie. Praha: Academia 1985. 284 s.Search in Google Scholar

FURDÍK, Juraj: Teória motivácie v lexikálnej zásobe. Ed. M. Ološtiak. Košice: Vydavateľstvo LG 2008. 95 s.Search in Google Scholar

GÁLISOVÁ, Anna: K sociolektom vybraných alternatívnych a marginálnych kultúr. In: Jazykovedný časopis, 2002, roč. 53, č. 2, s. 97 - 110.Search in Google Scholar

GÁLISOVÁ, Anna: Poznámky ku komunikačnému registru hráčov kartových hier. In: Varia. XVI. Zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 8. - 10. 11. 2006). Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV - Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 149 - 152.Search in Google Scholar

GHILLÁNYOVÁ, Gabriela - SLANČOVÁ, Daniela: Sociolektová lexika v leteckom komunikačnom registri. In: Jazyk v komunikácii. Medzinárodný zborník venovaný Jánovi Bosákovi. Ed. S. Mislovičová. Bratislava: Veda 2004, s. 63 - 75.Search in Google Scholar

HORECKÝ, Ján (rec.): Slančová, D.: Reč autority a lásky. Reč učiteľky materskej školy orientovaná na dieťa. - Opis registra. Prešov 1999. - In: Jazykovedný časopis, 2000, roč. 51, č. 1, s. 44 - 46.Search in Google Scholar

HORECKÝ, Ján - BUZÁSSYOVÁ, Klára - BOSÁK, Ján a kol.: Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Bratislava: Veda 1989. 440 s.Search in Google Scholar

CHLEBDA, Wojciech: Polska frazeologia familijna. Wprowadzenie do zagadnienia. In: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej. V. Red. M. Basaj - D. Rytel. Wrocław: Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN 1988, s. 71 - 83.Search in Google Scholar

JAROŠOVÁ, Alexandra: Viacslovný termín a lexikalizované spojenie. In: Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Na počesť profesora Jána Horeckého. Ed. K. Buzássyová. Bratislava: Veda 2000, s. 481 - 493.Search in Google Scholar

JEDLIČKA, Alois: Spisovný jazyk v současné komunikaci. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova 1978. 228 s.Search in Google Scholar

JEDLIČKA, Alois: K jazyku a stylu českých esejistických textů. In: Slovo a slovesnost, 1989, roč. 50, č. 2, s. 114 - 127.Search in Google Scholar

JUNKOVÁ, Bohumila: Frazeologické prostředky současné žurnalistiky. In: K aktuálnym otázkam frazeológie. Zost. E. Krošláková - Ľ. Kralčák. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta 2001, s. 156 - 167.Search in Google Scholar

Krátky slovník slovenského jazyka. 4., doplnené a upravené vydanie. Red. J. Kačala - M. Pisárčiková - M. Považaj. Bratislava: Veda 2003. Dostupné na: http://slovnik.juls.savba.sk/Search in Google Scholar

MAJKOWSKA, Grażyna - SATKIEWICZ, Halina: Frazeologia stylu publicystycznego. In: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej. V. Red. M. Basaj - D. Rytel. Wrocław: Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN 1988, s. 39 - 54.Search in Google Scholar

MISTRÍK, Jozef: Štylistika. 3., uprav. vyd. Bratislava: Media Trade - Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1997. 600 s.Search in Google Scholar

MLACEK, Jozef: O štylistickej klasifikácii frazeologizmov. In: Jazykovedný časopis, 1979, roč. 30, č. 2, s. 134 - 143.Search in Google Scholar

MLACEK, Jozef: Štúdie a state o frazeológii. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta 2007. 375 s.Search in Google Scholar

MLACEK, Jozef - ĎURČO, Peter a kol.: Frazeologická terminológia. Bratislava: Stimul - Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1995. 162 s. Dostupné aj na internete: http://www.juls.savba.sk/ediela/frazeologicka_terminologia/Search in Google Scholar

ODALOŠ, Pavol: Sociolekty v basketbalovom a penitenciárnom prostredí. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta 1997. 92 s.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin: Spolupráca slovotvornej motivácie s inými typmi lexikálnej motivácie. In: Jazykovedný časopis, 2009, roč. 60, č. 1, s. 13 - 34.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin: O syntaktickej motivácii lexikálnych jednotiek. In: Slovenská reč, 2010, roč. 75, č. 1, s. 10 - 28.10.2478/v10112-010-0002-xSearch in Google Scholar

ONDRÁČKOVÁ, Zuzana: Detské slová v slovenčine a ich charakteristika. In: Štúdie o detskej reči. Ed. D. Slančová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2008, s. 251 - 305.Search in Google Scholar

ORGOŇOVÁ, Oľga: Štylistika Jozefa Mistríka po tretí raz. In: Slovenská reč, 1998, roč. 63, č. 5, s. 301 - 307.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela: K pragmatickej charakteristike slovnej zásoby. In: Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. Eds. P. Karlík - M. Krčmová. Brno: Masarykova univerzita 1998, s. 185 - 191.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela (1999a): Reč autority a lásky. Reč učiteľky materskej školy orientovaná na dieťa - opis registra. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 1999. 224 + 52 s.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela (1999b): Potrebuje reflexia súčasnej slovenskej jazykovej situácie pojem register? In: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. Materiály z 3. konferencie o komunikácii. Banská Bystrica - Donovaly 11. - 13. septembra 1997. 1. diel. Red. P. Odaloš. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica - Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica 1999, s. 93 - 100.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela - ZAJACOVÁ, Stanislava: Komunikačný register ako prostriedok verbálnej socializácie dieťaťa. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 6. - 7. 9. 2007 na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ed. O. Orgoňová. Bratislava: Univerzita Komenského 2007, s. 153 - 163.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela - SLANČOVÁ, Terézia: Sociálna inštitúcia - komunikačný register - šport. Prednesené na konferencii Človek a jeho jazyk (2010). Smolenice 20. - 22. 1. 2010. V tlači.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo