1. bookVolume 61 (2010): Issue 1 (June 2010)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

To some Appeals and Petitions for Protection of the Slovak Language

Published Online: 17 Jan 2011
Volume & Issue: Volume 61 (2010) - Issue 1 (June 2010)
Page range: 5 - 14
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

BETTS, Clive: Culture in Crisis: The Future of the Welsh Language. Upton: The Hymnon Press 1976, s. 12 - 23.Search in Google Scholar

BLANÁR, Vincent: Tzv. zlý autor a začiatky Slovenskej reči. In: Slovenská reč 1932 - 2002. Vedecká konferencia. Bibliografia. Ed. Slavomír Ondrejovič. Bratislava: Veda 2003, s. 48.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Metodologický prínos Medzinárodnej komisie pre slovanské spisovné jazyky. In: Jazykovedný časopis, 2008 (a), roč. 59, č. 1 - 2, s. 3 - 10.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Kodifikácie a reálny jazyk. In: Jazyk a jazykoveda v pohybe. Na počesť Slavomíra Ondrejoviča. Ed. S. Mislovičová. Bratislava: Veda 2008 (b), s. 240 - 244.Search in Google Scholar

DANEŠ, František: Jeden z nejoriginálnějších a nejimaginativnějších amerických lingvistů. In: D. BOLINGER: Jazyk jako nabitá zbraň. Užívaní a zneužívaní jazyka v naší době. Praha: Petr Zima 2008, s. 241 - 249.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Ku kritike reflexívnologického prístupu k spisovnému jazyku. In: Slovenská reč, 2000 (a), roč. 65, č. 4, s. 214 - 220.10.1034/j.1600-0609.2000.90012.xSearch in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Spisovná slovenčina a jej používatelia. Bratislava: Stimul 2000 (b).Search in Google Scholar

ĎUROVIČ, Ľubomír: Systém (skutočný? domnelý?) a jeho kodifikácia. In: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Sociolinguistica Slovaca 3. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 1997, s. 35 - 39.Search in Google Scholar

KOČIŠ, František: Pojem jazykovej normy a normovanosti. In: Z teórie spisovného jazyka. Red. J. Ružička. Bratislava: Veda 1979, s. 32 - 42.Search in Google Scholar

KRÁĽ. Ábel: Aký je dnešný vzťah k slovenčine? - Verejná správa, časopis vlády SR, 2009, č. 9.Search in Google Scholar

MINÁČ, Vladimír: Anketa. - Literárny týždenník, 1999, roč. 12, č. 12, s. 8.Search in Google Scholar

ONDREJOVIČ, Slavomír: Jazyk je farebnejší ako dúha. Literárny týždenník, 2006, roč. 19, č. 15 - 16, s. 9 - 10 (rozhovor M. Čiernej so S. Ondrejovičom).Search in Google Scholar

ONDREJOVIČ, Slavomír: Jazyk, veda o jazyku, societa. Bratislava: Veda 2008. 304 s.Search in Google Scholar

ONDREJOVIČ, Slavomír: Výzvy na ochranu slovenčiny a živý jazyk. In: Slová. Pamätnica k sedemdesiatke Rudolfa Chmela. Red. L. Szigeti. Bratislava: Kalligram 2009, s. 382 - 392.Search in Google Scholar

PAULINY, Eugen: Namiesto úvodu o slovenskom purizme. In: Slovo a tvar, 1947, č. 1, s. 1 - 3.Search in Google Scholar

PAULINY, Eugen: Niekoľko poznámok o spisovnom jazyku v súčasnosti. In: Z teórie spisovného jazyka (Materiály z konferencie o spisovnom jazyku z r. 1976). Red. J. Ružička. Bratislava: Veda 1979, s. 43 - 51.Search in Google Scholar

PAULINY, Eugen: Norma spisovnej slovenčiny a zásady jej kodifikovania. In: Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. Rediguje S. Ondrejovič. Suplement 2. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2000, 37 s. (text bol napísaný v r. 1953).Search in Google Scholar

SABOL, Ján: Kvantitatívny morfonologický džin slovenčiny (Morfonologické a derivačné signály kvantity v spisovnej slovenčine). Tézy prednášky v Slovenskej jazykovednej spoločnosti v Bratislave 14. 4. 1998.Search in Google Scholar

SARVAŠ, Martin: Príhovor. In: Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. 15. ročník. Bratislava, Ministerstvo kultúry SR 2007, s. 5 - 6.Search in Google Scholar

SAUSSURE, Ferdinad de: Kurs obecné lingvistiky. Vydal Ch. Bally a A. Sechehaye za spolupráce A. Riedlingera. Komentáře napsal T. de Mauro. Přeložil, doplnil a poznámkami opatřil F. Čermák. Praha: Academia 2007.Search in Google Scholar

Výzva na ochranu národného jazyka. Literárny týždenník, 2006, roč. 19, č. 9 - 10, s. 1 - 2.Search in Google Scholar

Výzva zodpovedným štátnym orgánom, ustanovizniam, politikom a slovenskej verejnosti. Kultúra, 2007, roč. 10, č. 15, s. 3.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo