1. bookVolume 11 (2012): Issue 2 (December 2012)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1854-9829
ISSN
1581-4661
First Published
10 Jul 2007
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Acidophilous Dry Grasslands on the Quartzite Bedrock in Western Slovakia

Published Online: 28 Dec 2012
Volume & Issue: Volume 11 (2012) - Issue 2 (December 2012)
Page range: 249 - 269
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1854-9829
ISSN
1581-4661
First Published
10 Jul 2007
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The paper presents results of actual phytocoenological research of acidophilous dry grasslands of the Koelerio-Phleion phleoidis Korneck 1974 alliance on the quartzite bedrock in western Slovakia. The modified TWINSPAN analysis distinguished two associations in the study area. Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae Vicherek et al. in Chytry et al. 1997 is dominated by Festuca valesiaca s.l. and it is distributed on the quartzite hills in the Tribeč Mts. Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae (Klika 1951) Toman 1970 occurs at sites in the Biele Karpaty Mts and Považsky Inovec Mts and it is dominated by Festuca rupicola. The paper brings very first data on distribution of Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae in Slovakia and extends knowledge on occurrence of Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae. Both associations represent very rare vegetation types of Central Europe. In Slovakia, they occur locally at small sized stands and are threatened by successional changes caused by cessation of traditional management and island occurrence within other vegetation types. Main environmental gradients responsible for variation in species composition of these grasslands were revealed by the principal component analysis (PCA) and interpreted using indicator values and measured characteristics of the study sites. The major pattern of variation reflects altitude, which is negatively correlated with temperature and soil depth. The relationship between species composition and environmental factors (pedology, topography, geographical position) was analysed by redundancy analysis (RDA). The most important factor affecting the data variation was longitude followed by soil pH, slope and latitude.

Keywords

Ključnebesede

Anonymus 1957: Vojenská topografická mapa 1:25 000, mapovacie štvorce M-34-121-cd, M-34-121-dc, M-34-121-cc. (The army topographical map 1 : 25 000, map sections M-34-121-cd, M-34-121-dc, M-34-121-cc) [in Slovak]. Ge-nerální štáb československé armády. Depon. in ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava.Search in Google Scholar

Barkman, J. J., Doing, H. & Segal, S. 1964: Kritische Bemerkungen und Vorschläge zur quantitativen Vegetationsanalyse. Acta Bot. Neerl. 13: 394-419.10.1111/j.1438-8677.1964.tb00164.xSearch in Google Scholar

Biely, A. 1975: Geologická mapa Tribeča 1:50 000 (Geology map of the Tribeč Mts) [in Slovak]. šGúDš, Bratislava.Search in Google Scholar

Biely, A. 1996: Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenska 1:500 000. (Annotation to the geology map of Slovakia 1:500 000) [in Slovak]. Vydavateľstvo D. štúra, Bratislava, 77 pp.Search in Google Scholar

Borhidi, A. 1993: A Magyar flóra szociális magatartás típusai, természetességi és relatív ökológiai értékszámai. (Social behaviour types of the Hungarian flora, its naturalness and relative ecological indicator values) [in Hungarian]. Janus Pannonius Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, 93 pp.Search in Google Scholar

Braun-Blanquet, J. 1964: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3 Aufl. Springer Verlag, Wien, 865 pp.10.1007/978-3-7091-8110-2Search in Google Scholar

Dengler, J., Chytrý, M. & Ewald, J. 2008. Phyto-sociology. In: Jørgensen, S. E.& Fath, B. D. (eds): Encyclopedia of ecology. Elsevier, Oxford, pp. 2767-2779.Search in Google Scholar

Dúbravková, D., Chytrý, M., Willner, W., Illyés, E., Janišová, M. & Kállayné Szerényi, J. 2010: Dry grasslands in the Western Carpathians and the northern Pannonian Basin: a numerical classification. Preslia 82: 165-221.Search in Google Scholar

Eliáš, P. 1986: Vegetácia štátnych prírodných rezervácií Hrdovická a Solčiansky Háj a projektovanej šPR Kovarecká dubina (pohorie Tribeč). (Vegetation of nature reserves Hrd-lovická, Solčiansky Háj and Kovarecká dubina in the Tribeč Mts.) [in Slovak]. Rosalia 3: 33-79.Search in Google Scholar

Faško, P. & šťastný, P. 2002a: Mapa priemerných ročných úhrnov zrážok, 1:2 000 000. (Map of the average annual precipitation, 1:2 000 000.) [in Slovak]. In: Hrnčiarová, T. (ed.): Atlas krajiny Slovenskej republiky. (The landscape atlas of the Slovak Republic). MŽP SR & SAŽP, Bratislava, Banská Bystrica, p. 344.Search in Google Scholar

Faško, P. & šťastný, P. 2002b: Mapa priemerných úhrnov zrážok v júli, 1:2 000 000. (Map of the average precipitation in July, 1:2 000 000.) [in Slovak]. In: Hrnčiarová, T. (ed.): Atlas krajiny Slovenskej republiky. (The landscape atlas of the Slovak Republic). MŽP SR & SAŽP, Bratislava, Banská Bystrica, p. 344.Search in Google Scholar

Feráková, V., Maglocký, š. & Marhold, K. 2001: Červený zoznam papraďorastov a semenných rastlín Slovenska. (The red list of ferns and flowering plants of Slovakia.) [in Slovak]. In: Baláž, D., Marhold, K. & Urban, P. (eds.): Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. (The red list of plants and animals of Slovakia.) Ochr. Prír. 20 (Suppl.): 48-81.Search in Google Scholar

Fiala, K. 1999: Záväzné metódy rozborov pôd. Čiastkový monitorovací systém - Pôda. (Obligatory methods of the soil analyses. The partial monitoring system - the soil.) [in Slovak]. VúPOP, Bratislava, 142 pp.Search in Google Scholar

Futák, J. 1980: Fytogeografické členenie Slovenska. Mapa 1 : 1 000 000. (The phytogeograph-ical division of Slovakia. Map 1 : 1 000 000) [in Slovak]. In: Bertová, L. (ed.): Flóra Slovenska IV/1. (Flora of Slovakia IV/1). Veda, Bratislava.Search in Google Scholar

Geologická mapa Slovenskej republiky, mierka 1 : 50 000 (Geological map of the Slovak Republic, 1 : 50 000) [in Slovak]. šGúDš, Bratislava. URL: http://www.geology.sk/in-dex.php?pg=geois.mapovy_server [accessed 2012-01-03].Search in Google Scholar

Hegedüšová, K. 2007: Centrálna databáza fytoce-nologických zápisov (CDF) na Slovensku [Central database of phytosociological relevés (CDF) in Slovakia]. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 124-129.Search in Google Scholar

Hennekens, S. M. & Schaminée, J. H. J. 2001: TURBOVEG, a comprehensive data base management system for vegetation data. Journal of Vegetation Science 12: 589-591.Search in Google Scholar

Herben, T. & Münzbergová, Z. 2003: Zpracování geobotanických dat v příkladech. I. Data o druhovém složení. (Analysis of geobotany data in examples. I. Species composition data). Katedra botaniky PřF UK, Praha, 118 pp.Search in Google Scholar

Husová, M. 1967: Azidophile Eichenwälder auf Quarziten im Tribeč-Gebirge, Slowakei. Fol. Geobot. et Phytotax. 2: 121-136.10.1007/BF02856371Search in Google Scholar

Húsenica, J. 1964: Minerálna sila materských hornín lesných pôd na Slovensku. (Minerals in the bedrocks of the forest soils in Slovakia) [in Slovak]. Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 246 pp.Search in Google Scholar

Chytrý, M. (ed.) 2007: Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace (Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and heathland vegetation.) [in Czech with English summaries]. Academia, Praha, 526 pp.Search in Google Scholar

Chytrý, M., Hoffmann, A. & Novák, J. 2007: Suché trávníky (Festuco-Brometea). (Dry grasslands (Festuco-Brometea)). In: Chytrý, M. (ed.): Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříč-ková vegetace (Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and heathland vegetation.) [in Czech with English summaries]. Aca-demia, Praha, pp. 371-497.Search in Google Scholar

Chytrý, M., Mucina, L., Vicherek, J., Pokorny-Strudl, M., Strudl, M., Koó, A. J. & Maglocký, Š. 1997: Die Pflanzengesellschaften der west-pannonischen Zwergstrauchheiden und azi-dophilen Trockenrasen. Diss. Bot. 277: 1-108.Search in Google Scholar

Ivanička, J., Polák, M., Hók, J., Határ, J., Greguš, J., Vozár, J., Nagy, A., Fordinál, K., Pristaš, J., Konečný, V. & šimon, L. 1998: Geologická mapa Tribeča 1 : 50 000. (Geology map of the Tribeč Mts 1 : 50 000) [in Slovak]. MŽP SR, GúDš, Bratislava.Search in Google Scholar

Ivanička, J., Havrila, M. & Kohút, M. 2007: Ge-ologiská mapa Považského Inovca a JV časti Trenčianskej kotliny 1 : 50 000. (Geology map of the Považský Inovec Mts and the SE part of the Trenčianska kotlina Basin 1 : 50 000) [in Slovak]. MŽP SR, šGúDš, Bratislava.Search in Google Scholar

Janišová, M., Hájková, P., Hegedüšová, K., Hrivnák, R., Kliment, J., Michálková, D., Ružičková, H., Řezníčková, M., škodová, I., Tichý, L., Uhliarová, E., Ujházy, K. & Zaliberová, M. 2007: Travinnobylinná vegetácia Slovenska - elektronický expertný systém na identifikáciu syntaxónov (Grassland vegetation of Slovakia - electronic expert system for identification of syntaxa) [in Slovak with English summaries]. Botanický ústav SAV, Bratislava, 264 pp.Search in Google Scholar

Jarolímek, I. & šibík, J. (eds.) 2008: Diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of Slovakia. Veda, Bratislava, 332 pp.Search in Google Scholar

Korneck, D. 1974: xerothermvegetation in Rheinland-Pfalz und Nachbargebieten. Schrift-enr. Vegetationsk. 7: 1-196.Search in Google Scholar

Lapin M., Faško P., Melo M. & šťastný P. 2002: Mapa klimatických oblastí, 1 : 1 000 000: (Map of the climatic regions, 1 : 1 000 000.) [in Slovak]. In: Hrnčiarová, T. (ed.) Atlas krajiny Slovenskej republiky. (The landscape atlas of the Slovak Republic). MŽP SR & SAŽP, Bratislava, Banská Bystrica, p. 344.Search in Google Scholar

Marhold, K. & Hindák, F. (eds.) 1998: Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia. Veda, Bratislava, 688 pp.Search in Google Scholar

Mederly, P. & Hreško, J. 1988: Geologický a geo-morfologický výskum šPR Solčiansky Háj, Hrdovická a Kovarecká hôrka, II. časť. (Geological and geomorphological study of the Solčiansky Háj National Nature Reserve, Hrdovická and Kovarecká hôrka, 2nd part.) [in Slovak]. Rosalia: 23-46.Search in Google Scholar

Michálková, D. 2007: Koelerio-Phleion phleoidis Korneck 1974. In: Janišová, M., Hájková, P., Heg e düšová, K ., Hr iv nák, R ., K l iment , J., Mi-chálková, D., Ružičková, H., Řezníčková, M., Škodová, I., Tichý, L., Uhliarová, E., Ujházy, K. & Zaliberová, M.: Travinnobylinná vegetácia Slovenska - elektronický expertný systém na identifikáciu syntaxónov. (Grassland vegetation of Slovakia - electronic expert system for identification of syntaxa) [in Slovak with English summary]. Botanický ústav SAV, Bratislava, pp. 86-89.Search in Google Scholar

Palmer, M. W. 1993: Putting things in even better order - the advantages of canonical correspondence analysis. Ecology 74: 2215-2230.10.2307/1939575Search in Google Scholar

Roleček, J., Tichý, L., Zelený, D. & Chytrý, M. 2009: Modified TWINSPAN classification in which the hierarchy respects cluster heterogeneity. J. Veg. Sci. 20: 596-602.10.1111/j.1654-1103.2009.01062.xSearch in Google Scholar

Šmarda, P. 2008: DNA ploidy level variability of some fescues (Festuca subg. Festuca, Poaceae) from Central and Southern Europe measured in fresh plants and herbarium specimens. Bio-logia 63: 349-367.Search in Google Scholar

Šťastný P., Nieplová E. & Melo M. 2002: Mapa priemernej ročnej teploty vzduchu, 1 : 2 000 000: (Map of the average annual air temperature, 1:1 000 000.) [in Slovak]. In: Hrnčiarová, T. (ed.) Atlas krajiny Slovenskej republiky. (The landscape atlas of the Slovak Republic). MŽP SR & SAŽP, Bratislava, Banská Bystrica, p. 344.Search in Google Scholar

ter Braak, C. J. F. & Prentice, I. C. 1988: A theory of gradient analysis. Adv. Ecol. Res. 18: 271- 3 17.10.1016/S0065-2504(08)60183-XSearch in Google Scholar

ter Braak, C. J. F. & šmilauer, P. 2002: CANOCO reference manual and CanoDraw for Windows user’s guide. Software for canonical community ordination (version 4.5). Biometris, Wageningen & České Budějovice, 500 pp.Search in Google Scholar

Tichý, L., 2002: JUICE, software for vegetation classification. Journal of Vegetation Science 13: 451-453.10.1111/j.1654-1103.2002.tb02069.xSearch in Google Scholar

Westhoff, V. & van der Maarel, E. 1973: The Braun-Blanquet approach. In: Whittaker, R. H. (ed.): Ordination and classification of communities. Dr. W. Junk Publishers, The Hague, pp. 617-727.Search in Google Scholar

Zlinská, J. 2000: Vegetácia Holubyho lesostepi pri Vinosadoch v Malých Karpatoch. (Vegetation of the Holubiho lesostep near Vinosady in the Malé Karpaty Mts) [in Slovak with English summary]. Acta Envir. Univ. Comenianae 10: 139-152.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo