1. bookVolume 11 (2012): Issue 2 (December 2012)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1854-9829
ISSN
1581-4661
First Published
10 Jul 2007
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

The Revision of Historical and Current Distribution of Hordeum Geniculatum All. (Poaceae) In Slovakia

Published Online: 28 Dec 2012
Volume & Issue: Volume 11 (2012) - Issue 2 (December 2012)
Page range: 171 - 177
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1854-9829
ISSN
1581-4661
First Published
10 Jul 2007
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

Historical and current occurrence of halophytic-ruderal species Hordeum geniculatum was studied in Slovakia during 2003 - 2010. The species occurred only in the Podunajská nížina Lowland, where 16 sites were found in total including historical and recent locations. Recently, the number of sites decreased markedly and we confirmed only four localities. Due to the sharp decrease in the number of sites and proper habitats, Hordeumgeniculatum is re-evaluated as endangered (EN) plant of Slovak flora.

Keywords

Ključne besede

Borhidi, A. 1996: Magyarorszâg Növénytârsulâ-sai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp.Search in Google Scholar

Dítě, D., Elias, P. jun. & Sâdovský, M. 2008: Camphorosmetum annuae Rapaics ex Soó 1933 - vanishing plant community of saline habitats in Slovakia. Thaiszia - Journal of Botany 18: 9-20.Search in Google Scholar

Dítě, D., Elias jun., P. & Šuvada, R., 2009: The current distribution and status of community Puccinellietum limosae in Slovakia. Thaiszia -Journal of Botany 19: 63-70.Search in Google Scholar

Dostál, J. & Červenka, M. 1992: Vel'ký kluč na ur-čovanie vyšsich vyšsich rastlín II. Slovenské pe-dagogické nakladatel'stvo, Bratislava, 1561 pp.Search in Google Scholar

Elíáš, P. ml., Dítě, D. & Sâdovský, M., 2003: Rastie Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla na Slovensku? Ochrana Prírody 22: 79-81.Search in Google Scholar

Elíáš P. jun., Dítě D., Grulich V. & Šuvada R. 2008: Occurence of Camphorosma annua Pall. in Slovakia: past and present. Flora Pannonica 6: 117-126.Search in Google Scholar

Elíáš P. jun., Dítě D., Grulich V. & Šuvada R. 2010: Revision of historical and current distribution of Pholiurus pannonicus (Host.) Trin. in Slovakia. Hacquetia 9: 177-183.10.2478/v10028-010-0009-8Search in Google Scholar

Fehér, A. 2007: Origin and development of the salt steppes and marshes in SW Slovakia. Flora Pannonica 5: 67-94.Search in Google Scholar

Feráková, V., Maglocký, Š. & Marhold, K. 2001: Červený zoznam paprad'orastov a semenných rastlín Slovenska. Ochrana prírody 10 (Supl.): 48-81.10.1023/A:1016600429761Search in Google Scholar

Futák, J. 1980: Fytogeografické členenie SSR (1: 1 000 000). In: Mazür E. (ed.): Atlas Slovenskej socialistickej republiky Bratislava, p. 81.Search in Google Scholar

Fischer, M. A., Adler, W. & Oswald, K. 2008. Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. Oberösterreichisches Landesmuseum Linz, pp. 1380.Search in Google Scholar

Grulich, V. 1987: Slanomilné rostliny na jižní Mo-ravë. Okresní výbor Českého svazu ochrâncû pfirody, Bfeclav, p. 76.Search in Google Scholar

Grulich, V. & Maglocký, Š. 1999: Hordeum geni-culatum All. In: Čefovský, J., Ferâkovâ, V., Holub, J., Maglocký, Š. & Procházka, F. (eds.): Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR. Vol. 5. Vyššie rastliny. Príroda, Bratislava, p. 188.Search in Google Scholar

Holmgren, P.K., Holmgren, N.H. & Barnett, L.C. (eds.) 1990: Index Herbariorum. Vol. 1: The herbaria of the World, Ed. 8. New York, 693 pp.Search in Google Scholar

IUCN 2001: IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, ii + 30 pp.Search in Google Scholar

Király, G. (ed.) 2007: Vörös Lista. A magyaror-szági edényes flóra veszélyeztetett fajai. Saját kiadás, Sopron, 73 pp.Search in Google Scholar

Krist, V. 1940: Halofytní vegetace jihozápadního Slovenska a severní části Malé Uherské nížiny. Práce moravské přírodovědecké společnosti (Brno) 12/10: 1-100.Search in Google Scholar

Kuzma, F. 2000: Zmeny štruktúry poľnohospo-dárskej výroby na Slovensku. Zborník z MVD 2000, Slovenská poľnohospodárska univerzi-ta, Nitra, p. 105-11.Search in Google Scholar

Marhold, K. & Hindák, F. (eds.) 1998: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Veda, Bratislava, 687 pp.Search in Google Scholar

Molnár, Zs. & Borhidi, A. 2003: Hungarian alkali vegetation: Origins, landscape history, syntax-onomy, conservation. Phytocoenologia 33: 377-408.Search in Google Scholar

Mucina, L. 1993: Puccinellio-Salicornietea. In: Mu-cina L., Grabherr G. & Ellmauer T. (eds.): Die Pflanzengesellschaften Österreichs. Teil 1, An-thropogene Vegetation. Fischer, Stuttgart & New York, pp. 522-549.Search in Google Scholar

Niklfeld, H. & Schratt-Ehrendorfer, L. 1999: Rote Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta und Spermatophyta) Österreichs. 2. Fassung. In: Niklfeld, H. (ed.): Rote Listen gefährdeter Pflanzen Österreichs, ed. 2, Grüne Reihe des Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Wien, pp. 33-151.Search in Google Scholar

Nikolić, T. & Topić, J. (eds.) (2004): Vascular flora. - In: Čivić, K., Hršak, V. , Maričević, A., Radović, J., Rajčić, A., Štefan, A., Štrbenac, A. and Topić, R. (2004): Red list of threatened plants and animals of Croatia. State Institute for Nature Protection, Zagreb, 693 pp.Search in Google Scholar

Oltean, M., Negrean, G., Popescu, O., Roman, N., Dihoru, G., Sanda, V. & Mihăilescu, S. 1994: Lista Roşie a Plantelor Superioare din România. Romanian Academy of Sciences, Institute of Biology, Bucharest, 52 pp.Search in Google Scholar

Pop, I. 2002: Vegetatia solurior saraturoase den Romania. Contribua Botanice, Cluj, 35(2): 287-332.Search in Google Scholar

Popescu, A. 2005: Paji§ti ponto-panonice de Hor-deum hystrix. In: Donilä N., Popescu A., Paucä-Comänescu M., Mihäilescu S. & Biris, I.A.: Habitatele din România. Edit. Tehnicä Silvicä, Bucuresti, p. 53.Search in Google Scholar

Sádovský, M. 2003: Hordeum geniculatum [Report]. In: Mrâz, P (ed.): Zaujímavejšie floris-tické nâlezy. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, Bratislava, 25: 252.Search in Google Scholar

Sádovský, M., Elias, P. ml. & Dítě, D. 2004: Po-znâmky k rozšíreniu a cenológii vybraných druhov halofilných rastlín na juhozâpadnom Slovensku. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, Bratislava, Supl. 10: 122-126.Search in Google Scholar

Stevanoviá, V., Jovanović S., Lakušić, D., Tomović, G. & Niketić, M. 2006: Ugrožene biljke Srbije (priručnik o zaštiti retkih i ugroženih biljaka). Biološki fakultet IP NNK International, Beograd, 95 pp.Search in Google Scholar

Svobodová, Z. & Řehofek, V. 1985: Sücasný stav flóry a vegetatie Štâtnej prírodnej rezervâcie Kamenínske slanisko a problematika jeho ochrany Spravodaj oblastného Podunajského müzea, Komârno, Scientia Naturale, 5: 67-74.Search in Google Scholar

Svobodová, Z. & Řehofek, V. 1992: Príspevok k flóre slanísk Podunajskej niziny. Spravodaj oblastného Podunajského müzea, Komârno, Scientia Naturale, 10: 49-69.Search in Google Scholar

Trávníček, B. 1996: Pfispëvek k rozšifení nëkte-rých ohrožených a zajímavých taxonû sloven-ské flóry Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 18: 66-76.Search in Google Scholar

Tzonev, R. T., Dimitrov, M. A. & Roussakova, V. H. 2009: Syntaxa according to the Braun-Bl-anquet approach in Bulgaria. Phytologia Bal-canica 15 (2): 209-233.Search in Google Scholar

Vicherek, J. 1973: Die Pflanzengseilschaften der Halophyten und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. Vegetace ČSSR, ser. A, Pra ha, 5: 79-90.Search in Google Scholar

Vozárová, M. & Sutorý, K. 2001: Index herbario-rum Reipublicae bohemicae et Reipublicae slovacae. Zprâvy České Botanické Společnosti (Praha) 36, Pfiloha 2001/1 & Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, Suppl. 7, 95 pp.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo