1. bookVolume 10 (2008): Issue 1 (March 2008)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1899-4741
ISSN
1509-8117
First Published
03 Jul 2007
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Hydrophobization of fine solids presented on the example of limestone powder

Published Online: 03 Apr 2008
Volume & Issue: Volume 10 (2008) - Issue 1 (March 2008)
Page range: 49 - 51
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1899-4741
ISSN
1509-8117
First Published
03 Jul 2007
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Rokiel, M. (2006). Poradnik. Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa.Search in Google Scholar

Cybulski, W. & Tarnowski, J. (1952). Niebezpieczeństwo wybuchu pyłu węglowego i sposoby jego zwalczania. PWT, Katowice.Search in Google Scholar

Polska Norma. (1994). Pył kamienny przeciwwybuchowy. PN-G-11020.Search in Google Scholar

Nowakowski, N. & Ahmad, M. S. (1993). Przyczynek do zagadnienia uodparniania tworzyw gipsowych na działanie wody. Cement - Wapno - Gips, 5, 159 - 163.Search in Google Scholar

Domasłowski, W., Kęsy-Lewandowska, M. & Łukaszewicz, J. W. (1998). Badania nad konserwacją murów. Uniw. M. Kopernika, Toruń.Search in Google Scholar

Czarnecki, L., Broniewski, T. & Henning O. (1996). Chemia w budownictwie. Arkady, Warszawa.Search in Google Scholar

Ostrowski, C. (1983). Metody uodparniania tworzyw gipsowych na działanie wody i ich ocena. Cement - Wapno - Gips, 2, 46 - 48.Search in Google Scholar

Chyliński, W. & Sulewski, Z. (1977). Ocena przydatnoości rozcieńczalnych w wodzie środków silikonowych do hydrofobizacji płyt gipsowych i betonowych. Zesp. Rzesz., SITPChem, Warszawa.Search in Google Scholar

Mazur, S. & Zacharowa, M. (1961). Impregnacja powierzchniowa odlewów gipsowych i warstwy ochronne. Cement - Wapno - Gips, 1, 12 - 16.Search in Google Scholar

Pietroń, J. (1985). Spoiwo gipsowo - anhydrytowo - wapienne. Praca doktorska, AGH, Kraków.Search in Google Scholar

Pichniarczyk, P. (2000). Hydrofobizacja lekkich poryzowanych zaczynów z gipsu syntetycznego otrzymywanego w procesie odsiarczania spalin. Praca doktorska, AGH, Kraków.Search in Google Scholar

Ostrowski, C. (1976). Zastosowanie związków organicznych do hydrofobizacji tworzyw gipsowych, Prace Inst. Miner. Mater. Budowl., Opole.Search in Google Scholar

Wlassak, P. (1960). Produkcja gipsu ceramicznego z surowców krajowych. Klasyfikacja dodatków przyspieszających i opóźniających proces wiązania gipsu. Cement - Wapno - Gips, 6, 29 - 34.Search in Google Scholar

Pakowski, Z. & Maciszewska, K. (2003). Ocena przydatności metod hydrofobizacji filtrów włóknistych z naniesionym aerożelem krzemionkowym. Przem. Chem., 82, (8-9), 1243 - 1249.Search in Google Scholar

Lebecki, K. (1993). Neutralizacja osiadłego pyłu węglowego jako zabezpieczenie przed przenoszeniem wybuchu, Prace Naukowe Głów. Inst. Górn., 784.Search in Google Scholar

Łukowski, P. (2003). Domieszki do zapraw i betonów. Polski Cement Sp. z o.o., Kraków.Search in Google Scholar

Mizera, J. (2003). Mechanizm oddziaływania cyklicznych nawilgoceń oraz wpływ dodatków polimerów na właściwości tworzyw gipsowych. Naczelna Organizacja Techniczna, Rada w Opolu, Opole.Search in Google Scholar

Buczek, B., Vogt, E. & Żyła, M. (2005). Analiza możliwości hydrofobizacji pyłu wapiennego produkowanego w Kopalni Wapienia "Czatkowice". Kraków (praca niepublikowana).Search in Google Scholar

Buczek, B. & Geldart, D. (1989). Wpływ drobnych cząstek na właściwości warstwy fluidalnej. Inż. Chem. i Proc., 2, 313 - 329.Search in Google Scholar

Lasoń, M. & Żyła, M. (1963). Aparatura do wyznaczania izoterm sorpcji i desorpcji par metoda mikrobiuretek. Chem. Anal., 8, 279 - 289.Search in Google Scholar

Buczek, B. (1987). Oznaczanie gęstości pozornej adsorbentów i katalizatorów. Chem. Anal., 32, 969 - 974.Search in Google Scholar

Polska, Norma. (1974). Ocena czystości powietrza. Badanie fizycznych własności pyłów. PN-74/Z-04002.Search in Google Scholar

Thomas, M. A. (2005). Powder Density in Solid Dosage Forms, Quantachrome Instruments Corporation, from http://www.quantachrome.comSearch in Google Scholar

Carr, R. (1965). Classifying Flow Properties of Solids. Chem. Eng., 72, 3, 68-72.Search in Google Scholar

Kozłowski, B. & Sobala, J. (1970). Walka z pyłem węglowym w kopalniach węgla kamiennego. Wyd. śląsk, Katowice.Search in Google Scholar

Opaliński, I. (2002). Oddziaływania adhezyjne w materiałach rozdrobnionych. Wpływ stanu powierzchni i warunków przebiegu procesu na siły adhezji kapilarnej. Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo