1. bookVolume 9 (2007): Issue 2 (June 2007)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1899-4741
ISSN
1509-8117
First Published
03 Jul 2007
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

The impact of composts prepared from different organic waste on the total number of soil microorganisms

Published Online: 19 Oct 2007
Volume & Issue: Volume 9 (2007) - Issue 2 (June 2007)
Page range: 78 - 80
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1899-4741
ISSN
1509-8117
First Published
03 Jul 2007
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Bernacka J., Pawłowska L.: Zagospodarowanie i wykorzystanie osadów z miejskich oczyszczalni ścieków. IOŚ, 1994, 9 - 42.Search in Google Scholar

Kalembasa S., Kalembasa D.: Wybrane chemiczne i biologiczne metody przeróbki osadów ściekowych. Biotechnologia, 1997, 1, 36, 45 - 51.Search in Google Scholar

Łomotowski J., Szpindor A.: Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Wydawnictwo "Arkady", Warszawa, 1999, 377 - 395.Search in Google Scholar

Bunt Y. S., Rovira A.D.: Microbiological studies of some subarctic soil. J. Soil Sci., 1955, 6: 119 - 128.10.1111/j.1365-2389.1955.tb00836.xSearch in Google Scholar

Martin J. P.: Use of acid, Bengal rose and streptomycin in the plate method for estimating soil fungi. J. Soil Sci.1950, 6, 215.Search in Google Scholar

Kuster E., Willami S.T.: Selection of media for isolation of Streptomycetes. Nature, London, 1964, 202, 928 - 929.10.1038/202928a0Search in Google Scholar

Myśków W.: Próby wykorzystania wskaźników aktywności mikrobiologicznej do oceny żyzności gleby. Postępy Mikrobiologii, 1981, z. 3/4, 173 - 192.Search in Google Scholar

Michalcewicz W., Maślach B.: Wpływ kompostowanych osadów pościekowych z oczyszczalni w Goleniowie na aktywność biologiczną gleb. I. Porównanie liczebności bakterii, grzybów, promieniowców oraz bakterii grupy coli w glebie nawożonej kompostowanymi osadami ściekowymi. [w] "Drobnoustroje w środowisku. Występowanie, aktywność i znaczenie", AR Kraków 1997, 467 - 475.Search in Google Scholar

Thi Bich Loc.: Liczebność niektórych grup drobnoustrojów w surowym osadzie i po jego kompostowaniu, Folia Univ. Agric. Stetin, Agricult.2000 a, 211 (84), 355 - 340.Search in Google Scholar

Thi Bich Loc, Piontek M.: Stan ilościowy niektórych bakterii i grzybów w osadzie ścieków komunalnych, Folia Univ. Agric. Stetin, Agricult.2000 b, 211 (84), 341 - 346.Search in Google Scholar

Wielgosz E.: Liczebność i niektóre parametry aktywności drobnoustrojów w osadzie ścieków komunalnych pod uprawą różnych roślin, Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol., 1996, 437, 337 - 340.Search in Google Scholar

Wyszkowska J., Kucharski J., Jarzębska E.: Liczebność drobnoustrojów w glebie zanieczyszczonej osadami ściekowymi, Acta Agraria et Silvestra, 2004, 62, 475 - 483.Search in Google Scholar

Krzywy E., Wołoszyk C., Iżewska A., Krzywy-Gawrońska E.: Wpływ kompostów z komunalnego osadu ściekowego z różnymi komponentami na wysokść i skład chemiczny nasion i słomy rzepaku jarego, 2002, Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol., 2002, 484, 303 - 317.Search in Google Scholar

Wołoszyk Cz.: Agrochemiczna ocena nawożenia kompostami z komunalnych osadów ścikowych i odpadami prze-mysłowymi. Rozpr. AR Szczec.2003, 217, 120.Search in Google Scholar

Balton H., Elliot L.F., Popendick R.I., Bezdieck D.F.: Soil microbial biomass and selected soil enzyme activities: effect of fertilization and cropping practices. Soil Biol. Biochem., 1985, 17, 297 - 302.10.1016/0038-0717(85)90064-1Search in Google Scholar

Kobus J., Czaban J., Gajda A.: Wpływ osadu ściekowego na aktywność biologiczną gleb zdegradowanych i przemiany w nich węgla, azotu, fosforu i cynku. Pam. Puławski, 1990, z. 96, 121 - 13.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo