1. bookVolume 36 (2010): Issue -1 (August 2010)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1897-1695
ISSN
1733-8387
First Published
04 Jul 2007
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Radiocarbon Age and Geochemistry of the Infillings of Small Closed Depressions from Western Polesie (Poland Se, Ukraine Nw)

Published Online: 16 Sep 2010
Volume & Issue: Volume 36 (2010) - Issue -1 (August 2010)
Page range: 39 - 46
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1897-1695
ISSN
1733-8387
First Published
04 Jul 2007
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Radiocarbon Age and Geochemistry of the Infillings of Small Closed Depressions from Western Polesie (Poland Se, Ukraine Nw)

In this paper we report the results of interdisciplinary investigations of deposits filling small closed depressions in the Western Polesie region. There were reconstructed the environmental changes and the main evolution phases of four morphometrically similar forms (=research sites) situated in the Lublin and Volhynia parts of the Polesie region. The gathered sedimentological, chronostratigraphical, palynological and geochemical data evidence great lithological (peats, gyttja, calcareous tufa) and age (Late Glacial, Neoholocene) differences between the deposits filling individual forms and indirectly suggest their karstic origin.

Keywords

Bałaga K, 1991. The development of Lake Łukcze and changes in plant cover of the south-western part of the Łęczna-Włodawa Lake District in the last 13 000 years. Acta Palaeobotanica 30(1,2): 77-146.Search in Google Scholar

Bałaga K, 2004. Changes of vegetation in Lake Perespilno environs (Lublin Polesie) in the Late Glacial and Holocene. Acta Palaeobotanica 44(2): 147-166.Search in Google Scholar

Bałaga K, 2007. Changes in the natural environment recorded in the sediments of Karaśne lake-mire complex (Lublin Polesie, E Poland). Geochronometria 29: 1-21, DOI 10.2478/v10003-007-0032-z.10.2478/v10003-007-0032-zSearch in Google Scholar

Borówka RK, 1992. Przebieg i rozmiary denudacji w obrębie śródwysoczyznowych basenów sedymentacyjnych podczas późnego vistulianu i holocenu (The pattern and magnitude of denudation in interplateau sedimentary basins during the Late Vistulian and Holocene). Wydawnictwa Naukowe UAM, Poznań. Seria Geografia 54: 177pp (in Polish).Search in Google Scholar

Bronk Ramsey C, 2009. Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon 51(1): 337-360.10.1017/S0033822200033865Search in Google Scholar

Buraczyński J, 1984. Rzeźba powierzchni podczwartorzędowej Lubelskiego Zagłębia Węglowego (Relief of the sub-Quaternary surface in the Lublin Coal Basin). Annales UMCS, Sect. B, 39: 39-50 (in Polish).Search in Google Scholar

Buraczyński J and Wojtanowicz J, 1986. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, 1:50 000, ark. Świerże, Okopy (Detailed Geological Map of Poland, 1:50 000, Świerże, Okopy sheets). Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne.Search in Google Scholar

Chiżniakow AW and Żelichowski AM, 1974. Zarys tektoniki obszaru lubelsko-lwowskiego (An outline tectonics of the Lublin-Lvov area). Geological Quarterly 18(4): 707-719 (in Polish).Search in Google Scholar

Digerfeldt G, 1988. Reconstruction and regional correlation of Holocene lake-level fluctuations in Lake Bysjön, South Sweden. Boreas 17(2): 165-182.10.1111/j.1502-3885.1988.tb00544.xSearch in Google Scholar

Dobrowolski R, 1998. Strukturalne uwarunkowania rozwoju współczesnej rzeźby krasowej na międzyrzeczu środkowego Wieprza i Bugu (Structural conditions of recent karst relief development in the middle Wieprz and Bug interfluve). Lublin, Wydawnictwo UMCS: 88 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Dobrowolski R, 2006. Glacjalna i peryglacjalna transformacja rzeźby krasowej północnego przedpola wyżyn lubelsko-wołyńskich (Polska SE, Ukraina NW) (Glacial and periglacial transformation of karst relief in the northern foreland of the Lublin-Volhynia uplands (SE Poland, NW Ukraine). Lublin, Wydawnictwo UMCS: 184 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Dobrowolski R, Terpiłowski S and Zaleski I, 2004. Paleomorfologia podczwartorzędowa zachodniego Polesia i jej wpływ na przebieg odrzańskich (=dnieprzańskich) procesów glacigenicznych (Sub- Quaternary palaeomorphology of the western Polesie and its influence on the course of the Odranian (=Dnieperian) glaciogenic processes). In: Michalczyk Z, ed, Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Lublin, Wydawnictwo UMCS: 118-122 (in Polish).Search in Google Scholar

Dobrowolski R, Terpiłowski S and Zaleski I, 2005. Rzeźba podplejstoceńska Polesia Wołyńskiego (Sub-Pleistocene relief of the Volhynia Polesie). In: Boguckij A, ed, Glacjał i peryglacjał Polesia Wołyńskiego. Lviv, Centrum Wydawnictw Narodowych Uniwersytetu im. I. Franko: 38-45 (in Polish).Search in Google Scholar

Faegri K and Iversen J, 1989. Textbook of pollen analysis. III ed. Munksgaard, Copenhagen, Denmark: 295 pp.Search in Google Scholar

Harasimiuk M and Henkiel A, 1979. Neogeńskie rowy tektoniczne w okolicy Chełma (Neogene tectonic troughs near Chełm). Przegląd Geologiczny 2: 102-103 (in Polish).Search in Google Scholar

Kovaliukh NN and Skripkin VV, 1994. An universal technology for oxidation of carbon-containing materials for radiocarbon dating, Abstract and Papers of Conference on Geochronology and Dendrochronology of Old Town and Radiocarbon Dating of Archaeological Findings, Oct. 31-Nov. 4, Lithuania, Vilnius, Vilnius University Press, Vilnius: 37-42 pp.Search in Google Scholar

Lityński T, Jurkowska H and Gorlach E, 1976. Analiza chemiczno-rolnicza. (Chemical-agriculture analysis). Warszawa, PWN: 330 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Maruszczak H, 1966. Zjawiska krasowe w skałach górnokredowych międzyrzecza Wisły i Bugu (Typ krasu kredy piszącej) (Karst phenomena in the Upper Cretaceous rocks of the Vistula and Bug interfluve (Chalk karst type). Przegląd Geograficzny 38(3): 339-370 (in Polish).Search in Google Scholar

Perkins S M, Filippelli GM and Souch CJ, 2000. Airborne trace metal contamination of wetland sediments at Indiana Dunes National Lakeshore. Water, Air, Soil Pollution 122: 231-260, DOI 10.1023/A:1005254916966.10.1023/A:1005254916966Search in Google Scholar

Rühle E, 1935. Jeziora krasowe zachodniej części Polesia Wołyńskiego (Karst lakes in the western part of the Volhynia Polesie). Rocznik Wołyński 4: 210-241.Search in Google Scholar

Rzechowski J, 1966. Mapa geologiczna Polski. Mapa utworów powierzchniowych. 1:200 000, arkusz Chełm, Horodło (Geological Map of Poland. Map of surface deposits. 1:200 000, Chełm, Horodło sheets). Warszawa, PIG.Search in Google Scholar

Rzepecki P, 1985. Lacustrine calcareous sediments of Northern Poland between Łyna and Brda. Zeszyty Naukowe AGH 11: 5-78 (in Polish with English summary).Search in Google Scholar

Sapek A and Sapek B, 1997. Metody analizy chemicznej gleb organicznych (Methods of chemical analysis of organic soils). In: Okruszko H, ed., Materiały instruktażowe 115. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty: 1-80 (in Polish).Search in Google Scholar

Sapek A, Sapek B and Gotkiewicz J, 1991. Różnicowanie się składu chemicznego warstwy murszowej gleby torfowej (Diversity of chemical composition of muck layer of peat soil). Wiadomości IMUZ 16(3): 109-131 (in Polish).Search in Google Scholar

Shotyk W, 1988. Review of the Inorganic Geochemistry of Peats and Peatland Waters. Earth-Science Reviews 25: 95-176, DOI 10.1016/0012-8252(88)90067-0.10.1016/0012-8252(88)90067-0Search in Google Scholar

Starkel L, 1990. Stratygrafia holocenu jako interglacjału (Stratigraphy of Holocene as interglacial). Przegląd Geologiczny 38(1): 13-15 (in Polish).Search in Google Scholar

Troels-Smith J, 1955. Karakterisering af lose jordarter (Characterization of unconsolidated sediments). Danmark Geologiske Undersøgelse 4, 3(10): 39-73 (in Danish).10.34194/raekke4.v3.6989Search in Google Scholar

Voznachuk LN, 1973. K stratigrafii i paleogeografii neoplejstocena Belorussi i smiezhnych territorii (About stratigraphy and palaeogeography of Belarus and adjacent areas). Problemy paleogeografii Belorussi, Minsk: 45-75 (in Russian).Search in Google Scholar

Wasylikowa K. 1973. Badania kopalnych szczątków roślin wyższych (Investigations of fossil remains of higher plants). In: Rühle E, ed, Metodyka badań osadów czwartorzędowych, Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne: 161-210 (in Polish).Search in Google Scholar

Willis KJ, Sűmegi P, Braun M and Toth A, 1995. The late Quaternary environmental history of Batorliget, N. E. Hungary. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 118(1-2): 25-47, DOI 10.1016/0031-0182(95)00004-6.10.1016/0031-0182(95)00004-6Search in Google Scholar

Wilgat T, 1950. Kras okolic Cycowa (Karst near Cyców). Annales UMCS, Sect. B, 4: 229-256 (in Polish).Search in Google Scholar

Wilgat T, 1954. Jeziora Łęczyńsko-Włodawskie (Łęczyńsko-Włodawskie Lakes). Annales UMCS, Sect. B, 8: 37-122 (in Polish).Search in Google Scholar

Wilgat T, 1991. Geneza jezior (Origin of lakes). In: Wybrane zagadnienia wartości i zagrożeń środowiska przyrodniczego jezior Piaseczno i Głębokie na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN 9: 112-120 (in Polish).Search in Google Scholar

Wojtanowicz J, 1994. O termokrasowej genezie jezior łęczyńsko-włodawskich (About thermokarst origin of the Łęczna-Włodawa lakes). Annales UMCS, Sect. B, 49: 1-18 (in Polish).Search in Google Scholar

Wojciechowski A, 2000. Zmiany paleohydrologiczne w środkowej Wielkopolsce w ciągu ostatnich 12000 lat w świetle badań osadów jeziornych rynny kórnicko-zaniemyskiej (Palaeohydrological changes In the central Wielkopolska Lowland during the last 12,000 years on the basis of deposits of the Kórnik-Zaniemyśl lasek). Poznań, Wydawnictwa Naukowe UAM, Seria Geografia nr 63: 1-236 (in Polish).Search in Google Scholar

Zaleski I, 2002. Regarding the origin of lakes in the area of Volhynian Polesiye. Limnological Review 2: 453-455.Search in Google Scholar

Zalesskij I, 1991. Geologichna karta Volynskoj oblasti (Geological map of the Volhynia District). In: Burchak N W, ed., Atlas Volynskoj oblasti. Moskva, Komitet Geodezji i Kartografii SRSR: 4 (in Russian).Search in Google Scholar

Zalessky I, 1999. Morfogenetyczne osobliwości rzeźby podłoża plejstocenu na Polesiu Wołyńskim (Morphogenetic features of the Pleistocene substratum relief in the Volhynia Polesie). Annales UMCS, Sect. B, 54, 2: 33-40 (in Polish).Search in Google Scholar

Ziółek M and Melke J, 2005. Heavy metals content in soil developed from peat exposed to varying degrees of anthropopressure. In: Zgłobicki W and Rejman J, eds., Human impact on sensitive geosystems. Lublin, Wydawnictwo UMCS: 157-165.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo