1. bookVolume 33 (2009): Issue -1 (June 2009)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1897-1695
ISSN
1733-8387
First Published
04 Jul 2007
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Chronology of Aeolian Events Recorded in the Karczmiska Dune (Lublin Upland) in the Light of Lithofacial Analysis, 14C and TL Dating

Published Online: 16 Nov 2009
Volume & Issue: Volume 33 (2009) - Issue -1 (June 2009)
Page range: 9 - 17
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1897-1695
ISSN
1733-8387
First Published
04 Jul 2007
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Chronology of Aeolian Events Recorded in the Karczmiska Dune (Lublin Upland) in the Light of Lithofacial Analysis, <sup>14</sup>C and TL Dating

The article studies an average-size parabolic dune located in the northern part of the Chodel Basin, Lublin Upland, Poland within the extensive dune field which covers the contact area of the loess patch slope and the high sandy terrace. Its complex structure and the presence of terrace sand and loess in the floor inspired the authors to conduct detailed lithological studies, as well as TL and 14C dating. As a result, it was possible to determine the mechanism and age of aeolian accumulation cycles in the dune, which contains very good representative evidence of aeolian events in the Lublin Upland.

Keywords

Adamiec G and Aitken MJ, 1998. Dose-rate conversion factors: update. Ancient TL 16(2): 37-50.Search in Google Scholar

Aitken MJ and Xie J 1985. Moisture correction for annual gamma dose. Ancient TL 8(2): 6-9.Search in Google Scholar

Bagnold RA, 1954. The physics of blown sand and desert dunes. London, Methuen: 265pp.Search in Google Scholar

Bluszcz A, 2000. Datowanie luminescencyjne osadów czwartorzędowych - teoria, ograniczenia, problemy interpretacyjne (Luminescence dating of Quaternary sediments- theory, limitations, interpretation problems). Geochronometria 17: 104 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Borówka KR, 1980. Współczesne procesy transportu i sedymentacji piasków eolicznych oraz ich uwarunkowania i skutki na obszarze wydm nadmorskich (Present-day transport and sedimentation processes of eolian sands - controling them factors and resulting phenomena on coastal dune area). Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej 20: 126pp (in Polish).Search in Google Scholar

Borówka RK, 1990. The Holocene development and present morphology of Łeba Dunes, Baltic coast of Poland. In: Nordstrom KF, Psuty N and Carter B, eds., Coastal Dunes: form and proceses. J. Wiley & Sons: 289-313.Search in Google Scholar

Borówka RK, 2001. Struktura wewnętrzna wydm Łebskich jako efekt zmienności warunków meteorologicznych (Internal structure of dunes in Łeba as a result of changing meteorological conditions; lack of title and summary in English). In: Rotnicki K, ed., Przemiany środowiska geograficznegonizin nadmorskich południowego Bałtyku w vistulianie i holocenie. Poznań, Bogucki Wyd. Nauk.: 89-93 (in Polish).Search in Google Scholar

Brumby S, 1992. Regression analysis of ESR/TL dose-response data. Nuclear Trucks and Radiation Measurements 20: 595-599, DOI 10.1016/1359-0189(92)90010-S.10.1016/1359-0189(92)90010-SSearch in Google Scholar

Buraczyński J, 1994. Rola procesów eolicznych w rozwoju pokryw piaszczystych na Roztoczu Tomaszowskim (Role of aeolian processes in the development of cover sands on Tomaszów Roztocze Upland). In: Vistuliańsko-holoceńskie zjawiska i formy eoliczne (wybrane zagadnienia). Poznań, SGP: 13-23 (in Polish).Search in Google Scholar

Clemmensen LB and Abrahamsen K, 1983. Aeolian stratification and facies association in desert sediments, Arran basin (Permian), Scotland. Sedimentology 30(3): 311-339, DOI 10.1111/j.1365-3091.1983.tb00676.x.10.1111/j.1365-3091.1983.tb00676.xSearch in Google Scholar

Fedorowicz S, 2006. Metodyczne aspekty luminescencyjnego oznaczania wieku osadów neoplejstoceńskich Europy Środkowej (Methodological aspects of luminescence dating of Central Europe's Nopleistocene deposits. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: 156 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Fedorowicz S and Łanczont M, 2007. Rate of Loess Accumulation in Europe in the Upper Weichselian (= Upper Vistulian). Geological Quaterly 5(2): 193-202.Search in Google Scholar

Fryberger SG, Hesp P and Hatings K, 1992. Aeolian graule ripple deposits, Namibia. Sedimentology 39(2): 319-331, DOI 10.1111/j.1365-3091.1992.tb01041.x.10.1111/j.1365-3091.1992.tb01041.xSearch in Google Scholar

Goździk J, 1998. Struktury sedymentacyjne w eolicznych piaskach pokrywowych w Polsce (Sedimentary structures in aeolian cover sands in Poland). In: Mycielska-Dowgiałło E, ed., Struktury sedymentacyjne i postsedymentacyjne w osadach czwartorzędowych i ich wartość interpretacyjna (Sedimentological and postsedimentological structures in Quaternary sediments and their value for interpretation). Warszawa, UW: 167-191 (in Polish).Search in Google Scholar

Grün R, 1994. Fit-Sim. Computer program, QDRC, Canbera.Search in Google Scholar

Hunter RE, 1977. Basic types of stratification in small eolian dunes. Sedimentology 24(3): 361-387, DOI 10.1111/j.1365-3091.1977.tb00128.x.10.1111/j.1365-3091.1977.tb00128.xSearch in Google Scholar

Jary Z, 2007. Zapis zmian klimatu w górnoplejstoceńskich sekwencjach lessowo-glebowych w Polsce i zachodniej części Ukrainy (Record of Climate Changes in Upper Pleistocene Loess-soil sequences in Poland and western part Ukraine). Rozprawy naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWroc 1: 136pp (in Polish).Search in Google Scholar

Jaśkowski B, 1996. Geneza i wiek wydm Gór Świętokrzyskich w świetle datowań 14C i Tl (The genesis and age of the Holy Cross Mountains dunes in the light of 14C and TL dating results). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 1331, Seria Mat-Fiz. 80. Geochronometria 14: 31-46 (in Polish).Search in Google Scholar

Kozarski S, 1962. Wydmy w Pradolinie Noteci koło Czarnkowa (Dunes ih the Noteć Ice-Marginal Valley near Czarnków). Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią IX, Poznań: 37-60 (in Polish).Search in Google Scholar

Kozarski S and Nowaczyk B, 1991. The Late Quaternary Climate and Human Impact on Aeolian Processes in Poland. Zeitschrift für Geomorphologie N. F., Supplmentband 93: 29-37.Search in Google Scholar

Kozarski S and Nowaczyk B, 1992. Późnovistuliańskie i holoceńskie zjawiska eoliczne w regionie dolnej Odry i dolnej Warty (Litophacies variation and chronostratigraphy of Late Vistulian and Holocene aeolian phenomena in northwestern Poland). In: Szczypek T, ed., Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej. UŚ, Sosnowiec: 37-105 (in Polish).Search in Google Scholar

Krajewski K, 1977. Późnoplejstoceńskie i holoceńskie procesy wydmotwórcze w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej w widłach Warty i Neru (Late-Pleistocene and Holocene dune-forming processes in the Warshaw_Berlin Pradolina). Acta Geographica Lodziensia 39: 87pp (in Polish).Search in Google Scholar

Krajewski K and Balwierz Z, 1985. Stanowisko Böllingu w osadach wydmowych schyłku Vistulianu w Roślu Nowym k/Dąbia (The site of Bölling in the dune sediments of the Vistulian decline at Rośle Nowe near Dąbie). Acta Geographica Lodziensia 50: 93-109 (in Polish).Search in Google Scholar

Lea PD, 1990: Pleistocene periglacial aeolian deposits in southwestern Alaska: sedimentary facies and depositional processes. Journal of Sedimentary Petrology 60(4): 582-591.10.1306/212F91F1-2B24-11D7-8648000102C1865DSearch in Google Scholar

Litt T, Stebich M and Brauer A, 1998. Bio- and chronostratigraphy of the Lateglacial in the Eifel region based on varved sediments. In: Mediterranean Lacustrine Records, 3rd Workshop of the European Lake Drilling Programme. Terra Nostra 98(6): 82-88.Search in Google Scholar

Manikowska B, 1970. Późnoplejstoceńskie gleby kopalne w wydmie koło Annopola nad Wisłą. (Les solis fossiles tradiglaciaires dans la dune prés d'Annopol sur la Vistule). Acta Geographica Lodziensia 24: 327-336 (in Polish).Search in Google Scholar

Manikowska B, 1985. O glebach kopalnych, stratygrafii i litologii wydm Polski środkowej (On the fossil soils, stratigraphy and litology of the dunes in central Poland). Acta Geographica Lodziensia: 52pp (in Polish).Search in Google Scholar

Manikowska B, 1991. Vistulian and Holocene aeolian activity, pedostratigraphy and relief evolution in Central Poland. Zeitschrift für Geomorphologie N. F., Supplmentband 90: 131-141.Search in Google Scholar

Manikowska B, 1995. Aeolian activity differentation in the area of Poland during the Period 20-8 ka BP. Biuletyn Peryglacjalny 34: 125-166.Search in Google Scholar

Maruszczak H, 2001. Schemat stratygrafii lessów i gleb śródlessowych w Polsce (Stratigraphic scheme of loesses and paleosols in Poland). In: Maruszczak H, ed., Podstawowe profile lessów w Polsce II (Main section of loesses in POland II) Wyd. UMCS, Lublin: 17-29 (in Polish).Search in Google Scholar

McKee ED, 1966. Structures of dunes at White Sands National Monument, New Mexico (and a comparison with structures of dunes from other selected areas). Sedimentology 7(1): 3-69, DOI 10.1111/j.1365-3091.1966.tb01579.x.10.1111/j.1365-3091.1966.tb01579.xSearch in Google Scholar

McKee ED, Douglass JR and Rittenhouse S, 1971. Deformation of leeside laminae in eolian dunes. Geological Society of America Bulletin 82: 359-378, DOI 10.1130/0016-7606(1971)82[359:DOLLIE]2.0.CO;2.10.1130/0016-7606(1971)82[359:DOLLIE]2.0.CO;2Search in Google Scholar

Murray AS and Clemmensen LB, 2001. Luminescence dating of Holocene aeolian sand movement, Thy, Denmark. Quaternary Science Reviews 20: 751-754, DOI 10.1016/S0277-3791(00)00061-5.10.1016/S0277-3791(00)00061-5Search in Google Scholar

Mycielska-Dowgiałło E, 1982. Cechy teksturalne osadów eolicznych jako wskaźników faz wydmotwórczych (Tekstural features of aeolian sediments as indices of dune-forming stages). Roczniki gleboznawcze 33(3-4): 135-143 (in Polish).Search in Google Scholar

Nowaczyk B, 1976. Geneza i rozwój wydm śródlądowych w zachodniej części pradoliny warszawsko-berlińskiej w świetle badań struktury, uziarnienia i stratygrafii budujących je osadów (The genesis and development of inland dunes in the western part of the Warshaw-Berlin Pradolina in the light of examinations of the structure, granulation and stratigraphy of the deposits which built them). Prace Komisji Geograficzno-Geolgicznej, PTPN 16: 108pp (in Polish).Search in Google Scholar

Nowaczyk B, 1986. Wiek wydm, ich cechy granulometryczne i strukturalne a schemat cyrkulacji atmosferycznej w Polsce w późnym vistulianie i holocenie (The age of dunes, their textural and structural properties against atmospheric circulation pattern of Poland during the Late Vistulian and Holocene). Seria Geografia 28. Poznań, Wyd. Naukowe UAM: 245pp (in Polish).Search in Google Scholar

Poręba GJ and Fedorowicz S, 2005. Gamma spectrometry for OSL and TL dating of loess deposits at Dybawka and Tarnowce (SE Poland), Geochronometria 6: 27-32.Search in Google Scholar

Pye K and Tsoar H, 1990. Aeolian sands and dunes. London, The Academic division of Unwin Hyman Ltd.: 400pp.10.1007/978-94-011-5986-9Search in Google Scholar

Rotnicki K, 1970. Główne problemy wydm śródlądowych w Polsce w świetle badań wydmy w Węglewicach (Main problems of inland dunes in Poland based on investigations of the dune at Węglewice). Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, PTPN 11(2): 146pp (in Polish).Search in Google Scholar

Sharp R.P, 1963. Wind ripples. Journal of Geology 71: 617-636.10.1086/626936Search in Google Scholar

Sharp R.P, 1966. Kelso Dunes, Mohave Desert, California. Geological Society of America Bulletin 77: 1045-1074, DOI 10.1130/0016-7606(1966)77[1045:KDMDC]2.0.CO;2.10.1130/0016-7606(1966)77[1045:KDMDC]2.0.CO;2Search in Google Scholar

Stankowski W, 1963. Rzeźba eoliczna Polski północno-zachodniej na podstawie wybranych obszarów (Eolian relief of north-west Poland on the ground of chosen regions). Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, PTPN 4(1): 146pp (in Polish).Search in Google Scholar

Szczypek T, 1986. Procesy wydmotwórcze w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej na tle obszarów przyległych (Dune forming processes in the middle part of the Cracow-Wieluń Upland against a background of the neighbouring area). Prace Naukowe UŚ 823: 193pp (in Polish).Search in Google Scholar

Tobolski K, 1988. Paleobotanical study of Bölling at Żabinko in the vicinity of Poznań, Poland. Quaestiones Geographicae 10: 119-124.Search in Google Scholar

Urbaniak U, 1969. Problematyka wydmowa w Polsce. In: Galon R, ed., Procesy i formy wydmowe w Polsce. Prace Geograficzne IG PAN 75: 355-368.Search in Google Scholar

Wojtanowicz J, 1969. Typy genetyczne wydm Niziny Sandomierskiej (Types génétiques de dunes dans le Bassin de Sandomierz). Annales UMCS B 24(1): 1-45 (in Polish).Search in Google Scholar

Wojtanowicz J, 1970. Wydmy Niziny Sandomierskiej w świetle badań granulometrycznych (Les dunes du Bassin de Sandomierz á la lumiere de l'examen granulometrique). Annales UMCS B 25(1): 1-50 (in Polish).Search in Google Scholar

Wojtanowicz J, 1999. Problem of occurrence and age (TL) of inland Plenivistulian dunes in Poland (on the example of Sandomierz Basin). In: Schirmer W, ed., Dunes and fossil soils. GeoArchaeoRhein 3: 43-53.Search in Google Scholar

Zieliński P, 1999. Rola wiatrów północo-zachodnich w kształtowaniu wydm w późnym plejstocenie w okolicach Opola Lubelskiego (Wyżyna Lubelska) (The role of the north-western winds in duneforming process during the Late Pleistocene in Opole Lubelskie environs (the Lublin Upland). Annales UMCS B 54: 111-133 (in Polish).Search in Google Scholar

Zieliński P, 2004. Modele rozwoju wydm w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej (The models of dune development in the Western part of the Lublin Upland). In: Wojtanowicz J, ed., Formy i osady eoliczne. SGP, Poznań: 77-84 (in Polish).Search in Google Scholar

Zieliński P, 2006. Porównanie warunków depozycji późnovistuliańskich piasków eolicznych w Kotlinie Chodelskiej i na Wysoczyźnie Lubartowskiej (Comparasion of depositional conditions of the Late Vistulian aeolian snads in the Chodel Basin nad Lubartów Plain). In: Nowaczyk B, ed., Morfologiczne i sedymentologiczne skutki działalności wiatru. SGP, Poznań: 85-95 (in Polish).Search in Google Scholar

Zieliński P, Fedorowicz S and Zaleski I, 2008. Conditions and age of aeolian sand deposition in the Volhynian Polesie (Ukraine). Geologija 50(3): 188-200.10.2478/v10056-008-0044-zSearch in Google Scholar

Zieliński P and Issmer K, 2008. Propozycja kodu genetycznego osadów środowiska eolicznego (The proposal of genetic code of aeolian deposits). Przegląd Geologiczny 56(1): 67-72 (in Polish).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo