1. bookVolume 29 (2007): Issue -1 (December 2007)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1897-1695
ISSN
1733-8387
First Published
04 Jul 2007
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Changes in the Natural Environment Recorded in the Sediments of the Karaśne Lake-Mire Complex (Lublin Polesie, E Poland)

Published Online: 14 Jan 2008
Volume & Issue: Volume 29 (2007) - Issue -1 (December 2007)
Page range: 1 - 21
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1897-1695
ISSN
1733-8387
First Published
04 Jul 2007
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Changes in the Natural Environment Recorded in the Sediments of the Karaśne Lake-Mire Complex (Lublin Polesie, E Poland)

This article presents results of multidisciplinary research which has been carried out in order to determine changes in the vegetation cover as well as changes in the structure of the Karaśne lake-mire complex in the Late Glacial and Holocene. In addition, human impact on the formation of the vegetation cover and the bio- and chronostratigraphy of the Late Glacial sediments is discussed.

Keywords

Bałaga K, 1991. The development of Lake Łukcze and changes in plant cover of the south-western part of the Łęczna-Włodawa Lake District in the last 13 000 years. Acta Palaeobotanica 30(1,2): 77-146.Search in Google Scholar

Bałaga K, 2003. Hydrological changes in the Lublin Polesie during the Late Glacial and Holocene as reflected in the sequences of lacustrine and mire sediments. Studia Quaternaria 19: 37-53.Search in Google Scholar

Bałaga K, 2004. Changes of vegetation in Lake Perespilno environs (Lublin Polesie) in the Late Glacial and Holocene. Acta Palaeobotanica 44(2): 147-166.Search in Google Scholar

Bałaga K, 2007. Transformation of lake ecosystem into peat bog and vegetation history based on Durne Bagno mire (Lublin Polesie, E Poland). Geochronometria 29: 23-43, DOI 10.2478/v10003-007-0033-y.10.2478/v10003-007-0033-ySearch in Google Scholar

Bałaga K, Buraczyński J and Wojtanowicz J, 1983. Budowa geologiczna i rozwój torfowiska Krowie Bagno (Polesie Lubelskie) (Geological Structure and Development of the Krowie Bagno Peatland (Polesie Lubelskie). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska B 35/36: 37-62 (in Polish).Search in Google Scholar

Bałaga K, Pidek A and Rodzik J, 1992. Preliminary studies on vegetational changes since Late Glacial times at the peat bog near Moszne Lake (Lublin Polesie, E Poland). Zürich, Veröffentlichungen des Geobotanichen Institutes der ETH, Stiftung Rübel 107: 319-330.Search in Google Scholar

Bałaga K, Goslar T and Kuc T, 1998. A comparative study on the Late-Glacial/early Holocene climatic changes recorded in laminated sediments of the Lake Perespilno - introductory data. In: Ralska-Jasiewiczowa M, Goslar T, Madeyska T, and Starkel L, eds., Lake Gościąż, central Poland. A Monographic Study. Kraków, W Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences: 175-180.Search in Google Scholar

Bałaga K, Dobrowolski R and Rodzik J, 2002. Lithostratigraphic record of the development of Lake Karaśne (Lublin Polesie, E Poland). Limnological Review 2: 5-14.Search in Google Scholar

Bałaga K, Dobrowolski R, Rodzik J and Alexadrowicz SW, 2005. Rozwój kompleksu jeziorno-torfowiskowego Karaśne (Development of the Karaśne lake-mire complex). Przewodnik II Polskiej Konferencji Paleobotaniki Czwartorzędu "Rekonstrukcja paleośrodowisk jeziorno-torfowiskowych". Okuninka (Polesie Lubelskie), 10-13 maja 2005: 82-88 (in Polish).Search in Google Scholar

Bałaga K, Dobrowolski R and Rodzik J, 2006. Późnoplejstoceńska i holoceńska ewolucja torfowiska Durne Bagno (Polesie Lubelskie) (Late Pleistocene and Holocene evolution of the Durne Bagno peat bog (Lublin Polesie)). Przegląd Geologiczny 54(1): 68-72 (in Polish).Search in Google Scholar

Behre KE, 1981. The interpretation of anthropogenic indicators in pollen diagrams. Pollen et Spores 23(2): 225-245.Search in Google Scholar

Berglund BE and Ralska-Jasiewiczowa M, 1986. Pollen analysis and pollen diagrams. In: Berglund BE, ed., Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology. Chichester - New York - Brisbane - Toronto - Singapore, Wiley J and Sons Ltd. 445-484.Search in Google Scholar

Boratyńska A, 1983. Systematyka i geograficzne rozmieszczenie (summary: Systematic and geographical distribution). In: Białobok S, ed., Jodła pospolita. Abies alba Mill. Nasze drzewa leśne, Monografie popularnonaukowe 4. Warszawa-Poznań, Państwowe Wydawnictwo Naukowe: 41-85.Search in Google Scholar

Boratyńska K and Boratyński A, 1990. Systematyka i geograficzne rozmieszczenie (Systematics and geographic distribution). In: Białobok S, ed., Buk zwyczajny. Fagus sylvatica L. Nasze drzewa leśne, Monografie popularnonaukowe 10. Warszawa-Poznań, Państwowe Wydawnictwo Naukowe: 27-73 (in Polish).Search in Google Scholar

Bronicki A, 1991. Póznopaleolityczne i wczesnobrązowe toporki kamienne z obszaru województwa chełmskiego (Late Palaeolithic and Early Bronze stone axes from the area of Chełm Voivodship). In: Gurba J, Kmieciński J, Kowalczyk J, Łopuszko T and Szczygieł R, eds., Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej. Lubelskie Materiały archeologiczne VI. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: 297-340 (in Polish).Search in Google Scholar

Bronk Ramsey C, 2001. Development of the radiocarbon calibration program OxCal, Radiocarbon, 43 (2A): 355-363.10.1017/S0033822200038212Search in Google Scholar

Buraczyński J and Wojtanowicz J, 1981. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, ark. Orzechów Nowy (The explanations for a detailed geological map of Poland 1:50 000, Orzechów Nowy sheet). Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne: 87pp (in Polish).Search in Google Scholar

Dobrowolski D, 2006. Glacjalna i peryglacjalna transformacja rzeźby krasowej północnego przedpola wyżyn lubelsko-wołyńskich (Polska SE, Ukraina NW) (Glacial and perglacial transformation of karst relief in the north foreland of the Lublin-Volynia uplands (SE Poland, NW Ukraine). Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: 184pp (in Polish).Search in Google Scholar

Fijałkowski D, 1957. Badania nad ekologią drzew leśnych w woj. lubelskim. (Studies on ecology of forest trees in the Lublin Voivodship). Sylwan C 2(5): 21-33 (in Polish with German summary).Search in Google Scholar

Fijałkowski D, 1960. Szata roślinna jezior Łęczyńsko-Włodawskich i przylegających do nich torfowisk (summary: Plant Associations of lakes between Łęczna and Włodawa). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska B 14: 131-206.Search in Google Scholar

Goslar T, Bałaga K, Arnold M, Tisnerat N, Kuźniarski M, Chróst L, Walanus A and Więckowski K, 1999. Climate-related variations in the composition of the Late Glacial and early Holocene sediments of Lake Perespilno (eastern Poland). Quaternary Science Reviews 18(7): 889-911, DOI 10.1016/S0277-3791(99)00004-9.10.1016/S0277-3791(99)00004-9Search in Google Scholar

Groenman-van Waateringe W, 1983. The early agricultural utilization of the Irish landscape: the last word on the elm decline? British Archaeological Reports 116: 217-232.Search in Google Scholar

Harasimiuk M and Wojtanowicz J, 1998. Budowa geologiczna i rzeźba terenu Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (summary: Geological structure and the relief of the Łęczna-Włodawa Lake District. In: Harasimiuk M, Michalczyk Z and Turczyński M, eds., Jeziora łęczyńsko-włodawskie, Monografia przyrodnicza. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: 41-53.Search in Google Scholar

Hicks S, 1994. Present and past pollen records of Lapland forests. Review of Palaeobotany and Palynology 82: 17-35, DOI 10.1016/0034-6667(94)90017-5.10.1016/0034-6667(94)90017-5Search in Google Scholar

Huntley H and Birks HJB, 1983. An atlas of past and present pollen maps for Europe 0-13 000 years ago. Cambridge University Press.Search in Google Scholar

Huntley H, Bartlein PJ and Prentice IC, 1989. Climatic control of the distribution and abundance of beech (Fagus L.) in Europe and North America. Journal of Biogeography 16: 551-560, DOI 10.2307/2845210.10.2307/2845210Search in Google Scholar

Isarin RFB and Bohnacke SJP, 1999. Mean July temperatures during the Younger Dryas in Northen and Central Europe as inferred from climate indicator plants species. Quaternary Research 51: 158-173, DOI 10.1006/qres.1998.2023.10.1006/qres.1998.2023Search in Google Scholar

Iversen J, 1960. Problems of Early Post-Glacial forest development in Denmark. Danmark Geologiske Undersøgelse 4(3):1-32.10.34194/raekke4.v4.7005Search in Google Scholar

Jensen CH, Kunzendorf H and Vorren KD, 2002. Pollen deposition rates in peat and lake sediments from the Pinus sylvestris L. forest line ecotone of northern Norway. Review of Palaeobotany and Palynology 121: 113-132, DOI 10.1016/S0034-6667(02)00077-5.10.1016/S0034-6667(02)00077-5Search in Google Scholar

Komarek J and Jankowska V, 2001. Review of the Green Algal Genus Pediastrum; Implication for Pollen-analitical Research. Berlin, Stuttgart, J. Cramer: 127pp.Search in Google Scholar

Kuc T, Różański K and Duliński M, 1996. Niektóre problemy izotopowego zapisu zmian paleoklimatu na podstawie osadów jeziornych (Some problems of isotopic record as indicators of palaeoclimatic changes derived from lake sediments. Geochronometria 13(79): 181-192.Search in Google Scholar

Latałowa M, Knaap JFN van der, 2006. Late Quaternary of Norway spruce Picea abies (L.) Karst in Europe according to pollen data. Quaternary Science Reviews 25: 2780-2805, DOI 10.1016/j.quascirev.2006.06.007.10.1016/j.quascirev.2006.06.007Search in Google Scholar

Litt T, Brauer A, Goslar T, Merkt J. Bałaga K, Müller H, Ralska-Jasiewiczowa M, Stebich M and Negedank JFW 2001. Correlation and synchronization of Lateglacial continental sequences in northern central Europe based on annually laminated lacustrine sediments. Quaternary Science Reviews 20:1233-1249, DOI 10.1016/S0277-3791(00)00149-9.10.1016/S0277-3791(00)00149-9Search in Google Scholar

Makohonienko M, Latałowa M, Milecka K, Okuniewska-Nowaczyk I and Nalepka D, 2004. Artemisia L. In: Ralska-Jasiewiczowa M, Latałowa M, Wasylikowa K, Tobolski K, Madeyska E, Wright HE Jr and Turner Ch, eds., Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. Kraków, W Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences: 253-262.Search in Google Scholar

Mangerud J, Andersen ST, Berglund BE and Donner JJ, 1974. Quaternary stratigraphy of Norden, a proposal for terminology and clasification. Boreas 3(3): 109-128.10.1111/j.1502-3885.1974.tb00669.xSearch in Google Scholar

Maruszczak H, 1966. Zagadnienie genezy i wieku jezior Łęczyńsko-Włodawskich (summary: The problem of genesis and age of lakes between Łęczna and Włodawa in Eastern Poland). Folia Societatis Scientiarum Lublinensis D 56: 31-37.Search in Google Scholar

Maruszczak H, 1988. Zmiany środowiska przyrodniczego kraju w czasach historycznych (Changes of natural environment in Poland in historical times). In: Michałow W and Hałoń E, eds., Przemiany środowiska gospodarczego Polski. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, Ossolineum: 109-135 (in Polish).Search in Google Scholar

Matuszkiewicz JM, 2002. Zespoły leśne Polski (Forest associations in Poland). Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN: 357pp (in Polish).Search in Google Scholar

Milecka K, Kupryjanowicz M, Makohonienko M, Okuniewska-Nowaczyk I and Nalepka D, 2004. Quercus L. - Oak. In: Ralska-Jasiewiczowa M, Latałowa M, Wasylikowa K, Tobolski K, Madeyska E, Wright HE Jr and Turner Ch, eds., Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. Kraków, W Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences: 187-197.Search in Google Scholar

Peglar SM, 1993. The mid-Holocene Ulmus decline at Diss Mere Norkfolk, UK: a year pollen stratigraphy from annual laminations. The Holocene 3(1): 1-13.10.1177/095968369300300101Search in Google Scholar

Perelman AJ, 1971. Geochemia krajobrazu (Geochemistry of landscape). Wrocław, Państwowe Wydawnictwo Naukowe: 433pp (in Polish).Search in Google Scholar

Polański A and Smulikowski K, 1969. Geochemia (Geochemistry). Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne: 663pp (in Polish).Search in Google Scholar

Poska A and Pidek AI, 2007. Estimating spatial scale of pollen dispersal in the semi-cultural landscape of the Roztocze region (SE Poland). In: Laimdota K and Lukševičs E, eds., Pollen Monitoring programme. Volume of Abstracts 6th International Meeting 3rd-9th June 2007, Jūrmala. Riga, University of Latvia: 69-73.Search in Google Scholar

Prentice IC, Guiot J and Harrison SPJ, 1992. Mediterranean vegetation lake levels and palaeoclimate at the last glacial maximum. Nature 360: 658-660, DOI 10.1038/360658a0.10.1038/360658a0Search in Google Scholar

Ralska-Jasiewiczowa M, Goslar T and Bałaga K, 1999. Biostratigraphy of the Lateglacial in the lowland of Poland based on the calendar time-scale. Terra Nostra 99/10: 66-71.Search in Google Scholar

Ralska-Jasiewiczowa M, Nalepka D and Goslar T, 2003. Some problems of the forest transformation at the transition to the oligocratic/Homo sapiens phase of Holocene interglacial in northern lowlands of central Europe. Vegetation History and Archaeobotany 12(4): 233-247, DOI 10.1007/s00334-003-0021-8.10.1007/s00334-003-0021-8Search in Google Scholar

Ralska-Jasiewiczowa M, Latałowa M, Wasylikowa K, Tobolski K, Madeyska E, Wright HE Jr and Turner Ch, eds, 2004. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. Kraków, W Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences: 187-197.Search in Google Scholar

Reimer PJ, Baillie MGL, E Bard, Bayliss A, Beck JW, Bertrand CJH, Blackwell PG, Buck CE, Burr GS, Cutler KB, Damon PE, Edwards RL, Fairbanks RG, Friedrich M, Guilderson TP, Hogg AG, Hughen KA, Kromer B, McCormac G, Manning S, Bronk Ramsey C, Reimer RW, Remmele S, Southon JR, Stuiver M, Talamo S, Taylor FW, Plicht J van der and Weyhenmeyer CE, 2004. IntCal04 terrestrial radiocarbon age calibration, 0-26 cal kyr BP, Radiocarbon, 46(3): 1029-1058.10.1017/S0033822200033002Search in Google Scholar

Stockmarr J, 1971. Tablets with spores used in absolute pollen analysis. Pollen et Spores 13(4): 615-625.Search in Google Scholar

Sugier P and Popiołek Z, 1995. Roślinność wodna i przybrzeżna jezior Poleskiego Parku Narodowego na tle warunków siedliskowych. Jezioro Karaśne. (The Aquatic and Coastal Vegetation of Polesie National Park against the Background of Habitat Conditions. Lake Karaśne). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska C 50(3): 53-69 (in Polish)Search in Google Scholar

Środoń A, 1967. Świerk pospolity w czwartorzędzie Polski (The common spruce in the Quaternary of Poland). Acta Palaeobotanica 8(2): 1-59 (in Polish).Search in Google Scholar

Szeroczyńska K, 2003. Cladoceran succession in lakes and peat bogs of Łęczna-Włodawa Lake District. Limnological Review 3: 235-242.Search in Google Scholar

Taras H, 1995. Kultura trzciniecka w międzyrzeczu Wisły, Bugu i Sanu (Trzciniecka Culture in the Vistula, Bug, and San rivers interfluve) In: Gurba J, Kmieciński J, Kowalczyk J, Łopuszko T and Szczygieł R, eds., Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej. Lubelskie Materiały archeologiczne, VI. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: 209-252 (in Polish).Search in Google Scholar

Taras H, 2005. Człowiek prahistoryczny w środowisku jezior i torfowisk Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (Prehistoric man in the environment of lakes and mires of the Łęczna-Włodawa Lake District). Przewodnik II Polskiej Konferencji Paleobotaniki Czwartorzędu "Rekonstrukcja paleośrodowisk jeziornotorfowiskowych". Okuninka (Polesie Lubelskie), 10-13 maja 2005: 58-59 (in Polish).Search in Google Scholar

Tarasiuk S, 1999. Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) na obrzeżach zasięgu w Polsce. Warunki wzrostu i problemy hodowlane (European beech (Fagus sylvatica L.) in its marginal sites in Poland. Growth conditions and silvicultural problems). Warszawa, Fundacja Rozwój SGGW: 99pp (in Polish).Search in Google Scholar

Troels-Smith J, 1955. Karakterisering af lose jordarter (Characterization of unconsolidated sediments). Danmark Geologiske Undersøgelse 43(10): 39-73 (in Danish).10.34194/raekke4.v3.6989Search in Google Scholar

Tymczak D, 1998. Wczesnomezolityczne stanowisko kultury komornickiej w Wólce Wytyckiej, woj. chełmskie (Rescue Excavations at Site 50 in Wólka Wytycka, Chełm Voivodship). Archeologia Polski Środkowowschodniej 3: 9-11 (in Polish).Search in Google Scholar

Walanus A and Nalepka D, 2003. Data processing in pollen analysis. Acta Palaeobotanica 43(1): 125-134.Search in Google Scholar

Wilgat T, 1954. Jeziora Łęczyńsko-Włodawskie (Lakes between Łęczna and Włodawa). Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska B 8: 37-122 (in Polish).Search in Google Scholar

Wojtanowicz J, 1994. O termokrasowej genezie jezior łęczyńskowłodawskich (On Thermokarst Genesis of the Łęczna-Włodawa Lakes). Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska B 49: 1-18 (in Polish).Search in Google Scholar

Woods KD and Davis MB, 1989. Palaeoecology of range limits: beech in Upper Peninsula of Michigan. Ecology 70(3): 681-696, DOI 10.2307/1940219.10.2307/1940219Search in Google Scholar

Zając A and Zając M, eds., 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. Kraków, Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego: 715pp.Search in Google Scholar

Zernitskaya VP, 1997. The evolution of lakes in the Poles'ye in the Late Glacial and Holocene. Quaternary International 41-42: 153-160, DOI 10.1016/S1040-6182(96)00047-X.10.1016/S1040-6182(96)00047-XSearch in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo