1. bookVolume 28 (2007): Issue -1 (December 2007)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1897-1695
ISSN
1733-8387
First Published
04 Jul 2007
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Evolution of the River Rega Valley Near Łobez in Late Pleistocene and Early Holocene

Published Online: 18 Oct 2007
Volume & Issue: Volume 28 (2007) - Issue -1 (December 2007)
Page range: 55 - 59
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1897-1695
ISSN
1733-8387
First Published
04 Jul 2007
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Augustowski B, 1977. Pomorze (Pomerania). Warszawa, PWN: 350pp (in Polish).Search in Google Scholar

Błaszkiewicz M, 1998. Dolina Wierzycy, jej rozwój w późnym plejstocenie i wczesnym holocenie (Wierzyca valley, evolution in Late Pleistocene and Early Holocene). Dokumentacja Geograficzna 10: 1-116 (in Polish).Search in Google Scholar

Błaszkiewicz M, 2005. Późnoglacjalna i wczesnoholoceńska ewolucja obniżeń jeziornych na Pojezierzu Kociewskim - wschodnia część Pomorza (Late glacial and early Holocene evolution of the lake basins in the Kociewskie Lakeland -Eastern part of the Pomerania Lakeland). Prace Geograficzne 201: 1-192 (in Polish).Search in Google Scholar

Böse M, 1995. Problem of dead ice and ground ice In the central part of the North European Plan. Quaternary International 28: 123-125, DOI 10.1016/1040-6182(95)00039-L.10.1016/1040-6182(95)00039-LSearch in Google Scholar

Brykczyński M, 1986. O głównych kierunkach rozwoju sieci rzecznej Niżu Polskiego w czwartorzędzie (Principal directions in development of river system in Polish Lowland in Quaternary). Artykuł dyskusyjny. Przegląd Geograficzny 58(3): 411-440 (in Polish).Search in Google Scholar

Cedro B, 2003. Postglacjalne i holoceńskie osady fluwialne, jeziornobagienne i morskie w dolinie Regi koło Mrzeżyna (Postglacial and Holocene sediments: fluvial, swampy and maritime in Rega valley near Mrzeżyno). In: Borówka RK and Witkowski A, eds., Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. Szczecin, Oficyna IN PLUS: 47-49 (in Polish).Search in Google Scholar

Cedro B, 2004a. Rekonstrukcja sedymentacji postglacjalnych i holoceńskich osadów fluwialnych, morskich i jeziorno-bagiennych doliny Regi w rejonie Mrzeżyna (Reconstruction of sedimentation of Postglacial and Holocene deposits: fluvial, swampy and maritime in Rega valley in region of Mrzeżyno). Dokumentacja Geograficzna 31: 29-31 (in Polish).Search in Google Scholar

Cedro B, 2004b. Rekonstrukcja zmian środowiskowych zapisanych w vistuliańskich i holoceńskich osadach doliny Regi w okolicy Mrzeżyna (Environmental changes reconstruction recorded in Vistulian and Holocene sediments of Rega valley in Mrzeżyno vinicity). In: Błaszkiewicz M and Giereszewski P, eds., Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Prace Geograficzne 200: 59-67 (in Polish).Search in Google Scholar

Cedro B, 2005. Wstępne uwagi o wieku osadów wypełniających dolinę Regi w rejonie Łobza i jej ujściowym odcinku w rejonie Mrzeżyna (Preliminary notes about age of sediments in Rega valley in vicinity of Łobez and in estuary sector in Mrzeżyno region). In: Borówka RK, ed., Plejstoceńskie i holoceńskie przemiany środowiska przyrodniczego Polski. Wybrane aspekty. Szczecin, Oficyna In-Plus: 13-16 (in Polish).Search in Google Scholar

Cedro B, 2006. Poziomy terasowe w dolinie Regi koło Łobza. (Terrace levels in the Rega Valley near Łobez). In: Koźmiński C, Dutkowski M and Radziejewska T, eds., Człowiek i Środowisko Przyrodnicze Pomorza Zachodniego III. Szczecin, Print Group: 76-83 (in Polish).Search in Google Scholar

Florek W, 1991. Postglacjalny rozwój dolin rzek środkowej części północnego skłonu Pomorza (Postglacial development of river valleys in the middle part of the northern slope of Pomerania). WSP Słupsk: 238pp (in Polish).Search in Google Scholar

Folk RL and Ward WC, 1957. Brazos River Bar: a study in the significance of grain size parameters. Journal of Sedimentary Petrology 27: 3-27.10.1306/74D70646-2B21-11D7-8648000102C1865DSearch in Google Scholar

Galon R, 1968. Ewolucja sieci rzecznej na przedpolu zanikającego lądolodu (Evolution of river system in vicinity of decay continental glacier). In: Galon R, ed., Ostatnie zlodowacenie skandynawskie w Polsce. Prace Geograficzne IG PAN 74: 101-120 (in Polish).Search in Google Scholar

Galon R, 1972. Główne etapy tworzenia się rzeźby Niżu Polskiego (The main stage of creation of Polish Lowland relief). In: Galon R, ed., Geomorfologia Polski 2. Warszawa, PWN: 35-110 (in Polish).Search in Google Scholar

Kozarski S, 1962. Recesja ostatniego lądolodu z północnej części Wysoczyzny Gnieźnieńskiej a kształtowanie się Pradoliny Noteci-Warty (Recession of the last continental glacier from north part of Gniezno morainic plateau and forming Notec-Warta ice-marginal valley). Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 2(3): 153pp (in Polish).Search in Google Scholar

Kozarski S, 1963. O późnoglacjalnym zaniku martwego lodu w Wielkopolsce Zachodniej (Late Glacial decay of dead ice in Western Wielkopolska). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią A 24: 51-60 (in Polish).Search in Google Scholar

Kozarski S, 1995. Deglacjacja północno-zachodniej Polski: Warunki środowiska i transformacja geosystemu (~20 ka → 10 ka BP) Deglaciation of northwestern Poland: environmental conditions and geosystem transformation (~20 ka → 10 ka BP). Dokumentacja Geograficzna 1: 82pp (in Polish).Search in Google Scholar

Kozarski S and Rotnicki K, 1978. Problemy poźnowürmskiego i holoceńskiego rozwoju den dolinnych na Niżu Polskim (Late Würm and Holocene problems of the valley botoms development on Polish Lowland area). Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej Poznańskie, Towarzystwo Przyjaciół Nauk 19: 57pp (in Polish).Search in Google Scholar

Rotnicki K, 1991. Retrodiction of paleodischarges of meandring and sinus alluvial rivers and paleoclimatic implications. In: Starkel L, Gregory KJ and Thornes JB, eds., Temperate paleohydrology, Chichester, Wiley: 431-470.Search in Google Scholar

Rotnicki K and Młynarczyk Z, 1989. Późnowistuliańskie i holoceńskie formy i osady korytowe w dolinie środkowej Prosny i ich paleohydrologiczna interpretacja (Late Vistulian and Holocen channel forms and deposits of the middle Prosna river and their paleohydrological interpretation). Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, Geografia 43: 76pp (in Polish).Search in Google Scholar

Rotnicki K, Młynarczyk Z and Szczot S, 1999. "MERES" - małogabarytowe urządzenie do płytkich wierceń geologicznych. ("MERES" - small-gabarit equipment for not deep geological borings) In: Borówka RK, Młynarczyk Z and Wojciechowski A eds., Ewolucja geosystemów nadmorskich południowego Bałtyku, Poznań-Szczecin, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 161-168 (in Polish).Search in Google Scholar

Starkel L, 2001. Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś (Evolution of the Vistula river valley Since the last glaciation till present). Warszawa, IGiPZ PAN, Monografie 2: 263pp (in Polish).Search in Google Scholar

Sylwestrzak J, 1978. Zagadnienia morfologii i typizacji dolin północnego skłonu Pomorza (Chosen problems of the morphology and classification of the types of valleys on the northern slope of Pomerania). Biuletyn Instytutu Geologicznego 306. Z badań czwartorzędu w Polsce 21: 199-231 (in Polish).Search in Google Scholar

Vandenberghe J, 2003. Climate forcing of fluvial system development: an evolution of ideas. Quaternary Science Reviews 22: 2053-2060, DOI 10.1016/S0277-3791(03)00213-0.10.1016/S0277-3791(03)00213-0Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD