1. bookVolume 27 (2007): Issue -1 (June 2007)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1897-1695
ISSN
1733-8387
First Published
04 Jul 2007
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Glacial and Periglacial Transformation of Palaeokarst in the Lublin-Volhynia Region (Se Poland, NW Ukraine) on the Base of TL Dating

Published Online: 01 May 2007
Volume & Issue: Volume 27 (2007) - Issue -1 (June 2007)
Page range: 41 - 46
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1897-1695
ISSN
1733-8387
First Published
04 Jul 2007
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Glacial and Periglacial Transformation of Palaeokarst in the Lublin-Volhynia Region (Se Poland, NW Ukraine) on the Base of TL Dating

Distinctly diverse results of TL dating are obtained for the deposits with similar lithofacial features but filling morphologically differentiated karst palaeoforms (dolines, pipes, pockets). The infillings of dolines and pipes are mostly of the Saalian age. Based on sedimentological analysis, their formation conditions are related to sub- or/and terminoglacial environment. The age obtained for all infillings of pockets is underestimated in comparison with lithostratigraphic data. A close genetic relationship between these forms and periglacial conditions seems to indicate that the reduction of TL signal is mostly influenced by the disintegration of grains resulted from the repeated freezing and thawing of glaciogenic deposits. A considerable influence of frost weathering on the decrease of thermoluminescence intensity of mineral grains is indirectly confirmed by the results of experimental investigations consisting in the repeated TL measurements of pockets' infillings after successive freeze-thaw cycles.

Keywords

Aitken MJ and Xie J, 1985. Moisture correction for annual gamma dose, Ancient TL 8: 6-9.Search in Google Scholar

Bluszcz A, 1989. Wpływ przemrażania na termoluminescencję ziaren minerałów w glinach (The influence of freezing on the thermoluminescence of mineral grains in clay). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Matematyka - Fizyka 61, Geochronometria 6: 213 - 218 (in Polish).Search in Google Scholar

Bluszcz A, 2000. Datowanie luminescencyjne osadów czwartorzędowych - teoria, ograniczenia, problemy interpretacyjne (Luminescencje dating of Quaternary sediments - theory, limitations, interpretation problems). Geochronometria 17: 1-104 (in Polish).Search in Google Scholar

Boguckyj A and Łanczont M, 2002. Stratygrafia lessów Naddniestrza Halickiego (Loess stratigraphy in the Halyč Prydnistrov'ja region). Studia Geologica Polonica 119: 315-327 (in Polish).Search in Google Scholar

Dobrowolski R, 1998. Strukturalne uwarunkowania rozwoju współczesnej rzeźby krasowej na międzyrzeczu środkowego Wieprza i Bugu (Structural conditions of recent karst relief development in the middle Wieprz and Bug interfluve). UMCS Press, Lublin: 88 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Dobrowolski R, 2004. Some aspects of paleokarst development in the Upper Cretaceous rocks of Chełm Hills (Lublin Upland, Eastern Poland). Geomorphologia Slovaca 1 (IV): 22-27.Search in Google Scholar

Dobrowolski R, 2006. Glacjalna i peryglacjalna transformacja rzeźby krasowej północnego przedpola wyżyn lubelsko-wołyńskich, Polska SE, Ukraina NW (Glacial and periglacial transformation of karst relief in the northern foreland of the Lublin-Volhynia uplands, SE Poland, NW Ukraine). UMCS Press, Lublin: 188 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Dobrowolski R, Fedorowicz S and Kusiak J, 1995. Wiek i geneza krasu kopalnego w kamieniołomie kredy piszącej w Chełmie (Age and origin of palaeokarst in chalk quarry in Chełm). Conference Proceedings "Problems of Quaternary geomorphology and palaeogeography", Lublin 10-11.04.1995: 76-78 (in Polish).Search in Google Scholar

Dolecki L, 1995. Litologia i stratygrafia mezoplejstoceńskich utworów lessowych południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej (Lithology and stratigraphy of the Mesopleistocene loesses and loess-like sediments in South-East part of the Lublin Upland). UMCS Press, Lublin: 169 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

Dzierżek J and Stańczuk D, 2006. Record and palaeogeographical implications of Pleistocene periglacial processes in the Drohiczyn Plateau, Podlasie Lowland (Eastern Poland). Geological Quarterly 50 (2): 219-228.Search in Google Scholar

Fedorowicz S, 1994. Wyniki badań własności termoluminescencyjnych glin zwałowych w laboratorium gdańskim (Laboratory investigations of thermoluminescence properties of tills). Geochronometria 10: 253-262 (in Polish).Search in Google Scholar

Fedorowicz S, 2006. Metodyczne aspekty luminescencyjnego oznaczania wieku osadów neoplejstoceńskich Europy Środkowej (Methodological aspects of luminescence dating of Central Europe's Neopleistocene deposits). Gdańsk University Press: 156 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

Frechen M, 1999. Upper Pleistocene less stratigraphy in Southern Germany. Quaternary Geochronology 18: 243-269.10.1016/S0277-3791(98)00058-4Search in Google Scholar

Frechen M, Oches EA and Kohfeld KE, 2003. Loess in Europe - mass accumulation rates during the Last Glacial Period. Quaternary Science Reviews 22: 1835-1857.10.1016/S0277-3791(03)00183-5Search in Google Scholar

Harasimiuk M, 1975. Rozwój rzeźby Pagórów Chełmskich w trzeciorzędzie i czwartorzędzie (Relief evolution of the Chełm Hills in the Tertiary and Quaternary). Prace Geograficzne IG PAN 115: 1-94 (in Polish).Search in Google Scholar

Harasimiuk M, Jezierski W, Król T and Szwajgier W, 1981. Tertiary and Quaternary fossil karst in the Cretaceous rocks of chalk type in eastern Poland. Proceedings European Regional Conference of Speleology, Sofia, Bulgaria, 22-28 Sept. 1980 v2: 45-50.Search in Google Scholar

Harasimiuk M, Jezierski W and Rzechowski J, in press. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, 1:50000, ark. Chełm (Detailed Geological Map of Poland, scale 1:50,000; Chełm Sheet), Geological Press, Warsaw.Search in Google Scholar

Harasimiuk M, Maruszczak H and Wojtanowicz J, 1988. Quaternary stratigraphy in the Lublin region, Southeastern Poland. Quaternary Studies in Poland 8: 15-25.Search in Google Scholar

Jahn A, 1951. Zjawiska krioturbacyjne współczesnej i plejstoceńskiej strefy peryglacjalnej (Cryoturbation phenomena of the present and Pleistocene periglacial zone). Acta Geologica Polonica 2 (1-2): 159-290 (in Polish).Search in Google Scholar

Kukla GJ, 1975. Less stratigraphy of Central Europe. In: Butzer KW and Isaac GL, eds, After the Australopithecines, Mouton, The Hague, Köln: 277-309.10.1515/9783110878837.99Search in Google Scholar

Lindner L, Maruszczak H and Wojtanowicz J, 1985. Zasięgi i chronologia starszych zasunięć stadialnych lądolodu środkowopolskiego (Saalian) między górną Wartą i Bugiem (Extents and chronology of early stadial advances of the Mid-Polish (Saalian) ice sheet between the Upper Warta and Bug Rivers). Przegląd Geologiczny 2: 57-63 (in Polish).Search in Google Scholar

Lindner L, Maruszczak H, Palienko VP and Wojtanowicz J, 1991. Extents and chronology of stadial advances of the Saalian I ice sheet between the Odra and Dnieper Rivers. Annales UMCS, sec. B, 46: 139-153.Search in Google Scholar

Lomaev AA, 1979. Geologija karsta Volyno-Podolii (Karst geology of Volhynia-Podolia). Naukova Dumka, Kiev: 132 pp (in Ukrainian).Search in Google Scholar

Maruszczak H, 1966. Zjawiska krasowe w skałach górnokredowych międzyrzecza Wisły i Bugu - typ krasu kredy piszącej (Karst phenomena in the Upper Cretaceous rocks of the Vistula and Bug interfluve - chalk karst type). Przegląd Geograficzny 38 (3): 339-370 (in Polish).Search in Google Scholar

Maruszczak H, 1968. Przebieg zjawisk w strefie peryglacjalnej w okresie ostatniego zlodowacenia w Polsce (The course of phenomena in the periglacial zone during the last glaciation). Prace Geograficzne IG PAN 74: 157-200 (in Polish).Search in Google Scholar

Maruszczak H, 1986. Loesses in Poland, their stratigraphy and paleogeographical interpretation. Annales UMCS, sec. B, 41: 15-54.Search in Google Scholar

Mojski JE, 1968. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Polski, 1:50 000, ark. Pawłów (Explanations to Detailed Geological Map of Poland, scale 1:50,000; Pawłów Sheet), Geological Press, Warsaw: 46 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Prószyńska-Bordas H, Stańska-Prószyńska W and Prószyński M, 1988. TL dating of bleached sediments by the regeneration method. Quaternary Science Reviews 7: 265-271.10.1016/0277-3791(88)90014-5Search in Google Scholar

Rauskas A and Stankowski W, 2005. Influence of sedimentological composition on OSL dating of glaciofluvial deposits: examples from Estonia. Geological Quarterly 49 (4): 463-470.Search in Google Scholar

Rodet J, 1991. Les karsts de la craie - étude comparative. (Chalk karsts - comparative study) Thèse du Doctorat d'Etat. Université de Paris IV-Sorbonne: 562 pp (in French).Search in Google Scholar

Rühle E, 1933. Morfologja i geologja wzgórz w dorzeczu górnej Prypeci (Morphology and geology of hills in the upper Prypet catchment). Wiadomości Służby Geograficznej 7: 362-390 (in Polish).Search in Google Scholar

Rzechowski J, 1962. Kopalne formy krasowe z kamieniołomu w Rejowcu (Fossil karst forms from Rejowiec quarry). Geological Quarterly 6 (1): 109-123 (in Polish).Search in Google Scholar

Stankowski W, 2001a. 14C and TL dating as a method of establishing the origin of kettle-like hollows. Geochronometria 20: 103-106.Search in Google Scholar

Stankowski W, 2001b. The geology and morphology of the natural reserve "Meteoryt Morasko". Planetary and Space Science 49: 749-756.10.1016/S0032-0633(01)00011-3Search in Google Scholar

Van Vliet-Lanoë B, 1985. Frost effects in soils. In: J. Boardman, ed., Soil and Quaternary Landscape Evolution. Wiley, London: 115-156.Search in Google Scholar

Van Vliet-Lanoë B, 1988. The genesis of cryoturbations and their significance in environmental reconstruction. Journal of Quaternary Sciences 3: 85-96.10.1002/jqs.3390030110Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo