1. bookVolume 18 (2022): Issue 2 (December 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2585-8084
First Published
30 Sep 2018
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Comparison of Transport Services Plan on the Line Košice – Prešov – Plaveč – (Muszyna)

Published Online: 19 Jan 2023
Volume & Issue: Volume 18 (2022) - Issue 2 (December 2022)
Page range: 39 - 44
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2585-8084
First Published
30 Sep 2018
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Černá L. 2018. Železničná prepravná prevádzka 2. Žilina: EDIS, 2018. 170s. ISBN 978-80-554-1523-9 Search in Google Scholar

Dolinayová. A., Nedeliaková, E. 2015. Controlling v železničnej doprave. Žilinská univerzita, 2015. ISBN 978-80-970419-9-1 Search in Google Scholar

Drdla, P. 2014. Osobní doprava regionálniho a nadregionálniho významu. Pardubice: Vydavatelství Univerzity Pardubice, 2014. 412s. ISBN 978-80-7395-787-2 Search in Google Scholar

Eisler, J. 2004. Ekonomika dopravních služeb a podnikání v dopravě. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2004. 151s. ISBN 80-245-0772-2 Search in Google Scholar

IDS-Východ.sk. 2022. O projekte IDS [online]. [cit. 24.11.2022]. 2022. Dostupné: https://idsvychod.sk/o-projekte-ids/ Search in Google Scholar

Mapy ŽSR. 2022. [online], [cit. 26.11. 2022]. 2021. Dostupné: http://www.iwan.eu07.pl/jw/zsr/mapy.htm Search in Google Scholar

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 Search in Google Scholar

Nedeliaková, E., Dolinayová, A., Harmanová, D. 2007. Ekonomika železničnej dopravy. Žilinská univerzita, 2007. ISBN 978-80-8070-781-1 Search in Google Scholar

Optimization of regional transport networks based on a mathematical model of passenger preferences - iopscience. (n.d.). Retrieved November 28, 2022, from https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2131/3/032101 Search in Google Scholar

Plán dopravnej obslužnosti Košického samosprávneho kraja. 2021. PDO PSK vrátane príloh Search in Google Scholar

Plán dopravnej obslužnosti pre železničnú osobnú dopravu [online], [cit. 26.11.2022]. 2022. Dostupné: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/strategia/plan-dopravnej-obsluznosti-pre-zeleznicnu-osobnu-dopravu Search in Google Scholar

Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja časť 1 a 2. 2021. PDO PSK v rátane príloh. Search in Google Scholar

Poliaková, B., Gogola, M. 2020. Integrované dopravné systémy. Žilina: EDIS, 2020. 212s. ISBN 978-80-554-1629-8 Search in Google Scholar

Pribula, D. 2020. Analýza podmienok verejnej súťaže pri poskytovaní dopravných služieb v rámci výkonov vo verejnom záujme. [Bakalárska práca], Katedra železničnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. – Žilina; 2020. 63 s. Search in Google Scholar

Pribula, D. 2022. Dopady implementácie IDS vo východoslovenskom regióne na železničnú osobnú dopravu na relácii Košice – Prešov – Plaveč. [Diplonová práca], Katedra železničnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. – Žilina; 2022. 73 s. Search in Google Scholar

Štatistický úrad SR. 2022. Databáza Datacube. [online], [cit. 24.11.202]. 2022. Dostupné: http://datacube.statistics.sk Search in Google Scholar

Vojtek, M., et al. 2019. Je možné železničnú osobnú dopravu financovať efektívnejšie? In: Verejná osobná doprava 2019 [online] : Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie. – 1 vyd. – Bratislava: Kongres STUDIO, 2019. – ISBN 978-80-89565-40-5. – s. 24-29. Search in Google Scholar

Vojtek, M., Kendra, M., Danis, J., & Zitricky, V. (n.d.). Web of science. Retrieved November 28, 2022, from https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000426430600061 Search in Google Scholar

Výročná správa ZSSK 2021 [online], [cit. 25.11. 2022]. 2021. Dostupné: https://www.zssk.sk/o-spolocnosti/vyrocnasprava/ Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD