1. bookVolume 17 (2021): Issue 2 (December 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2585-8084
First Published
30 Sep 2018
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Driving Duration Difference in Road Freight Transport Between Vehicles Up to and Over 3.5 Tonnes

Published Online: 27 Dec 2021
Volume & Issue: Volume 17 (2021) - Issue 2 (December 2021)
Page range: 34 - 40
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2585-8084
First Published
30 Sep 2018
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

Working conditions for drivers in the European Union and Slovakia are governed by European and National regulations. Regulations lay down rules on driving times, breaks and rest periods for drivers of lorries and buses to improve working conditions and road safety. There is no doubt that with increasing freight performance, the number of carriers and vehicles in the field of road freight transport is also increasing. Therefore, in connection with the current EU legislation, which aims to increase road safety, attention is paid to adopting regulations for all road haulage operators and carriers. The purpose of this paper is to show difference between road freight transport performed by vehicles up to 3,5 tonnes and vehicles transporting goods where the maximum permissible mass of the vehicle, including any trailer, or semi-trailer, exceeds 3,5 tonnes.

Keywords

Nariadenie (ES) č. 561/ 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85. / Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council. [online]. 2006.[cit. 2020-04-30]. Dostupné na internete: <https://eurlex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32006R0561> Search in Google Scholar

Chmelík, J. Dopravní nehody. / Traffic accidents. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 544 s. ISBN 978-80-7380-211-0. Search in Google Scholar

Konečný, J. Šetření a dokumentace silničních dopravních nehod. / Investigation and documentation of road traffic accidents. 2011. Praha: Odbor vzdělávání a správy policejního školství Ministerstva vnitra ČR. Č.j. MV-50082-1/VO-2011. Search in Google Scholar

Poliak, M., Gnap, J.2015. Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov. / The work of truck and bus drivers and the use of tachographs 10.vyd.Žilina:EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. 197s.ISBN: 978-80-554-1017-3 Search in Google Scholar

Poliak, M. Práca vodičov nákladnej dopravy pri vedení vozidiel do 3,5 tony celkovej hmotnosti v roku 2017. In Verlag Dashöfer. 2017, roč. 6, č. 4 [cit. 2019-12-17]. Available online: <https://onnaut.dashofer.sk/onb/33/praca-vodicovnakladnej-dopravy-pri-vedeni-vozidiel-do-3-5-tonycelkovej-hmotnosti-v-roku-2017-uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWAKSiNAZXYPyaBgsmFizmIvucwNIHUlCYwA/?uri_view_type=44&uid=1MG4I1JeM93XQriVBQcw2BNKRpXgGnzAL&e=1YRe4J9z3C4_9hEY08dNxB6TGTwugVw9f2uzPgtOSLhQ#documentTabdocumentRelated>. ISSN1338-1881 Search in Google Scholar

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database Search in Google Scholar

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_TRANSPORT/LR_TRANSPORT_SK.pdf Search in Google Scholar

https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2018_en Search in Google Scholar

Varjan, P., Rovnaníková, D., Gnap, J. Examining changes id GDP on the demand for road freight transport. 12th International Scientific Conference of Young Scientists od Sustainable, Modern and Safe Transport. Univ. Zilina, Procedia Engineering. 2017 Vol. 192 P. 911-916.10.1016/j.proeng.2017.06.157 Search in Google Scholar

Gnap, J., Konečný, V., Varjan, P.: Research od relationship between Freight Transport Performance and GDP in Slovakia and EU Countries. NASE MORE-OUR SEA. 2018. Vol. 65. P. 32-39. DOI: 10.17818/NM/2018/1.5.10.17818/NM/2018/1.5 Search in Google Scholar

Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic statistics https://www.mindop.sk/files/statistika_vud/preprava_nakl.htm Search in Google Scholar

Czodorová R, Gnap J., Senko Š., 2019. POROVNANIE POŽIADAVIEK NA PODNIKANIE A PREVÁDZKU NÁKLADNÝCH VOZIDIEL S CELKOVOU HMOTNOSŤOU DO A NAD 3,5 TONY. Available online 29.06.2021. http://www.svetdopravy.sk/porovnanie-poziadaviekna-podnikanie-a-prevadzku-nakladnych-vozidiel-scelkovou-hmotnostou-do-a-nad-35-tony/ Search in Google Scholar

Company Vietor. Available online 30.06.2021. https://www.vietor.sk/index.php?lang=sk Search in Google Scholar

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Ministry of Transport and Construction of the Slovak. Available online: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statnydopravny-urad-4/schvalovanievozidiel/upozornenia-pre-vyrobcov-a-zastupcovvyrobcov/dopredaj-vozidiel-splnajucich-emisnelimity-euro-6b-euro-6c-euro-6d-a-oznacenychpismenami-x-y-zb-zc-ze-zf-zh-zi-zk-zl-zx-zy-zz-abac-ad-ag-ah-ai-aj-bb-bc-bg-bh-bi-cg-po-31-08-2019 Search in Google Scholar

The Association of the Automotive Industry of the Slovak Republic (ZAP SR). Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky. Available online: https://www.zapsr.sk/statistiky/registracie-novychautomobilov/ Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo