Open Access

Values as Timeless Foundations of Today’s Economy – A Remedy for a Crisis in Economic Sciences


Cite

Akerlof G., Shiller R. (2015), Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception, Princeton University Press.10.2307/j.ctvc777w8 Search in Google Scholar

Bahm A.J. (1993). Axiology: The Science of Values. Amsterdam: Editions Rodopi.10.1163/9789004463615 Search in Google Scholar

Bobko A., Wstęp. Spełnij swój obowiązek, czyli o filozofii moralnej Immanuela Kanta, (w:) Kant I. (2005), Ugruntowanie metafizyki moralności, przeł. P. Zarychta, A. Bobko, Wydawnictwo Zielona Sowa, Karków. Search in Google Scholar

Cohn A., Maréchal A. M., Tannenbaum D., Zünd L. Chr. (2019), Civic honesty around the globe, “Science” Vol. 365 (Issue 6448), s. 70–73.10.1126/science.aau8712 Search in Google Scholar

Colander D. (2000). ‘The Death of Neoclassical Economics’, Journal of the History of Economic Thought, vol. 22(2), 123–147.10.1080/10427710050025330 Search in Google Scholar

Colander D., Föllmer H., Haas A., Goldberg M., Juselius K., Kirman A., Lux T., Sloth B. (2009), The Financial Crisis and the Systemic Failure of Academic Economics, Kiel Working Paper, No. 1489.10.2139/ssrn.1355882 Search in Google Scholar

Colander D., Kupers R. (2014), Complexity and the art of public policy. Solvin Society’s Problems from the Bottom Up, Princeton University Press, Princeton.10.1515/9781400850136 Search in Google Scholar

Csaba L. (2016), Nieortodoksja, heterodoksja a ekonomia globalna, w: Bałtowski M. (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Doliński W. (2020), Współczynnik humanistyczny Floriana Znanieckiego w nowych kontekstach doświadczeń autobiograficznych, “Przegląd Socjologiczny” nr 69 (2), s. 95–111. Search in Google Scholar

Dopfer K. (1982), Wprowadzenie: ku nowemu paradygmatowi, (w:) K. Dopfer (red.), Ekonomia w przyszłości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. Search in Google Scholar

Dragan A. (2019), Kwantechizm czyli klatka na ludzi, Wydawnictwo Fabuła Fraza, Warszawa. Search in Google Scholar

Fiedor B. (2019), Podział na ortodoksję i heterodoksję w świetle potrzeby pluralizmu metodologicznego w ekonomii, perspektywa mikroekonomiczna, w: Gory-nia M. (red.), Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne, Wydawnictwo Polska Akademia Nauk, Warszawa, s. 41–56. Search in Google Scholar

Fiedor B., Gorynia M. (2021), Czy za kryzysy gospodarcze odpowiadają ekonomiści, obserwator finansowy.pl, 23.07.2021 r.; https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/czy-za-kryzysy-gospodarczeodpowiadaja-ekonomisci/ (access date: 30.07.2021). Search in Google Scholar

Filek J. (2012), O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków. Search in Google Scholar

Gasparski W. (red.) (2012), Biznes, etyka odpowiedzialność, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Godłów-Legiędź J. (2012). Od dominującej metodologii ekonomicznej do kryzysu. W: M. Guzek (red.), Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach. Warszawa: Uczelnia Łazarskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, pp. 73–91. Search in Google Scholar

Gorazda M. (2012), Granice wyjaśnienia naukowego cz. I, “Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” nr 51, s. 41–75. Search in Google Scholar

Gorynia M. (2021), Dokąd zmierzają nauki ekonomiczne, Rzeczpospolita, 05.08. 2021 r. Search in Google Scholar

Gorynia M. red. (2019), Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjnej, Polska Akademia Nauk, Warszawa. Search in Google Scholar

Gospodarek T. (2012), Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych. Search in Google Scholar

Hałas E. (1991), Znaczenia i wartości społeczne. O socjologii Floriana Znanieckiego, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin. Search in Google Scholar

Hardt Ł. (2020), Utylitaryzm, deontologia i etyka cnót: zbieżne czy przeciwstawne fundamenty etyczne ekonomii?, “Ekonomista” nr 2 (2020), pp. 253–269.10.52335/dvqp.te158 Search in Google Scholar

Hart S. L. (1971), Axiology – theory of values, “Philosophy and Phenomenological Research”, vol. 32., no. 1, pp. 29–41. https://www.jstor.org/stable/2105883.10.2307/2105883 Search in Google Scholar

Hausman D., McPherson M., Satz D. (2016), Economic Analysis, Moral Philosophy, and Public Policy, Cambridge University Press.10.1017/9781316663011 Search in Google Scholar

Hausner J. (2020), Ekonomia wartości a wartość ekonomiczna, w: Biga B., Izdebski H., Hausner J. i in. (red.), Open Eyes Book 2, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków, 2017, pp. 23–77.10.52335/dvqp.te162 Search in Google Scholar

Herman A., Aksjologiczne aspekty teorii i praktyki zarządzania wartością, “Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2015, nr. 2, pp. 19–37. Search in Google Scholar

Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect theory: An analysis of decision under risk, “Econometrica”, nr 47(2), pp. 263–291.10.2307/1914185 Search in Google Scholar

Kant I. (2005), Ugruntowanie metafizyki moralności, przeł. P. Zarychta, A. Bobko, Wydawnictwo Zielona Sowa, Karków. Search in Google Scholar

Kargol-Wasiluk A., Zalesko M. (2015), Aksjologiczny wymiar ekonomii, (w:) Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska, Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa. Search in Google Scholar

Klimczak B. (2014), Aksjologiczne uwikłanie ekonomii, “Annales. Etyka w życiu gospodarczym” Vol. 17, No. 1, pp. 9–21.10.18778/1899-2226.17.1.01 Search in Google Scholar

Kopaliński W. (1968), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydawnictwo Wiedza Powszechna Warszawa. Search in Google Scholar

Koza-Granosz M. (2011), Aksjologia jako dyscyplina scalająca filozofię i nauki o kulturze, “Kultura i Historia” nr. 19, 2011. https://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2101 (access date: 1.04.2021). Search in Google Scholar

Krugman P. R. (2009), How Did Economists Get It So Wrong? The New York Times, September 2nd. Search in Google Scholar

Kuc R. B. (2015), Aksjologia organizacji i zarządzania. Na krawędzi kryzysu wartości, Wydawnictwo EMENTON, Warszawa 2015. Search in Google Scholar

Kundera E. (2015), Bogactwo myśli ekonomicznej a współczesna gospodarka, “Przegląd Prawa i Administracji” nr 3661, pp. 337–350. Search in Google Scholar

Lachmann L. M. (1977), Capital, Expectations, and the Market Process: Essays on the Theory of the Market Economy. Kansas City: Sheed Andrews and McMeel. https://oll.libertyfund.org/titles/97#Lachmann 0721 534 (access date: 1.04.2021). Search in Google Scholar

Lewicka-Strzałecka A. (2006), Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa. Search in Google Scholar

Mączyńska E., Sójka J. (red nauk.) (2017), Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa. Search in Google Scholar

Mak M. (2020), Liberalizm gospodarczy w myśli Carla Mengera, “Annales. Ethics in Economic Life” Vol. 23, No. 2, pp. 21–38.10.18778/1899-2226.23.2.02 Search in Google Scholar

Mäki U. (red.) (2012), Philosophy of Economics, Elsevier. Search in Google Scholar

Mises, von L. (1969), The historical setting of the Austrian school of economics. Auburn: Arlington House. https://history.fee.org/media/4343/1582the-historical-setting-of-the-austrian-school-of-economics.pdf Search in Google Scholar

Niemczuk A. (2005), Stosunek wartości do bytu.Dociekania metafizyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. Search in Google Scholar

Niklewicz K. (2009), Peter Schiff w Krynicy: USA są dziś jak schyłkowy PRL, wyborcza.pl, 11.09.2009, https://wyborcza.biz/biznes/7,177151,7026454,peter-schiff-w-krynicy-usa-sa-dzis-jak-schylkowy-prl.html (data access dateu: 30.07. 2021). Search in Google Scholar

North D. C. (1993), Economic Performance Through Time, Nobel Prize Lecture, Sweden, 1993. Search in Google Scholar

North D. C. (1994), Economic Performance Through Time, “The American Economic Review”, vol. 84, no. 3, pp. 359–368. Search in Google Scholar

Osiatyński W. (2009). Zrozumieć świat. Warszawa, Czytelnik. Search in Google Scholar

Półturzycki J. (2014), O potrzebie aksjologii w studiach akademickich, (w:) D. Ciechanowska (red.), Perspektywy zmian w praktyce kształcenia akademickiego, “Pedagogium” Wydawnictwo OR TWP w Szczecinie, Szczecin. Search in Google Scholar

Pulikowski W. (1982), Wartość jako kategoria filozoficzna, (w:) J. Lipiec (red.), Człowiek i świat wartości, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków. Search in Google Scholar

Richerson J. P., Gavrilets S., de Waal M. B. F. (2021), Modern theories of human evolution foreshadowed by Darwin’s Descent of Man, “Science” Vol. 372 (Issue 6544).10.1126/science.aba3776 Search in Google Scholar

Rodrik D. (2015), Economics Rules. Why economics works, when if fails, and how to tell the difference, Wydawnictwo Oxford University Press, Oxford. Search in Google Scholar

Sadowski Z. (2010). Współczesna gospodarka rynkowa a nauka ekonomii. W: E. Mączyńska, J. Wilkin (red.), Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, pp. 47–57. Search in Google Scholar

Samuelson P. A., Nordhaus W. D. (1995), Ekonomia, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Sandel M. (2012a), Czego nie można kupić za pieniądze? Wydawnictwo Kurhaus Publishing, Warszawa. Search in Google Scholar

Sandel M. (2012b), What money can’t buy. The moral limits of markets, Publisher Allen Lane. Search in Google Scholar

Sedlaček T. (2012), Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa. Search in Google Scholar

Sosenko K. (1998), Ekonomia w perspektywie aksjologicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków. Search in Google Scholar

Solidarność potrzebna jak nigdy dotąd. W czasie pandemii i po niej to ona będzie kluczowa dla gospodarki (businessinsider.com.pl). Search in Google Scholar

Sullivan R. J. (1995), Immanuel Kant’s moral theory, Cambridge University Press, Cambridge. Search in Google Scholar

Szulczewski G. (2012), Rozważania o miejscu etyki i moralności w teorii i praktyce gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. Search in Google Scholar

Tatarkiewicz W. (1986), O filozofii i sztuce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986. Search in Google Scholar

Tischner J. (1993). Nieszczęsny dar wolności. Kraków: Wydawnictwo Znak. Search in Google Scholar

Tischner J. (2011). Myślenie według wartości. Kraków: Wydawnictwo Znak. Search in Google Scholar

Tsakalotos E. (2005). Homo economicus and the reconstruction of political economy: six theses on the role of values in economics. Cambridge Journal of Economics, Vol. 29, Issue 6, pp. 893–908.10.1093/cje/bei075 Search in Google Scholar

Wilkin J. (2009). Czy ekonomia może być piękna? Rozważania o przedmiocie i metodzie ekonomii. Ekonomista, nr 3, pp. 295–313. Search in Google Scholar

Wilkin J. (2013), Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i w Unii Europejskiej, “Wieś i Rolnictwo”, nr 2 (159), pp. 43–54. Search in Google Scholar

Wilkin J. (2013). Dlaczego ekonomia straciła duszę. Gazeta Wyborcza z 21–22 grudnia, pp. 28–29. Search in Google Scholar

Wilkin J. (2016), Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2016. Search in Google Scholar

Zalesko M. (2016), Humanistyczna perspektywa ekonomii, “Gospodarka Narodowa”, nr 6, pp. 165–174. Search in Google Scholar

Zboroń H. (2012), Zagadnienie wyboru etycznego w ekonomii, “Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” nr 2 (82), s. 201–218. Search in Google Scholar

eISSN:
2199-6059
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Philosophy, other