Cite

Uvod

Arterijska hipertenzija (AH) in sladkorna bolezen (SB) tipa 2 predstavljata veliko breme javnozdravstvenemu sistemu. Njuna prevalenca narašča s starostjo in je še posebno visoka v skupini starejših bolnikov. Eno od metod za izboljšanje njune urejenosti predstavlja telemonitoring krvnega tlaka (KT) in krvnega sladkorja (KS). Namen raziskave je oceniti sprejemljivost telemonitoringa, njegovo klinično učinkovitost in učinkovitost glede na stroške v skupini starejših bolnikov z AH in SB tipa 2 na primarni ravni.

Metode

Izvedli bomo multicentrično, prospektivno, randomizirano, kontrolirano raziskavo. Bolnike, stare ≥65 let z AH in SB tipa 2, bomo razvrstili naključno v razmerju 1 : 1 v skupino s telemonitoringom (intervencijska skupina) in standardno oskrbo (kontrolna skupina). Bolniki v intervencijski skupini bodo opravljali meritve KT 2-krat tedensko in meritve KS 1-krat mesečno. Opravljene meritve se bodo preko mobilne aplikacije sinhrono prenesle v telemedicinski portal, kjer jih bo pregledal telemedicinski koordinator. Ta bo indiciral spremembe v protokolu izvajanja meritev ali potrebo po telekonzultaciji z izbranim zdravnikom. Bolniki v kontrolni skupini bodo prejeli zgolj standardno oskrbo. Klinično učinkovitost bomo ocenili z oceno razlike v sistolnem KT (SKT) in vrednostih glikiranega hemoglobina (HbA1c) glede na standardno oskrbo po 12 mesecih spremljanja. Sočasno bomo ocenili tudi razlike v diastolnem KT, vrednostih KS na tešče, lipidnem profilu in indeksu telesne mase glede na standardno oskrbo po 12 mesecih spremljanja. Za oceno sprememb v kakovosti življenja bomo primerjali razlike v vrednostih na lestvici ADS, vprašalniku EQ-5D-5L in lestvici EQ-VAS glede na standardno oskrbo po 12 mesecih spremljanja. Učinkovitost telemonitoringa glede na stroške bomo ocenili z oceno razmerja prirastka stroškov glede na prirastek učinkovitosti (ICER) med obema skupinama po 12 mesecih spremljanja. Stroške bomo ocenili z oceno stroškov dela in materialnih stroškov. Učinkovitost bomo ocenili z oceno prirastka let življenja, uteženih s kakovostjo življenja (QALY), ki jih bomo ocenili s pomočjo vprašalnika EQ-5D-5L in lestvice EQ-VAS. Sprejemljivost intervencije bomo kvalitativno ocenili s pomočjo strukturiranih polodprtih intervjujev.

Pričakovani rezultati

Pričakujemo, da bo telemonitoring med bolniki sprejemljiva metoda oskrbe na daljavo in da bo povezan s pomembnim znižanjem vrednosti SKT ter HbA1c in izboljšanjem indeksov kakovosti življenja v intervencijski skupini. Obstaja verjetnost, da ne bomo uspeli dokazati, da je ICER < 25.000 €/QALY, kar je v Sloveniji trenutno meja za stroškovno učinkovitost intervencije.

Zaključek

Raziskava bo zagotovila nove dokaze za širjenje mreže telemonitoringa na primarnem nivoju in spremembo protokolov vodenja kroničnih bolnikov na način, da bodo dosežene čim boljša klinična in stroškovna učinkovitost ter dobra adherenca bolnikov.

eISSN:
1854-2476
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Clinical Medicine, Hygiene and Environmental Medicine