1. bookVolume 10 (2014): Issue 1 (September 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1857-8462
First Published
01 Jul 2005
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Treatment of the Albanian Issue at the London Conference of Ambassadors and the Geopolitical Consequences for the Balkans

Published Online: 12 Dec 2014
Volume & Issue: Volume 10 (2014) - Issue 1 (September 2014)
Page range: 103 - 118
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1857-8462
First Published
01 Jul 2005
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Gazmend Rizaj, “Shqipëria e Sipërme 1800-1913”, Prishinë, 2011Search in Google Scholar

Frashër Demaj “Britania e Madhe dhe Cështja Shqiptare 1875-1913”, Prishtinë, 2011.Search in Google Scholar

Fejzulla Shabani “Shqiptarët e Maqedonisë 1908-1913”, Tetovë, 1996Search in Google Scholar

Dokumenti o Spolnoj Politici, Kralevine Srbie 1904-1913, Letër e Pashiqit dërguar përfaqësuesit serb Bogiçeviçit në Athinë më 24 nëntor-7 dhjetor 1912Search in Google Scholar

HHStA-PAA- Telegram i Mensdorf-it nga Londra më 4.I. 1913 dok. 5190Search in Google Scholar

HHStA-PAA- Propozimi i Mensedorf-it, ambasador austro-hungarez në Angli më 2. XII. 1912 dok. nr.2 Search in Google Scholar

HHStA-PAA, Raport i Mensdorf-it dt. 18 XII. Dok. nr. 4957Search in Google Scholar

HHStA-PAA- Raport i Mensdorf-it dt. 21 XII. 1912. Dok. 5012Search in Google Scholar

HHStA-PAA- Raport i Ambasadorit Turim nga Petrogradi drejtuar Berhtoldit më 4. I.1913Search in Google Scholar

Arben Puto “Pavarësia Shqipëtare dhe Diplomacia e Fuqive të Mëdha 1912-1914”, Tiranë 1978Search in Google Scholar

Qeveria e Përkohshme e Vlorës 1912-1914, Tiranë 1963 dok. nr.Search in Google Scholar

135. 2 janar 1913Search in Google Scholar

Dokumenti o spolnoj politici… Raport i Gruiqit nga Londra dërguar Pashiqit më 9. I.1913Search in Google Scholar

Dokumenti o splonoj politici… Telegram i Novakoviçit dërguar Pashiqit nga Londra 26. XII.1912Search in Google Scholar

Dokumenti o spolnoj poltici … letër e Pashiqit dërguar qeverisë Ruse në Petrograd 27 XII. 1912Search in Google Scholar

Dokumenti o spolnoj politici… Letër e Mihajlloviçit nga Roma dërguar Pashiqit më 13 I. 1913Search in Google Scholar

Dokumenti o sponoj politici… Letër e Jovanoviçit nga Vjena drejtuar Pashiqit më 15. I. 1913Search in Google Scholar

A.Q.SH. Kryesia e Qeverisë së Përkoshme të Vlorës. Veprimtaria diplomatike dok. 19Search in Google Scholar

[28] HHStA-PAA. Raport i Mensdorf-it dt. 15.II. 1913 dok. 5814 Dokumenti o spolnoj poltici… Telegram i Popoviçit për në Beograd më 20.II. 1913Search in Google Scholar

Dokumenti o spolnoj politici… Letër e Popoviçit nga Petrogradi dërguar Pashiqit më 19. III. 1913Search in Google Scholar

Alfrerd Rappaporti “Rjedhat e punëve në Shqipëri”, Tiranë 1928Search in Google Scholar

Dokumenti o spolnoj politici… Telegram i Vesniqit nga Parisi dërguar Pashiqit më 24 . III. 1913Search in Google Scholar

Thoma Murzaku “Politika e Serbisë kundrejt Shqipërisë gjatë luftës ballkanike 1912-1913”. Tiranë. 1987.Search in Google Scholar

Dokumenti o spolnoj politici… Raport i Jovanoviçit nga Vjena dërguar Pashiqit më 16 .IV. 1913 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD