1. bookVolume 4 (2018): Issue 1 (June 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

The Use of the Educational Function of Media in Foreign Language Teaching

Published Online: 19 Jul 2018
Volume & Issue: Volume 4 (2018) - Issue 1 (June 2018)
Page range: 48 - 57
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

BARAŃSKA A. (2004), Ewolucja CALL - nauka języków obcych z wykorzystaniem komputera, „Języki Obce w Szkole”, Nr 1.Search in Google Scholar

CZEKAJ-KOTYNIA K. (2013), Nowoczesne metody dydaktyczne w procesie kształcenia, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź.Search in Google Scholar

DITRYCH K. (2012), Nauka komunikacji na lekcji języka obcego, „Językoznawstwo”, Nr 1.Search in Google Scholar

GAJEK E. (2009), Edukacyjne znaczenie napisów w tekście audiowizualnym, „Przekładaniec. A Journal of TranslationStudies”, Nr 20.Search in Google Scholar

GAJEK E. (2000), Komputery w nauczaniu języków obcych, [w:] Nauczanie języków obcych w zreformowanej szkole, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.Search in Google Scholar

GAJEK E. (2008), Edukacja językowa w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.Search in Google Scholar

GARWOL K. (2017), Rola mediów społecznościowych w edukacji-tan obecny i perspektywy rozwoju, „Dydaktyka Informatyki”, Nr 12.10.15584/di.2017.12.6Search in Google Scholar

GAWROŃSKI S. pod red. (2011), Dydaktyka dziennikarstwa. Opinie i postulaty, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość.Search in Google Scholar

GAWROŃSKI S., POLAK R. (2010), Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - nowe wyzwania, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość.Search in Google Scholar

GĘBALSKA-BEREKETS A. (2013), Znaczenie i rola mediów we współczesnej edukacji społeczeństwa informacyjnego, [w:] Media w edukacji, A. Rogulska, Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży, Siedlce.Search in Google Scholar

GOBAN-KLAS (1999), Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

GOZDECKA R., WEINER E. (2013), Profesjonalizm edukacji muzycznej. Propozycje dla zmieniającej się szkoły, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.Search in Google Scholar

GRABARA M., WILK M. (2013), Elementy e-learningu w nauczaniu języków obcych, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne”, Nr 9.Search in Google Scholar

GRUZA D. , PABIAŃCZYK A. (2016), Język polski 2.0 - zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego, Fundacja Edu&More, Warszawa..Search in Google Scholar

IŁOWIECKI M. (2003), Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Gaudium, Lublin.Search in Google Scholar

JAROS I. (2017), Technologie cyfrowe we wczesnej edukacji językowej, „Języki obce w szkole”, Nr 2.Search in Google Scholar

KAWKA E. (2015), Komunikowanie wizualne a nauka o mediach - współczesność i perspektywy, „”Media i Społeczeństwo”, Nr 5.Search in Google Scholar

KLEBAN M. (2014), Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcych II etapu edukacyjnego, Ośrodek Rozwo- ju Edukacji, Warszawa.Search in Google Scholar

KLEJNOWSKA-BOROWSKA M. (2013), Rola internetu w nauczaniu języków obcych - perspektywa nauczyciela, [w:] Media w edukacji, A. Rogulska, Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży, Siedlce. Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w szkołach w Europie. Raport Eurydice,(2012), Urząd Publikacji Unii Europejskiej,Luksemburg.Search in Google Scholar

KNAPKIEWICZ M. (2015), Od zasobów gramofonowych do zasobów internetowych, „Języki obce w szkole”, Nr 4.Search in Google Scholar

KOMOROWSKA H. (2005), Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa. Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie. Europejskie Ramy Odniesienia, (2007)Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Bruksela.Search in Google Scholar

LASSWELL H. (1948), The structore and function od communication in socjety, w: L. Bryson (red.), The communication of ideas, Harper, NowyJork.Search in Google Scholar

LAZARSFELD P. F., MERTON K. R. (1948), Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action, w. L. Bryson (red.), The Communication od ideas, Harper & Row, NowyJork.Search in Google Scholar

LEPA A. (2000), Pedagogika mass mediów, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.Search in Google Scholar

LEWICKA-MROCZEK E., KRAJKA J. (2011), Kompetencje uczenia się i kompetencje informatyczne jako metakoncepcje w procesie uczenia się języka obcego - o rozwijaniu kompetencji kluczowych w nauczaniu dzieci, „Poliglota”, Nr 1 (13).Search in Google Scholar

ŁOŚ E., RESZKA A. (2010), Metody nauczania stosowane w kształtowaniu kompetencji kluczowych. Języki obce, podręcznik metodyki operacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin.Search in Google Scholar

MCQUAIL D. 2007, Teoria komunikowania masowego, PWN, Warszawa. M-learning czyli ®ewolucja w nauczaniu, Think Global, Warszawa.Search in Google Scholar

MOLGA A. (2015), Platformy e-learningowe - serwis internetowy o profilu dydaktycznym, „Dydaktyka Informatyki”, Nr 10.10.15584/di.2015.10.16Search in Google Scholar

MROZOWSKI M. (2001), Media Masowe. Władza - rozrywka - biznes, Aspra JR, Warszawa.Search in Google Scholar

NĘCKI Z. (1996), Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.Search in Google Scholar

OKOŃ W. (2003), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.Search in Google Scholar

PIECUCH Ł. (2010), Platformy e-learningowe, “Edukacja-Technologia-Informatyka”, Nr 2.Search in Google Scholar

PISAREK W. pod red. (2006), Słownik terminologii medialnej, pod red. W. Pisarka, Universitas, Kraków.Search in Google Scholar

PYTEL K. (2010), Technologia informacyjna w edukacji,„Edukacja-Technika-Informatyka, Nr 2.Search in Google Scholar

RETTER H. (2005), Komunikacja codzienna w pedagogice, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych ( Dz. U. z 2006 roku, nr 128, poz. 897 ). Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 131 ).Search in Google Scholar

SKRZYDLEWSKI W. (1997), Media - narzędzia intelektualne, [w:] Media a edukacja, eMPI2, Poznań.Search in Google Scholar

SZEWCZYK A. (2012), Technologie multimedialne wspierające dydaktykę języków obcych, „Dydaktyka Informatyki”, Nr 7.Search in Google Scholar

TARGOŃSKA J. (2009), Wiedza czy umiejętności? Czego potrzebuje dobry nauczyciel języka obcego?, [w:] Nauczyciel języków obcych dziś i jutro, red. M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak, A. Pietrzykowska, Poznań-Kalisz.Search in Google Scholar

TRAWIŃSKI M. (2009), Przygotowanie nauczycieli języków obcych do wyboru i oceny programów nauczania, [w:] Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych, red. M. Pawlak, B. Wolski, Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, Poznań-KaliszZalecenia Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie(2006/962/WE).Search in Google Scholar

WIESNER W. (2005), Komunikacja dydaktyczna na lekcjach wychowania fizycznego a poziom autorytaryzmu nauczycieli, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.Search in Google Scholar

WRIGHT C. R. (1959), Mass Communication. A sociological Perspective, Random House, NowyJork 1959.Search in Google Scholar

ZARZYCKA G. (2014), Media w nauczaniu języków obcych. Koncepcje teoretyczne i wybrane rozwiązania teoretyczne, „Acta UniversitatisLodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, Nr 21.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD