1. bookVolume 30 (2022): Issue 51 (November 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-0532
First Published
03 Mar 2011
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

The Shift to Online Teaching of Technical Subjects during the Pandemic

Published Online: 24 Dec 2022
Volume & Issue: Volume 30 (2022) - Issue 51 (November 2022)
Page range: 24 - 32
Received: 25 Aug 2022
Accepted: 24 Oct 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-0532
First Published
03 Mar 2011
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

[1] PETLÁK, E. 2019. Súčasnosť a perspektívy didaktiky. pedagogické a psychologické aspekty rozvoja kritického myslenia žiakov. inovatívne trendy v odborových didaktikách Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia (The present and perspectives of didactics. pedagogical and psychological aspects of the development of students’ critical thinking. innovative trends in Subject Didactics. Linking theory and practice of teaching strategies of critical and creative thinking), Nitra: ISBN 978-80-558-1408-7. Search in Google Scholar

[2] NEVICKÁ, D., ŽÁRSKA, P. 2018. Generácia z, „home office“a právo na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky (Generation, “home office” and the right to fair and satisfactory working conditions). Constitutional principles and application of the right to work Collection of Papers from the International Academic Conference Bratislava Legal Forum 2018. Bratislava: Comenius University in Bratislava, Faculty of Law on 22nd – 23rd of February 2018 Bratislava legal forum. Search in Google Scholar

[3] NOVÁKOVÁ, M. 2018. Potreba spôsobilosti autonómneho rozhodovania v externom prostredí (The need for the ability to make autonomous decisions in an external environment). Constitutional principles and application of the right to work Collection of Papers from the International Academic Conference Bratislava Legal Forum 2018. Bratislava: Comenius University in Bratislava, Faculty of Law on 22nd – 23rd of February 2018 Bratislava legal forum. Search in Google Scholar

[4] HAŠKOVÁ, A. 2019. Učiteľ ako aktér inovácií. (The teacher as an actor of innovation). Pedagogical and psychological aspects of the development of students’ critical thinking. Innovative trends in union didactics. Linking theory and practice of teaching strategies of critical and creative thinking, Nitra: Dept. of Technology and Information Technologies, PF UKF. ISBN 978-80-558-1408-7 Search in Google Scholar

[5] KURINCOVÁ, V. 2019. Intuitívna rodičovská didaktika a učenie sa dieťaťa raného veku (Intuitive parenting didactics and early childhood learning). Pedagogical and psychological aspects of the development of students’ critical thinking. Innovative trends in union didactics. Linking theory and practice of teaching strategies of critical and creative thinking. Nitra: Dept. of Pedagogy, PF UKF in Nitra. ISBN 978-80-558-1408-7. Search in Google Scholar

[6] BAĎUROVÁ, B. 2019. Kritické myslenie a etická výchova (Critical thinking and ethic education). Pedagogical and psychological aspects of the development of students’ critical thinking. Innovative trends in union didactics. Linking theory and practice of teaching strategies of critical and creative thinking, Nitra: ISBN 978-80-558-1408-7. Search in Google Scholar

[7] GROFČÍKOVÁ, S., KOLEŇÁKOVÁ, Š.R. 2019. Stratégie na rozvoj hodnotenia v kritickom myslení a ich význam u budúcich učiteľov (Strategies for developing assessment in critical thinking and their importance for future teachers). Pedagogical and psychological aspects of the development of students’ critical thinking. Innovative trends in union didactics. Linking theory and practice of teaching strategies of critical and creative thinking. Nitra: ISBN 978-80-558-1408-7. Search in Google Scholar

[8] Academic Information System of STU MTF in Trnava. 2022. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD