1. bookVolume 31 (2023): Issue 1 (March 2023)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-5289
First Published
16 May 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Municipal Housing Stock Management in Poland from a Public Management Perspective

Published Online: 10 Mar 2023
Volume & Issue: Volume 31 (2023) - Issue 1 (March 2023)
Page range: 43 - 54
Received: 18 Jul 2022
Accepted: 13 Nov 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-5289
First Published
16 May 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Act of 8 March 1990, Act on Municipal Self-Government. J. Laws 2022, item. 559, www.sejm.gov.pl.Search in Google Scholar

Act of 21 August 1997, Act on Real Estate Management. J. Laws 2021, item. 1899, www.sejm.gov.pl.Search in Google Scholar

Act of 21 June 2001, Act on the Protection of Tenants’ Rights, Municipal Housing Stock and Amendments to the Civil Code. J. Laws 2022, item. 172, www.sejm.gov.pl.Search in Google Scholar

Act of 20 June 2017, Act on the National Property Stock. J. Laws 2021, item. 1961, www.sejm.gov.pl.Search in Google Scholar

Barney, J., Ketchen, D., Jr., & Wright, M. (2021). Resource-based theory and the value creation framework. Journal of Management, 47(7), 1936–1955. https://doi.org/10.1177/0149206321102165510.1177/01492063211021655Search in Google Scholar

Bryson, J., Ackermann, F., & Eden, C. (2007). Putting the resourcebased view of strategy and distinctive competencies to work in public organizations. Public Administration Review, 67(4), 702– 717. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00754.x10.1111/j.1540-6210.2007.00754.xSearch in Google Scholar

Citroen, Ch. L. (2011). The role of information in strategic decisionmaking. International Journal of Information Management, 31, 493–501. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2011.02.00510.1016/j.ijinfomgt.2011.02.005Search in Google Scholar

Cyfert, S., Dyduch, W., Latusek-Jurczyk, D., Niemczyk, J., & Sopińska, A. (2014). Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu – logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna (Sub-disciplines in management sciences – logic of separation, identification of conceptual model and thematic content). Organizacja i Kierowanie, 7(161), 37–48.Search in Google Scholar

Czermiński, A. (2002). Podejmowanie decyzji (Decisionmaking). In A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz (Eds.),Zarzqdząnie organizacjami(pp. 407–441). Toruń: Dom OrganizatoraTNOiK.Search in Google Scholar

Dawidowicz, A., Muczyński, A., & Pacholczyk, M. (2019). The use of GIS tools for sustainable management of municipal housing stock in Poland. Survey Review, 57(368), 431–441. https://doi.org/10.1080/00396265.2018.147469410.1080/00396265.2018.1474694Search in Google Scholar

Davis, G. F., & DeWitt, T. (2021). Organization theory and the resource-based view of the firm: The great divide. Journal of Management, 47(7), 1684–1697. https://doi.org/10.1177/014920632098265010.1177/0149206320982650Search in Google Scholar

Dolewka, Z. (2013). Zarządzanie w jednostkach organizacyjnych gminy (Management in organizational units of the municipality). In A. Frączkiewicz-Wronka (Ed.), Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar (pp. 40–52). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.Search in Google Scholar

Filipiak-Dylewska, B. (2002). Procedury budowy strategii finansowania zadań własnych gminy (Procedures for building a strategy for financing the municipality’sowntasks). Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.Search in Google Scholar

Flieger, M. (2016). Zarządzanie procesowe w urzędach gmin. Model adaptacji kryteriów dojrzałości procesowej (Process management in municipal offices. A model of process maturity criteria adaptation). Wydawnictwo UAM.Search in Google Scholar

George, B., & Desmidt, S. (2018). Strategic-decision quality in public organizations: An information processing perspective. Administration & Society, 50(1), 131–156. https://doi.org/10.1177/009539971664715310.1177/0095399716647153Search in Google Scholar

Gitling, M. (2013). Człowiek w organizacji: ludzie-struktury-organizacje (A man in an organization: people-structures-organizations). Difin.Search in Google Scholar

Gliński, B., Kuc, B., & Szczepankowski, P. (1996). Zarządzanie strategiczne - geneza, rozwój, priorytety (Strategic management - genesis, development, priorities). KeyText.Search in Google Scholar

Hausner, J. (2008). Zarządzanie publiczne (Public management). Wydawnictwo Naukowe Scholar.Search in Google Scholar

Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Public Administration, 69(1), 3–19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.xSearch in Google Scholar

Ishihara, T. (2022). Public sector reform and public management theory - cases of Japan. Public Management Review, 24, 1653–1662. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.189309310.1080/14719037.2021.1893093Search in Google Scholar

Izdebski, H. (2007). Od administracji publicznej do public governance (From public administration to public governance). Zarzqdzanie Publiczne, 1, 7–19.Search in Google Scholar

Kachniarz, M. (2012). Efektywność usług publicznych - teoria i praktyka (Efficiency of public services - theory and practice).Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.Search in Google Scholar

Kosiński, E. (2014). Gospodarka mieszkaniowa gminy. Formy współdziałania gminy z podmiotami prywatnymi (Housing management of the municipality. Forms of cooperation between the municipality and private entities). PrzeglądPrawa i Administracji, 98, 159–172.Search in Google Scholar

Kożuch, B. (2004). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji (Public management in theory and practice of Polishorganizations). Placet.Search in Google Scholar

Kożuch, B. (2005). Zarządzanie publiczne jako dyscyplina naukowa (Public management as a scientificdiscipline). Zarządzanie Publiczne, 1, 13–22.Search in Google Scholar

Kożuch, B., & Kożuch, A. (2011). Istota współczesnych usług publicznych (The essence of modern public services). In B. Kożuch & A. Kożuch (Eds.), Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie (pp. 32–54). Instytut Spraw Publicznych UJ.Search in Google Scholar

Kożuch, A., Kożuch, B., Sułkowski, Ł., Bogacz-Wojtanowska, E., Lewandowski, M., & Sienkiewicz-Małyjurek, K. Szczudlińska-KanośA. (2016), Obszary zarządzania publicznego (Areas of public management). Kraków: Instytut Spraw Publicznych.Search in Google Scholar

Krzyżanowski, L. (1994). Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu (Fundamentals of organization and management sciences). Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Kuźnik, F. (2005). Stare i nowe koncepcje zarządzania publicznego w strukturach samorządu terytorialnego(Old and new concepts of public management in localself-government structures). In B. Kożuch & T. Markowski (Eds.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego. Fundacja Współczesne Zarządzanie.Search in Google Scholar

Lichtarski, J., & Bąk-Grabowska, D. (2017). Zarządzanie publiczne - rozważania o granicach (Public management - considerations about boundaries). Zarządzanie Publiczne, 2(40)/2017, 7–16. https://doi.org/10.15678/ZP.2017.40.2.0110.15678/ZP.2017.40.2.01Search in Google Scholar

Lissowski, O. (2010). Kierunki modernizacji zarządzania publicznego (Directions for modernizing public management). In S. Lachiewicz & B. Nogalski (Eds.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, 402–423. Wolters Kluwer.Search in Google Scholar

Lockett, A., Thompson, S., & Morgenstern, U. (2009). The development of the resource-based view of the firm: A critical appraisal. International Journal of Management Reviews, 77(1), 9–28. https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2008.00252.x10.1111/j.1468-2370.2008.00252.xSearch in Google Scholar

Majchrzak, M. (2005). Gospodarka i polityka mieszkaniowa w gminach (Housing management and policy in municipalities). In A. Zalewski (Ed.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym (pp. 207–275). Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.Search in Google Scholar

Marona, B. (2018). Zarządzanie nieruchomościami gmin jako obszar teoretycznych rozważań i badań empirycznych w ramach zarzqdzania publicznego (Municipal Property Management as an Area of Theoretical Deliberations and Empirical Research in Public Management). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Seria Monografie, 258.Search in Google Scholar

Muczyński, A. (2020). Financial flow models in municipal housing stock management in Poland. Land Use Policy, 91, 104429. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.10442910.1016/j.landusepol.2019.104429Search in Google Scholar

Muczyński, A. (2022). Organizational model of municipal housing stock management in the contracting system -A case study of Poland. Land Use Policy, 115, 106049. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.10604910.1016/j.landusepol.2022.106049Search in Google Scholar

Muczyński, A., & Goraj, S. (2021). Dispersed privatization of council housing: Some structural effects in the municipal housing stock in Olsztyn, Poland. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 20(4), 361–377. https://doi.org/10.31648/aspal.714210.31648/aspal.7142Search in Google Scholar

Muczyński, A., Zwirowicz-Rutkowska, A., & Nowak Da Costa, J. (2022). Supporting tenant relocation in social housing management: Development of the dedicated geoinformation system in Poland. Cities (London, England), 120, 103431. https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.10343110.1016/j.cities.2021.103431Search in Google Scholar

Nalepka, A. (2008). Systemy zarządzania zasobem nieruchomości gminy (Municipal real estatestock management systems). Świat Nieruchomości, 64, 5–9.Search in Google Scholar

Nalepka, A. (2006). Zarządzanie nieruchomościami. Wybrane zagadnienia (Property Management. Selectedissues). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.Noworól, A. (2013). Organizacja terytorialna – ewolucja pojęcia (A territorial organization - an evolution of the concept). In A. Noworól (Ed.), Zarządzanie organizacjami publicznymi (pp. 53– 65). Wydawnictwo SAN.Search in Google Scholar

Perry, J., & Kraemer, K. (1983). Public management: Public and private perspectives. Mayfield.Search in Google Scholar

Priemus, H., Dieleman, F., & Clapham, D. (1999). Current development in social housing management. Netherlands Journal of Housing and the Built Environment, 14(3), 211–223. https://doi.org/10.1007/BF0249667810.1007/BF02496678Search in Google Scholar

Pollitt, Ch., & Bouckaert, G. (2000). Public management reform.A comparative analysis. Oxford University Press.Search in Google Scholar

Reiter, R., & Klenk, T. (2019). The manifold meanings of ‘post-New Public Management’ – A systematic literature review. International Review of Administrative Sciences, 85(1), 11–27. https://doi.org/10.1177/002085231875973610.1177/0020852318759736Search in Google Scholar

Sudoł, S. (2012). Nauki o zarządzaniu (Management sciences). PWE.Search in Google Scholar

Sudoł, S. (2014). Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu (Basic methodological problems of management sciences). Organizacja i Kierowanie, 1(161), 11–35.Search in Google Scholar

Sudoł, S., & Kożuch, B. (2010). Rozszerzyć nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne jako ich subdyscyplinę (Expand management sciences to include public management as their sub-discipline). In S. Lachiewicz & B. Nogalski (Eds.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu (pp. 382–401). Wolters Kluwer.Search in Google Scholar

Szumowski, W. (2014). Zarządzanie publiczne - próba systematyzacji koncepcji (Public management – an attempt to systematize the concept). Nauki o Zarządzaniu, 4 (21), 86–97.Search in Google Scholar

Tertelis, M. (2009). Usprawnianie zarządzania dużymi portfelami nieruchomości (Improving the management of large real estateportfolios). In M. Tertelis, S. Vieyra, & J. Karp (Eds.), Zarządzanie wartością nieruchomości mieszkaniowych, 380–572. C.H. Beck.Search in Google Scholar

Walker, R. M. (2000). The changing management of social housing: The impact of externalization and managerialization. Housing Studies, 15(2), 281–299. https://doi.org/10.1080/0267303008239710.1080/02673030082397Search in Google Scholar

Wańkowicz, W. (2004). Wskaźniki realizacji usług publicznych (Indicators of public service delivery). Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.Search in Google Scholar

Wojciechowski, E. (2012). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym (Management in localself-government). Difin.Search in Google Scholar

Zalewski, A. (2005). Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego (Public sector reforms in the spirit of new public management). In A. Zalewski (Ed.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, 11–73. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.Search in Google Scholar

Zawicki, M., Mazur, S., & Bober, J. (Eds.). (2004). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki. (Management in Local Government. Best practices). Kraków-Warszawa: MSAP w Krakowie, MSWiA w Warszawie.Search in Google Scholar

Zieleniewski, J. (1969). Organizacja i zarządzanie (Organization and management). PWN.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD