1. bookVolume 12 (2020): Issue 1 (June 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2037-0849
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Impact of the Digital Literacy Courses Taken by the Prospective Social Studies Teachers by Distance Learning on Digital Citizenship Skills

Published Online: 16 Jul 2021
Volume & Issue: Volume 12 (2020) - Issue 1 (June 2020)
Page range: 42 - 57
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2037-0849
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The purpose of this study is to determine the efficacy of the digital literacy course taught to undergraduates with the cooperation of the Council of Higher Education (CHE) and Anadolu University on the ‘digital citizenship skills’ of social sciences teachers. In this context, 30 prospective social sciences teachers who received digital literacy training participated in the study, which employed criterion sampling, a purposive sampling technique. The study followed a pre-test and post-test uncontrolled quasi-experimental model. The digital literacy course process by distance learning covered eight weeks. At the beginning and the end of the digital literacy course, a ‘digital citizenship’ scale was applied to the prospective teachers. In research results, a significant positive difference was detected between the pre-test and post-test scores of prospective teachers obtained from the whole of the digital citizenship skills scale. Between pre-test and post-test scores of ‘digital communication’, ‘digital ethics’, and ‘critical thinking’ sub-dimensions of the digital citizenship scale, a significant difference was not detected. On the other hand, a positive significant difference was detected between scores from its digital skills, digital participation, digital rights and responsibilities, and digital commerce sub-dimensions. Similarly, between digital security points, which is another sub-dimension of the study, a significant difference was detected, though this difference was found to be negative. In this context, it is proposed that similar training should be made more common, more functional subjects in digital topics that teachers do not know should be the focus rather than those prospective teachers are expected to know, some changes regarding digital security must be implemented in institutions that teach the digital literacy course with distance learning and that these should enrich this subject further.

Keywords

Akkoyunlu, B. & Soylu, Y. (2010). Öğretmenlerin sayısal yetkinlikleri üzerine bir çalışma. Türk Kütüphaneciliği, 24(4), 748-768. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/48858/622491. Search in Google Scholar

Arcagök, S. (2020). Öğretmenlerin dijital vatandaşlığa yönelik algılarının incelenmesi, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), 17(1), 534-556. https://doi.org/10.33711/yyuefd.69383210.33711/yyuefd.693832 Search in Google Scholar

Aslan, S. (2016). İlköğretim sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, (Fırat, Dicle, Siirt, Adıyaman Üniversiteleri Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ. Retrieved from https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/12388/445663.pdf?sequence=1&isAllowed=y Search in Google Scholar

Aydemir, M. (2019). Yenilenen sosyal bilgiler dersi öğretim programının dijital vatandaşlık ve alt boyutları açısından incelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 15-38. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjces/issue/43579/533510 Search in Google Scholar

Aydın, A. (2015). Dijital vatandaşlık. Türk Kütüphaneciliği 29(1), 142-146. Retrieved from http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2530/2534 Search in Google Scholar

Bakır, E. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının dijital vatandaşlık seviyelerinin dijital vatandaşlık alt boyutlarına göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Retrieved from Trabzon. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=uq_8VoGZOzPk529Pwcju3g&no=peHjRXIhJhgBLlK3-hACSA Search in Google Scholar

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F., (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (14. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınevi. Search in Google Scholar

Çakmak, Z. & Aslan, S. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(1), 72-99. https://doi.org/10.17984/adyuebd.29620310.17984/adyuebd.296203 Search in Google Scholar

Çubukcu, A. & Bayzan, Ş. (2013). Türkiye’de dijital vatandaşlık algısı ve bu algıyı internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile artırma yöntemleri. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 5, 148-174. Retrieved from https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/73bDc.pdf Search in Google Scholar

Dere, İ. & Yavuzay, M. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık göstergelerinin incelenmesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(3), 2400-2414. https://doi.org/10.33206/mjss.53759210.33206/mjss.537592 Search in Google Scholar

Elçi, A. C. & Sarı, M. (2016). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programına yönelik öğrenci görüşlerinin dijital vatandaşlık bağlamında incelenmesi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25 (3), 87-102. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/32038/353253 Search in Google Scholar

Elçi, C. A. (2015). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programına yönelik öğrenci görüşlerinin dijital vatandaşlık bağlamında incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. Search in Google Scholar

Erdoğan, E. & Tonga, D. (2020). Middle school students and digital citizenship: is technology important for digital citizens in Turkey?, International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 5 (11),194-227). Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED605583.pdf Search in Google Scholar

Eshet, Y. (2002). Digital literacy: a new terminology framework and its application to the design of meaningful technology-based learning environments. World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (EDMEDIA), 493-498. Chesapeake, VA: AACE Search in Google Scholar

Farmer, L. (2010) 21. Century Standarts for Information Literacy. Leadership, 39 (4), 20-22. Search in Google Scholar

Fundalina (2020). 2020 Yılı Global Dijital Raporu. Erşim Adresi: https://www.fundalina.com/2020-yili-global-dijitalraporu/Erişim Tarihi: 02.08.2020. Search in Google Scholar

Görmez, E. (2016). “Öğretmen adaylarının “dijital vatandaşlık ve alt boyutları” hakkındaki görüşleri (bir durum çalışması), Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(21), 125-144. Retrieved from https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjeU5UVTNOdz09 Search in Google Scholar

Görmez, E. (2017). İlkokul sosyal bilgiler programının dijital vatandaşlık ve alt boyutları açısından yeterliliği. International Journal of Social Science 2(60), 1-15. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjces/issue/43579/533510 Search in Google Scholar

Hague, C. & Payton, S. (2010). Digital literacy across the curriculum. Futurelab Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/292988382_Digital_Literacy_-_New_wine_in_old_bottles Search in Google Scholar

Jones Kavalier, B.R. & Flannigan, S.L. (2006). Connecting the Digital Dots: Literacy of the 21st Century. Educause Quarterly, 29(2), 8-10. https://www.learntechlib.org/p/103770/ ,Erişim tarihi: 08.08.2020. Search in Google Scholar

Kaptan S. (1995). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri Search in Google Scholar

Kara, T, Atasoy, E. (2019). Sosyal bilgiler öğretim programı ve ders kitaplarının (2018) dijital vatandaşlık kavramı ve alt boyutları bağlamında incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22 (41), 133-154. https://doi.org/10.31795/baunsobed.58191710.31795/baunsobed.581917 Search in Google Scholar

Karaduman, H. & Öztürk, C. (2014). Sosyal bilgiler dersinde dijital vatandaşlığa dayalı etkinliklerin öğrencilerin dijital vatandaşlık tutumlarına etkisi ve dijital vatandaşlık anlayışlarına yansımaları. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 5(1), 38-78. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jsser/issue/19102/202728 Search in Google Scholar

Karaduman, H. (2011). 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde dijital vatandaşlığa dayalı etkinliklerin öğrencilerin dijital ortamdaki tutumlarına etkisi ve öğrenme öğretme sürecine yansımaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Retrieved from https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0074563.pdf Search in Google Scholar

Kaya, A. & Kaya, B. (2014). Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Algısı. International Journal of Human Sciences, 11(2), 346-361. Retrieved from https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/2917/1337 Search in Google Scholar

Kocadağ, T. (2012). Öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Trabzon. Search in Google Scholar

Koçoğlu, A, Yanpar Yelken, T. & Kanadlı, S. (2020). Ortaokul öğrencilerinin bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeyleri ile toplumsal değerlere yönelik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22 (2), 399-417.10.32709/akusosbil.550276 Search in Google Scholar

Kurt, A. (2013). Teknopedagojik eğitim modeli. I. Kabakçı Yurdakul (Editör). Eğitimde teknoloji Entegrasyonuna Kavramsal ve Kuramsal Bakış içinde (s. 3-37). Ankara: Anı Yayıncılık. Search in Google Scholar

Kuş, Z., Güneş, E., Başarmak, U., & Yakar, H. (2017). Development of a digital citizenship scale for youth: A validity and reliability study. Journal of Computer and Education Research, 5 (10), 298-316.10.18009/jcer.335806 Search in Google Scholar

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018). Sosyal bilgiler öğretim programı, Erişim adresi: http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812103847686SOSYAL%20B%C4%B0LG%C4%B0LER%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%20.pdf. Erişim tarihi: 16. 07. 2020 erişilmiştir. Search in Google Scholar

Mossberger, K., Tolbert, C. & S. McNeal, R. (2008). Digital citizenship: the internet, society, and participation. London, England: The MIT Press. Search in Google Scholar

Orhan Göksün, D. & Kurt, A., (2018). Öğretim teknolojilerinin temelleri, A. A., Kurt (Ed.), 21. yüzyıl öğrenci ve öğretmen becerileri (s. 95-114). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık. Search in Google Scholar

Öztürk, C. (2015). Sosyal bilgiler: toplumsal yaşama disiplinler arası bir bakış, C., Öztürk (Ed.), Sosyal bilgiler öğretimi, demokratik vatandaşlık eğitimi içinden (s. 1-31). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Search in Google Scholar

Pilgrim, J. & Matinez, E. E. (2013). Defining literacy in the 21st century: a guideto terminology and skills. Texas Journal of Literacy, 1(1), 60-69. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1110822.pdf Search in Google Scholar

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the Horizon, 9(5), 1-6. Retrieved from https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf10.1108/10748120110424816 Search in Google Scholar

Ribble, M. & Bailey, G. (2007). Digital citizenship in schools. Washington, DC: International Society for Technology in Education. Search in Google Scholar

Ribble, M. (2011). Digital Citizenship in Schools (2nd ed.). Eugene, OR: International Society for Technology in Education (ISTE). https://www.iste.org/docs/excerpts/DIGCI2-excerpt.pdf. Erişim Tarihi: 16.07.2020 Search in Google Scholar

Sakallı, H. & Çiftci, S. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının dijital vatandaşlık düzeyleri ile siber zorbalık eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Adnan Menderes Üniversitesi Örneği. Eğitim teknolojisi kuram ve uygulama, 6(2), 100-119. https://doi.org/10.17943/etku.9731110.17943/etku.97311 Search in Google Scholar

Sakallı, H. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının dijital vatandaşlık düzeyleri ile siber zorbalık eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. Retrieved from http://adudspace.adu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11607/1498 Search in Google Scholar

Sezen, S. (2000). Seçim ve demokrasi, 2. Basım, Gündoğan Yayınları, Ankara. Search in Google Scholar

Sezgin, A.A. & Karabacak, Z. İ., (2020). Yükseköğretimde dijital dönüşüm ve dijital okuryazarlık dersine yönelik betimsel bir analiz, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi, 28 (1), 17-30. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kurgu/issue/55448/718091 Search in Google Scholar

Som Vural, S. ve Kurt, A., A. (2017). Üniversite öğrencilerinin bakış açısıyla dijital vatandaşlık göstergelerinin incelenmesi. Eğitim teknolojisi kuram ve uygulama, 8(1), 60-80. https://doi.org/10.17943/etku.31771310.17943/etku.317713 Search in Google Scholar

Sönmez, V., & Alacapınar, F. G. (2013). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Anı Yayıncılık. Search in Google Scholar

Turan S. & Karasu A. E. (2018). 2018 sosyal bilgiler öğretim programı’nın dijital vatandaşlık bağlamında incelenmesi. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1(1), 28-38. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jena/issue/42984/519671 Search in Google Scholar

Ünal, D. P. (2017). Bir öğretim programındaki dijital vatandaşlık öğeleri ve ortaöğretim öğrencilerinin dijital vatandaşlık ögelerine sahip olma durumları. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (2), 180-195. Search in Google Scholar

Uzun, H. (2019). 21. yüzyıl becerisiolarak vatandaşlık ve kültür, E. Ömeroğlu & H. Şahin (Ed.). 21. Yüzyıl çocuklarının eğitimi: 6 C modeli içinde (s. 61-86), Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık. Search in Google Scholar

Yeşiltaş, E. & Sönmez, Ö. F. (2009). Sosyal bilgiler öğretiminde bilgisayar kullanımı ve bilgisayar tabanlı materyal geliştirme. R. Turan ve diğ. (Ed.), Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar I, 387-415, Ankara: Pegem Akademi Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo