1. bookVolume 8 (2020): Issue 2 (December 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-3773
First Published
15 Dec 2015
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Urban and Rural Local Action Groups in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship

Published Online: 17 Dec 2020
Volume & Issue: Volume 8 (2020) - Issue 2 (December 2020)
Page range: 47 - 69
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-3773
First Published
15 Dec 2015
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

This article will analyse which areas rural and urban Local Action Groups (LAGs) in the Kuy-avian-Pomeranian Voivodeship function in. The thesis of this research is : LAGs are a bottom-up tool for local management. The first part presents the main assumptions of public management approaches and shows the LEADER approach and Community-Led Local Development as a form of bottom up approach in the process of public management on the local level. Then comparison analysis between rural and urban LAGs will take places. Similarities and differences were identified in the legal framework of their existence, the actors who create them, the possibility of receiving EU financial support and within the e fields of their activities. These were all analysed, along with financial activities implemented in the rural and urban LAGs in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship through 2014–2020.

Keywords

Abramowicz J., Borowczak A., Grabowska I., Polańska Z., Popis Z., Kopczyńska M., Krzewski A, Ledzion B., (2019). Raport końcowy z badania PN. Określenie optymalnego modelu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w nowej perspektywie finansowej oraz ocena jakości i efektywności ich funkcjonowania. Warszawa.Search in Google Scholar

Act of 7 April 1989 Law of Association, Dz. U. 1989, poz. 104.Search in Google Scholar

Act of 20 February 2015 on local development involving the local community, Dz. U. 2015, poz. 378.Search in Google Scholar

Arnstein S. R. (1969). ‘A Ledder of Citizen Participation’. Journal of the American Planning Association. pp. 216–224.Search in Google Scholar

Bryson, John M. (2004). ‘What to do when stakeholders matter: Stakeholder identification and analysis techniques’. Public Management Review. 6 (1), 21–53.10.1080/14719030410001675722Search in Google Scholar

Bryson, John M., Barbara C. Crosby and Laura Bloomberg (2014). ‘Public value governance: Moving beyond traditional public administration and new public management’. Public Administration Review. 74 (4), pp. 445–456.10.1111/puar.12238Search in Google Scholar

Chambers R. (1983). Rural Development: Putting the Last First. Longman House.Search in Google Scholar

Czapiewska G. (2012). ‘Lokalne Grupy Działania a kreowanie rozwoju regionalnego w województwa pomorskim i zachodniopomorskim’. Nierówności społeczne, a wzrost gospodarczy. No 29, pp. 261–272.Search in Google Scholar

EU-Consult (2013). Raport końcowy z badania. Ocena efektywności działania Lokalnych Grup Działania oraz realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w Województwie Warmińsko-Mazur-skim’. Gdańsk.Search in Google Scholar

European Commission (2014). Community Led-Local Development. Available at: 〈https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_en.pdf〉 [Accessed 20 July 2019].Search in Google Scholar

European Commission (2018a). Guidance for Local Actors on Community-Led Local Development. 17/09/2018, Available at: 〈https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_clld_local_actors_en.pdf〉 [Accessed 20 November 2019].Search in Google Scholar

European Commission (2018b). Guidance for Member States and Programme Authorities on Community-led Local Development in European Structural and Investment Funds. 17/09/2018, Available at: 〈https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_community_local_development.pdf〉 [Accessed 20 November 2019].Search in Google Scholar

FAO (2005). An approach to rural development, Participatory and Negotiated Territorial Development. Available at: 〈http://www.fao.org/3/a-ak228e.pdf〉 [Accessed 20 July 2019].Search in Google Scholar

Furmankiewicz M. (2018). Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce. Współzarządzanie czy ukryta dominacja sektora publicznego?. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.Search in Google Scholar

Furmankiewicz M., Królikowska K. (2010). Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994–2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław.Search in Google Scholar

Furmankiewicz M. (2013). ‘Współrządzenie czy ukryta dominacja sektora publicznego? Koncepcja governance w praktyce lokalnych grup działania’. Studia Regionalne i Lokalne. Nr 1(51), pp. 71–89.Search in Google Scholar

Gąsior-Niemiec A. (2014). ‘Partnerstwo i partycypacja na obszarach wiejskich — przypadek lokalnych grup działania w województwie podkarpackim’. Polityka i Społeczeństwo. Nr 2(12), pp. 80–95.Search in Google Scholar

Gulc A. (2013). ‘Wdrażanie oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich na przykładzie podejścia Leader’. Economics and Management. Nr 4, pp. 225–245.Search in Google Scholar

Halamska M. (2005). ‘Doświadczenia dwóch edycji programu LEADER w Portugalii’. Wieś i Rolnictwo. Nr 4, pp. 47–56.Search in Google Scholar

Halamska M., Michalska S., Śpiewak R. (2010). ‘LEADER w Polsce: drogi implementacji programu’. Wieś i Rolnictwo. Nr 4, pp. 104–119.Search in Google Scholar

Harris, N. (2002). Collaborative planning: From Theoretical Foundations to Practice Forms’, in: P. Allmendinger, M. Tewdwr-Jones (ed.). Planning Futures: New Directions for Planning Theory. London: Routledge, pp. 21–43.Search in Google Scholar

Hood Ch. (1991). ‘A Public Management for all seasons?’. Public Administration. Vol. 69, Issue 1, pp. 3–19.Search in Google Scholar

Jørgensen T.B. Bozeman B. (2007). ‘Public Values: An Inventory’. Administration & Society. 39(3), pp. 354–381.10.1177/0095399707300703Search in Google Scholar

Kalisiak-Mędelska M. (2013). ‘Partnerstwo lokalne-istota i znaczenie na przykładzie Lokalnych Grup Działania’. Biblioteka Regionalisty. No 13, pp. 73–96.Search in Google Scholar

Kaszkur A. (2017). ‘Innowacyjne formy partycypacji na poziomie lokalnym’. In: Kaszkur A., Laska A. (ed). Innowacyjność w warunkach współczesnych miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, pp. 59–77.Search in Google Scholar

Kiryluk-Dryjska E., Hadyński J., Sobieszczańska P. (2016). ‘Ocena skuteczności działań Programu LEADER przez mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce’. Studia KPZK. Nr 167, pp. 356–366.Search in Google Scholar

Knieć W., Hałasiewicz A. (2008). ‘LEADER: budowanie potencjału społecznego’, FAPA, Warszawa.Search in Google Scholar

Kołomycew A. (2018). ‘Partnerstwa jako instrument partycypacji publicznej. Przykład lokalnych grup działania’. Journal of Humanities and Social Science. Nr 3(8), pp. 78–105.Search in Google Scholar

Kołomycew A. (2013). ‘Partnerstwa jako interesariusze w modelu rządzenia wielopodmiotowego. Specyfika, tworzenie i funkcje w jednostkach terytorialnych’. Polityka i Społeczeństwo. Nr 34, pp. 255–274.Search in Google Scholar

Lokalna Grupa Działania “Gminy Powiatu Święckiego, Available at: 〈http://www.lgdswiecie.pl/new/attachments/article/173/12.%20harmonogram%20nabor%C3%B3w%20wniosk%C3%B3w%20z%20dnia%2023–12–2019.pdf〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, Available at: 〈http://www.lgdchelmno.pl/wp-content/uploads/2016/03/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-2-Harmono-gram-planowanych-nabor%C3%B3w-wniosk%C3%B3w-o-udzielenie-wsparciana-wdra%C5%BCanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spo%C5%82eczno%C5%9B%C4%87.pdf〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Lokalna Grupa Działania “Pałuki-Wspólna Sprawa”, Available at: 〈https://lgd-paluki.pl/dokumenty/〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Lokalna Grupa Działania “Podgrudzie Toruńskie”, Available at: 〈http://www.podgrodzietorunskie.pl/images/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_3._Plan_dzia%C5%82ania_17.05.019_.pdf〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Lokalna Grupa Działania “Razem dla Powiatu Radziejowskiego”, Available at: 〈https://lgd.com.pl/wp-content/uploads/2019/06/3.harmonogram-maj-2019.pdf〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Lokalna Grupa Działania “Trzy Doliny”, Available at: 〈https://trzydoliny.eu/home,58,har-monogram_planowanych__naborow_wnioskow.html〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Lokalna Grupa Działania “Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez tradycję”, Available at: 〈http://www.lgdvistula.org/images/123/H119.12.2019.pdf〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Lokalna Grupa Działania “Zakole Dolnej Wisły”, Available at: 〈http://www.zakolewisly.pl/konsultacje-spoleczne/2016–06–17–11–20–32〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Lokalna Grupa Działania “Ziemia Gotyku”, Available at: 〈http://www.lgd.ziemiagotyku.com/images/SKM_22719110810140.pdf〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Lokalna Grupa Działania “Ziemia Wąbrzeska”, Available at: 〈http://www.lgdwabrzezno.pl/images/LGD-ziemia-wabrzeska/strategia-rozwoju/Zalacznik-nr-1.pdf〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Marks-Krzyszkowska M. (2016), ‘Zarządzanie publiczne-istota i wybrane koncepcje’, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Socjologica 56, pp. 37–51.10.18778/0208-600X.56.03Search in Google Scholar

Michalewska-Pawlak M. (2015). Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Polsce w warunkach integracji europejskiej. Warszawa-Wrocław.Search in Google Scholar

Michalewska-Pawlak M. (2014). Shift in rural development paradigm and its impact on rural policies of the EU and its Member States. In: J. Dyduch, M. Michalewska-Pawlak, R. Murphy (ed.). European Union as an global actor: Political integration: identity issues and foreign policy. ASPRA-JR Publishing House, Warszawa, pp. 265–280.Search in Google Scholar

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2019). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Warszawa.Search in Google Scholar

Muszyńska-Jeszyńska D. (2019). ‘Proces bottom up-idea planowania rozwoju i projektowania przestrzeni oparta na partycypacji społecznej. Świat Idei i Polityki.Tom 18, pp. 279–296.Search in Google Scholar

Muszyńska-Jeleszyńska D. (2015a). ‘Proces w Polsce. Gra o miasto’. In: K. Bondyra, A. Gancewska (ed.). Bottom up! Place, People, Project. Miejsce, ludzie, project. Poznań, pp. 16–19.Search in Google Scholar

Muszyńska-Jeleszyńska D. (2015b). ‘Znaczenie konsultacji społecznych w procesach rewitalizacji obszarów miejskich. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. Rok LXXVII — zeszyt 1, pp. 257–271.10.14746/rpeis.2015.77.1.14Search in Google Scholar

Osborn S.P (2006). ‘The New Public Governance’. Public Management Review. Vol. 8. Issue 3, pp. 377–387.Search in Google Scholar

Osborn S.P. (ed.)(2010). The New Public Governance, Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance. Routledge. London.Search in Google Scholar

Partnerstwo Lokalna Grupa Działania “Bory Tucholskie”, Available at: 〈http://www.lgd.borytucholskie.pl/pliki/2018.07.harmonogram.naborow.pdf〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Pateman, Carole (1970). Participation and Democratic Theory. Cambridge: Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511720444Search in Google Scholar

Pawłowska A., Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A. (2014). Partnerstwa międzysektorowe na obszarach wiejskich. Studium przypadku lokalnych grup działania w województwie podkarpackim. Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa.Search in Google Scholar

Pietraszko-Furmanek I. (2012). Partycypacja społeczna w środowiskach lokalnych. Oficyna Wydawnicza AFM. Kraków.Search in Google Scholar

Pogačar, K. (2014). ‘Urban activator — Participatory and bottom-up tool of urban change: Definition and selected examples’. Prostor 22(2), pp. 189–200.Search in Google Scholar

Podręcznik dla LGD w zakresie realizacji instrumentu RLKS w województwie kujawsko— pomorskim. Toruń, sierpień 2015, Available at 〈http://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/upload/file/RLKS/2015_08_13_podrecznik_RLKS.pdf’, [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

PSDB (2012). Ocena funkcjonowania lokalnych grup działania realizujących lokalną strategię rozwoju w ramach PROW 2007–2013. Raport końcowy. Available at 〈http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/ANALIZY_ekspertyzy/LGD_raport_poprawiony_ost_bis_10_09_2012.pdf〉 [Accessed 6 July 2020].Search in Google Scholar

Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006.Search in Google Scholar

Romer P. M. (1990) ‘Endogenous Technological Change’. The Journal of Political Economy. Vol. 98, No. 5, pp. 77–102.10.1086/261725Search in Google Scholar

Schimanek T. (2015). Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej, FISE Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Warszawa.Search in Google Scholar

Shucksmith M. (2013). Future Directions in Rural Development. Carnegie UK Trust.Search in Google Scholar

Stowarzyszenie “Nasza Kraina”, Available at: 〈http://www.naszakrajna.org/files/harmon-ogram-naborow-16.01.2019.pdf〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno, Available at: 〈http://www.lgdchelmno.pl/wp-content/uploads/2016/03/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-2-Harmon-ogram-planowanych-nabor%C3%B3w-wniosk%C3%B3w-o-udzielenie-wsparciana-wdra%C5%BCanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spo%C5%82eczno%C5%9B%C4%87.pdf〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Czarnoziem na Soli”, Available at: 〈http://foto.czarnoziemnasoli.pl/rlks_20170414103110/20170414103336.pdf〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Dla Miasta Torunia”, Available at: 〈https://www.dlatorunia.pl/file-288,harmonogram-naborow.pdf〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania “Dwie Rzeki”, Available at: 〈http://www.lgd.bydgoszcz.pl/uploads/images/Dokumentacja/Harmonogram%20nabor%C3%B3w%20wniosk%C3%B3w_28.12.2017.pdf〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Dolina Drwęcy”, Available at: 〈https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/204,umowa-ramowa〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Dorzecza Zgłowiączki”, Available at: 〈http://www.kujawiaki.pl/images/16_zalacznik_nr_2_xii.2019_e19f9.pdf〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Gmin Dobrzyńskich Region Południe”, Available at:’http://www.lgddobrzyn.pl/images/images/dokumenty/Zalacznik_nr_2_do_Umowy_ramowej_Harmonogram_naborow_wnioskow_LGD_Gmin_DobrzyE_skich_Region_PoE__zarz%C4%85d_21.12.2017.pdf〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, Available at: 〈http://www.elgd.pl/elgd3/nabory〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Grudziądzki Spichlerz”, Available at: 〈http://lgd.grudziadz.pl/wp-content/uploads/2019/07/LSR-2016–2023.pdf〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Available at: 〈http://lgd.inowro-claw.pl/wp-content/uploads/2019/07/Harmonogram-Planowanych-nabor%C3%B3w.pdf〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, Available at: 〈https://lgd.brodnica.pl/images/Zalaczniknr2.pdf〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Pojezierze Brodnickie”, Available at: 〈http://lgdpojezierzebrodnickie.pl/lsr-2014–2020-dokumenty-zrodlowe/〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego, Available at: 〈http://foto.lgdsasiedzi.pl/dokumenty_20161202085625/20191230100210.pdf〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Available at: 〈http://www.rlks.naklo.pl/wazne-dokumenty/send/10-harmonogram-naborow/638-harmonogram-naborow-obowiazujacy-od-08–12–2019-r.html〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Available at: 〈http://www.ziemiakujawska.pl/images/dokumenty/2019/umowa_ramowa_update/update_2019–11–13/zal_2_harmonogram_naborow_wnioskow.pdf〉 [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Surmacz M., Magryś W. (2016), ‘Trójsektorowość podejścia Leader w założeniach i w praktyce wdrażania w okresie programowania 2007–2013 na przykładzie województwa śląskiego’, “Studia Obszarów Wiejskich”, t. 4, pp. 121–133.10.7163/SOW.41.8Search in Google Scholar

Województwo kujawsko-pomorskie (2018), Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Available at: 〈http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/dokumenty_prawne/Szczegolowy%20Opis%20Osi%20Priorytetowych/SZOOP%20z%202018.03.21/Szczegolowy%20Opis%20Osi%20Priorytetowych%20RPO%20WK-P%20z%2021%20marca%202018%20r.pdf’, [Accessed 6 December 2019].Search in Google Scholar

Zajda K., Kołomycew A., Sykała Ł., Janas K. (2017). LEADER and Community-Led Local Development Approach. Polish Experiences. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo