1. bookVolume 22 (2023): Issue 3 (September 2023)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-646X
First Published
30 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Anxiety and depression versus pain sensation in patients with gynecological cancers

Published Online: 15 Jul 2023
Volume & Issue: Volume 22 (2023) - Issue 3 (September 2023)
Page range: 170 - 180
Received: 25 May 2022
Accepted: 21 May 2023
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-646X
First Published
30 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Didkowska J, Wojciechowska U, Olasek P, i wsp. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2019 roku. Warszawa, 2021. http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/Nowotwory_2019.pdf (dostęp z dnia 01.02.2022r.) Search in Google Scholar

Scarborough BM, Smith CB. Optimal pain management for patients with cancer in the modern era. CA Cancer J Clin. 2018; 68(3): 182-196. Search in Google Scholar

Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, et al. Exploring the relationships between depression, hopelessness, cognitive status, pain, and spirituality in patients with advanced cancer. Arch Psychiatr Nurs. 2007; 21(3): 150-161. Search in Google Scholar

Wojciechowska U, Kościańska B, Nowaczyk M. Międzynarodowa klasyfikacja chorób dla onkologii. Trzecia edycja. Warszawa: Wyd. Weda s.c; 2007. Search in Google Scholar

Kornafel J. Mądry R [red.]. Ginekologia onkologiczna. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2021 rok. http://onkologia.zalecenia.med.pl (dostęp z dnia 16.02.2022r.) Search in Google Scholar

Zalewski K, Doniec J, Baranowski W, i wsp. Zmiany klasyfikacji zaawansowania nowotworów narządu płciowego u kobiet – stan na 2009 rok. Ginekol. Pol. 2010; 81: 778-782. Search in Google Scholar

Basta A, Bidziński M, Bieńkiewicz A, et al. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka jajnika wersja 2015.1. Materiał opracowany w ramach prac Polskiej Grupy Raka Jajnika Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej https://ptgo.pl/rekomendacje/rekomendacje-polskiego-towarzystwa-ginekologii-onkologicznej-dotyczacediagnostyki-i-leczenia-raka-jajnika/ (dostęp z dnia 18.11.2022r.) Search in Google Scholar

Sznurkowski JJ, Knapp P, Bodnar L, et al. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka endometrium. Curr. Gynecol. Oncol. 2017; 15(1): 34-44. Search in Google Scholar

Jach R, Sznurkowski JJ, Bidziński M, et al. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka szyjki macicy. Curr. Gynecol. Oncol. 2017; 15(1): 24-33. Search in Google Scholar

Fallon M, Giusti R, Aielli F, et al. ESMO Guidelines Committee. Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann. Oncol. 2018; 29(Supplement_4): iv166-iv191. Search in Google Scholar

Raja SN, Carr DB, Cohen M, et al. The Revised IASP definition of pain: concepts, challenges, and compromises. Pain. 2020; 161(9): 1976-1982. Search in Google Scholar

Kim YJ, Munsell MF, Park JC, et al. Retrospective review of symptoms and palliative care interventions in women with advanced cervical cancer. Gynecol. Oncol. 2015; 139(3): 553-558. Search in Google Scholar

Anekar AA, Cascella M. WHO Analgesic Ladder. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022: November 15. Search in Google Scholar

Pysz-Waberski D, Bulska-Będkowska W, Wachuła E. Treatment of chronic pain in the oncology: cooperation between oncologist and psychooncologist. Oncol. Clin. Pract. 2019; 15: 208-216. Search in Google Scholar

Wordliczek J, Kotlińska-Lemieszek A, Leppert W, et al. Farmakoterapia bólu u chorych na nowotwory - zalecenia Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. PTBB. Ból. 2017; 18(3): 11-53. Search in Google Scholar

van den Beuken-van Everdingen MH, de Rijke JM, Kessels AG, et al. Prevalence of pain in patients with cancer: a systematic review of the past 40 years. Ann. Oncol. 2007; 18: 1437-1449. Search in Google Scholar

Goel S, Singh U, Qureshi S, et al. Evaluation of WHO guided pain management protocol in cases of cancer cervix. Indian. J. Pain. 2015; 29: 32-35. Search in Google Scholar

Bell SG, Appiah-Kubi A, Konney TO, et al. Barriers to adequate pain control among women with cervical cancer: exploring unmet pain control needs in Ghana. AJOG Glob Rep. 2022; 2(3): 100065. Search in Google Scholar

Bruera E, Paice JA. Cancer pain management: safe and effective use of opioids. American Society of Clinical Oncology Educational Book. Am. Soc. Clin. Oncol. Educ. Book. Annual Meeting. 2015; 35: 593-599. Search in Google Scholar

Leppert W, Wordliczek J, et al. Recommendations for assessment and management of pain in cancer patients. Oncol. Clin. Pract. 2018; 14(1): 1-14. Search in Google Scholar

Machowska R, Marciniak B. Tailoring cognitive-behavioral therapy of pain in cancer patient. Psychoonkologia. 2016; 20(3): 142-153. Search in Google Scholar

Woroń J, Dobrogowski J, Wordliczek J, et al. Leczenie bólu w oparciu o drabinę analgetyczną WHO. Medycyna po dyplomie. 2011; 8(185): 52-61. Search in Google Scholar

Łuczak-Wawrzyniak J. Psychologiczne konsekwencje nieskutecznego leczenia bólu u chorych na nowotwór narządu rodnego. Current Gynecologic Oncology. 2018; 16: 113-125. Search in Google Scholar

McHann MC, Blanton HL, Guindon J. Role of sex hormones in modulating breast and ovarian cancer associated pain. Mol Cell Endocrinol. 2021; 533: 111320. Search in Google Scholar

Krok D. W poszukiwaniu znaczenia choroby nowotworowej. Opole: Uniwersytet Opolski; 2017. Search in Google Scholar

Karawekpanyawong N, Kaewkitikul K, Maneeton B, et al. The prevalence of depressive disorder and its association in Thai cervical cancer patients. PLoS One. 2021; 16(6): e0252779. Search in Google Scholar

Bilikiewicz A. red. Psychiatria. Warszawa: PZWL; 2006, s. 222-594. Search in Google Scholar

Mess E, Głuszyńska M, Lisowska A i wsp. Ocena poziomu bólu i lęku u pacjentów z chorobą nowotworową. Onkologia Polska. 2009; 12(4): 124-128. Search in Google Scholar

Molek-Winiarska D. Kwestionariusz STAI jako metoda badania oporu wobec zmian w organizacji. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. 2005; (3-4): 69-77. Search in Google Scholar

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10. Volume I. World Health Organization; 2009. Search in Google Scholar

Ieraci V, Bovero A, Torta R. Pain, Depression and coping styles: Assessment and evaluation in cancer pain population. J. Pain Relief. 2014; S2: 004. Search in Google Scholar

Zawadzki B, Popiel A, Pragłowska E. Charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji kwestionariusza depresji BDI-II Aarona T. Becka. Psychologia-Etologia-Genetyka. 2009; 19: 71-95. Search in Google Scholar

Nowicki A., Rządkowska B. Depresja i lęk u chorych z nowotworami złośliwymi. Współczesna Onkologia. 2005; 9(9): 396-403. Search in Google Scholar

Khalil A, Faheem M, Fahim A, et al. Prevalence of depression and anxiety amongst cancer patients in a hospital setting: A cross-sectional study. Psychiatry J. 2016: 3964806. Search in Google Scholar

Strategia walki z rakiem Search in Google Scholar

Strategia walki z rakiem w Polsce 2015-2024. http://www.walkazrakiem.pl/strategia-walki-z-rakiem-w-polsce-2015-2024 (dostęp z dnia 05.01.2022r.) Search in Google Scholar

Baczewska B, Kropornicka B, Drozd C, et al. Ocena bólu, lęku i depresji u pacjentów hospitalizowanych z powodu choroby nowotworowej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Wydawnictwo SAN. 2013; 14(10): 7-21. Search in Google Scholar

Majkowicz M. Wybrane problemy psychoonkologii z uwzględnieniem zagadnień psychiatrycznych. Psychiatr. w Prak. Klin. 2008; 2: 57-66. Search in Google Scholar

Kulpa M, Ziętalewicz U, Kosowicz M, et al. Anxiety and depression and cognitive coping strategies and health locus of control in patients with ovary and uterus cancer during anticancer therapy. Contemp. Oncol. (Pozn). 2016; 20(2): 171-175. Search in Google Scholar

Klügel S, Lücke C, Meta A, et al. Concomitant psychiatric symptoms and impaired quality of life in women with cervical cancer: a critical review. Int. J. Womens Health. 2017; 9: 795-805. Search in Google Scholar

Trzebiatowska I. Zaburzenia psychiczne w chorobie nowotworowej. [w:] de Walden Gałuszko K, red. Psychoonkologia. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej; 2000. s. 71-81. Search in Google Scholar

Sartorius N. Physical symptoms of depression as a public health concern. J. Clin. Psychiatry. 2003; 64(7): 3-4. Search in Google Scholar

Trancas B, Cardoso G, Luengo A, et al. Depression in cancer patients: diagnostic and therapeutic considerations. Acta Medica Portuguesa. 2010; 23(6): 1101-1112. Search in Google Scholar

Laird BJ, Boyd AC, Colvin LA, Fallon MT. Are cancer pain and depression interdependent? A systematic review. Psychooncology. 2009; 18(5) :459-464. Search in Google Scholar

Widyastuty A, Effendy E, Amin MM. Correlation between visual analogue scale score and the Hospital Anxiety Depression Scale-depression score in patients with cervical cancer in the hospital vina vancer. Medan. Open Access Maced. J. Med. Sci. 2019; 7(16): 2634-2637. Search in Google Scholar

Jaeschke R, Siwek M. Jak często ból towarzyszy depresji? Medycyna Praktyczna, 29.03.2012. www.mp.pl/artykuly/66306. (dostęp z dnia 05.01.2022) Search in Google Scholar

Syrjala KL, Jensen MP, Mendoza ME, et al. Psychological and behavioral approaches to cancer pain management. J. Clin. Oncol. 2014; 32(16):1703-1711. Search in Google Scholar

Świgoń-Matuszczak J, Walendowska J. Terapia behawioralno-poznawcza w chorobach nowotworowych. Psychoterapia 2. 2017; 181: 5-20. Search in Google Scholar

Czerw A, Religioni U, Sygit K, et al. Pain Control, Acceptance and Adjustment to the Disease among Patients with Ovarian, Endometrial and Breast Cancer in Poland. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2021; 18(22): 12148. Search in Google Scholar

Gilbertson-White S, Campbell G, Ward S, et al. Coping With Pain Severity, Distress, and Consequences in Women With Ovarian Cancer. Cancer Nurs. 2017; 40(2): 117-123. Search in Google Scholar

Maindet C, Burnod A, Minello C, et al. Strategies of complementary and integrative therapies in cancer-related pain-attaining exhaustive cancer pain management. Support Care Cancer. 2019; 27(8): 3119-3132. Search in Google Scholar

Meng FF, Feng YH. A pilot study of acupuncture at pain acupoints for cervical cancer pain. Medicine (Baltimore). 2018; 97(52): e13736. Search in Google Scholar

Tatrow K, Montgomery GH. Cognitive-behavioral therapy techniques for distress and pain in breast cancer patients. J. Behav. Med. 2006; 29: 17-27. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD