1. bookVolume 52 (2020): Issue 4 (December 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Evaluation of time availability of the selected rescue service of a large city. A case study of Warsaw

Published Online: 06 Apr 2021
Page range: 176 - 186
Received: 07 Feb 2021
Accepted: 28 Feb 2021
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

This article presents the GIS analysis of time availability of the Voivodship Emergency Ambulance and Sanitary Transport Station operates an Independent Public Health Care Facility “Meditrans” in Warsaw. The research focuses on determining the level of service for residents in each district with the emergency service station. In addition, an attempt was made to improve accessibility on the example of three selected districts. The authors attempt to select methodology of planning the location of the emergency service station in order to optimize the level of service for residents.

Keywords

Aragon C., Hong R., Kim Y.-S., Yoon J.-C., 2014, Traffigram: Distortion for clarification via isochronal cartography. In: CHI ‘14: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, pp. 907–916; DOI: 10.1145/2556288.2557224 Search in Google Scholar

Baja Z., 1948, Problem izochron Polski, “Przegląd Komunikacyjny” T. 2, pp. 55–63. Search in Google Scholar

Bielecka E., Filipczak A., 2010, Zasady opracowywania map dostępności. “Roczniki Geomatyki” T. 8, nr 6(42), pp. 29–38. Search in Google Scholar

Bielecka E., Mościcka A., Tomala J., 2014, Mapa dostępności czasowej szpitalnych oddziałów ratunkowych w Warszawie. “Logistyka – Nauka” T. 5, pp. 1147–1153. Search in Google Scholar

Boczar E., 1933, Izochrony dośrodkowe Polski. Koło Geograficzne Uczniów UJ. III Sprawozdanie za lata 1925–1932, Kraków. Search in Google Scholar

Burdziej J., 2016, Analiza dostępności przestrzennej za pomocą technologii GIS na przykładzie obiektów użyteczności publicznej w Toruniu. “Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG” T. 19, nr. 1, pp. 43–51; DOI: 10.4467/2543859XPKG.16.004.6302 Search in Google Scholar

Burdziej J., 2019, Using hexagonal grids and network analysis for spatial accessibility assessment in urban environments – a case study of public amenities in Toruń. “Miscellanea Geographica” Vol. 23, no. 2, pp. 99–110. Search in Google Scholar

Cichociński P., Dębińska E., 2012, Badanie dostępności komunikacyjnej wybranej lokalizacji z wykorzystaniem funkcji analiz sieciowych. “Roczniki Geomatyki” T. 10, nr 4(54), pp. 41–48. Search in Google Scholar

Gawryszewski A., Pietkiewicz S., 1966, Zmiany dostępności czasowej obszaru Polski z Warszawy w okresie 19521962. “Przegląd Geograficzny” T. 38, z. 2, pp. 223–238. Search in Google Scholar

Kanuganti S., Sarkar A., Singh A., 2016, Quantifying accessibility to health care using two-step floating catchment area method (2SFCA): A case study in Rajasthan. “Transportation Research Procedia” Vol. 17, pp. 391–399. Search in Google Scholar

Kara F., Egresi I., 2013, Accessibility of health care institutions: A case study by using GIS. “International Journal of Scientific Knowledge” Vol. 3, no. 4, pp. 1–3. Search in Google Scholar

Kubijowicz W., 1923, Izochrony południowej Polski. “Prace Instytutu Geograficznego UJ” Nr 1, Kraków. Search in Google Scholar

Liam M., Struthers J., Schootman M., 2012, Comparing GIS-based measures in access to mammography and their validity in predicting neighborhood risk of late-stage breast cancer. “PLOS ONE” Vol. 7, no. 8, pp.1–4. Search in Google Scholar

Lin B.C., Chen C.W., Kuo C.L., Fan I.C., Ho C.K., Liu I.C., Chan T., 2016, Spatial decision on allocating automated external defibrillators (AED) in communities by multicriterion two-step floating catchment area (MC2SFCA). “International Journal of Health Geographics” Vol. 15, no. 17; DOI: 10.1186/s12942-016-0046-8 Search in Google Scholar

Maciejewski W., 1973, Obliczanie odległości kolejowych pomiędzy miastami powiatowymi Polski w oparciu o macierz wydłużenia trasy. “Przegląd Komunikacyjny” T. 8, pp. 15–17. Search in Google Scholar

Maloo N,, Seetharaman S., Rao B., Kumar D., Nishane I., 2014, Transportation in villages: case of Chikurde and Bhulane in Maharashtra. In: Proceedings of Transportation Planning and Implementation Methodologies for Developing Countries Conference, eds. G.R. Patil, T.V. Mathew, K.V.K. Rao, India, pp. 193–202. Search in Google Scholar

McGrail M., 2012, Spatial accessibility of primary health care utilising the two step floating catchment area method: an assessment of recent improvements. “International Journal of Health Geographics” Vol. 1, no. 50, pp. 1–12; DOI: 10.1186/1476-072X-11-50 Search in Google Scholar

Miller H., Wu Y.H., 2000, GIS Software for measuring space-time accessibility in transportation planning and analysis. “Geoinformatica” Vol. 4, no. 2, pp. 150–153. Search in Google Scholar

Murad A., 2018, Using GIS for determining variations in health access in Jeddah City, Saudi Arabia. “ISPRS International Journal of Geo-Information” Vol. 7, no. 7, pp. 1–12. Search in Google Scholar

Ni J., Wang J., Rui Y., Qian T., Wang J., 2015, An enhanced variable two-step floating catchment area method for measuring spatial accessibility to residential care facilities in Nanjing. “International Journal of Environmental Research and Public Health” Vol. 12, no. 11, pp. 1–5; DOI: 10.3390/ijerph121114490 Search in Google Scholar

Panda P., Ranga V., 2014, Spatial access to in-patient health care in northern rural India. “Geospatial Health Vol. 8, no. 2, pp. 545–556. Search in Google Scholar

Pietrusiewicz W., 1996, Problemy metodyczne opracowywania map dostępności czasowej. “Polski Przegląd Kartograficzny” T. 28, nr 2, pp. 87–99. Search in Google Scholar

Pokonieczny K., Tomala J., Mościcka A., 2017, Porównanie dostępności czasowej wyznaczanej z wykorzystaniem różnych serwisów internetowych. “Roczniki Geomatyki” T. 15, nr 1(76), pp. 97–106. Search in Google Scholar

Rewieńska W., 1929, Izochrony Wilna. “Prace Zakładów Geologii i Geografii Uniwersytetu im. S. Batorego w Wilnie” T. 4, Wilno, pp. 1–20. Search in Google Scholar

Riedel J., 1911, Neue Studien über Isochronenkarten. “Petermanns Geographische Mitteilungen“ Jg. 57, H. 1, pp. 281–284. Search in Google Scholar

Rowicki M., 1934, Izochrony Warszawy. “Wiadomości Służby Geograficznej” T. 8, pp. 435–466. Search in Google Scholar

Sobczyk W., 1985, Dostępność komunikacyjna w układach osadniczych miast. Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, PAN, Warszawa: PWN. Search in Google Scholar

Schjerning W., 1903, Studien über Isochronenkarten. “Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin“ Bd. 4, pp. 694–704. Search in Google Scholar

Stępniak M., 2013, Wykorzystanie metody 2SFCA w badaniach dostępności przestrzennej usług medycznych. “Przegląd Geograficzny” T. 85, z. 2, pp. 199–218. Search in Google Scholar

Street N., 2006, TimeContours: Using isochrone visualisation to describe transport network travel cost. Final Report Department of Computing Imperial College London, pp. 20–51. Search in Google Scholar

Śleszyński P., 2014, Dostępność czasowa i jej zastosowania. “Przegląd Geograficzny” T. 86, z. 2, pp. 171–215. Search in Google Scholar

Śleszyński P., Niedzielski M., 2018, Zastosowanie danych telemetrycznych do szacunku ludności dziennej i nocnej w Warszawie. “Czasopismo Geograficzne” T. 89, z. 1-2, s. 43–60. Search in Google Scholar

Wan N., Zou B., 2012, A 3-step floating catchment area method for analyzing spatial access to health services. “International Journal of Geographic Information Science” Vol. 26, no 6, pp. 1073–1089. Search in Google Scholar

Wąsowicz J., 1934, Mapy izochron wojewódzkich. “Czasopismo Geograficzne T. 12, z. 2, pp. 165–168. Search in Google Scholar

Wielebski Ł., 2012, Dostępność czasowa sieci drogowej gminy Rokietnica dla ochotniczych straży pożarnych na podstawie modelu sieciowego. “Badania Fizjograficzne” 3, Seria A, T. 63, pp. 167–186; DOI: 10.2478/v101116-012-0009-0 Search in Google Scholar

Wiśniewski S., 2015, Dostępność policji do miejsc potencjalnych interwencji na terenie województwa łódzkiego. “Policja” Nr 3, pp. 24–33; DOI: 10.12845/bitp.43.3.2016.2 Search in Google Scholar

Wiśniewski S., 2016, Dostępność przestrzenna straży pożarnej do miejsc potencjalnych interwencji na terenie województwa łódzkiego. “Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” T. 43, nr. 3, pp. 21–36. Search in Google Scholar

WSPRiTS “Meditrans” SPZOZ 2019, Historia. Available from: <https://meditrans.waw.pl/>. (07 February 2021) Search in Google Scholar

Ziembowa C., 1969, Wpływ odległości i czasu na komunikacje pasażerską między miastami wojewódzkimi w Polsce. “Przegląd Komunikacyjny” T. 1, pp. 3–36. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo