1. bookVolume 52 (2020): Issue 4 (December 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

The use of GIS tools in the automation of examining the cartometry of old maps

Published Online: 06 Apr 2021
Page range: 152 - 161
Received: 12 Dec 2020
Accepted: 17 Feb 2021
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

Using the full potential of old maps requires interdisciplinary research, which allows for a comprehensive assessment of facts recorded on the map along with their features. The author of the article is interested in cartometric analysis. It is used to study one of these features – the location of an object in geographical space. The author describes and evaluates the usefulness of GIS tools in the automation of examining the cartometry of old maps and presents her own tool for determining the general scale of maps.

Keywords

Affek A., 2012. Kalibracja map historycznych z zastosowaniem GIS. In: Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego. „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” Nr 16, Sosnowiec, pp. 48–62. Search in Google Scholar

Alexandrowicz S., Jankowska E., 1989, O metodach badania map z XVI–XVII wieku (na przykładzie wybranych map krajów Europy Środkowej i Wschodniej). „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 21, nr 3-4, pp. 134–147. Search in Google Scholar

Baiocchi V., Lelo K., 2005, Georeferencing the historical maps of Rome between the seventeenth and eighteenth centuries, CIPA XX International Symposium, Turin. Search in Google Scholar

Beineke D., 2001, Verfahren zur Genauigkeitsanalyse für Altkarten. „Schriftenreihe des Studiengang Geodäsie und Geoinformation der Universität der Bundeswehr München” Bd. 71. Search in Google Scholar

Bitelli G., Cremonini S., Gatta G., 2009, Ancient map comparisons and georeferencing techniques: A case study from the Po River Delta (Italy). “e-Perimetron” Vol. 4, no. 4, pp. 221–233. Search in Google Scholar

Bitelli G., Gatta G., 2011, Experiences on georeferencing of maps from the XIX century Gregorian Cadastre of Bologna (Italy). “e-Perimetron” Vol. 6, no. 4, pp. 270–275. Search in Google Scholar

Cajthaml J., 2011, Methods of georeferencing old maps on the example of Czech early maps. Prague: Czech Technical University in Prague. Search in Google Scholar

Grygorenko W., 1973, Postać informacji kartograficznej i jej ocena. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 5, nr 2, pp. 56–62. Search in Google Scholar

Harley B.J., Woodward D., 1987, The History of Cartography. Vol. 1. Chicago: University of Chicago Press. Search in Google Scholar

Hartnack W., 1939, Probleme der deutschen Kartographie des XVI und XVII Jahrhunderts dargestellt am Beispiel der grossen Lubinschen Karte von Pommern aus dem Jahre 1618. „Deutsche Geographische Blätter” Bd. 42, pp. 40–56. Search in Google Scholar

Jaskulski M., Łukasiewicz G., Nalej M., 2013, Porównanie metod transformacji map historycznych. „Roczniki Geomatyki” T. 11, z. 4 (61). pp. 41–57. Search in Google Scholar

Jenny B., 2006, MapAnalyst – A digital tool for the analysis of the planimetric accuracy of historical maps. “e-Perimetron” Vol. 1, no. 3, pp. 239–245. Search in Google Scholar

Jenny B., Weber A., Hurni L., 2007, Visualizing the planimetric accuracy of historical maps with Map-Analyst. “Cartographica” Vol. 42, no. 1, pp. 89–94. Search in Google Scholar

Jenny B., Hurni L., 2011, Studying cartographic heritage: Analysis and visualization of geometric distortions. “Computers & Graphics” No. 35, pp. 402–411. Search in Google Scholar

Konias A., 1984, Metody oceny dokładności dawnych map. In: Teoretyczne i metodyczne problemy współ-czesnej kartografii. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 10, Lublin, pp. 64–76. Search in Google Scholar

Konias A., 2000, Ocena dokładności map opracowanych na podstawie trzech zdjęć wojskowych. Chapter in: Kartografia topograficzna Śląska Cieszyńskiego i zaboru austriackiego od II połowy XVIII wieku do początku XX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 120–185. Search in Google Scholar

Konopska B., 1994, Polskie atlasy historyczne – koncepcje i realizacje. Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN. Search in Google Scholar

Łuczyński J., 2001, Analiza dokładności mapy Wielkiego Księstwa Litewskiego Tomasza Makowskiego z 1613 r., tzw. Radziwiłłowskiej na podstawie siatki zniekształceń. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 33, nr 4, pp. 365–371. Search in Google Scholar

Merczyng H., 1913, Mapa Litwy z 1613 r. Ks. Radziwiłła Sierotki pod względem matematycznym i kartograficznym. „Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział Nauk Matematycznych i Przyrodniczych” R. VI, z. 6, pp. 416–441. Search in Google Scholar

Nicolai R., 2018, Analysing MapAnalyst and its application to portolan charts. “e-Perimetron” Vol. 13, no. 3, pp. 121–140. Search in Google Scholar

Nieścioruk K., 2006, Metodyczne aspekty kartograficznej analizy i oceny dawnych planów miast na przykładzie planu Lublina z 1716 roku C. d’Örkena (Doctor’s thesis), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. Search in Google Scholar

Nieścioruk K., 2007, Analiza i ocena XVIII-wiecznego planu Lublina jako przykład kompleksowych badań dawnych materiałów kartograficznych. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 39, nr 2, pp. 146–158. Search in Google Scholar

Noszczyński P., 2012. Analiza kartometryczności historycznych źródeł kartograficznych w środowisku GIS przy wykorzystaniu danych archeologicznych z obszaru średniowiecznego palatium w Ingelheim am Rhein, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Search in Google Scholar

Ostrowski J., 2014, Praca Henryka Merczynga z 1913 roku o radziwiłłowskiej mapie Litwy i jej wpływ na polskie badania dokładności dawnych map (w setną rocznicę publikacji). In: Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, eds. Beata Konopska, Jerzy Ostrowski, „Z Dziejów Kartografii” T. 18, Warszawa, pp. 39–52. Search in Google Scholar

Palczewski M., 2020, Ocena kartometryczności planów miast Polski i krajów sąsiednich wydanych w okresie zimnej wojny (Master’s thesis), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. Search in Google Scholar

Porter C., Lilley K., Lloyd C., McDermott S., Milligan R., 2019, Cartographic connectionsthe digital analysis and curation of sixteenth-century maps of Great Britain and Ireland, “e-Perimetron” Vol. 14, no 2, pp. 97–109. Search in Google Scholar

Strzelecki K., 2016, Wykorzystanie aplikacji Map-Analyst w badaniu dawnych map. „Słupskie Prace Geograficzne” T. 13, pp. 213–227. Search in Google Scholar

Surfer. User’s guide, 2002. Golden, Golden Software Inc., pp. 150. Search in Google Scholar

Szeliga J., 1993, Metody i stan dokładnościowych badań dawnych map z obszaru Polski. In: Dorobek polskiej historii kartografii, eds. Julian Janczak, Wiesława Wernerowa, „Z Dziejów Kartografii” T. 6, Warszawa, pp. 51–67. Search in Google Scholar

https://www.arcanagis.pl/z-historii-gis/ Search in Google Scholar

https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/analyze/modelbuilder/what-is-modelbuilder.htm Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo