1. bookVolume 51 (2019): Issue 4 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Between retrogression and progression – a proposal for a new method to recreate the historical building layout of settlement units

Published Online: 01 Feb 2020
Volume & Issue: Volume 51 (2019) - Issue 4 (December 2019)
Page range: 215 - 229
Received: 15 Oct 2019
Accepted: 25 Nov 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Arnold S., 1929, Geografja historyczna, jej zadania i metody (Historical geography, its tasks and methods). “Przegląd Historyczny” T. 28, nr 1, pp. 91−120.Search in Google Scholar

Bartoszewicz A., Bartoszewicz H., 2013, Dzieje kartografii miast polskich do końca XIX wieku. Zarys problematyki (The cartographic history of Polish towns until the end of the 19th century. An outline of issues). “Polski Przegląd Kartograficzny” Vol. 45, no. 3, pp. 236-255.Search in Google Scholar

Czaja R., 2018, Historical Atlas of Polish Towns. Between source edition and the cartographic presentation of research on the history of towns. “Studia Geohistorica” No. 6, pp. 80–89.10.12775/SG.2018.06Search in Google Scholar

Czerny A. (ed.), 2015, Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych (Early topographic maps in geographical and historical studies). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Search in Google Scholar

Figlus T., 2012, Wybrane aspekty zastosowania wielkoskalowych źródeł kartograficznych w badaniach morfogenetycznych wsi (Chosen aspects of large-scale cartographic sources application in morphogenetic studies of villages). In: B. Konopska et al. (eds.), Dawne mapy jako źródła historyczne, Warszawa, pp. 91−103.Search in Google Scholar

Figlus T., 2016, Zagadnienia morfogenezy i przemian rozplanowania wsi na tle rozwoju osadnictwa w zachodniej części gminy Szadek (The issues of morphogenesis and changes of village planning in comparison with settlement development in the west part of Szadek commune). “Biuletyn Szadkowski” T. 16, pp. 91–115.10.18778/1643-0700.16.05Search in Google Scholar

Figlus T., 2018, The past and present of historical morphology of rural and urban forms in Poland. “Studia Geohistorica” No. 6, pp. 149–168.10.12775/SG.2018.11Search in Google Scholar

Kiełczewska-Zaleska M., 1976, Geografia osadnictwa: zarys problematyki (The geography of settlement: issue outline), Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Konias A., 2000, Kartografia topograficzna Śląska Cieszyńskiego i zaboru austriackiego od II połowy XVIII wieku do początku XX wieku (Topographic cartography of Cieszyn Silesia and Austrian partition from the second half of the 18th century until the beginning of the 20th century). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.Search in Google Scholar

Konias A., 2010, Kartografia topograficzna państwa i zaboru pruskiego od połowy XVIII wieku do połowy XX wieku (Topographic cartography of the country and Prussian partition from the half of the 18th century until the half of the 20th century). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.Search in Google Scholar

Konopska B., 1994, Polskie atlasy historyczne – koncepcje i realizacje (Polish historical atlases – conceptions and realizations). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN.Search in Google Scholar

Konopska B., Ostrowski J., Pasławski J., Weszpiński P., (eds.), 2012, Dawne mapy jako źródła historyczne (Early maps as historical sources). “Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego” Vol. 3, Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Kartograficzny.Search in Google Scholar

Konopska B., Ostrowski J. (eds.), 2014, Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych (Early maps as sources of geographical and historical studies). “Z Dziejów Kartografii” T. 18, Warszawa.Search in Google Scholar

Kozieł Z., 1997, Concerning the need for development of the geomatic research method. “Geodezja i Kartografia” T. 46, z. 3, pp. 217−224.Search in Google Scholar

Kuna J., 2015, Metodyczne aspekty analiz przestrzennych GIS wykorzystujących dawne mapy topograficzne (Methodical aspects of GIS spatial analysis using early topographic maps). In: A. Czerny (ed.), Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS, pp. 125−149.Search in Google Scholar

Kuna J., 2017, Kartograficzna rekonstrukcja historycznego układu zabudowy na przykładzie Bychawy w 1938 roku (Cartographic reconstruction of historical settlement arrangement through example of Bychawa in 1938). PhD thesis available online: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/0208/094728-kuna-j-kartograficzna-rekonstrukcja-historycznego-ukladu-zabudowy-na-przykladziebychawy-w-1938-roku.pdfSearch in Google Scholar

Kuna J., 2018a, Bychawa 1919–1939: kartograficzna rekonstrukcja miasta (Bychawa 1919−1939: Cartographic reconstruction of the town). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Search in Google Scholar

Kuna J., 2018b, ‘Partially compiled’ 1:25,000 maps by Polish Military Geographical Institute (1919–1939). “Polish Cartographical Review” Vol. 50, no. 1, pp. 31–46.10.2478/pcr-2018-0003Search in Google Scholar

Lewandowska M., Stelmach M., 1996, Plany miast w polskich archiwach państwowych. Katalog (City maps in Polish National Archives. Catalogue). Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.Search in Google Scholar

Mikulski D., Raszeja E., 2017, Ocena przydatności źródeł kartograficznych z okresu reform agrarnych w Wielkopolsce do badań retrogresywnych krajobrazu (The usefulness assessment of cartographic sources from the period of agricultural reforms in Greater Poland for retrogressive landscape studies). “Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” Nr. 38, pp. 23−41.Search in Google Scholar

Nieścioruk K., 2007, Analiza i ocena XVIII-wiecznego planu Lublina jako przykład kompleksowych badań dawnych materiałów kartograficznych (The analysis and assessment of the 18th century plan of Lublin as an example of complex studies of early cartographic materials). “Polski Przegląd Kartograficzny” T. 39, no. 2, pp. 146−158.Search in Google Scholar

Ostrowski W., Karsznia I., Panecki T., 2018, Comparative analysis of a characterization of the built-up area and settlement network on Polish topographic maps from the 19th, 20th and 21st centuries. “Polish Cartographical Review” Vol. 50, no. 2, pp. 73–86.10.2478/pcr-2018-0005Search in Google Scholar

Panecki T., 2015, The comparison of the scope of the content and classification methods on topo-graphical maps of Polish territory annexed by Russia issued at the turn of 19th and 20th century. “Polish Cartographical Review” Vol. 47, no. 1, pp. 45–62.10.1515/pcr-2015-0004Search in Google Scholar

Panecki T., 2017, Quantitative assessment of the scope of content of selected topographic maps of Polish lands from the 19th and the first half of the 20th century. “Polish Cartographical Review“ Vol. 49, no. 4, pp. 151–165.10.1515/pcr-2017-0015Search in Google Scholar

Plit J., 2014, Analizy geograficzne i historyczne dawnych map (Geographical and historical analysis of early maps). In: B. Konopska, J. Ostrowski (eds.), Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, “Z Dziejów Kartografii” T. 18, Warszawa, pp. 19−39.Search in Google Scholar

Plit J., 2016, Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany (Cultural landscapes of Poland and their transformations). “Prace Geograficzne”, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, no. 253.Search in Google Scholar

Przesmycka E., 2001, Przeobrażenia zabudowy i krajobrazu miasteczek Lubelszczyzny (The transformation of settlements and the landscape of the small towns in Lublin Region). Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.Search in Google Scholar

Rutkowski H., 2018, A few comments on the historical borders in Poland. “Studia Geohistorica” Nr 6, pp. 124–135.10.12775/SG.2018.09Search in Google Scholar

Rutkowski H., 2019, Work on the historical atlas of the sixteenth-century Poland. “Polish Cartographical Review” Vol. 50, no. 4, pp. 223–231.10.2478/pcr-2018-0015Search in Google Scholar

Smolka S., 1880, O przygotowawczych pracach do geografii historycznej Polski (On preparatory work for the historical geography of Poland) [reprinted in 2013 in “Studia Geohistorica” Nr 1, pp. 7−13].Search in Google Scholar

Sobała M., 2012, Zastosowanie austriackich map katastralnych w badaniach użytkowania ziemi w połowie XIX wieku (The application of Austrian cadastral maps in the studies of the land usage in the middle of the 19th century). “Polski Przegląd Kartograficzny” Vol. 44, pp. 324−333.Search in Google Scholar

Sygowski P., 1984, Bychawa – studium historycznourbanistyczne (Bychawa – historical and urban planning study). WUOZ Lublin, typescript.Search in Google Scholar

Szady B., 2008, Zastosowanie systemów informacji geograficznej w geografii historycznej (The use of geographical information systems in historical geography), “Polski Przegląd Kartograficzny“ T. 40, nr 3, pp. 279–283.Search in Google Scholar

Szady B., 2013, Geografia historyczna w Polsce – rozwój i perspektywy (Historical geography in Poland – the development and perspectives). “Studia Geohistorica” Nr 1, pp. 19−38.10.12775/SG.2013.03Search in Google Scholar

Szulc H., 1964, O nowych drogach badań w geografii historycznej (About new ways of research in historical geography). “Czasopismo Geograficzne” T. 35, z. 1, pp. 21−28.Search in Google Scholar

Szulc H., 1984, Badania geograficzno-historyczne osadnictwa wiejskiego w Polsce (Geographical and historical research of village settlement in Poland). “Przegląd Geograficzny” T. 55, z. 3-4, pp. 647−660.Search in Google Scholar

Szulc H., 1995, Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce (Morphogenesis of village settlements in Poland). “Prace Geograficzne”, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, no. 163.Search in Google Scholar

Szmytkie R., 2014, Metody analizy morfologii i fizjonomii jednostek osadniczych (The methods of morphology and physiognomy analysis of settlement units). “Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego” Nr 35.Search in Google Scholar

Tyszkiewicz J., 2014, Geografia historyczna – zarys problematyki (Historical geography – an outline of issues). Warszawa: Instytut Historii PAN.Search in Google Scholar

Wolski J., 2000, Austriacki kataster podatku gruntowego na ziemiach polskich oraz jego wykorzystanie w pracach urządzeniowych i badaniach naukowych (Austrian cadastre of land tax in Polish lands and its usage in settling works and scientific studies). “Polski Przegląd Kartograficzny“ T. 32, nr 3, pp. 199−212.Search in Google Scholar

Wolski J., 2001, Kataster podatku gruntowego na ziemiach polskich – rys historyczny oraz geodezyjne i kartograficzne zasady sporządzania (The cadastre of land tax on Polish lands – historical outline and geodetic and cartographic rules of compilation). “Przegląd Geograficzny” T. 73, z. 1-2, pp. 107−131.Search in Google Scholar

Majewski S., План настящего расположения посада Быхавы (Plan for the current delimitation of Bychawa), scale 1:2,100, 1897 (manuscript), source: APL. RGL. B II signature: 1897:7 k. 80.Search in Google Scholar

Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie (Special map of the Austro-Hungarian Empire), scale 1:75,000, sheet zone 1 kol. XXVII Czerniejów, K.u.K. Militärgeographisches Institut, Wien 1912.Search in Google Scholar

Двухверстная карта западного пограничного пространства (Two-verst map of the western borderland), scale 1:84,000, sheet XXVII 12, 1914.Search in Google Scholar

Karte des westlichen Rußlands (Map of western Russia), scale 1:100,000, sheet L 37 Lublin Süd, Königlich Preuβische Landesaufnahme, 1915.Search in Google Scholar

Karte des westlichen Rußlands [Gruppe Breßt Litowßk] (Map of western Russia [Brest Litovsk group]), scale 1:25,000, sheet XXVII-12-H, sheet XXVII-12-J, Königlich Preuβische Landesaufnahme, 1915; reprint by Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa 1929.Search in Google Scholar

Tactical Map of Poland, scale 1:100,000, pas (strip) 44, słup (column) 35 Lublin South, Wojskowy Instytutu Geograficzny, Warszawa 1937.Search in Google Scholar

Orientierungsskizze der Siedlung Bychawa (Orientation sketch of the Bychawa settlement), scale ca. 1:10,000, 1941 (manuscript), source: APL Kreishauptmannschaft Lublin-Land, signature: 135. k. 48.Search in Google Scholar

Aerial Photograph no 6039, scale ca. 1:5,000, Lublin 1957, source: PODGiK Lublin.Search in Google Scholar

Powiat Bychawa (Bychawa county), scale 1:25,000, sheets 1 and 3, Lublin 1960.Search in Google Scholar

Topographic Map in the layout of 1965, scale 1:10,000, sheet 146-113 Bychawa, Lublin 1976.Search in Google Scholar

Sygowski P., Bychawa. Plan obiektów zainteresowania konserwatorskiego (Bychawa. Conservator’s interests object city map), scale 1:5,000, 1984 (manuscript).Search in Google Scholar

Orthophotomap, scale ca. 1:5000, service WMS, geoportal.gov.pl (access 02.07.2013).Search in Google Scholar

Master Map, scale 1:500 & 1:1,000, many sheets, source: PODGiK Lublin 2016.Search in Google Scholar

The Map Archive of Military Geographical Institute 1918−1939 (http://www.mapywig.org/)Search in Google Scholar

Polish Historical Towns Atlas (http://atlasmiast.umk.pl/)Search in Google Scholar

Historical-topographical Atlas of Silesian Towns (https://www.herder-institut.de/projekte/laufende-projek-te/historisch-topographischer-atlas-schlesischerstaedte/atlas-miast-slaskich.html)Search in Google Scholar

David Rumsey Map Collection (http://www.david-rumsey.com/)Search in Google Scholar

Geoportal – WMS services of orthophotomaps and raster topographic maps (http://geoportal.gov.pl/)Search in Google Scholar

The Digital Archive of Lublin (http://www.lac.lublin.pl/)Search in Google Scholar

Mapire – The historical map portal (http://www.mapire.eu/)Search in Google Scholar

Mapster – archive maps of Poland and Central Europe (http://igrek.amzp.pl/)Search in Google Scholar

Digital Repository of Research Institutes (http://rcin.org.pl/)Search in Google Scholar

Szukajwarchiwach.pl – online archive collection (https://szukajwarchiwach.pl/)Search in Google Scholar

Wirtualna Bychawa 1938 – a computer animation (https://www.youtube.com/watch?v=2xhYW5OWTPs)Search in Google Scholar

Wirtualna.Bychawa.1938 – community project (http://www.facebook.com/Wirtualna.Bychawa.1938)Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD