1. bookVolume 51 (2019): Issue 3 (September 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Methodology of reconstruction of the Old-Polish road network as exemplified by the historic Lublin Voivodship

Published Online: 07 Jan 2020
Volume & Issue: Volume 51 (2019) - Issue 3 (September 2019)
Page range: 129 - 141
Received: 10 Aug 2019
Accepted: 14 Sep 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Affek A., 2014, Lotnicze skanowanie laserowe (ALS) w modelowaniu rzeźby terenu – nowe możliwości i pułapki. „Problemy Ekologii Krajobrazu” Vol. 38, pp. 217–236.Search in Google Scholar

Arnold S., 1929, Geografia historyczna, jej zadania i metody. “Przegląd Historyczny” T. 28, no. 1, pp. 91–120.Search in Google Scholar

Banaszek Ł., 2014, Lotniczy skaning laserowy w polskiej archeologii. Czy w pełni wykorzystywany jest potencjał prospekcyjny metody? “Folia Praehisto-rica Posnaniensia” Vol. 19, pp. 207–251.10.14746/fpp.2014.19.10Search in Google Scholar

Buczek K., 1930, Mapa województwa Krakowskiego z doby sejmu czteroletniego (17881792). Źródła i metoda. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.Search in Google Scholar

Budzyński Z., 2013, Cesarskie gościńce w Galicji. Pierwszy etap budowy sieci dróg bitych (wg mapy józefińskiej Fryderyka Miega). In: Galicyjskie drogi i bezdroża. Studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania. Ed. J. Kamińska-Kwak. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 25–58.Search in Google Scholar

Cebrykow P., 2015, Dawne mapy topograficzne Lubelszczyzny jako źródła informacji w badaniach historyczno-geograficznych (Early topographical maps of Lublin region as information sources in historical-geographical studies). In: Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych (Early topographical maps in geographical-historical studies). Ed. A. Czerny. Lublin: Wydawnictwo UMCS, pp. 85–102.Search in Google Scholar

Cebrykow P., 2017, Cartographic generalization yesterday and today. “Polish Cartographical Review” Vol. 49, no. 1, pp. 5–15.10.1515/pcr-2017-0001Search in Google Scholar

Denecke D., 1979, Methodische Untersuchungen zur historisch-geographischen Wegeforschung im Raum zwischen Solling und Harz. Ein Beitrag zur Rekonstruktion der mittelaalterlichen Kulturlandschaft. Göttingen.Search in Google Scholar

Gregory, Ian; Ell, Paul S., 2007, Historical GIS. Technologies, methodologies and scholarship. Cambridge: Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511493645Search in Google Scholar

Janeczek A., 2013, Staropolski układ komunikacyjny na mapie józefińskiej Galicji z lat 1779–1783. Szansa czy iluzja rekonstrukcji. In: Galicyjskie drogi i bezdroża. Studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania. Ed. J. Kamińska-Kwak. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 9–24.Search in Google Scholar

Karsvall O., 2013, Retrogressiv metod. En översikt med exempel från historisk geografi och agrarhistoria. “Historisk Tidskrift” Vol. 133, no. 3, pp. 411–435.Search in Google Scholar

Kowalczyk R., 2004, Rozwój sieci dróg kołowych w Królestwie Polskim w latach 1815–1918, “Przegląd Nauk Historycznych” T. 3, nr 1, pp. 63−85.Search in Google Scholar

Kozieł Z., 1997, Concerning the need for development of the geomatic research method. “Geodezja i Kartografia” T. 66, nr 3, pp. 217–224.Search in Google Scholar

Kuna J., 2018, Bychawa 1919−1939. Kartograficzna rekonstrukcja miasta. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Search in Google Scholar

Kunz M., 2006, Standaryzacja danych kartograficznych i teledetekcyjnych do analizy zmian struktury krajobrazu. “Roczniki Geomatyki” T. 4, z. 3, pp. 119–129.Search in Google Scholar

Myga-Piątek U., 2005, Historia, metody i źródła badań krajobrazu kulturowego. “Problemy Ekologii Krajobrazu” T. 17, pp. 71–77.Search in Google Scholar

Nieścioruk K., 2004, Z metodyki badania map dawnych. “Annales UMCS” Vol. LIX, Sec. B, pp. 273–281.Search in Google Scholar

Nita J., Myga-Piątek U., 2012, Rola GIS w ocenie historycznych opracowań kartograficznych na przykładzie Wyżyny Częstochowskiej. „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” No 16, pp. 121–141.Search in Google Scholar

Panecki T, 2015, Modelowanie obiektów topograficznych w bazach danych historycznych. “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-oeconomica” Vol. 21, pp. 37–51.10.18778/1508-1117.21.02Search in Google Scholar

Panecki T., 2018, Koncepcja struktury bazy danych historycznych obiektów topograficznych. Doctor diss. University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies. Warszawa.Search in Google Scholar

Pasławski J. (ed.), 2010, Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wrocław: Wydawnictwo Nowa Era.Search in Google Scholar

Plit J., 2014, Analizy geograficzne i historyczne dawnych map. In: Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. “Z Dziejów Kartografii” T. 18. Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN, pp. 19–34.Search in Google Scholar

Ratajczak W., 1999, Modelowanie sieci transportowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.Search in Google Scholar

Ratajski L., 1989, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej. Warszawa: PPWK.Search in Google Scholar

Rutkowski H., 1973, Drogi. In: Atlas historyczny Polski. Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku. Ed. W. Pałucki. Warszawa: Polska Akademia Nauk, pp. 112–120.Search in Google Scholar

Rutkowski H., 1993, Drogi. In: Atlas historyczny Polski. Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku. Ed. W. Pałucki. Warszawa: Polska Akademia Nauk, pp. 121–127.Search in Google Scholar

Rutkowski H., 2014, Fundamenta historiæ. Pisma wybrane. Eds. M. Zbieranowski, M. Słoń. Warszawa: Instytut Historii PAN, Polskie Towarzystwo Historyczne, Towarzystwo Miłośników Historii.Search in Google Scholar

Semkowicz W., 1925, O potrzebie i metodzie badań nad krajobrazem pierwotnym. In: Pamiętnik Czwartego Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6–8 grudnia 1925: I. Referaty. Lwów.Search in Google Scholar

Siemianowska E., 2012, O drogach, szlakach, ba-bach, Prusach i metodzie czyli na marginesie polemiki między Mateuszem Boguckim a Robertem Klimkiem. “Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim” T. 7, pp. 221–309.Search in Google Scholar

Southall H., 2016, Constructing a Vision of Britain through Time: Integrating old maps, census reports, travel writing, and much else, into an online historical atlas. In: Historical Atlas: Its concepts and methodologies. Northeast Asian Historical Foundation. Ed. P.K. Bol, Seul, pp. 133–151.Search in Google Scholar

Stanisz A., 2006, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Warszawa: StatSoft Polska.Search in Google Scholar

Szady B., 2008, Zastosowanie systemów informacji geograficznej w geografii historycznej. “Polski Przegląd Kartograficzny” T. 40, nr 3, pp. 279–283.Search in Google Scholar

Szady B., 2012a, Czasowo-przestrzenne bazy danych jako narzędzie w geografii historycznej. “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-oeconomica” T. 13, pp. 17–32.Search in Google Scholar

Szady B., 2012b, Mapa województwa lubelskiego Karola Perthéesa z 1786 roku jako źródło kartograficzne i historyczne. “Polski Przegląd Kartograficzny” T. 44, nr 3, pp. 26–35.Search in Google Scholar

Szady B., 2018, Dawna mapa jako źródło w badaniach geograficzno-historycznych w Polsce. “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” T. 66, nr 2, pp. 121–141.Search in Google Scholar

Szilágyi M., 2014, On the Road: The history and archaeology of medieval communication networks in East-Central Europe. Budapest: Archaeolingua Alapítvány.Search in Google Scholar

Tyszkiewicz J., 2014, Geografia historyczna. Zarys problematyki. Warszawa: Wydawnictwo DiG.Search in Google Scholar

Wąsowiczówna T., 1953, W sprawie metody badań przebiegu wczesnośredniowiecznych dróg lądowych Polski. “Przegląd Zachodni” T. 9, nr 9-10, pp. 310–320.Search in Google Scholar

Wąsowiczówna T., 1959, Research on the mediaeval road system in Poland. “Archaeologia Polona” Vol. 2, pp. 125–140.Search in Google Scholar

Wąsowiczówna T., 1964, Uwagi w sprawie badań nad siecią drożną wczesnośredniowiecznej Małopolski. In: III Konferencja naukowa w Warszawie 13 i 14 kwietnia 1962. Referaty i dyskusje. Eds. W. Antoniewicz, P. Biegański. Warszawa, pp. 57–66.Search in Google Scholar

Zawadzki M., 2018, Sources and methods of reconstruction of postal roads in the second half of the 18th century on the example of the former Lublin Voivodeship. “Polish Cartographical Review” Vol. 50, no. 4, pp. 197–206.10.2478/pcr-2018-0013Search in Google Scholar

Związek T., 2017, Drogi. In: Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku. Wielkopolska w II połowie XVI wieku. Eds. K. Chłapowski, M. Słoń. Warszawa: Instytut Historii PAN, pp. 268–290.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD