1. bookVolume 46 (2022): Issue 4 (December 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-8414
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

The innovative potential of scientific and research units in the process of entrepreneurial discovery — examples from selected eu regions

Published Online: 15 Feb 2023
Volume & Issue: Volume 46 (2022) - Issue 4 (December 2022)
Page range: 115 - 136
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-8414
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

1. Arnkil, R., Järvensivu, A., Koski, P. & Piirainen, T. (2010). Exploring Quadruple Helix Outlining user-oriented innovation models: University of Tampere Institute for Social Research Work Research Centre, Working Papers No. 85, Tampere. Search in Google Scholar

2. Beyond EDP. (2019). How to deal with the main Entrepreneurial Discovery Process challenges. Synthesis report of the three taskforces on EDP Management as part as Beyond EDP project, European Union European Regional Development Fund. Search in Google Scholar

3. Bierut, B., Broniatowska, P., Cichocki, S., Gradzewicz, M., Grela, M., Growiec, J., Wierus, K. (2016). Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy. Warszawa, Poland: NBP. Search in Google Scholar

4. Bojar, M, & Machnik-Słomka, J, (2014). Model potrójnej i poczwórnej helisy w budowaniu współpracy sieciowej dla Rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, z. 76. Search in Google Scholar

5. David, P., Foray, D. & Hall, B. (2009). Measuring smart specialisation: The concept and the need for indicators (pp.20–24), [in:] Knowledge for Growth Expert Group. Prospects for science, technology and innovation. Selected papers from Research Commissioner Janez Potočnik’s Expert Group. Search in Google Scholar

6. Deog-Seong, O. & Byung-Joo, K. (2011). Creative model of science park development: Case on Daedeok Innopolis, Korea. [w:] J. S. Butler, D. V. Gibson (Eds.), Global perspectives on technology transfer and commercialization. Building innovative ecosystems (ss. 162–188). Northampton, England: Edward Elgar. Search in Google Scholar

7. Detterbeck, K. (2018). Framework document. Appendix list of good practices in the regions, Beyond EDP Interreg Europe project (unpublished). Search in Google Scholar

8. Doloreux, D, & Parto, S, (2005) Regional innovation systems: Current discourse and unresolved issues, “Technology in Society”, vol. 27. Search in Google Scholar

9. Drozdowski, R., Zakrzewska, A. & Puchalska, K. (2010). Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki. Warszawa, Poland: PARP, s. 45. Search in Google Scholar

10. Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de Extremadura 2014–2020, Gobierno de Extremadura, 2014, s. 112–117. Search in Google Scholar

11. Foray, D. (2014). Smart specialisation: Challenges and opportunities for regional innovation policies. London, England. Search in Google Scholar

12. Foray, D., David, P. A. & Hall, B. (2011). Smart specialisation from academic idea to political instruments, the surprising career of a concept and the difficulties involved in its implementation, Management of Technology and Entrepreneurship Institute, Working Paper No. 001, Lausanne, Switzerland. Search in Google Scholar

13. Foray, D., Goddard, J., Goenaga, B. X., Landabaso, M., McCann, P., Morgan, K., Ortega-Argilés, R. (2012). Guide to research and innovation strategies for smart specialisation (RIS3). Luxembourg: European Commission. Search in Google Scholar

14. Foray, D. & Goenaga, X. (2013). The goals of smart specialisation. S3 Policy Brief Series No. 01/2013. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Search in Google Scholar

15. Gianelle, C., Kyriakou, D., Cohen, C. & Przeor, M. (2016). Implementing smart specialisation: A handbook. Brussels, Belgium: European Commission. Search in Google Scholar

16. Godin, B. & Lane, J. P. (2013). Pushes and pulls: The hi(story) of the demand pull model of innovation, Project on the Intellectual History of Innovation Working Paper nr. 13. Search in Google Scholar

17. How to deal with the main Entrepreneurial Discovery Process challenges. Synthesis report of the three taskforces on EDP Management as part as Beyond EDP project, (2019). Beyond EDP Interreg Europe project. niepublikowany. Search in Google Scholar

18. Klasik, A. (1974). Optymalna struktura przestrzenna a rozwój regionalny. Warszawa, Poland: PWE. Search in Google Scholar

19. Kleibrink, A., Larédo, P. & Philipp, S. (2017). Promoting innovation in transition countries: A trajectory for smart specialization: JRC Science for Policy Report. Publication Office of the European Union. Search in Google Scholar

20. Kochmańska, M. (2007). Regionalne systemy innowacji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. Nr. 2. Search in Google Scholar

21. Kozmetzky, G., Williams, F. & Williams, V. (2004). New wealth: Commercialization of science and technology for business and economic development (s. 13). Praeger, Westport Search in Google Scholar

22. Kroll, H. (2015). Weaknesses and opportunities of RIS3-type policies. Karlsruhe, Germany: Frauenhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI). Search in Google Scholar

23. Leskovar1, R., Baggia, A., Metlikoviè, P., Kuntaric, A., Polzer, W. & Christl, C. (March 2013). Assessment of innovation potential in small and medium enterprises. Conference papers: 30th international conference on organizational science development. 23rd to 25th March 2011,Portoro, Slovenia. Search in Google Scholar

24. Lundvall, B. (2004). Innovation, growth and social cohesion: The Danish model (s. 151). Cheltenham, England: Edward Eldar Publishing. Search in Google Scholar

25. McCann, P. & Ortega-Argilés, R. (2011). Smart specialisation, regional growth and applications to EU cohesion policy. Regional Studies, Document de treball de l’IEB. Search in Google Scholar

26. McCann, P. & Ortega-Argilés, R. (2015). Smart specialisation, regional growth and applications to EU cohesion policy. Regional Studies, 49. 10.1080/00343404.2013.799769.10.1080/00343404.2013.799769 Search in Google Scholar

27. Nobelius, B. (lipiec 2003). Towards the sixth generation of R&D management. International Journal of Project Management, 22(5), 369–375.10.1016/j.ijproman.2003.10.002 Search in Google Scholar

28. Nowakowska, A. (2011). Regionalny system innowacji. [w:] K. B Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć.(s. 302–303),Warszawa, Poland: Wydawnictwo PARP. Search in Google Scholar

29. Nowakowska, A. (2011). Regionalny wymiar procesów innowacji. Łódź, Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Search in Google Scholar

30. Nowakowska, A. (2020). Role of territorial capital in building smart regional specialization. Case study of Łódź Industrial Heritage. [w:] D. M. Trzmielak, B. Piasecki (red.), Innovation and intellectual capital-the entrepreneurial and regional perspectives (ss. 103-113). Łódź — Warszawa, Poland: Studia i Monografie, Społeczna Akademia Nauk. Search in Google Scholar

31. Ober, J. (2022). Adaptacja innowacji w świetle zachowań organizacji. Wybrane aspekty (s. 48). Gliwice, Poland: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Search in Google Scholar

32. OECD. (2013). Innovation-driven growth in regions: The role of smart specialization. Paris, France: Organization for Economic Co-Operation and Development.10.1787/9789264205307-en Search in Google Scholar

33. Perianez-Forte, I. & Wilson J. (2021). Entrepreneurial discovery process. Luxembourg, Europe: Publications Office of the European Union. Search in Google Scholar

34. Przygodzki, Z. (2016), Specjalizacje regionalne — strategie długookresowe czy polityka dostosowawcza? Korzyści i zagrożenia. No. 170. Warszawa, Poland: Studia KPZK. Search in Google Scholar

35. Ropęga, J. (2016). Znaczenie wdrożenia inteligentnych specjalizacji dla rozwoju sektora MSP. Wrocław, Poland: Nauki o Zarządzaniu (3/28). Search in Google Scholar

36. Schumpeter, J. A. (1994). Capitalism, socialism and democracy. London, England and New York: Wyd. VI Routledge. Search in Google Scholar

37. Sojkin, B. (2012). International foundation of marketing decisions in the process of product commercialization. [w:] W. Wiśniowski (red.), Marketing of scientific and research organization 3. New point of view of European marketing (ss. 213-214). Warszawa, Poland: Transactions of the Institute of Aviation, no. 223. Search in Google Scholar

38. Sokołowicz, M. E. (2015). Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń — bliskość — instytucje (s. 66). Łódź, Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.10.18778/8088-785-4 Search in Google Scholar

39. Stankiewicz, J. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (s. 36). Toruń, Poland: Dom Organizatora Tonik. Search in Google Scholar

40. Stawasz, D. (2020). Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Search in Google Scholar

41. Stawasz, E. (2015). Wybrane aspekty kształtowania zdolności MSP w zakresie innowacji i transferu wiedzy z uczelni wyższych. [w:], Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracyz przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy (ss. 105–122). Łódź, Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Search in Google Scholar

42. Tekin, Z., Akyol, A. (2019). The effects of knowledge and innovation management processes on innovation capability and new product development success. Business & Management Studies: An International Journal, 7(1), 1–23. doi:10.15295/bmij.v7i1.1024 Open DOISearch in Google Scholar

43. Trzmielak, D., Grzegorczyk, M. & Gregor, B. (2016). Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw. Łódź, Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.10.18778/8088-526-4.01 Search in Google Scholar

44. Trzmielak, D. M. & Zehner, W. B. (2020), Marketing nowych technologii i produktów B+R. Łódź, Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 8. Search in Google Scholar

45. Validov, S. M. & Khakimov, A. Kh. (2015). Innovative potential as a framework of innovative strategy for enterprise development. Procedia Economics and Finance, 24, 716–721.10.1016/S2212-5671(15)00682-6 Search in Google Scholar

46. Wojtowicz, A. & Mikos, A. (2012). Wielowymiarowe funkcjonowanie systemu innowacji — zarys koncepcji, ss.. 157–179. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.T. 21, nr 2, Grudzień. Search in Google Scholar

47. Za Pate, B. A. (2002). The effectiveness of industrial enterprise development in the innovation system: Thesis abstract, Tambov, Russia. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD