1. bookVolume 18 (2022): Issue 1 (December 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1822-4547
First Published
15 Dec 2017
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

The Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary in Chicago: A Complicated Story of the Search for Lithuanian Identity

Published Online: 08 Dec 2022
Volume & Issue: Volume 18 (2022) - Issue 1 (December 2022)
Page range: 36 - 51
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1822-4547
First Published
15 Dec 2017
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

“American-Style Building Urged “. Chicago Herald-American (28 June 1952): 5. Search in Google Scholar

“Dėl Š. P. Marijos Gimimo bažnyčios projekto [Concerning the design of the church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary]”. Naujienos [News] (7 November 1952): 3. Search in Google Scholar

“Igno Šlapelio laiškas Jonui Mulokui, [Letter from Ignas Šlapelis to Jonas Mulokas]“. Asmeninis Mulokų šeimos archyvas [Personal archive of Mulokai family]. Santa Monica, late 1954 or early 1955. Search in Google Scholar

“Marquete Parko lietuvių naujos bažnyčios altorius [The altar of the new Lithuanian church in Marquete Park]”. Draugas [A Friend] (16 February1957): 3. Search in Google Scholar

“Naująją lietuvių bažnyčią Čikagoj projektuojant [In the process of design of the new Lithuanian church in Chicago]”. Draugas [A Friend] (6 February 1953): 4. Search in Google Scholar

“Naujoji lietuvių religinė šventovė Chicagoje [The new Lithuanian religious sanctuary in Chicago]”. Užuo-lanka [Detour] 6 (1957): 29–30. Search in Google Scholar

“Pašventinta lietuvių bažnyčia Marquette Park Čikagoje [Lithuanian church in Marquette Park, Chicago, consecrated]”. Darbininkas [The Worker] (21 May 1957): 4. Search in Google Scholar

“Symbol of Faith”. Southwest News-Herald (15 April 1976): 1. Search in Google Scholar

“Vytauto Kazimiero Jonyno laiškas Jonui Mulokui [Letter from Vytautas Kazimieras Jonynas to Jonas Mulokas]”. Asmeninis Mulokų šeimos archyvas [Personal archive of Mulokai family]. Santa Monica, 25 May 1955. Search in Google Scholar

“Vytauto Kazimiero Jonyno laiškas Jonui Mulokui [Letter from Vytautas Kazimieras Jonynas to Jonas Mulokas]”. Asmeninis Mulokų šeimos archyvas [Personal archive of Mulokai family]. Santa Monica, 27 December 1954. Search in Google Scholar

“Vytauto Kazimiero Jonyno laiškas Jonui Mulokui [Letter from Vytautas Kazimieras Jonynas to Jonas Mulokas]”. Asmeninis Mulokų šeimos archyvas [Personal archive of Mulokai family]. Santa Monica, 13 February 1955. Search in Google Scholar

“Vytauto Kazimiero Jonyno laiškas Jonui Mulokui [Letter from Vytautas Kazimieras Jonynas to Jonas Mulokas]”. Asmeninis Mulokų šeimos archyvas [Personal archive of Mulokai family]. Santa Monica, 6 April 1954. Search in Google Scholar

“Vytauto Kazimiero Jonyno laiškas Jonui Mulokui [Letter from Vytautas Kazimieras Jonynas to Jonas Mulokas]”. Asmeninis Mulokų šeimos archyvas [Personal archive of Mulokai family]. Santa Monica, 13 February 1955. Search in Google Scholar

Andriušytė-Žukienė, Rasa. Akistatos. Dailininkas Vytautas Kazimieras-Jonynas pasaulio meno keliuose. [Confrontations. Vytautas Kazimieras-Jonynas on the Global Roads of Art]. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2007. Search in Google Scholar

Andriušytė-Žukienė, Rasa. “Dailininko V. K. Jonyno kūryba ir „Lietuviško stiliaus“ paieškos JAV lietuvių bažnyčių architektūroje [The creation of a painter V. K.  Jonynas and the search of „Lithuanian Style“ in Lithuanian churches’ architecture of the USA]”. Soter 22 (2007): 159–171. Search in Google Scholar

Babickas, Petras. “Kai siela kyla dangopi ... [When the soul ascends to heaven ...]”. Lietuvių dienos [Lithuanian Days] 11 (1957): 14–15, 18. Search in Google Scholar

Bagdanavičius, Vytautas. “Muloko architektūra. Nauja Marquette Parko bažnyčia [Mulokas architecture. New Marquette Park church]”. Draugas [A Friend] (19 April 1957): 3. Search in Google Scholar

Baužienė, Morta. “Lietuviški architektūros akcentai ir motyvai Šiaurės Amerikos kraštovaizdyje [Accents and motifs of Lithuanian architecture in North American landscape]”. Kultūros barai [Bars of Culture] 2 (2003): 41–44. Search in Google Scholar

Brizgys, Vincentas. “Chicagoje geros naujienos [Good news in Chicago]”. Draugas [A Friend] (13 June 1955): 6. Search in Google Scholar

Bučinskytė, Ilona. “Skirtingų emigracijos bangų JAV lietuvių katalikų identiteto žymės: lietuvių kalba ir katalikybė [Traces of Identity of the US Lithuanian Catholics of Different Waves of Emigration: The Lithuanian Language and Catholicism]”. Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies 1 (2006): 52–58. Search in Google Scholar

Bučiūtė, Elena Nijolė. “Architektas Jonas Mulokas.” Rokiškis. Miestas. Kraštas. Žmonės [Rokiškis. City. Region. People]. Ed. by. Edmundas Rimša. Vilnius: Diemedis (1999): 395–400. Search in Google Scholar

Celiešius, Petras. “Šiluvos šventovė Chicagoje. Architektūra, ornamentika, tapyba [The Shrine of Šiluva in Chicago. Architecture, ornamentation, painting]”. Draugas [A Friend] (7 September 1957): 1–2. Search in Google Scholar

Celiešius, Petras. Jono Muloko architektūra [Architecture by Jonas Mulokas]. Los Angeles, Roma: Saleziečių spaustuvė, 1983. Search in Google Scholar

Čiubrinskas, Vytis. “Įtvirtinant etninį paveldą ir lietuviškosios k ilmės šak nis “naujajame pasauly je”: lietuviakilmių teksasiečių tapatybės galios kontūrai JAV [Forging ethnic heritage and Lithuanian roots: identity politics of Lithuanian descended Texans]”. Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies 15 (2013): 25–38. Search in Google Scholar

Curtis, William J. R. Modern Architecture since 1900. 3rd. ed. London: Phaidon, 2007. Search in Google Scholar

Dubeneckis, Vladimiras. “Apie mūsų architektūrą [On Our Architecture]”. Baras [The Bar] 1 (1925): 89–95. Search in Google Scholar

Frampton, Kenneth. “Towards a Critical regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance”. Autoportret. A Quarterly on Good Space 2 (2017): 11–21. Search in Google Scholar

Giedion, Siegfried. Space, Time and Architecture. The Growth of a New Tradition. 4th. ed. Cambridge, Massachusetts: Harvard university press, 1963. Search in Google Scholar

Gimbutas, Jurgis. “Ar gali būti lietuviška architektūra emigracijoje? [Can there be Lithuanian architecture in emigration?]”. Aidai [Echoes] 4 (1958): 178–181. Search in Google Scholar

Janušaitis, Jurgis. “Marquette parke pasižvalgius [Look around Marquette Park]”. Naujienos [News] (26 August 1966): 3. Search in Google Scholar

Jonynas, Vytautas Kazimieras. “Lietuviškoji architektūra [Lithuanian architecture]”. Aidai [Echoes] 8 (1954): 346–352. Search in Google Scholar

Kaunas, Jonas. “Lietuviškojo stiliaus eksperimentai [Experiments of Lithuanian Style]”. Technikos žodis [A Technical Word], 1 (1959): 19–21. Search in Google Scholar

Kerelis, Albertas. “Žvilgsnis į lietuvių architektūrą [A look at Lithuanian architecture]”. Lietuvių katalikų mokslų akademijos suvažiavimo darbai [Proceedings of the Congress of the Lithuanian Catholic Academy of Sciences], t. VIII. Roma: Lietuvių katalikų mokslų akademijos leidinys (1974): 265–270. Search in Google Scholar

Kiaulėnienė, Vassia. “Atgimimas architektūroje: Frank Lloyd Wright [Revival in architecture: Frank Lloyd Wright]”. Aidai [Echoes] 1 (1954): 17–21. Search in Google Scholar

Loos, Adolf. Ornament and Crime. London: Penguin books, 2019. Search in Google Scholar

Mačiulis, Algimantas. “Architektas Jonas Koval-skis-Kova Lietuvoje ir emigracijoje [Architect Jonas Kovalskis-Kova in Lithuania and in emigration]”. Urbanistika ir architektūra [Architecture and Urbanism] 1(28) (2004): 41–46. Search in Google Scholar

Morkūnas, Mykolas. “Lietuviškas architektūros stilius? [Lithuanian architectural style?]”. Nepriklausoma Lietuva [Independent Lithuania] (25 June 1958): 4. Search in Google Scholar

Mulokas, Jonas. “Apie Lietuvišką architektūrą [On Lithuanian architecture]”. Draugas [A Friend] (22 January 1955): 3. Search in Google Scholar

Mulokas, Jonas. “Architektūros menas ir lietuviai [The art of architecture and Lithuanians]”. Lietuvių dienos [Lithuanian Days] 10 (1975): 3–4. Search in Google Scholar

Mulokas, Jonas. “Modernioji architektūra ir lietuvių liaudies statyba [Modern architecture and Lithuanian vernacular construction]”. Draugas [A Friend] (31 January 1959): 8. Search in Google Scholar

Okunis, Jurgis. “Jono Muloko architektūra [Architecture by Jonas Mulokas]”. Aidai [Echoes] 5 (1985): 316–319. Search in Google Scholar

Preišegalavičienė, Lina. Tautinės modernybės architektas: Vladimiro Dubeneckio gyvenimas ir kūryba 1888–1932 [Architect of National Modernity: the Life and Work of Vladimiras Dubeneckis 1888–1932]. Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2018. Search in Google Scholar

Ražaitis, Mykolas. “Regimasis menas ir katalikų bažnyčios mokslas [Visual art and the science of the catholic church]”. Aidai [Echoes] 9 (1955): 345–357. Search in Google Scholar

Šatavičiūtė, Lijana. “Niekada nepalikęs Lietuvos. Antano Tamošaičio veikla emigracijoje [Never departed from Lithuania. Works of Antanas Tamošaitis in exile]”. Acta Academiae Artium Vilnensis 46 (2007): 39–50. Search in Google Scholar

Stankus, Jonas. “Lietuviški motyvai naujoje bažnyčioje [Lithuanian motifs in a new church]”. Draugas [A Friend] (14 August 1954): 3. Search in Google Scholar

Urbonienė, Skaidrė. “Cross-crafting heritage in the Lithuanian diaspora in the United States: expressions of national identity”. Cultural heritage in migration. Sofia: Paradigma (2017): 437–449. Search in Google Scholar

Urbonienė, Skaidrė. “Lietuviškas kryžius išeivijoje JAV: memorial-inis paminklas, interjero atributas, dekoro elementas [Lithuanian Cross in the USA emigration: memorial monument, interior attribute and decor element]“. Menotyra [Studies in Art], 20:1 (2013): 50–66. Search in Google Scholar

Varnas, Adomas. “Dėl naujai statysimos bažnyčios projekto [On the design of the new church]”. Draugas [A Friend] (7 February 1953): 4. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD