1. bookVolume 17 (2021): Issue 1 (December 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1822-4547
First Published
15 Dec 2017
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Uniate Sacral Architecture in the Grand Duchy of Lithuania: A Synthesis of Confessional Architecture

Published Online: 15 Nov 2021
Volume & Issue: Volume 17 (2021) - Issue 1 (December 2021)
Page range: 43 - 58
Received: 01 Apr 2021
Accepted: 14 Jul 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1822-4547
First Published
15 Dec 2017
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Summary

The architectural legacy of the Unitarians in the former Grand Duchy of Lithuania has received little attention from researchers to this day. This article presents an architectural synthesis of the Uniate and Order of Basilians that reflected the old succession of Orthodox architectural heritage, but at the same time was increasingly influenced by the architectural traditions formed in Catholic churches. This article presents the tendencies of the development of Uniate architecture, paying attention to the brick and wooden sacral buildings belonging to the Uniate and Order of Basilians in the territory of the Grand Duchy of Lithuania. The early Uniate sacral examples reflected the still striking features of the synthesis, which were particularly marked in the formation of the Greek cross plan and apses in the different axes of the building. All this marked the architectural influences of Ukraine, Moldova and other areas of Central and South-Eastern Europe, which were also clearly visible in Orthodox architecture. Wooden Uniate architecture, as in the case of masonry buildings, had distinctly inherited features of Orthodox architecture, and in the late period, as early as the 18th century, there was a tendency to adopt the principles of Catholic church architecture, which resulted in complete convergence of most Uniate buildings with examples of Catholic church buildings. Vilnius Baroque School, formed in the late Baroque era, formed general tendencies in the construction of Uniate and Catholic sacral buildings, among which the clearer divisions of the larger structural and artistic principles are no longer noticeable in the second half of 18th century. The article also presents the image of baroque St. Nicholas Church, the only Uniate parish church in Vilnius city, which was lost after the reconstruction in the second half of the 19th century.

Keywords

Brumfield, William Craft. A History of Russian Architecture. Seattle: University of Washington Press, 2004, 182. Search in Google Scholar

Butvilaitė, Rasa. “Vilniaus bazilijonų vienuolyno vartai“. Vilniaus architektūros mokykla XVIII–XX a., Vilniaus dailės akademijos darbai 2. Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 1993, 161–193. Search in Google Scholar

Cerkiew po-unicka w Torokaniu. Z archiwum Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. IS PAN 0000013988. Search in Google Scholar

Drawings of façade and plans of St. Nicholas Orthodox Church, first half of 19th century. VUB RS, F.78–244. Search in Google Scholar

Inventory of Merkinė eldership 1695–1697 m. LVIA, f. 1541, ap. 1, b. 54. Search in Google Scholar

Jankauskas, Vidmantas. “Ką apie Gardino Koložos cerkvę pasakoja XIX a.–XX a. pr. ikonografija“. Dailės kūrinys – istorijos šaltinis. Sud. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: LKTI, 2016, 42–76. Search in Google Scholar

Januszkewicz, Marcelli. Bazilijonų vienuolynas Lahoisko pilyje. https://kolekcijos.biblioteka.vu.lt/islandora/object/atmintis:VUB01_000366342. Search in Google Scholar

Kantorowicz, Klara. “Architektura kolegiów jezuickich we Włoszech i w Rzeczypospolitej do połowy XVII wie ku – poszukiwanie wzorów na wybranych przykładach“. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, t. XXXIV, z. 64 (2/II/17), kwiecień-czerwiec 2017, s. 143-158. doi: 10.7862/rb.2017.88.10.7862/rb.2017.88 Search in Google Scholar

Kołbuk, Witold. “Spór o konsekwencje Unii Bryeskiej w piśmiennictwie polskim i rosyjskim 1795–1915“. Colloquia Orientalia Bialostocensia 4 (2013): 167. https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8397/1/W_Kolbuk_Spor_o_konsekwencje_Unii_Brzeskiej.pdf. Search in Google Scholar

Lorens, Beata. “Redukcja monasterów w prowincji koronnej Zakonu Ruskiego św. Bazylego Wielkiego w latach 1744–1780“. Hereditas Monasteriorum, vol. 8 (2016): 70–71. Search in Google Scholar

Materiałów do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego, cz. V, t. 3, Praca zbiorowa, Dorota Piramidowicz. Krokow: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 2016, 39. Search in Google Scholar

Matus, Irena. “Obraz Cerkwi unickiej w obwodzie bialostockim na początku XIX wieku“. Studia wschodnioslowianskie, t. 15 (2015): 594.10.15290/sw.2015.15.43 Search in Google Scholar

Merkinė Magistrate’s Book 1695–1737 m. LVIA, SA 5851, l. 10. Search in Google Scholar

Merkinė manor land plan. First half of the 19th century. LVIA, f. 526, ap. 7, b. 2103. Search in Google Scholar

Orthodox church of David Gorodok before the World War II. IS PAN R0000026401 Search in Google Scholar

Ostrovskaja, Rūta. “Kruonio maldos namų konfesinės priklausomybės klausimas“. SOTER 41(69), 2012. https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33254/1/ISSN2335-8785_2012_N_41_69.PG_89-102.pdf. Search in Google Scholar

Ostrovskaja, Rūta. “Unitai ir jų sakraliniai pastatai LDK“. SOTER 16 (46) (2006): 137–152. Search in Google Scholar

Ozheshkovskaya, Irina. “Basilian Order Monastic Temples Architecture on the Territory of Belarus in the 17th–First Half of the 19th Centuries”. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol. 324 (2019): 97–104.10.2991/ahti-19.2019.21 Search in Google Scholar

Radwan, Marian. Bazylianie w zaborze rosyjskim w latach 1795–1839. 2000, 225. http://naszaprzeszlosc.pl/files/tom093_06.pdf. Search in Google Scholar

Remains of the Byten Basilian Monastery church. IS PAN 0000017297. Search in Google Scholar

Ryżewski, Grzegorz. “Krasnoborskie klasztory“. Sztabin. Dzieje obszaru gminy Sztabin od czasów najdawniejszych do współczesności. Białystok-Sztabin, 2002, 77–79. Search in Google Scholar

Sant’Ambrogio e Carlo al Corso Romoje bazilikinės bažnyčios pavyzdys. https://www.ldk-ticino.info/ss-ambroggio-e-carlo-al-corso. Search in Google Scholar

Senyk, Sophia. “The Ukrainian Church and Latinization”. Orientalia Christiana Periodica 56, no. 1 (1990): 174. Search in Google Scholar

Temčinas, Sergejus. “Bažnytinės knygos rusėnų kalba ir religiniai identitetai slaviškose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse XIV–XVIII amžiuje: protestantų ir unitų tradicijos“. Lietuvos istorijos studijos 28 (2011): 56. Search in Google Scholar

Unici, PWN. Encyklopedia. Encyklopedia. pwn.pl/haslo/ unici;4010353.html. Search in Google Scholar

Vaišvilaitė, Irena. Pasivaikščiojimai po krikščioniškąjį Vilnių. Vilnius: Baltos lankos, 2017, 274. Search in Google Scholar

Wisłocki, Adam. Berezvėčiaus Apaštalų Šv. Petro ir Povilo bazilijonų cerkvės vaizdas iki II pasaulinio karo. Biblioteka Narodowa, F. 63136/II. Search in Google Scholar

Aрхітэктура Беларусі. Энцыклапедычны даведнік. Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1993. Search in Google Scholar

Акты Виленской археографической комиссии: Том XI. Акты Главного литовского трибунала. Вильна: издательство А. К. Киркора, 1880, 273. https://runivers.ru/lib/book3036/9555/. Search in Google Scholar

Вітэбская энціклопедыя, Свято-Духовская церковь. evitebsk.com/wiki/Свято-Духовская_церковь. Search in Google Scholar

Габрусь, Тамара. Мураваныя харалы: сакральная архітэктура беларускага барока. Мінск: Ураджай, 2001, 183. Search in Google Scholar

Графiчная рэканструкцыя царквы Святых Пятра i Паўла кляштару базылiянаў. Незакончаны выгляд на пачатак XIX ст. 3D мадэль, арыгiнальныя фота, фотамантаж A. Nevar, 2019. http://history-belarus.by/pages/arch_brest/brest_brestPeterPavel.php. Search in Google Scholar

Графічнае адраджэньне страчанай архітэктурнай спадчыны. http://history-belarus.by/pages/arch_about/aboutProject.php?fbclid=IwAR0zTQvHNGjmaBCnS0jvMi9jay1eBFMp_R6ZlXMoXW1RRitervaoo3h8yy0. Search in Google Scholar

Збор помнiкаў гiсторыi i культуры Беларусі. Віцебская вобласць. Мінск: Беларуская Савецкая Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1985, 444. Search in Google Scholar

Збор помнiкаў гiсторыi i культуры Беларусі. Гродзенская вобласць. Мінск, Беларуская Савецкая Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1986, 280. Search in Google Scholar

Збор помнiкаў гiсторыi i культуры Беларусі. Магілёўская вобласць. Мінск: Беларуская Савецкая Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1986, 316. Search in Google Scholar

Збор помнiкаў гiсторыi i культуры Беларусі. Мінская вобласць. Кніга 2. Мінск: Беларуская Савецкая Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1987, 111. Search in Google Scholar

Кушнярэвіч, Аляксандр Мікалаевіч. Культавае дойлідства Беларусі XIII–XVI ст. Мінск: Навука і тэхніка, 1993, 21. Search in Google Scholar

Лысково (Брестская область, Пружанский район). https://orda.of.by/.add/showimage.php?image=../.ga/l/lyskovo/index/sf/.big/232a.jpg. Search in Google Scholar

Любавічы. Царква Успення Прасвятой Багародзіцы – фотаздымкі. https://radzima.org/be/object-photo/4442.html. Search in Google Scholar

Рэлігія і царква на Беларусі. Энцыклапедычны даведнік. Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2001, 355. Search in Google Scholar

Свод памятников истории и культуры Белоруссии. Брестская область. Минск: Белорусская Советская Энциклопедия имени Петруся Бровки, 1990, 305. Search in Google Scholar

Слепцов, Олег. Архитектура Православного Храма. От замысла к воплощению. Киев: A+C, 2012, 60. Search in Google Scholar

Слюнькова, Инесса. Монастыри восточной и западной традиций. Наследие архитектуры Беларуси. Москва: Прогресс-Традиция, 2002. Search in Google Scholar

Страчаная спадчына. Уклад. Т. В. Габрусь. Мiнck: Беларусь, 2003. Search in Google Scholar

Тадулiн (Слабада, Вiцебскага раёна). Графiчная рэканструкцыя Успенскай царквы былога базылiянскага манастыра (пазней праваслаўнага). 3D мадэль – А. Невар. 2017. http://history-belarus.by/pages/arch_vitebsk/vitebsk_tadulin.php. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo