1. bookVolume 26 (2020): Issue 3 (December 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2080-6574
First Published
24 Dec 2009
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Open Access

Analysis of reservoir parameters on the basis of well logging and DST of Miocene gas reservoirs in the central part of the Carpathian Foredeep, Poland

Published Online: 31 Dec 2020
Volume & Issue: Volume 26 (2020) - Issue 3 (December 2020)
Page range: 199 - 205
Received: 20 Oct 2020
Accepted: 20 Nov 2020
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2080-6574
First Published
24 Dec 2009
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

Drabina, A., 2017. Metody wyznaczenia porowatości ogólnej na podstawie profilowań geofizyki otworowej w utworach klastycznych i węglanowych [Methods of determining total porosity based on well logs in sedimentary and carbonate rocks]. Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2, 13–24.Search in Google Scholar

Dubiel, S. & Uliasz-Misiak, B., 2012. Wpływ ciśnienia różnicowego na wydatek wody złożowej podczas badań rurowymi próbnikami złoża utworów miocenu autochtonicznego w zapadlisku przedkarpackim [Influence of differential pressure on formation water flow rate during tests of the autochtonous Miocene deposits in the Carpathian Foredeep with DST]. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 28, 157–171.10.2478/v10269-012-0009-zSearch in Google Scholar

Dubiel, S., Chrząszcz, W. & Rzyczniak, M., 2003. Problemy opróbowania warstw perspektywicznych rurowymi próbnikami złoża [Problems of pay zones testing with drill stem testers]. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 223 pp.Search in Google Scholar

Dubiel, S., Rzyczniak, M., Wójtowicz, T., Nowakowski, Z. & Kułaga, T., 1993–1998. Analiza i interpretacja wyników opróbowań warstw perspektywicznych rurowymi próbnikami złoża wykonywanych przez OPNiG Kraków [Analysis and interpretation of the results of sampling of perspective layers with Drill-Stem Test (DST) performed by OPNiG Kraków]. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Kraków, 20–63.Search in Google Scholar

Karnkowski, P., 1999. Złoża gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce [Oil and gas deposits in Poland]. GEOS, 380 pp.Search in Google Scholar

Leśniak, G., Such, P., Dziadzio, P., 2007. Reservoir Properties of Miocene Sandstones in Rzeszow Area (Carpathian Foredeep, Poland). [In:] Lacombe O., Roure F., Lavé J., Vergés J. (Eds): Thrust Belts and Foreland Basins. Frontiers in Earth Sciences. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-69426-7_2110.1007/978-3-540-69426-7_21Search in Google Scholar

Mizerski, W., 2020. Geologia Polski [Geology of Poland]. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 311 pp.Search in Google Scholar

Myśliwiec, M., 2004a. Mioceńskie skały zbiornikowe zapadliska przedkarpackiego [The Miocene reservoir rocks of the Carpathian Foredeep]. Przegląd Geologiczny 52, 581–592.Search in Google Scholar

Myśliwiec, M., 2004b. Typy pułapek gazu ziemnego i strefowość występowania ich złóż w osadach miocenu wschodniej części zapadliska przedkarpackiego [Traps for gas accumulations and the resulting zo-nation of the gas fields in the Miocene strata of the eastern part of the Carpathian Foredeep (SE Poland)]. Przegląd Geologiczny 52, 657–664.Search in Google Scholar

Oszczypko, N., 2001. Rozwój zapadliska przedkarpackiego w miocenie [The Miocene development of the Polish Carpathian Foredeep]. Przegląd Geologiczny 49, 717–723.Search in Google Scholar

Oszczypko, N., 2006. Powstanie i rozwój polskiej części zapadliska przedkarpackiego [Development of the Polish sector of the Carpathian Foredeep]. Przegląd Geologiczny 54, 396–403.Search in Google Scholar

Stupnicka, E. & Stempień-Sałek, M., 2016. Geologia region-alna Polski [Regional geology of Poland]. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 339 pp.10.31338/uw.9788323522515Search in Google Scholar

Szuflicki, M., Malon, A. & Tymiński, M. (Eds), 2020. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2019 r. [The balance of mineral resource deposits in Poland as of 31 XII 2019]. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 497 pp.Search in Google Scholar

Zieliński, R., 1972. Tablice statystyczne [Statistical tables]. PWN, Warszawa, 390 pp.Search in Google Scholar

Zubrzycki, A. & Dubiel, S., 2010. Analiza właściwości zbiornikowych utworów miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego na podstawie wyników opróbowań złożowych i geofizyki wiertniczej [Analysis of reservoir properties of autochthonous Miocene deposits in the area of Carpathian Foredeep on the basis of DST and well logging]. Wiertnictwo, Nafta, Gaz 27, 121–127.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD