1. bookVolume 25 (2019): Issue 3 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2080-6574
First Published
24 Dec 2009
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Open Access

The FEM model of groundwater circulation in the vicinity of the Świniarsko intake, near Nowy Sącz (Poland)

Published Online: 31 Dec 2019
Volume & Issue: Volume 25 (2019) - Issue 3 (December 2019)
Page range: 255 - 262
Received: 25 Mar 2019
Accepted: 03 Sep 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2080-6574
First Published
24 Dec 2009
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

Dąbrowski, S., Kapuściński, J., Nowicki, K., Przybyłek, J. & Szczepański, A., 2011. Metodyka modelowania matematycznego w badaniach i obliczeniach hydrogeologicznych – poradnik [Methodology of mathematical modeling in hydrogeological research and calculations – guide]. Ministerstwo Środowiska, Poznań.Search in Google Scholar

Diersch, H-J., 2014. FEFLOW Finite Element Modeling of Flow, Mass and Heat Transport in Porous and Fractured Media. Springer, Berlin. 996 pp.10.1007/978-3-642-38739-5_11Search in Google Scholar

Dmochowska, H. [Ed.], 2016. Mały rocznik statystyczny [Concise statistical yearbook of Poland]. GUS, Warszawa. 539 pp.Search in Google Scholar

Duda, R., Winid, B., Zdechlik, R. & Stępień, M., 2013. Metodyka wyboru optymalnej metody wyznaczania zasięgu stref ochronnych ujęć zwykłych wód podziemnych z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych obszaru RZGW w Krakowie [Methodology of selecting the optimal method of the wellhead protection area delineation taking into account the hydrogeological conditions in areas administered by the RZGW in Kraków]. AGH, Kraków. 154 pp.Search in Google Scholar

Gryczko-Gostyńska, A. & Olędzka, D., 2009. Nowy Sącz. [In:] Z. Nowicki (Ed.): Wody podziemne miast Polski. Miasta powyżej 50 000 mieszkańców [Groundwater of Polish cities. Cities with more than 50,000 inhabitants]. Informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej, PIG, Warszawa, 259–274.Search in Google Scholar

Haładus, A., Zdechlik, R., Szczepański, A., Bukowski, P. & Wojtal, G., 2017. Evaluation of exploitable resources of water intakes located between rivers, based on numerical modeling, on the example of Tarnów region in Poland. [In:] 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2017). Conference Proceedings 17, 12, 297–304.10.5593/sgem2017/12/S02.038Search in Google Scholar

Jaskulska, A., 2018. Ocena warunków krążenia wód podziemnych w obszarze zasilania ujęcia, w oparciu o badania modelowe metodą elementów skończonych [Evaluation of groundwater flow conditions in the recharge area of the in-take, based on model tests using finite elements method]. AGH, Kraków.Search in Google Scholar

Juśko, K., Motyka, J., d’Obyrn, K. & Adamczyk, Z., 2018. Construction of a numerical groundwater flow model in areas of intense mine drainage, as exemplified by the Olkusz Zinc and Lead Ore Mining Area in southwest Poland. Geologos 24, 237–244.10.2478/logos-2018-0024Search in Google Scholar

Kulma, R. & Zdechlik, R., 2009. Modelowanie procesów filtracji [Groundwater modeling]. AGH, Kraków. 150 pp.Search in Google Scholar

Luo, J., Wang, F., Tomsu, Ch., Druzynski, A. & Monninkhoff, B., 2014. FEFLOW-model for mine dewatering and mine water management close to groundwater systems of varying salinity, Pilbara, Western Australia. 12th IMWA Congress, Xuzhou, China.Search in Google Scholar

Mikołajków, J. & Sadurski, A. (Eds), 2017. Informator PSH Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce [PHS Communicant: Major Groundwater Reservoirs in Poland]. PIG-PIB, Warszawa. 413 pp.Search in Google Scholar

Morański, W., 2016. Potencjał i ochrona zasobów ujęcia wód podziemnych w Świniarsku z wykorzystaniem modelowania numerycznego [Potential and protection of groundwater resources intake in Swiniarsko using numerical modeling]. AGH, Kraków.Search in Google Scholar

Oszczypko, N., Chowaniec, J. & Koncewicz, A., 1981. Wodonośność piaskowców magurskich w świetle badań wodochłonności [Water-pressure tests of the Magura sandstones]. Annales Societatis Geologorum Poloniae - Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 51, 273–302.Search in Google Scholar

Oszczypko, N. & Wójcik, A., 1993. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, ark. Nowy Sącz [Explanations for the Detailed Geological Map of Poland, scale 1:50 000, Nowy Sącz sheet]. PIG, Warszawa.Search in Google Scholar

Pietrucin, D. & Czop, M., 2015. Modelling of chemical migration under the overlapping impact of multiple and diverse pollution sources in the area of the “Zachem” Chemical Plant (Bydgoszcz, northern Poland). Bulletin of Geography. Physical Geography Series 9, 31–38.10.1515/bgeo-2015-0013Search in Google Scholar

Sinton, P., Wingle, B. & Bartlett, D., 2015. FEFLOW Model of a Copper Mine, Arizona, USA. FEFLOW Conference, Berlin, Germany.Search in Google Scholar

Treichel, W., Haładus, A. & Zdechlik, R., 2015. Simulation and optimization of groundwater exploitation for the water supply of Tarnów agglomeration (southern Poland). Bulletin of Geography. Physical Geography Series 9, 21–29.10.1515/bgeo-2015-0012Search in Google Scholar

Zdechlik, R, 2016. A review of applications for numerical groundwater flow modeling. [In:] 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2016). Conference Proceedings 3, 11–18.Search in Google Scholar

Zdechlik, R. & Morański, W., 2017. Ocena zasobów ujęcia wód podziemnych w Świniarsku k. Nowego Sącza z wykorzystaniem modelowania numerycznego [Assessment of groundwater resources of the Świniarsko (near Nowy Sącz) intake based on numerical modeling]. Przegląd Geologiczny 65, 1411–1415.Search in Google Scholar

Zdechlik, R.& Partyka, M., 2018. Modelowanie przepływu wód podziemnych metodami różnic skończonych i elementów skończonych – porównawcze badania poligonowe [Groundwater flow modelling using the finite differences method and the finite elements method – comparative model studies]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 471, 201–208.10.5604/01.3001.0012.5057Search in Google Scholar

www.mikepoweredbydhi.comSearch in Google Scholar

www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-160-172/4485-karta-informacyjna-jcwpd-nr-166/file.htmlSearch in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD