1. bookVolume 10 (2018): Issue 2 (June 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
01 Jan 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Competition vs. Searching as a Mechanism of the Rector’s Selection in Higher Education Institutions in Poland

Published Online: 29 Oct 2018
Volume & Issue: Volume 10 (2018) - Issue 2 (June 2018)
Page range: 19 - 39
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
01 Jan 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Analysis of selected elements of the assumptions to the Act 2.0. Report No. 5/2017 of the National Council of Science and Higher Education (may 2017). http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_12/306d2498397a8da19a689fc7b8fec8ea.pdf, access: 27.07.2018.Search in Google Scholar

Bennetot Pruvot, E., Estermann, T. (2017). University Autonomy in Europe III. The Scorecard 2017. Brussels. http://www.eua.be/Libraries/publications/University-Autonomy-in-Europe-2017, access : 27.07.2018.Search in Google Scholar

Election Procedures of Higher Education Institution Rectors / Executive Heads. http://www.mrk.hu/wp-content/uploads/2013/05/Eu-Comparison.pdf, access: 27.07.2018. 3. EUA University Auto. http://www.university-autonomy.eu/dimensions/organisational/, access: 27.07.2018.Search in Google Scholar

Eurydice (2008). Higher Education Governance in Europe. Policies, structures, funding and academic staff. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/091EN.pdf, access: 27.07.2018.Search in Google Scholar

Executive search in academia: University seeks president. Boyden. https://www.boyden.com/media/executive-search-in-academia-university-seeks-president-169293/index.html, access: 30.07.2018.Search in Google Scholar

Izdebski, H. (ed.) (2017). Ustawa 2.0. Założenia systemu szkolnictwa wyższego: Założenia do projektu ustawy. Kierownik projektu: prof. dr hab. Hubert Izdebski, opracowane przez zespół. Warszawa, styczeń.Search in Google Scholar

Kwiek, M., Antonowicz, D., Brdulak, J, Hulicka, M., Jędrzejewski, T., Kowalski, R., Kulczycki, E., Szadkowski, K., Szot, A., & Wolszczak-Derlacz, J. (2016). Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.Search in Google Scholar

Meriläinen, S., Tienari, J., & Valtonen, A. (2015). Headhunters and the ‘ideal’ executive body. Organization, 22, pp. 3–22. 10.1177/1350508413496578.10.1177/1350508413496578Search in Google Scholar

Peer Review of Poland’s Higher Education and Science System, European Commission (2017). https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/policy-support-facility/peer-review-polish-higher-education-and-science-system, access: 30.07.2018.Search in Google Scholar

Radwan, A. (ed.) (2017). Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0. Kraków.Search in Google Scholar

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010–2020. Projekt środowiskowy (2009). Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Warszawa.Search in Google Scholar

The Law Act on Higher Education, (2005). http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051641365/U/D20051365Lj.pdf, access: 30.07.2018.Search in Google Scholar

The Law Act on Science and Higher Education (2018). http://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/07/2056-0psu.pdf, access 30.07.2018.Search in Google Scholar

University Leaders’ Perspectives (2015). EUA Governance and funding. Brussels/http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/university-leaders’-perspectives-governance-and-funding.pdf?sfvrsn=2, access 27.07.2018.Search in Google Scholar

Ustrój uczelni w wybranych państwach. MNiSW. https://nkn.gov.pl/ustroj-uczelni-w-wybranych-panstwach/, access 27.07.2018.Search in Google Scholar

Woźnicki, J. (ed.) (2017). Raport nr 2.1: Wstępne propozycje do Ustawy 2.0: Ustrój uczelni. Warszawa: KRASP – FRP, https://www.krasp.org.pl/resources/upload/dokumenty/dokumenty_ro%C5%BCne/Raporty_KSPSW/raport_nr_1_kspsw.pdf, access 27.07.2018.Search in Google Scholar

Woźnicki, J. (2009). The University as an Institution of Public Domain: The Polish Perspective. UNESCO-CEPES.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD