1. bookVolume 5 (2013): Issue 2 (June 2013)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
25 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Culture as a barrier of knowledge sharing

Published Online: 27 Mar 2014
Volume & Issue: Volume 5 (2013) - Issue 2 (June 2013)
Page range: 101 - 111
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
25 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

Management in last decades has seen knowledge sharing become a key tool for the success of a variety of institutions. Many international companies and other organizations have developed knowledge management programs as key to their future development strategies. There are number of international organizations that have identified knowledge sharing as one of their core management tools. Yet despite its growing popularity, knowledge sharing remains a complex and challenging task. This article discusses what cultural barriers can impede knowledge sharing processes

Keywords

Adler,N. J., International dimensions of organizational behavior[4th ed.]. Cincinnati, OH:Thomson/South-Western, 2002Search in Google Scholar

Alavi M., Leidner, D. (2001). Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundation and An Agenda for Research, MIS Quarterly, 25(1) 10.2307/3250961Search in Google Scholar

Alavi, M., Kayworth, T., & Leidner, D. (2005). Organizational and sub-unit values in the process of knowledge management (Working Paper). Baylor University.Search in Google Scholar

Albert, M., & Picq, T. (2004). Knowledge-based organizations: Perspectives from San Francisco Bay area companies. European Journal of Innovation Management, 7(3), 169-177.10.1108/14601060410549865Search in Google Scholar

Baltahazard, P. A., & Cooke, R. A. (2003). Organizational culture and knowledge management success: Assessing the behavior-performance continuum (Working Paper). Arizona State University West.Search in Google Scholar

Bartol, K.M. and Srivastava, A. (2002) “Encouraging Knowledge Sharing: The Role of Organizational Reward Systems”, Journal of Leadership and Organizational Studies, Vol 9, No 110.1177/107179190200900105Search in Google Scholar

Bjerke B., Kultura a style przywództwa zarządzanie w warunkach globalizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.Search in Google Scholar

Bock, G. W., & Kim, Y. G. (2002). Breaking the myths of rewards: An exploratory 10.4018/irmj.2002040102Search in Google Scholar

study of attitudes about knowledge sharing. Information Resource Search in Google Scholar

Management Journal, 15(2) Search in Google Scholar

Brown H.D., Rodgers T.S., Doing second language research, Oxford University Press, Oxford 2000.Search in Google Scholar

Brown, S. J., & Duguid, P. (2000). Balancing act: How to capture knowledge without killing it. Harvard Business Review, 78(3), 73-80.Search in Google Scholar

Deluga W., Wallis A., Wpływ różnic kulturowych na marketing i zarządzanie, in Sułkowski Ł., Waniek K., (eds.), Studia z zarządzania międzykulturowego Cz. II, SWSPiZ , Łódź 2009.Search in Google Scholar

Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Towarzystwo Naukowej Organizacji i Zarządzania, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń 2007.Search in Google Scholar

Davenport, T. H., De Long, D. W., & Beers, M. C. (1998). Successful knowledge management. Sloan Management Review, 39(2), 43-57.Search in Google Scholar

DeLong, D. W., & Fahey, L. (2000). Diagnosing cultural barriers to knowledge management. Academy of Management Executive, 14(4), 113-127.Search in Google Scholar

Earley, P., Erez, M. The transplanted executive: Why you need to understand how workers in other countries see the world. Oxford, UK: Oxford University Press, 1997Search in Google Scholar

Gold, A. H., Malhotra, A., & Segars, A. H. (2001). Knowledge management: An organizational capabilities perspective. Journal of Management Information Systems, 18(1), 185-214.10.1080/07421222.2001.11045669Search in Google Scholar

Grandys E., Grandys A., Transnational corporations and cross cultural managament, OiK, Nr 5 (148), 201110.2478/v10166-011-0003-5Search in Google Scholar

Gupta, A. K., & Govindarajan, V. (2000). Knowledge management’s social dimension: Search in Google Scholar

Lessons from Nucor Steel. Sloan Management Review, 42(1), 71-80.Search in Google Scholar

Hansen, M. T., Nohria, N., & Tierney, T. (1999). What’s your strategy for managing knowledge? Harvard Business, Review, 77(2), 106-115.Search in Google Scholar

Hasan, H., & Gould, E. (2001). Support for the sense-making activity of managers.10.1016/S0167-9236(00)00120-2Search in Google Scholar

Decision Support Systems, Copyright © 2006, Idea Group Inc. Copying or distributing in print or electronic forms without written permission of Idea Group Inc. is prohibited. International Journal of e-Collaboration, 2(1), 17-40, January-March 2006 39 31(1), 71-86.Search in Google Scholar

Hofstede, G., Culture’s consequences. Beverly Hills,CA:Sage, 1980.Search in Google Scholar

Hofstede, G., Cultures and Organizations: Software of the Mind. London: McGraw- Hill, 1991.Search in Google Scholar

Hofstede G., Hofstede G.J., Cultures and Organizations Software of the Mind, McGraw Hill, New York 2005.Search in Google Scholar

Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i Organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonmiczne, Warszawa 2007.Search in Google Scholar

Humes S., Managing the Multinational, Prentice Hall, Hertfordshire 1993.Search in Google Scholar

Hutchings, K., & Michailova, S. (2004). Facilitating knowledge sharing in Russian and Chinese subsidiaries: The role of personal networks and group membership. Journal of Knowledge Management, 8(2) 10.1108/13673270410529136Search in Google Scholar

Jandt F.E., An introduction to intercultural communication, identities in a global community, SAGE, the USA, 2006.Search in Google Scholar

Jarvenpaa, S. L., & Staples, S. D. (2001). Exploring perceptions of organizational ownership of information and expertise. Journal of Management Information 10.1080/07421222.2001.11045673Search in Google Scholar

KPMG Management Consulting. (1998). Knowledge management: Research report.Search in Google Scholar

Lebaron M., Pillay V., Conflict across cultures A unique Experience of Bridging Differences, Intercultural Press, The USA 2006.Search in Google Scholar

Lewicki J.R., Saunders D.M., Barry B., Minton J.W., Zasady negocjacji kompendium wiedzy dla trenerów i menadżerów, Rebis, Poznań 2005.Search in Google Scholar

Lewicki R.J., Barry B., Saunders D.M., Essentials of negotiations, McGraw Hill, New York 2007. Search in Google Scholar

Li, W. (2010) “Virtual Knowledge Sharing in a Cross-cultural Context”, Journal of Knowledge Management, Vol 14, No 110.1108/13673271011015552Search in Google Scholar

Mikułowski-Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzynarodowej i komunikowaniu medialnym, Universitas, Kraków 2007.Search in Google Scholar

Möller, K. and Svahn, S. (2004) “Crossing East-West Boundaries: Knowledge Sharing in Intercultural Business Networks”, Industrial Marketing Management, Vol 33, No 3, pp. 219-22810.1016/j.indmarman.2003.10.011Search in Google Scholar

Rastogi, P.N. , Knowledge Management and Intellectual Capital - The New Virtuous Reality of Competitiveness. Human Systems Management, 19(1), 2000.10.3233/HSM-2000-19105Search in Google Scholar

Ruggles, R., The state of the notion: Knowledge management in practice. California Management Review 40(3), 1998.10.2307/41165944Search in Google Scholar

Schultze, U., Boland, R., Knowledge management technology and the reproduction of knowledge work practices. Journal of Strategic Information Systems, 9(2-3), 2000.10.1016/S0963-8687(00)00043-3Search in Google Scholar

Sitko-Lutek A., Wpływ znajomości kulturowych uwarunkowań doskonalenia menedżerów na skuteczność procesów organizacyjnego uczenia się, [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, Tom 2, red. A. Stabryła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.Search in Google Scholar

Stor, M., Kulturowa interpretacja problemów kadrowo-organizacyjnych w korporacjach międzynarodowych w Polsce - wyniki badań empirycznych, [w:] Koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach, red. J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.Search in Google Scholar

Sveiby, K. E., & Simons, R. (2002). Collaborative climate and effectiveness of knowledge work. Journal of Knowledge Management, 6(5), 420-433.10.1108/13673270210450388Search in Google Scholar

Sułkowski, Ł. 2002. Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych, Toruń-Łódź, Towarzystwo Nauk Organizacji i Kierowania - Dom Organizatora.Search in Google Scholar

Trompenaars, F., Hampden-Turner,C., Riding the waves of culture (2nd ed.). London: Nicholas Brealey, 1997 Search in Google Scholar

von Krogh, G. (1998). Care in knowledge creation. California Management Review, 40(3), 133-153. Systems, 18(1), 151-183.10.2307/41165947Search in Google Scholar

Watson, S., Getting to “aha!” companies use intranets to turn information and experience into knowledge - And gain a competitive edge. Computer World, 32(4), 1998. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo