1. bookVolume 15 (2021): Issue 1 (June 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2228-0987
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

The Sealed Grave and Burial Rituals in the Context of Revenants in Ukrainian Belief

Published Online: 12 Jun 2021
Volume & Issue: Volume 15 (2021) - Issue 1 (June 2021)
Page range: 27 - 49
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2228-0987
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The article* sets the goal of describing the Ukrainian ritual of the sealed grave and its relation to revenants, or the unquiet dead, based both on the author’s fieldwork and ethnographic collections of the turn of the 20th century. The meaning of the ritual and its variants are delineated through folk beliefs and institutionalised Orthodoxy and are defined as one of the main reasons for becoming revenants. Depending on a proper or failed funeral, the dead have different possibilities and time boundaries to visit the living. Together with biological reasons, the ritual of sealing a grave allows a seven-year period of return prior to the grave being finally sealed.

Keywords

Ben’kovskyy, Yvan. 1869. Smert’, pohrebenie y zahrobnaya zhyzn’ po ponyatiyam y verovaniyu naroda. – Kievskaya Staryna LIV (Sentyabr’): 229–261. [Беньковский, Иван. 1869. Смерть, погребеніе и загробная жизнь по понятіям и верованію народа. – Кіевская Старина LIV (Сентябрь): 229–261.] Search in Google Scholar

Bennett, Gillian. 1999. Belief and Disbelief. – Alas Poor Ghost: Traditions of Belief in Story and Discourse. Logan, UT: Utah State University, 9–38. Search in Google Scholar

Bilyy, Volodymyr. 1926. Do zvychayu kydaty hilky na mohyly ‘zalozhnykh’ mertsiv. – Etnohrafichnyy Visnyk 3: 82–94. [Білий, Володимир. 1926. До звичаю кидати гілки на могили ‘заложних’мерців. – Етнографічний Вісник 3: 82–94.] Search in Google Scholar

Boyacıoğlu, Elif. 2015. The Revenant on the Threshold. – Electronic Journal of Folklore 62: 7–36. DOI: https://doi.org/10.7592/FEJF2015.62.boyacioglu.10.7592/FEJF2015.62.boyacioglu Search in Google Scholar

Caciola, Nancy. 1996. Wraiths, Revenants and Ritual in Medieval Culture. – Past & Present 152 (1): 3–45. DOI: https://doi.org/10.1093/past/152.1.3.10.1093/past/152.1.3 Search in Google Scholar

Chubins’kiy, Pavlo. 1877. Trudy etnografichesko-statisticheskoy ekspeditsii v Zapadno-Russkiy kray, snaryazhennoy Imperatorskim Russkim Geograficheskim Obshchestvom: Yugo-Zapadnyy otdel. Mate-rialy i issledovaniya 4: Obryady: rodiny, krestiny, svad’ba, pokhorony. Sankt-Peterburg: Tipografiya V. Kirshbauma. https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/wp-content/uploads/sites/3/2016/02/IRGO_Trudy_etn_stat_eksp_Yugo_Zapadnyj_otdel_04_1877.pdf (accessed August 4, 2020). [Чубинський, Павло. 1877. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским Географическим Обществом: Юго-Западный отдел. Материалы и исследования 4: Обряды: родины, крестины, свадьба, похо-роны. Санкт-Петербург: Типография В. Киршбаума. https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/wp-content/uploads/sites/3/2016/02/IRGO_Trudy_etn_stat_eksp_Yugo_Zapadnyj_otdel_04_1877.pdf] Search in Google Scholar

van Gennep, Arnold. 1960 [1909]. The Rites of Passage, translated by Monika B. Vizedom and Gabrielle L. Caffee. Chicago, IL: The University of Chicago Press. DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226027180.001.0001.10.7208/chicago/9780226027180.001.0001 Search in Google Scholar

Golovakha-Hicks, Inna. 2006. Demonology in Contemporary Ukraine: Folklore or “Postfolk-lore”? – Journal of Folklore Research 43 (3): 219–240. DOI: https://doi.org/10.1353/jfr.2007.0001.10.1353/jfr.2007.0001 Search in Google Scholar

Halliday, Robert. 2010. The Roadside Burial of Suicides: An East Anglian Study. – Folklore 121 (1): 81–93. DOI: https://doi.org/10.1080/00155870903482023.10.1080/00155870903482023 Search in Google Scholar

Hesz, Ágnes. 2012. Hidden Messages: Dream Narratives about the Dead as Indirect Communication. – Vernacular Religion in Everyday Life, edited by Marion Bowman and Ülo Valk. London; New York, NY: Routledge; Taylor and Francis Group, 140–160. Search in Google Scholar

Hnatyuk, Volodymyr. 1903. Znadoby do Halyts’ko-Rus’koyi Demonol’ogiyi. – Etnohrafichnyy Zbirnyk XV. L’viv: Etnohrafichna Komisiya Naukovoho Tovarystva Imeni Shevchenka. https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/wp-content/uploads/sites/3/2016/02/Znadoby_do_ukr_demonolohii_t1_EZ_t15_1904.pdf (accessed July 16, 2020). [Гнатюк, Володимир. 1903. Знадоби до Галицько-Руської Демонольоґії. – Етнографічний Збірник XV. Львів: Етнографічна Комісія Наукового Товариства Імені Шевченка. https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/wp-content/uploads/sites/3/2016/02/Znadoby_do_ukr_demonolohii_t1_EZ_t15_1904.pdf] Search in Google Scholar

Hrymych, Maryna. 2015. Statevovikova hrupa nebizhchykiv u konteksti kul’tu predkiv. – Narodna Kul’tura ukrayintsiv: Zhyttyevyy tsykl lyudyny 5. Starist’. Smert’. Kul’tura vshanuvannya nebizhchykiv, edited by Maryna Hrymych. Kyyiv: Duliby, 266–287. [Гримич, Марина. 2015. Статевовікова група небіжчиків у контексті культу предків. – Народна Культура українців: Життєвий цикл людини 5. Старість. Смерть. Культура вшанування небіжчиків, ред. Марина Гримич. Київ: Дуліби, 266–287.] Search in Google Scholar

Hüsken, Ute. 2007. Ritual Dynamics and Ritual Failure. – When Rituals Go Wrong: Mistakes, Failure, and the Dynamics of Ritual. Numen Book Series 115. Studies in the History of Religions. Leiden; Boston, MA: Brill, 337–366. DOI: https://doi.org/10.1163/ej.9789004158115.i-377.123.10.1163/ej.9789004158115.i-377.123 Search in Google Scholar

Isayevich’, S. 1883. Yeshchë rasskazets o vovkulakakh i charovnikakh. – Kievskaya starina 7: 700. http://iht.univ.kiev.ua/library/kievskaya_starina/kievskaya_starina_1883_12.pdf (accessed July 26, 2020). [Исаевичъ, С. 1883. Ещё рассказец о вовкулаках и чаровниках. – Киевская старина 7: 700. http://iht.univ.kiev.ua/library/kievskaya_starina/kievskaya_starina_1883_12.pdf] Search in Google Scholar

Ivanov, Pёtr. 1909. Ocherk vozzreniy krest’yanskogo naseleniya Kupyanskogo uezda na dushu i na zagrobnuyu zhizn’. – Sbornik Kharkovskogo Istoriko-filologicheskogo obshchestva XVIII: 244–255. [Иванов, Пётр. 1909. Очерк воззрений крестьянского населения Купянского уезда на душу и на загробную жизнь. – Сборник Харьковского Историко-филологического общества XVIII: 244–255.] Search in Google Scholar

Kivari, Kristel. 2012. Energy as the Mediator between Natural and Supernatural Realms. – Journal of Ethnology and Folkloristics 6 (2): 49–68. https://www.jef.ee/index.php/journal/article/view/98 (accessed December 18, 2020). Search in Google Scholar

Kõivupuu, Marju. 2009. Roadside “Graveyards”. – Media and Folklore. Contemporary Folklore 4, edited by Mare Kõiva. Tartu: ELM Scholarly Press, 313–344. Search in Google Scholar

Kozak, Denys. 2008. Svitohlyad. – Venedy. Kyyiv: Natsional’na Akademiya Nauk Ukrayiny, Instytut Arkheolohiyi, 133–172. [Козак, Денис. 2008. Світогляд. – Венеди. Київ: Національна Академія Наук України, Інститут Археології, 133–172.] Search in Google Scholar

Krizhanovskiy, Ye. 1860. Povrezhdeniye Tserkovnoy Obryadnosti i Religioznykh Obychayev v Yuzhno-Russkoy Metropolii, v Period Predshestvovavshiy Otkrytomu Vvedeniyu v Ney Unii. – Rukovodstvo dlya Sel’skikh Pastyrey 12: 285–304. [Крижановский, Е. 1860. Повреждение Церковной Обрядности и Религиозных Обычаев в Южно-Русской Метрополии, в Период Предшествовавший Открытому Введению в Ней Унии. – Руководство для Сельских Пастырей 12: 285–304.] Search in Google Scholar

Kukharenko, Svitlana. 2011. Ukrainian Folk Beliefs about Death and the Afterlife. – Folklorica 16: 65–86. DOI: https://doi.org/10.17161/folklorica.v16i1.4209.10.17161/folklorica.v16i1.4209 Search in Google Scholar

Kukharenko, Svitlana. 2015. Symvoly smerti vzdovzh dorih: Pokhovannya poza tsvyntarem u tradytsiyniy i suchasniy ukrayins’kiy kul’turi. – Narodna Kul’tura ukrayintsiv: Zhyttyevyy tsykl lyudyny 5. Starist’. Smert’. Kul’tura vshanuvannya nebizhchykiv, edited by Maryna Hrymych. Kyyiv: Duliby, 302–322. [Кухаренко, Світлана. 2015. Символи смерті вздовж доріг: Поховання поза цвинтарем у традиційній і сучасній українській культурі. – Народна Культура українців: Життєвий цикл людини 5. Старість. Смерть. Культура вшанування небіжчиків, ред. Марина Гримич. Київ: Дуліби, 302–322.] Search in Google Scholar

Lebedintsev, Feofan. 1860. O proiskhozhdenii i znachenii nekotorykh obychayev, oedenyaemykh v pravoslavnoy tserkvi s prazdnovaniyem Sv.Paskhi. – Rukovodstvo dlya Sel’skikh Pastyrey 6: 127–143. [Лебединцев, Феофан. 1860. О происхождении и значении некоторых обычаев, оеденяемых в православной церкви с празднованием Св.Пасхи. – Руководство для Сельских Пастырей 6: 127–143.] Search in Google Scholar

Manzhura, Ivan. 1892. K legendam o letayushchikh zmeyakh. – Etnograficheskoye Obozreniye 2–3: 254. http://elib.shpl.ru/ru/nodes/12695-2-3-god-4-y-kn-xiii-xiv-1892#mode/inspect/page/260/zoom/6 (accessed August 10, 2020). [Манжура, Иван. 1892. К легендам о летающих змеях. – Этнографическое обозрение 2–3: 254. http://elib.shpl.ru/ru/nodes/12695-2-3-god-4-y-kn-xiiixiv-1892#mode/inspect/page/260/zoom/6] Search in Google Scholar

Moshkov, Valentin. 1902. Gagauzy Benderskogo Uyezda. – Etnograficheskoye Obozreniye LIV (3): 15–63. [Мошков, Валентин. 1902. Гагаузы Бендерского Уезда. – Этнографическое обозрение LIV (3): 15–63.] Search in Google Scholar

Nahornyuk, Oleksiy. 2015. Urochyshche Starets’ poblyzu sela Luka yak pryklad transformatsiyi uyavlen’, pov‘yazanykh iz pomerlymy raptovoyu smertyu. – Narodna Kul’tura ukrayintsiv: Zhyttyevyy tsykl lyudyny 5. Starist’. Smert’. Kul’tura vshanuvannya nebizhchykiv, edited by Maryna Hrymych. Kyyiv: Duliby, 323–332. [Нагорнюк, Олексій. 2015. Урочище Старець поблизу села Лука як приклад трансформації уявлень, пов‘язаних із померлими раптовою смертю. – Народна Культура українців: Життєвий цикл людини 5. Старість. Смерть. Культура вшанування небіжчиків, ред. Марина Гримич. Київ: Дуліби, 323–332.] Search in Google Scholar

NKS. 1983. Nastol’naya kniga svyashchennosluzhitelya 4. Moskva: Izdaniye Moskovskoy patriarkhii. http://orthodox-kr.org.ua/core/upl_images/biblio/nastoln_kniga/Tom_4.pdf (accessed December 3, 2020). [НКС. 1983. Настольная книга священнослужителя 4. Москва: Издание Московской патриархии. http://orthodox-kr.org.ua/core/upl_images/biblio/nastoln_kniga/Tom_4.pdf] Search in Google Scholar

O’Connor, Anne. 1991. Infants Killed before Baptism Haunt Mother (ML 4025). – Béaloideas 59: 55–66. DOI: https://doi.org/10.2307/20522376.10.2307/20522376 Search in Google Scholar

Pentikäinen, Juha. 1968. The Nordic Dead-Child Tradition. Nordic Dead-Child Beings: A Study in Comparative Religion. Folklore Fellows’ Communications 202. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica. Search in Google Scholar

Petrov, Nikolay. 1871. O Narodnykh Prazdnikakh v Yugo-Zapadnoy Rossii. – Trudy Kieyvskoy Dukhovnoy Akademii IV (10): 1–39. [Петров, Николай. 1871. О Народных Праздниках в Юго-Западной России. – Труды Киевской Духовной Академии IV (10): 1–39.] Search in Google Scholar

Ponomar’ova, Vitalina. 2010. Zakhidnoukrayins’ki narodni uyavlennya pro povedinku dush peredchasno pomerlykh lyudey. – Naukovi Zoshyty Istorychnoho Fakul’tetu L’vivs’koho Universytetu 11: 86–94. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/snote/article/view/852 (accessed March 30, 2021). [Пономарьова, Віталіна. 2010. Західноукраїнські народні уявлення про поведінку душ передчасно померлих людей. – Наукові Зошити Історичного Факультету Львівського Університету 11: 86–94. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/snote/article/view/852] Search in Google Scholar

Primiano, Leonard Norman. 1995. Vernacular Religion and the Search for Method in Religious Folklife. – Western Folklore 54 (1): 37–56. DOI: https://doi.org/10.2307/1499910.10.2307/1499910 Search in Google Scholar

Skyba, Lyubov. 1992. Svitohlyad plemen Seredn’oyi Naddnipryanshchyny na rubezhi novoyi ery. Kyiv. [Скиба, Любов. 1992. Світогляд племен Середньої Наддніпрянщини на рубежі нової ери. Київ.] Search in Google Scholar

Trebnyk. 2016. Vol 1. https://parafia.org.ua/biblioteka/bohosluzhbovi-knyzhky/trebnyk-u-dvohchastynah/chyn-pohoronu-myryan/ (accessed March 27, 2021). [Требник. 2016. Частина 1. https://parafia.org.ua/biblioteka/bohosluzhbovi-knyzhky/trebnyk-u-dvoh-chastynah/chynpohoronu-myryan/] Search in Google Scholar

Valk, Ülo. 2006. Ghostly Possession and Real Estate: The Dead in Contemporary Estonian Folklore. – Journal of Folklore Research 43 (1): 31–51. DOI: https://doi.org/10.2979/JFR.2006.43.1.31.10.2979/JFR.2006.43.1.31 Search in Google Scholar

Vinogradova, Lyudmila and Yelena Levkiyevskaya, eds. 2012. Narodnaya demonologiya Poles’ya 2: Demonologizatsiya umershikh lyudey. Moskva: Rukopisnyye pamyatniki Drevney Rusi. [Виноградова, Людмила и Елена Левкиевская, ред. 2012. Народная демонология Полесья 2: Демонологизация умерших людей. Москва: Рукописные памятники Древней Руси.] Search in Google Scholar

Zelenin, Dmitriy. 1916. Ocherki russkoy mifologii 1. Umershiye neestestvennoy smert’yu i rusalki. Petrograd: Tipografiya A. Z. Orlova. [Зеленин, Дмитрий. 1916. Очерки русской мифологии 1. Умершие неестественной смертью и русалки. Петроград: Типография А. З. Орлова.] Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo