1. bookVolume 72 (2021): Issue 2 (December 2021)
    NLP, Corpus Linguistics and Interdisciplinarity
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Usage and empirical productivity of international adjectival suffixes in Slovak based on general and specialised corpora

Published Online: 30 Dec 2021
Volume & Issue: Volume 72 (2021) - Issue 2 (December 2021) - NLP, Corpus Linguistics and Interdisciplinarity
Page range: 394 - 404
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The paper attempts to identify the usage and productivity of five different international suffixes in Slovak by means of corpus evidence. The analysis focuses on real and potential productivity in a two-stage comparison: 1) tokens/lemmas occurring in a general balanced corpus vs general corpus of specialised and academic texts, 2) general corpus of specialised and academic texts vs specialised (sub)corpora of medical, legal, economic and religious texts. The aim of the analysis is to explore whether productivity varies across registers by means of statistical measures.

Keywords

[1] Horecký, J. (1999). Internacionalizácia a europeizácia slovenčiny. In Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch. (Ed.) J. Bosák, pages 80–82, Bratislava, Veda. Search in Google Scholar

[1] Buzássyová, K., Horecký, J., Bosák, J. et al. (1989). Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. Search in Google Scholar

[2] Jedlička, A. (1974). Spisovný jazyk v současné komunikaci. Praha, Univerzita Karlova. Search in Google Scholar

[3] Buzássyová, K. (1991). Opakovaná internacionalizácia a problém identifikácie morfologických a lexikálnych jednotiek. Jazykovedný časopis, 42(2), pages 89–104. Search in Google Scholar

[4] Bozděchová, I. (2009). Současná terminologie (se zaměřením na kolokační termíny z lékařství). Praha, Karolinum. Search in Google Scholar

[5] Ološtiak, M., and Ološtiaková, L. (2015). Formálno-procesuálne aspekty slovotvornej motivácie. In Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine, pages 207–308, Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. Search in Google Scholar

[6] Slovenský národný korpus. Korpus prim-7.0-frk. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2018. Accessible at: https://korpus.sk. Search in Google Scholar

[7] Slovenský národný korpus. Korpus prim-9.0-public-prf. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2020. Accessible at: https://korpus.sk. Search in Google Scholar

[8] Slovenský národný korpus. Korpus prim-9.0-juls-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2020. Accessible at: https://korpus.sk. Search in Google Scholar

[9] Slovenský národný korpus. Korpus legal-1.1. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2013. Accessible at: https://korpus.sk. Search in Google Scholar

[10] Slovenský národný korpus. Korpus blf-2.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2014. Accessible at: https://korpus.sk. Search in Google Scholar

[11] Slovenský národný korpus. Korpus ecn-2.0-public. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2016. Accessible at: https://korpus.sk. Search in Google Scholar

[12] Dokulil, M. (1962). Teorie tvoření slov. Praha, Nakladatelství ČSAV. Search in Google Scholar

[13] Štícha, F. (2012). Jak v epoše elektronických korpusů následovat Miloše Dokulila (Miloši Dokulilovi ke stému výročí narození). In Jazykovědné aktuality, 49, pages 95–107. Search in Google Scholar

[14] Štícha, F. (2002). K Dokulilovu pojmu slovotvorné produktivity (z hlediska korpusové analýzy). In Čeština doma a ve světě, 4, pages 302–310. Search in Google Scholar

[15] Štícha, F. (2007). Korpusové statistiky a slovotvorná produktivita. In Grammar & Corpora/Gramatika a korpus 2005. F. Štícha and J. Šimandl (eds.). Praha, Academia, pages 250–257. Search in Google Scholar

[16] Štícha, F. (2009). Slovotvorná produktivita a gramatičnost: gradační expresivní adjektiva s prefixy pra-, pře- a vele- v současné psané češtině. In Eslavística Complutense, 9, pages 145–170. Search in Google Scholar

[17] Ševčíková, M. (2014). Zjišťování slovotvorné produktivity z korpusových dat: přípony odvozující názvy vlastností. In Naše reč, 97, pages 228–240. Search in Google Scholar

[18] Baayen, H. R., and Lieber, R. (1991). Productivity and English derivation: a corpus-based study. In Linguistics, 29, pages 801–843.10.1515/ling.1991.29.5.801 Search in Google Scholar

[19] Baayen, H. R. (1992). Quantitative aspects of morphological productivity. In Yearbook of Morphology 1991. G. E. Booij and J. van Marle (eds.), pages 109–149, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers.10.1007/978-94-011-2516-1_8 Search in Google Scholar

[20] Baayen, H. R. (1993). On frequency, transparency, and productivity. In Yearbook of Morphology 1992. G. E. Booij and J. van Marle (eds.), pages 181–208, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers.10.1007/978-94-017-3710-4_7 Search in Google Scholar

[21] Baayen, H. R. (1994). Productivity in production. In Language and Cognitive Processes, 9, pages 447–469.10.1080/01690969408402127 Search in Google Scholar

[22] Baayen, H. R., and Renouf, A. (1996). Chronicling The Times: Productive Lexical Innovations in an English Newspaper. In Language, 72, pages 69–96.10.2307/416794 Search in Google Scholar

[23] Baayen, R. H. (2009). Corpus linguistics in morphology: morphological productivity. In Corpus Linguistics. An international handbook. A. Lüdeling and M. Kyto (eds.), pages 900–919, Berlin, Mouton De Gruyter. Search in Google Scholar

[24] van Marle, J. (1992). The relationship between Morphological Productivity and Frequency: A Comment on Baayen’s Performance-Orientated Conception of Morphological Productivity. In Yearbook of Morphology 1992. G. E. Booij and J. van Marle (eds.), pages 151–163.10.1007/978-94-011-2516-1_9 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo