1. bookVolume 72 (2021): Issue 1 (June 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

I originally wanted to write the title Brethren, but I wrote Brotherhood... Jirásek brotherhood impressions

Published Online: 27 Sep 2021
Volume & Issue: Volume 72 (2021) - Issue 1 (June 2021)
Page range: 272 - 297
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The study, dedicated to the 100th anniversary of the birth of Vincent Blanár, offers a comparative Czech-Slovak view of the lexeme brother (Czech bratr – Slovak brat) in its paradigmatic relations. The analysis is based on a specific textual basis, the novel Bratrstvo (Brotherhood) by the Czech writer Alois Jirásek. The starting point of the comparison is the Czech original and two Slovak translations of this literary text, which shows a remarkably wide range of semantic concretizations of the polysemic word brother. In the Czech-Slovak comparison, various morphosyntactic, lexical-semantic, derivational and collocational differences appear. In a comparative view, the sphere of addressing is particularly interesting.

Keywords

Alois Jirásek. Sborník studií a vzpomínek na počest jeho sedmdesátých narozenin. Eds. M. Hýsek – K. B. Mádl. Praha: J. Otto 1921. 512 s. Search in Google Scholar

BAUER, Michal: Jiráskovská akce (Medializace literatury na přelomu 40. a 50. let). In: Tvar, 1997, roč. 8, č. 16, s. 10 – 11. Search in Google Scholar

BENEŠ, Josef: Osobní jména v Jiráskově díle. In: Oběžník Kruhu přátel českého jazyka, 1951, roč. 4, č. 20, s. 1 – 2. Search in Google Scholar

BRAXATORIS, Martin: Téma husitsko-evanjelickej kontinuity na Gemeri, v Malohonte a Novohrade a otázka cyrilometodsko-husitskej kontinuity v historických prácach a traktátoch slovenských evanjelikov. In: Vedecký časopis o kultúre regiónov na Slovensku, 2017, roč. 1, č. 1, s. 13 – 45. Search in Google Scholar

BUZÁSSYOVÁ, Klára: Hromadnosť (kolektívnosť) a individuálnosť ako jazykové a sociálne kategórie. In: Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte spisovnej slovenčiny. Sociolinguistica Slovaca. 7. Eds. S. Ondrejovič v spolupráci s J. Vrábľovou a A. Krausovou. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2013, s. 117 – 130. Search in Google Scholar

DVOŘÁK, Pavel: Vasko nevinny. In: Stopy dávnej minulosti 7: Slovensko na konci stredoveku. Budmerice: Rak 2004, s. 187 – 201. Search in Google Scholar

DVOŘÁKOVÁ, Iva: Vzájemný překlad ve vývoji česko-slovenských a slovensko-českých vztahů. Zčešťování – poslovenčovanie – přepis – prevod – překlad. Dizertační práce. Praha: FF UK 2019. 216 s. Search in Google Scholar

E. Z.: Kněz, bratr. In: Naše řeč, 1920, roč. 4, č. 10, s. 312. Search in Google Scholar

FEDORČÁKOVÁ, Mária: „Vy zly a nespravedlivy lvde Bardiowci“. Mesto Bardejov v boji proti zbojníkom v 15. storočí. In: Theatrum Historiae 16, 2015, s. 25 – 39. Search in Google Scholar

HAVRÁNEK, Bohuslav: O dobovém zabarvení jazyka u Jiráska. In: Alois Jirásek. Sborník studií a vzpomínek na počest jeho sedmdesátých narozenin. Eds. M. Hýsek – K. B. Mádl. Praha: Nakladatelství J. Otto 1921, s. 348 – 361. Search in Google Scholar

HEYDUK, Adolf: Cymbál a husle. Praha: I. L. Kober 1876. 393 s. Search in Google Scholar

HLÔŠKOVÁ, Hana: Téma pôvodu spoločenstva v ústnej historickej tradícii na Slovensku (konfesionálna a etnická identifikácia). In: Etnologické rozpravy, 1995, roč. 2, č. 1, s. 26 – 33. Search in Google Scholar

HÚŠČAVA, Alexander: O činnosti zbojníckych družín na severovýchodnom Slovensku na konci XV. stor. (Bardejovský výhražný list vo svetle histórie). In: Historické štúdie 2, 1956, s. 181 – 215. Search in Google Scholar

CHALOUPECKÝ, Václav: Bardějovská listina. In: Prúdy, 1923, roč. 7, č. 1, s. 34 – 35. Search in Google Scholar

CHALOUPECKÝ, Václav: Středověké listy ze Slovenska. [Jiráskovo Bratrstvo v dokumentech]: sbírka listů a listin, psaných jazykem národním. Bratislava – Praha: Melantrich 1937. 266 s. Search in Google Scholar

Internetová jazyková příručka. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR. Dostupné na: https://prirucka.ujc.cas.cz/. [cit. 10. 11. 2020] Search in Google Scholar

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária: O príbuzenských názvoch v slovenčine a češtine. In: Slovenská reč, 1977, roč. 42, č. 6, s. 356 – 365. Search in Google Scholar

JEŽ, Štěpán: O slovenské literatuře. In: Cesta, 1922, roč. 4, č. 3, s. 51. Search in Google Scholar

JIRÁSEK, Alois: Na Šaryšsku. In: Rosmanitá prosa: Obrázky a studie 3. Praha: J. Otto 1914, s. 219 – 221. Search in Google Scholar

JIRÁSEK, Alois: Z první cesty za „Bratrstvem“. In: Směsa beletrie i paměti. Praha: J. Otto 1922a, s. 310 – 318. Search in Google Scholar

JIRÁSEK, Alois: Z první cesty za „Bratrstvem“. In: Směsa beletrie i paměti. Praha: J. Otto 1922b, s. 319 – 324. Search in Google Scholar

JÓNA, Eugen: Novohradské nárečia. Bratislava: Veda 2009. 164 s. Search in Google Scholar

JUROK, Jiří: Mezinárodní vědecká konference „Husiti a bratríci na Slovensku“. In: Mediaevalia historica Bohemica, 2015, roč. 18, č. 1, s. 255 – 257. Search in Google Scholar

KLÍMA, Stanislav: Slovenská vzpomínka na Jiráska. In: Alois Jirásek. Sborník studií a vzpomínek na počest jeho sedmdesátých narozenin. Eds. M. Hýsek – K. B. Mádl. Praha: Nakladatelství J. Otto 1921, s. 446 – 447. Search in Google Scholar

KRAJČOVIČ, Rudolf: Svedectvo dejín o slovenčine. Martin: Matica slovenská 1980. 264 s. Search in Google Scholar

KRAJČOVIČ, Rudolf: Slovenčina a slovanské jazyky II. Fonologický vývin. Bratislava: Univerzita Komenského 2003. 365 s. Search in Google Scholar

KRÁLIK, Ľubor: Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava: Veda 2015. 704 s. Search in Google Scholar

KRIŽKO, Pavol: Bratrstvo. Tři rhapsodie. Bitva u Lučence. In: Národnie noviny, 1901, roč. 32, č. 4 (10. 1. 1901), s. 1. Search in Google Scholar

LAMPRECHT, Arnošt – ŠLOSAR, Dušan – BAUER, Jaroslav: Historická mluvnice češtiny. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1986. 424 s. Search in Google Scholar

LEŇO, Andrej: Tri cesty A. Jiráska na Slovensko za materiálmi k Bratstvu. In: Česká literatura, 1976, roč. 24, č. 4, s. 344 – 354. Search in Google Scholar

MIKO, František: K otázke vokatívu v spisovnej slovenčine. In: Slovenská reč, 1961, roč. 26, č. 1, s. 32 – 40. Search in Google Scholar

NÁBĚLKOVÁ, Mira: Pes Zagroš a sučka Zadva, vlk Hlt, lev Lev, čmeliak Smeliak – čiže mená hrdinov v detskej literatúre. In: Onomastický zpravodaj ČSAV (Zpravodaj Místopisné komise ČSAV), 1986, roč. 27, č. 1, s. 57 – 82. Search in Google Scholar

NÁBĚLKOVÁ, Mira: Slovenčina a čeština v kontakte: pokračovanie príbehu. Bratislava – Praha: Veda, vydavateľstvo SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2008. 364 s. Search in Google Scholar

NÁBĚLKOVÁ, Mira: Bibličtina a Kralická biblia v slovenskom evanjelickom prostredí – literárne dozvuky. In: Historie – Otázky – Problémy, 2013, roč. 5, č. 2, s. 255 – 265. (Tematické číslo: Česká bible: Kulturní, ideový a politický fenomén v proměnách staletí.) Search in Google Scholar

NÁBĚLKOVÁ, Mira: Slovakismy v češtině. In: CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. 2. Eds. P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017, s. 1650 – 1656. Dostupný na: https://www.czechency.org/slovnik/SLOVAKISMY V ČEŠTINĚ. [cit. 25. 10. 2020] Search in Google Scholar

NÁBĚLKOVÁ, Mira: Hroznové víno... Komunikačné nástrahy slovensko-českej lexikálnej medzijazykovej homonymie. In: Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Ed. B. Chocholová et al. Bratislava: Veda 2017, s. 321 – 343. Search in Google Scholar

NÁBĚLKOVÁ, Mira: Pestovanie biliterárnosti ako súčasť kultúrnej politiky a jazykového plánovania v československom kontexte (Chmelovské inšpirácie). In: Slovenská literatúra, 2019a, roč. 66, č. 6, s. 417 – 429. Search in Google Scholar

NÁBĚLKOVÁ, Mira: „Prihováram sa ti, Janko môj, ku sviatku...“ K osloveniu v slovenčine (a ešte čosi navyše). In: Jazykovedný časopis, 2019b, roč. 70, č. 3, s. 627 – 651.10.2478/jazcas-2020-0008 Search in Google Scholar

NÁBĚLKOVÁ, Mira: Biliterárnosť, bilingvizmus a „prílohové slovníčky“ ako textová lexikografická opora v českom a slovenskom literárnom priestore. In: Slovenská literatúra, 2020, roč. 67, č. 1, s. 11 – 35. Search in Google Scholar

NÁBĚLKOVÁ, Mira: Vrstevnice. Niekoľko jubilejných slovensko-českých lexikálnych drobností. In: Slovanské a slavistické reflexe. Sborník k životnímu jubileu profesorky Hany Gladkové. Eds.: Ginka Bakardžieva et al. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2021, s. 31 – 60. Search in Google Scholar

PAULINY, Eugen: Zánik vokatívu v slovenčine. In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1966, roč. 12, s. 321 – 323. Search in Google Scholar

PAULINY, Eugen: Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1983. 256 s. Search in Google Scholar

PAULINY, Eugen: Vývin slovenskej deklinácie. Na vydanie pripravil P. Žigo. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 1990. 270 s. Search in Google Scholar

PETRUS, Pavol: Literárnokritické reflexie S. H. Vajanského o českej literatúre. (Príspevok k slovensko-českým a česko-slovenským literárnym vzťahom.) In: Slavica litteraria, 2007, roč. 10, č. 1, s. 47 – 60.10.1007/BF03241741 Search in Google Scholar

POKORNÝ, Rudolf: Z hor. Praha: nákladem spisovatelovým 1881. 212 s. Search in Google Scholar

POKORNÝ, Milan – ZELENKA, Miloš: Jirásek v Bratislavě (Příspěvek ke studiu česko-slovenské vzájemnosti). In: Sborník Společnosti Aloise Jiráska v Praze. IV. Vydaný u příležitosti 150. výročí narození Aloise Jiráska. Praha: Společnost Aloise Jiráska v Praze 2001, s. 95 – 115. Search in Google Scholar

PRAŽÁK, Albert: Alois Jirásek a Slovensko. In: Alois Jirásek. Sborník studií a vzpomínek na počest jeho sedmdesátých narozenin. Eds. M. Hýsek – K. B. Mádl. Praha: Nakladatelství J. Otto 1921, s. 216 – 240. Search in Google Scholar

PŘIBÍK, Zdeněk, V.: To není bratrství. In: Lidové noviny, 1928, roč. 36, č. 4 (3. 1. 1928), s. 1. Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela – SOKOLOVÁ, Miloslava: Vokatív ako kontaktový jav. In: Spisovná čeština a jazyková kultura. Eds. J. Jančáková – M. Komárek – O. Uličný. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 1995, s. 142 – 149. Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela – SOKOLOVÁ, Miloslava: Jazykové prostriedky s vokatívnym exponentom v súčasnej slovenčine. In: Slovenská reč, 1998, roč. 63, č. 4, s. 210 – 220. Search in Google Scholar

SPAL, Jaromír: Jazyk a styl Jiráskova Bratrstva. In: Sborník Kruhu přátel českého jazyka. Praha: Kulturní dům hl. města Prahy 1983, s. 86 – 95. Search in Google Scholar

STICH, Alexandr: Jazykověda – věc veřejná. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2004. 335 s. Search in Google Scholar

URBÁNEK, Rudolf: Jirásek a doba poděbradská. In: Alois Jirásek. Sborník studií a vzpomínek na počest jeho sedmdesátých narozenin. Eds. M. Hýsek – K. B. Mádl. Praha: Nakladatelství J. Otto 1921, s. 32 – 134. Search in Google Scholar

VAJANSKÝ, Svetozár Hurban: Al. Jiráska Sobrané spisy XXXII. Bratrstvo. Tři rhapsodie. II. Mária. In: Národnie Noviny, 1907, roč. 38, č. 30 (12. 3. 1907), s. 3 – 4. Search in Google Scholar

VÁŽNÝ, Václav: Glossarium bohemoslavicum: slovník k „Středověkým listům ze Slovenska“ s jazykovým rozborem. Bratislava: Učená společnost Šafaříkova 1937. 103 s. Search in Google Scholar

ŽIGO, Pavol: Podiel mesta na formovaní kultúrnych predspisovných útvarov. In: Mesto a jeho jazyk. Sociolinguistica Slovaca 5. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2000, s. 118 – 124. Search in Google Scholar

ŽIGO, Pavol: Kultúrna východoslovenčina. In: História, 2001, roč. 1, č. 3, s. 32 – 33. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo