1. bookVolume 72 (2021): Issue 1 (June 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

The revived street names of Piliscsév

Published Online: 27 Sep 2021
Volume & Issue: Volume 72 (2021) - Issue 1 (June 2021)
Page range: 249 - 263
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The characteristics of linguistic landscape are significantly impacted by the legal status of a language in question. Not all Slovak settlements in Hungary equally exploit the opportunities provided by law. Public space is a constantly transforming phenomenon which is in continuous motion; therefore, research in linguistic landscape always reflects a certain state or moment. Signboards and street signs appearing in the public space, the objects of our study, reveal a great deal of the linguistic dominance of a particular milieu, Piliscsév in this case. In case of bilingual street names, the most dominant practice is the Hungarian-Slovak bilingualism; thus, in most cases Hungarian signs are determining. Concerning the visual representation of street signs in Piliscsév, we have observed an interesting phenomenon which is unique and untraditional in the Slovak community in Hungary. The visual presence of Slovak language in street names indicates not only the representation of the ethnic language but also the local and ethnic bonds of the town.

Keywords

A Magyar Népköztársaság Helységnévtára. Budapest: Statisztikai Kiadó Vállalat 1973. 654 s. Search in Google Scholar

ÁYOVÁ ONDRUŠÁKOVÁ, Monika: Detské riekanky, spievanky, povedačky, vyčítanky, uspávanky, hry na Číve. In: 300 rokov v Piliši. Štúdie z minulosti a prítomnosti Čívu – 300 év a Pilisben. Tanulmányok Piliscsév múltjából és jelenéből. Red. A. Divičanová. Čív – Piliscsév: Piliscsévi Települési és Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2002, s. 94 – 118. Search in Google Scholar

BARTHA, Csilla – LAIHONEN, Petteri – SZABÓ, Tamás Péter: Nyelvi tájkép kisebbségben és többségben: egy új kutatási területről. In: Pro Minoritate, 2013, roč. 23, č. 3, s. 13 – 28. Dostupné na: https://www.academia.edu/37016966/Nyelvi_t%C3%A1jk%C3%A9p_kisebbs%C3%A9gben_%C3%A9s_t%C3%B6bbs%C3%A9gben_Egy_%C3%BAj_kutat%C3%A1si_ter%C3%BCletr%C5%91l. [cit. 20. 2. 2021] Search in Google Scholar

BAUKO, János: Komárom (Komárno) névszemiotikai tájképe. In: Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség. Nyelvhasználat, nyelvi tájkép és gazdasági élet I. Eds. E. M. Tódor– E. Tankó – Zs. Dégi. Kolozsvár: Scientia 2018, s. 55 – 70. Search in Google Scholar

BAUKO, János: Kétnyelvű névszemiotikai tájkép. In: A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. Eds. M. J. Bárth – Cs. Bodó – Zs. Kocsis. Budapest: ELTE BTK 2015, s. 323 – 334. Search in Google Scholar

BEREGSZÁSZI, Anikó: „Csata“ a szimbolikus térért, avagy a látható/láthatatlan anyanyelv. In: Kárpátalja. Társadalomtudományi tanulmányok. Eds. A. Beregszászi – R. Papp II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Budapest–Beregszász: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2005, s. 158 – 163. Search in Google Scholar

BOCKOVAC, Tímea: A magyarországi horvátok nyelvi tájképkutatása. In: A Barátság melléklete (príloha), 2019, č. 4, s. 9 – 10. Dostupné na: http://nemzetisegek.hu/repertorium/2019/04/beliv_15-47.pdf. [cit. 8. 4. 2020] Search in Google Scholar

BORBÉLY, Anna: A nyelvi tájkép elmélete és gyakorlata. Magyarországi nemzetiségi körkép. In: Barátság melléklete (príloha), 2019, č. 4, s. 2. Search in Google Scholar

BORBÉLY, Anna: A nyelvi tájkép mint oktatási erőforrás a Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskolában. In: A Barátság melléklete (príloha), 2019, č. 4, s. 3 – 8. Search in Google Scholar

CSERNICSKÓ, István: Nyelv, gazdaság, társadalom. Globális nyelvek Kárpátalja magyarok lakta végeinek nyelvi tájképében. In: Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból III. Eds. A. Márku – E. Tóth. Ungvár: „RIK-U“ 2017, s. 13 – 44. Search in Google Scholar

CSERNICSKÓ, István: A változás megragadása a nyelvi tájképben: Kárpátalja példája. In: Magyar Nyelv, 2016, č. 1, s. 50 – 62. Dostupné na: https://www.c3.hu/~magyarnyelv/16-1/Csernicsko_MNy_16-1.pdf. [cit. 10. 4. 2020]10.18349/MagyarNyelv.2016.1.50 Search in Google Scholar

CSERNICSKÓ, István: Nyelvek vetélkedése a nyelvi tájképben: kárpátaljai példa. In: Alkalmazott Nyelvtudomány, 2015, roč. XV, č. 1 – 2, s. 71 – 84. Search in Google Scholar

CSOMBOR, Erzsébet: Piliscsév története In: 300 rokov v Piliši. Štúdie z minulosti a prítomnosti Čívu – 300 év a Pilisben. Tanulmányok Piliscsév múltjából és jelenéből. Red. A. Divičanová. Čív – Piliscsév: Piliscsévi Települési és Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2002, s. 15 – 29. Search in Google Scholar

DAVID, Jaroslav – MÁCHA, Přemysl: Názvy míst. (Paměť, identita, kulturní dědictví.) Brno: Host – Ostravská univerzita 2014, s. 126 – 132. Search in Google Scholar

DEMETER-ZAYZONOVÁ, Mária: Národnostno-sociologické výskumy v Číve v ro-koch 1989 – 1998 [po maďarsky]. In: 300 rokov v Piliši. Štúdie z minulosti a prítomnosti Čívu – 300 év a Pilisben. Tanulmányok Piliscsév múltjából és jelenéből. Red. A. Divičanová. Čív – Piliscsév: Piliscsévi Települési és Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2002, s. 41 – 61. Search in Google Scholar

DIVIČANOVÁ, Anna: O etnickom charaktere Čívu. Doslov. In: 300 rokov v Piliši. Štúdie z minulosti a prítomnosti Čívu – 300 év a Pilisben. Tanulmányok Piliscsév múltjából és jelenéből. Red. A. Divičanová. Čív – Piliscsév: Piliscsévi Települési és Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2002, s. 33 – 38, 146 – 148. Search in Google Scholar

GERGYE, Eszter: Nyelvi tájképben megjelenő beás és romani nyelvi elemek szimbolikus funkciója. In: A Barátság melléklete (príloha), 2019, č. 4, s. 11 – 14. Search in Google Scholar

HIRES-LÁSZLÓ, Kornélia: Nyelvi tájkép és etnicitás Beregszászon. In: Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép. Eds. A. Márku – K. Hires-László. Ungvár: Autdor-Shark 2015, s. 160 – 185. Search in Google Scholar

JANEK, István: A piliscsévi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működése 1995–1998. In: 300 rokov v Piliši. Štúdie z minulosti a prítomnosti Čívu – 300 év a Pilisben. Tanulmányok Piliscsév múltjából és jelenéből. Red. A. Divičanová. Čív – Piliscsév: Piliscsévi Települési és Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2002, s. 62 – 77. Search in Google Scholar

JURKOVIČOVÁ, Mária: Rozlúčka s mŕtvym na Číve. In: 300 rokov v Piliši. Štúdie z minulosti a prítomnosti Čívu – 300 év a Pilisben. Tanulmányok Piliscsév múltjából és jelenéből. Red. A. Divičanová. Čív – Piliscsév: Piliscsévi Települési és Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2002, s. 88 – 93. Search in Google Scholar

KARMACSI, Zoltán: A nyelvi tájkép változásának egy aspektusa. In: Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból III. Eds. A. Márku – K. Hires-László. Ungvár: „RIK-U“ 2017, s. 54 – 60. Search in Google Scholar

KÁPLÁN, Szofia: Utcanevek a helyi nyelvi és kulturális hagyományok tükrében szerbek által lakott magyarországi településeken. In: A Barátság melléklete (príloha), 2019, č. 4, s. 19 – 23. Search in Google Scholar

LAIHONEN, Petteri: Nyelvi tájkép egy csallóközi és egy mátyusföldi faluban. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2012, roč. 14, č. 3, s. 27 – 49. Jyväskylä University Digital Archive. Search in Google Scholar

LANDRY, Rodrigue – BOURHIS, Richard: Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality. In: Journal of Language and Social Psychology, 1997, č. 16, s. 23 – 49.10.1177/0261927X970161002 Search in Google Scholar

LÁSZTITY, Péró: Nyelvi tájkép kutatása Magyarország szerblakta településein. In: A Barátság melléklete (príloha), 2019, č. 4, s. 15 – 19. Search in Google Scholar

MENYHÁRT, Krisztina: A magyarországi bolgárok nyelvi tájképe. In: A Barátság melléklete (príloha), 2019, č. 4, s. 23 – 26. Search in Google Scholar

MIHALOVIČ, Alexander: Zemepisné mená Čívu. Budapest: Tankönyvkiadó 1987. 147 s. Search in Google Scholar

MIHALOVIČ, Alexander: Zemepisné mená Čívu (úryvok). In: 300 rokov v Piliši. Štúdie z minulosti a prítomnosti Čívu – 300 év a Pilisben. Tanulmányok Piliscsév múltjából és jelenéből. Red. A. Divičanová. Čív – Piliscsév: Piliscsévi Települési és Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2002, s. 119 – 127. Search in Google Scholar

PACHNÉ HELTAI, Borbála: Többnyelvűségi Kutatóközpont Nyelvi ideológiák az iskolában: egy német nemzetiségi iskola példája. In: A Barátság melléklete (príloha), 2019, č. 4, s. 28 – 33. Search in Google Scholar

PAPUČEK, Gregor: Mlynky a okolie – Pilisszentkereszt és környéke. 1. diel. Mlynky: Samospráva obce 2000. 49 s. (v maďarskej verzii 46 s.). Search in Google Scholar

SATINSKÁ, Lucia: Bratilicious Prešburg: Napjaink Pozsonya nyelvi tájképének többnyelvűsége. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2013, roč. 15, č. 2, s. 89 – 108. Search in Google Scholar

SATINSKÁ, Lucia: Jazyková krajina Bratislavy: Dunajská ulica = Linguistic Landscape of Bratislava: Dunajská street. In: Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie. Zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 6. – 7. 9. 2012 v Banskej Bystrici. Ed. V. Patráš. Banská Bystrica: Belianum 2014, s. 157 – 167. Search in Google Scholar

SCOLLON, Ron – WONG SCOLLON, Suzie: Discourses in Place. Language in the Material World. London: Routledge 2003. 242 s.10.4324/9780203422724 Search in Google Scholar

SLOBODA, Marián – SZABÓ GILINGER, Eszter – ŠIMIČIĆ, Lucija – VIGERS, Dick: Carrying out a language policy change: Advocacy coalitions and the management of liguistic landscape. In: Current Issues in Language Planning, 2010, roč. 11, č. 2, s. 95 – 113.10.1080/14664208.2010.505067 Search in Google Scholar

SLOBODA, Marián – SZABÓ GILINGER, Eszter – ŠIMIČIĆ, Lucija – VIGERS, Dick: The policies on public signage in minority languages and their reception in four traditionally bilingual European locations. 2012, s. 51 – 57. Dostupné na: http://www.academia.edu/12637934/The_policies_on_public_signage_in_minority_languages_and_their_reception_in_four_traditionally_bilingual_European_locations. [cit. 29. 1. 2019] Search in Google Scholar

Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich mimo územia Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 1997. 105 s. Search in Google Scholar

SVETOŇ, Ján: Slováci v Maďarsku. Bratislava: Vedecká spoločnosť pre zahraničných Slovákov 1942. 190 s. Search in Google Scholar

SVETOŇ, Ján: Slováci v európskom zahraničí. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení 1943. 125 s. Search in Google Scholar

SZABÓ, Orsolya: Kettős identitás? Budapest és Piliscsév szlovák közösségei. In: Változatok a kettős identitásra. Red. Gy. Bindorffer. Budapest: Gondolat – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2007, s. 63 – 109. Dostupné na: https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/archive/357.pdf. [cit. 20. 3. 2020] Search in Google Scholar

SZABÓ, Tamás Péter: Ágencia és a változatosság kezelése magyarországi iskolák nyelvi tájképében. In: Sztenderd – nem sztenderd. Eds. I. Kozmács – I. Vančo. Lakitelek: Antológia 2016, s. 231 – 242. Search in Google Scholar

SZABÓ, Tamás Péter: Keresztény iskolai nyelvi tájkép. In: Regio, 2017, roč. 25, č. 3, s. 82 – 112.10.17355/rkkpt.v25i3.173 Search in Google Scholar

ŠTOLC, Jozef: Nárečie troch slovenských ostrovov v Maďarsku. Bratislava 1949, s. 36. Search in Google Scholar

TISZOVSZKÁ, Zuzana: Jeles napi szokások Piliscséven. In: 300 rokov v Piliši. Štúdie z minulosti a prítomnosti Čívu – 300 év a Pilisben. Tanulmányok Piliscsév múltjából és jelenéből. Red. A. Divičanová. Čív – Piliscsév: Piliscsévi Települési és Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2002, s. 77 – 88. Search in Google Scholar

TUSKA, Tünde – UHRIN, Erzsébet: A 300 éves Békéscsaba kiemelt rendezvényeinek nyelvi tájképe (részlet). In: A Barátság melléklete (príloha), 2019, č. 4, s. 26 – 28. Search in Google Scholar

TUSKA, Tünde – UHRIN, Erzsébet: A 300 éves Békéscsaba rendezvénysorozatának nyelvi tájképe. In: Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül: Válogatás a 20. Élőnyelvi Konferencia (Budapest, 2018. augusztus 30. – szeptember 1.) előadásaiból. Eds. J. I. Heltai, – B. Oszkó. Budapest: Nyelvtudományi Intézet 2020, s. 454 – 463. Search in Google Scholar

TUŠKOVÁ, Tünde – UHRINOVÁ, Alžbeta: Jazykový obraz jubilejných osláv v Békešskej Čabe. In: Dolnozemský Slovák. Časopis Slovákov v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku, 2018, roč. 23/38, č. 3 – 4, s. 12 – 17. Search in Google Scholar

KSH = Štatistické údaje o sčítaní obyvateľov: 2011. évi népszámlálás. 3. Területi adatok. 3. 12. Komárom-Esztergom megye. Központi Statisztikai Hivatal (Sčítanie obyvateľov Maďarska) 2013. 218 s. Dostupné na: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_12_2011.pdf. [cit. 20. 3. 2020] Search in Google Scholar

Zákon o právach menšín: 2011. évi törvény a nemzetiségek jogairól. Dostupné na: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100179.tv. [cit. 29. 4. 2020] Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo