1. bookVolume 72 (2021): Issue 1 (June 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

The revived street names of Piliscsév

Published Online: 27 Sep 2021
Volume & Issue: Volume 72 (2021) - Issue 1 (June 2021)
Page range: 249 - 263
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

A Magyar Népköztársaság Helységnévtára. Budapest: Statisztikai Kiadó Vállalat 1973. 654 s. Search in Google Scholar

ÁYOVÁ ONDRUŠÁKOVÁ, Monika: Detské riekanky, spievanky, povedačky, vyčítanky, uspávanky, hry na Číve. In: 300 rokov v Piliši. Štúdie z minulosti a prítomnosti Čívu – 300 év a Pilisben. Tanulmányok Piliscsév múltjából és jelenéből. Red. A. Divičanová. Čív – Piliscsév: Piliscsévi Települési és Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2002, s. 94 – 118. Search in Google Scholar

BARTHA, Csilla – LAIHONEN, Petteri – SZABÓ, Tamás Péter: Nyelvi tájkép kisebbségben és többségben: egy új kutatási területről. In: Pro Minoritate, 2013, roč. 23, č. 3, s. 13 – 28. Dostupné na: https://www.academia.edu/37016966/Nyelvi_t%C3%A1jk%C3%A9p_kisebbs%C3%A9gben_%C3%A9s_t%C3%B6bbs%C3%A9gben_Egy_%C3%BAj_kutat%C3%A1si_ter%C3%BCletr%C5%91l. [cit. 20. 2. 2021] Search in Google Scholar

BAUKO, János: Komárom (Komárno) névszemiotikai tájképe. In: Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség. Nyelvhasználat, nyelvi tájkép és gazdasági élet I. Eds. E. M. Tódor– E. Tankó – Zs. Dégi. Kolozsvár: Scientia 2018, s. 55 – 70. Search in Google Scholar

BAUKO, János: Kétnyelvű névszemiotikai tájkép. In: A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. Eds. M. J. Bárth – Cs. Bodó – Zs. Kocsis. Budapest: ELTE BTK 2015, s. 323 – 334. Search in Google Scholar

BEREGSZÁSZI, Anikó: „Csata“ a szimbolikus térért, avagy a látható/láthatatlan anyanyelv. In: Kárpátalja. Társadalomtudományi tanulmányok. Eds. A. Beregszászi – R. Papp II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Budapest–Beregszász: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2005, s. 158 – 163. Search in Google Scholar

BOCKOVAC, Tímea: A magyarországi horvátok nyelvi tájképkutatása. In: A Barátság melléklete (príloha), 2019, č. 4, s. 9 – 10. Dostupné na: http://nemzetisegek.hu/repertorium/2019/04/beliv_15-47.pdf. [cit. 8. 4. 2020] Search in Google Scholar

BORBÉLY, Anna: A nyelvi tájkép elmélete és gyakorlata. Magyarországi nemzetiségi körkép. In: Barátság melléklete (príloha), 2019, č. 4, s. 2. Search in Google Scholar

BORBÉLY, Anna: A nyelvi tájkép mint oktatási erőforrás a Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskolában. In: A Barátság melléklete (príloha), 2019, č. 4, s. 3 – 8. Search in Google Scholar

CSERNICSKÓ, István: Nyelv, gazdaság, társadalom. Globális nyelvek Kárpátalja magyarok lakta végeinek nyelvi tájképében. In: Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból III. Eds. A. Márku – E. Tóth. Ungvár: „RIK-U“ 2017, s. 13 – 44. Search in Google Scholar

CSERNICSKÓ, István: A változás megragadása a nyelvi tájképben: Kárpátalja példája. In: Magyar Nyelv, 2016, č. 1, s. 50 – 62. Dostupné na: https://www.c3.hu/~magyarnyelv/16-1/Csernicsko_MNy_16-1.pdf. [cit. 10. 4. 2020]10.18349/MagyarNyelv.2016.1.50 Search in Google Scholar

CSERNICSKÓ, István: Nyelvek vetélkedése a nyelvi tájképben: kárpátaljai példa. In: Alkalmazott Nyelvtudomány, 2015, roč. XV, č. 1 – 2, s. 71 – 84. Search in Google Scholar

CSOMBOR, Erzsébet: Piliscsév története In: 300 rokov v Piliši. Štúdie z minulosti a prítomnosti Čívu – 300 év a Pilisben. Tanulmányok Piliscsév múltjából és jelenéből. Red. A. Divičanová. Čív – Piliscsév: Piliscsévi Települési és Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2002, s. 15 – 29. Search in Google Scholar

DAVID, Jaroslav – MÁCHA, Přemysl: Názvy míst. (Paměť, identita, kulturní dědictví.) Brno: Host – Ostravská univerzita 2014, s. 126 – 132. Search in Google Scholar

DEMETER-ZAYZONOVÁ, Mária: Národnostno-sociologické výskumy v Číve v ro-koch 1989 – 1998 [po maďarsky]. In: 300 rokov v Piliši. Štúdie z minulosti a prítomnosti Čívu – 300 év a Pilisben. Tanulmányok Piliscsév múltjából és jelenéből. Red. A. Divičanová. Čív – Piliscsév: Piliscsévi Települési és Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2002, s. 41 – 61. Search in Google Scholar

DIVIČANOVÁ, Anna: O etnickom charaktere Čívu. Doslov. In: 300 rokov v Piliši. Štúdie z minulosti a prítomnosti Čívu – 300 év a Pilisben. Tanulmányok Piliscsév múltjából és jelenéből. Red. A. Divičanová. Čív – Piliscsév: Piliscsévi Települési és Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2002, s. 33 – 38, 146 – 148. Search in Google Scholar

GERGYE, Eszter: Nyelvi tájképben megjelenő beás és romani nyelvi elemek szimbolikus funkciója. In: A Barátság melléklete (príloha), 2019, č. 4, s. 11 – 14. Search in Google Scholar

HIRES-LÁSZLÓ, Kornélia: Nyelvi tájkép és etnicitás Beregszászon. In: Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép. Eds. A. Márku – K. Hires-László. Ungvár: Autdor-Shark 2015, s. 160 – 185. Search in Google Scholar

JANEK, István: A piliscsévi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működése 1995–1998. In: 300 rokov v Piliši. Štúdie z minulosti a prítomnosti Čívu – 300 év a Pilisben. Tanulmányok Piliscsév múltjából és jelenéből. Red. A. Divičanová. Čív – Piliscsév: Piliscsévi Települési és Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2002, s. 62 – 77. Search in Google Scholar

JURKOVIČOVÁ, Mária: Rozlúčka s mŕtvym na Číve. In: 300 rokov v Piliši. Štúdie z minulosti a prítomnosti Čívu – 300 év a Pilisben. Tanulmányok Piliscsév múltjából és jelenéből. Red. A. Divičanová. Čív – Piliscsév: Piliscsévi Települési és Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2002, s. 88 – 93. Search in Google Scholar

KARMACSI, Zoltán: A nyelvi tájkép változásának egy aspektusa. In: Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból III. Eds. A. Márku – K. Hires-László. Ungvár: „RIK-U“ 2017, s. 54 – 60. Search in Google Scholar

KÁPLÁN, Szofia: Utcanevek a helyi nyelvi és kulturális hagyományok tükrében szerbek által lakott magyarországi településeken. In: A Barátság melléklete (príloha), 2019, č. 4, s. 19 – 23. Search in Google Scholar

LAIHONEN, Petteri: Nyelvi tájkép egy csallóközi és egy mátyusföldi faluban. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2012, roč. 14, č. 3, s. 27 – 49. Jyväskylä University Digital Archive. Search in Google Scholar

LANDRY, Rodrigue – BOURHIS, Richard: Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality. In: Journal of Language and Social Psychology, 1997, č. 16, s. 23 – 49.10.1177/0261927X970161002 Search in Google Scholar

LÁSZTITY, Péró: Nyelvi tájkép kutatása Magyarország szerblakta településein. In: A Barátság melléklete (príloha), 2019, č. 4, s. 15 – 19. Search in Google Scholar

MENYHÁRT, Krisztina: A magyarországi bolgárok nyelvi tájképe. In: A Barátság melléklete (príloha), 2019, č. 4, s. 23 – 26. Search in Google Scholar

MIHALOVIČ, Alexander: Zemepisné mená Čívu. Budapest: Tankönyvkiadó 1987. 147 s. Search in Google Scholar

MIHALOVIČ, Alexander: Zemepisné mená Čívu (úryvok). In: 300 rokov v Piliši. Štúdie z minulosti a prítomnosti Čívu – 300 év a Pilisben. Tanulmányok Piliscsév múltjából és jelenéből. Red. A. Divičanová. Čív – Piliscsév: Piliscsévi Települési és Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2002, s. 119 – 127. Search in Google Scholar

PACHNÉ HELTAI, Borbála: Többnyelvűségi Kutatóközpont Nyelvi ideológiák az iskolában: egy német nemzetiségi iskola példája. In: A Barátság melléklete (príloha), 2019, č. 4, s. 28 – 33. Search in Google Scholar

PAPUČEK, Gregor: Mlynky a okolie – Pilisszentkereszt és környéke. 1. diel. Mlynky: Samospráva obce 2000. 49 s. (v maďarskej verzii 46 s.). Search in Google Scholar

SATINSKÁ, Lucia: Bratilicious Prešburg: Napjaink Pozsonya nyelvi tájképének többnyelvűsége. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2013, roč. 15, č. 2, s. 89 – 108. Search in Google Scholar

SATINSKÁ, Lucia: Jazyková krajina Bratislavy: Dunajská ulica = Linguistic Landscape of Bratislava: Dunajská street. In: Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie. Zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 6. – 7. 9. 2012 v Banskej Bystrici. Ed. V. Patráš. Banská Bystrica: Belianum 2014, s. 157 – 167. Search in Google Scholar

SCOLLON, Ron – WONG SCOLLON, Suzie: Discourses in Place. Language in the Material World. London: Routledge 2003. 242 s.10.4324/9780203422724 Search in Google Scholar

SLOBODA, Marián – SZABÓ GILINGER, Eszter – ŠIMIČIĆ, Lucija – VIGERS, Dick: Carrying out a language policy change: Advocacy coalitions and the management of liguistic landscape. In: Current Issues in Language Planning, 2010, roč. 11, č. 2, s. 95 – 113.10.1080/14664208.2010.505067 Search in Google Scholar

SLOBODA, Marián – SZABÓ GILINGER, Eszter – ŠIMIČIĆ, Lucija – VIGERS, Dick: The policies on public signage in minority languages and their reception in four traditionally bilingual European locations. 2012, s. 51 – 57. Dostupné na: http://www.academia.edu/12637934/The_policies_on_public_signage_in_minority_languages_and_their_reception_in_four_traditionally_bilingual_European_locations. [cit. 29. 1. 2019] Search in Google Scholar

Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich mimo územia Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 1997. 105 s. Search in Google Scholar

SVETOŇ, Ján: Slováci v Maďarsku. Bratislava: Vedecká spoločnosť pre zahraničných Slovákov 1942. 190 s. Search in Google Scholar

SVETOŇ, Ján: Slováci v európskom zahraničí. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení 1943. 125 s. Search in Google Scholar

SZABÓ, Orsolya: Kettős identitás? Budapest és Piliscsév szlovák közösségei. In: Változatok a kettős identitásra. Red. Gy. Bindorffer. Budapest: Gondolat – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2007, s. 63 – 109. Dostupné na: https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/archive/357.pdf. [cit. 20. 3. 2020] Search in Google Scholar

SZABÓ, Tamás Péter: Ágencia és a változatosság kezelése magyarországi iskolák nyelvi tájképében. In: Sztenderd – nem sztenderd. Eds. I. Kozmács – I. Vančo. Lakitelek: Antológia 2016, s. 231 – 242. Search in Google Scholar

SZABÓ, Tamás Péter: Keresztény iskolai nyelvi tájkép. In: Regio, 2017, roč. 25, č. 3, s. 82 – 112.10.17355/rkkpt.v25i3.173 Search in Google Scholar

ŠTOLC, Jozef: Nárečie troch slovenských ostrovov v Maďarsku. Bratislava 1949, s. 36. Search in Google Scholar

TISZOVSZKÁ, Zuzana: Jeles napi szokások Piliscséven. In: 300 rokov v Piliši. Štúdie z minulosti a prítomnosti Čívu – 300 év a Pilisben. Tanulmányok Piliscsév múltjából és jelenéből. Red. A. Divičanová. Čív – Piliscsév: Piliscsévi Települési és Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2002, s. 77 – 88. Search in Google Scholar

TUSKA, Tünde – UHRIN, Erzsébet: A 300 éves Békéscsaba kiemelt rendezvényeinek nyelvi tájképe (részlet). In: A Barátság melléklete (príloha), 2019, č. 4, s. 26 – 28. Search in Google Scholar

TUSKA, Tünde – UHRIN, Erzsébet: A 300 éves Békéscsaba rendezvénysorozatának nyelvi tájképe. In: Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül: Válogatás a 20. Élőnyelvi Konferencia (Budapest, 2018. augusztus 30. – szeptember 1.) előadásaiból. Eds. J. I. Heltai, – B. Oszkó. Budapest: Nyelvtudományi Intézet 2020, s. 454 – 463. Search in Google Scholar

TUŠKOVÁ, Tünde – UHRINOVÁ, Alžbeta: Jazykový obraz jubilejných osláv v Békešskej Čabe. In: Dolnozemský Slovák. Časopis Slovákov v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku, 2018, roč. 23/38, č. 3 – 4, s. 12 – 17. Search in Google Scholar

KSH = Štatistické údaje o sčítaní obyvateľov: 2011. évi népszámlálás. 3. Területi adatok. 3. 12. Komárom-Esztergom megye. Központi Statisztikai Hivatal (Sčítanie obyvateľov Maďarska) 2013. 218 s. Dostupné na: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_12_2011.pdf. [cit. 20. 3. 2020] Search in Google Scholar

Zákon o právach menšín: 2011. évi törvény a nemzetiségek jogairól. Dostupné na: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100179.tv. [cit. 29. 4. 2020] Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD