1. bookVolume 72 (2021): Issue 1 (June 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Class term as a part of the proper name or as an appellative identification of the onymic object and the consequences of its understanding on capitalization

Published Online: 27 Sep 2021
Volume & Issue: Volume 72 (2021) - Issue 1 (June 2021)
Page range: 57 - 79
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

According to the principles of standardization of anoikonyms (minor place-names) and following the rules of Slovak orthography, the appellative expressing the type of a certain object is written with a small initial letter if it is not part of the name and stands before the name. This rule generally applies to all proper names. However, in some cases this appellative is understood as part of the name and it therefore tends to be written also with a capital initial letter. The paper deals with explanation of differences between the appellative member, the appellative component of a proper name, which is part of a proper name, and the information about a proper name in the form of an appellative, which is part of the onymic content of a proper name, but which is not part of a proper name. The author explains this problem on the basis of V. Blanár’s theory, which is based on the content understanding (designation) of proper names and on the interrelatedness of linguistic and onomastic status of the proper name and on the using of proper names in communication. In Czech onomastics, R. Šrámek holds similar theoretical bases.

Keywords

BENEŠ, Martin: Psaní velkých písmen v tzv. druhové složce pojmenování. In: Naše řeč, 2012, roč. 95, č. 4, s. 169 – 180. Search in Google Scholar

BENEŠ, Martin: Psaní velkých písmen v současné češtině. In: Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. Eds. S. Ondrejovič – J. Vrábľová – A. Krausová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2013, s. 268 – 274. Search in Google Scholar

DANEŠ, František: Nominativ jmenovací. In: Naše řeč, 1949, roč. 33, č. 1, s. 54 – 57. Search in Google Scholar

BLANÁR, Vincent: Apelatívna a propriálna sémantika. In: Jazykovedný časopis, 1980, roč. 31, č. 1, s. 3 – 13. Search in Google Scholar

BLANÁR, Vincent: Teória vlastného mena. (Status, organizácia a fungovanie v spoločenskej komunikácii.) Bratislava: Veda 1996a. 250 s. Search in Google Scholar

BLANÁR, Vincent: Medzi apelatívom a vlastným menom. In: 12. slovenská onomastická konferencia a 6. seminár Onomastika a škola. Prešov 25. – 26. 10. 1995. Zborník referátov. Zost. M. Majtán – F. Ruščák. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove 1996b, s. 13 – 21. Search in Google Scholar

BLANÁR, Vincent: Niekoľko myšlienok o Pravidlách (a pravidlách) slovenského pravopisu. In: Slavica Slovaca, 1999, roč. 34, č. 1, s. 52 – 63. Search in Google Scholar

BLANÁR, Vincent: Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky. Proper Names in the Light of Theoretical Onomastics. Martin: Matica slovenská 2009. 160 s. Search in Google Scholar

BLANÁR, Vincent – MATEJČÍK, Ján: Živé mená na strednom Slovensku. 1. 1. Designácia osobného mena. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1978. 416 s. Search in Google Scholar

BLANÁR, Vincent – MATEJČÍK, Ján: Živé mená na strednom Slovensku. 1. 2. Distribúcia obsahových modelov. Martin: Osveta 1983. 647 s. Search in Google Scholar

DOKULIL, Miloš: Status tzv. vlastních názvů. In: Slovo a slovesnost, 1977, roč. 38, č. 4, s. 311 – 319. Search in Google Scholar

DVONČ, Ladislav: Zásady písania veľkých písmen vo vlastných menách. In: Slovenská reč, 1958, roč. 23, č. 4, s. 222 – 229. Search in Google Scholar

DVONČ, Ladislav: O písaní veľkých písmen vo viacslovných zemepisných názvoch. In: Kultúra slova, 1993, roč. 27, č. 9 – 10, s. 288 – 293. Search in Google Scholar

Encyklopédia jazykovedy. Zost. J. Mistrík. Bratislava: Obzor 1993. 516 s. Search in Google Scholar

GAŁKOWSKI, Artur: Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011. 388 s. Search in Google Scholar

GARANČOVSKÁ, Lenka: Chrématonymá mliekarenského priemyslu na Slovensku. In: Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie (Trnava 12. – 14. 9. 2007). Zost. J. Hladký – I. Valentová. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity – Veda 2010, s. 427 – 436. Search in Google Scholar

GARANČOVSKÁ, Lenka: Status pragmatoným – chaos alebo systém? In: Jednotlivé a všeobecné v onomastike. Zborník referátov z 18. slovenskej onomastickej konferencie (Prešov 12. – 14. 9. 2011). Ed. M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2012, s. 280 – 289. Search in Google Scholar

HARVALÍK, Milan: K přechodům mezi apelativní a propriální sférou jazyka. In: Súradnice súčasnej onomastiky. Zborník materiálov zo 16. slovenskej onomastickej konferencie. Zost. M. Považaj – P. Žigo. Bratislava: Veda – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2007, s. 49 – 54. Search in Google Scholar

HORECKÝ, Ján: Logonomastika ako onomastická disciplína. In: Jazyková a mimojazyková stránka vlastných mien. 11. slovenská onomastická konferencia. Nitra 19. – 20. 5. 1994. Zborník referátov. Zost. E. Krošláková. Bratislava – Nitra: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Vysoká škola pedagogická v Nitre 1994, s. 76 – 78. Search in Google Scholar

Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR. Dostupná na: https://prirucka.ujc.cas.cz/. [cit. 10. 12. 2020] Search in Google Scholar

Jazyková poradňa. S akým začiatočným písmenom sa píšu spojenia: o/Obec Tovarníky, o/Okres Topoľčany a n/Nitriansky kraj. Dostupné na: https://jazykovaporadna.sme.sk/q/8944/. [cit. 15. 4. 2021] Search in Google Scholar

KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. 4., doplnené a upravené vydanie. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2003. 985 s. Search in Google Scholar

KRIŠTOF, Štefan: Osobné mená bývalej Tekovskej stolice. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1969. 308 s. Search in Google Scholar

MAJTÁN, Milan: Chotárne názvy vetného typu. In: Slovenská reč, 1972, roč. 37, s. 140 – 143. Search in Google Scholar

MAJTÁN, Milan: Štruktúrne typy slovenských chotárnych názvov. In: 4. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 9. – 10. novembra 1971. Zborník materiálov. Red. M. Majtán. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1973, s. 147 – 160. Search in Google Scholar

MAJTÁN, Milan: Vývin priezvisk na Slovensku. In: Slovenská reč, 1994, roč. 59, č. 1, s. 30 – 37. Search in Google Scholar

MAJTÁN, Milan: Z lexiky slovenskej toponymie. Bratislava: Veda 1996. 192 s. Search in Google Scholar

MAJTÁN, Milan: Prostriedky identifikácie. In: Život medzi apelatívami a propriami. Zborník venovaný Dr. h. c. prof. PhDr. Vincentovi Blanárovi, DrSc., k deväťdesiatym narodeninám. Jazykovedné štúdie. 29. Bratislava: Veda 2011, s. 15 – 19. Search in Google Scholar

MATEJČÍK, Ján: Apelatíva v živých osobných menách. In: Zborník referátov z 9. slovenskej onomastickej konferencie (26. – 28. 6. 1985 Nitra). Zost. M. Majtán. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1987, s. 245 – 251. Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin: Onymická a deonymická nominácia. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2018. 202 s. Search in Google Scholar

ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia – FURDÍK, Juraj: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1984. 232 s. Search in Google Scholar

PLESKALOVÁ, Jana: K hranici mezi apelativy a proprii (na materiálu pomístních jmen). In: Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 1978, roč. 19, č. 3 – 4, s. 296 – 300. Search in Google Scholar

PLESKALOVÁ, Jana: Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Jinočany: H&H 1992. 151 s. Search in Google Scholar

Praktická pravopisná príručka. Sprac. I. Ripka – M. Imrichová – J. Skladaná. Bratislava: Ottovo nakladateľstvo 2008. 752 s. Search in Google Scholar

PRAVDOVÁ, Markéta – SVOBODOVÁ, Ivana (eds.): Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia 2014. 533 s. Search in Google Scholar

Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným a gramatickým slovníčkom. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1953 (dotlač 1954, zred. vyd. 1957). 408 s. Search in Google Scholar

Pravidlá slovenského pravopisu. 4. vyd. Bratislava: Veda 2013. 590 s. Search in Google Scholar

Smernica na štandardizáciu geografických názvov v znení dodatku č. 1. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 2015. 26 s. Dostupná na: http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/dokumenty-k-cinnosti/smernica_s_dodatkom.pdf. [cit. 10. 12. 2020] Search in Google Scholar

SVOBODA, Jan a kol.: Osnoven sistem i terminologija na slovenskata onomastika. Skopje: Makedonska akademija na naukite i umetnostite 1983. 412 s. Search in Google Scholar

SVOBODOVÁ, Ivana a kol.: Psaní velkých písmen v češtině. Praha: Academia 2015. 352 s. Search in Google Scholar

ŠRÁMEK, Rudolf: Toponymické modely a toponymický systém. In: Zborník materiálov zo 4. slovenskej onomastickej konferencie. Zost. M. Majtán. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1973, s. 135 – 145. Search in Google Scholar

ŠRÁMEK, Rudolf: Úvod do obecné onomastiky. Brno: Masarykova univerzita 1999. 191 s. + mapové prílohy. Search in Google Scholar

ŠRÁMEK, Rudolf: Etymon, pojmenovací motiv a význam vlastních jmen. In: Jezikoslovni zapiski 2007, roč. 13, č. 1 – 2, s. 459 – 469; publikované tiež In: Rudolf Šrámek: Labyrintem vlastních jmen a nářečí. Studie osobností brněnské lingvistiky. VI. Eds. J. Dvořák – P. Malčík. Brno: Host 2016, s. 127 – 136. Search in Google Scholar

ŠRÁMEK, Rudolf: Propriální sféra jazyka a hranice vlastních jmen. In: 19. slovenská onomastická konferencia (Bratislava 28. – 30. apríla 2014). Zborník referátov venovaný PhDr. Milanovi Majtánovi, DrSc., k osemdesiatym narodeninám. Ed. I. Valentová. Bratislava: Veda 2015, s. 46 – 54. Search in Google Scholar

ŠRÁMEK, Rudolf: Propriální sféra jazyka a propriální prostor společnosti. In: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Eds. O. Orgoňová – A. Bohunická – G. Múcsková – Z. Popovičová Sedláčková. Bratislava: Univerzita Komenského 2017, s. 82 – 91. Search in Google Scholar

ŠRÁMEK, Rudolf: Model obecného konceptu a struktury funkční onomastiky. In: Ze studiów nad nazwami własnymi. Eds. A. Siwiec – I. Domaciuk-Czarny – M. Kojder. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej 2020, s. 131 – 150. Search in Google Scholar

ŠTÍCHA, František a kol.: Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia 2013. 974 s. Search in Google Scholar

Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2011. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky 2014. 336 s. Search in Google Scholar

TUŠKOVÁ, Jana: Transonymizace a chrématonyma. In: Chrematonimia jako fenomen współczesności. Red. M. Biolik – J. Duma. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2011, s. 485 – 491. Search in Google Scholar

TUŠKOVÁ, Jana: Transonymizace oikonym a její projevy v morfologické rovině. In: Acta onomastica, 2012, roč. LIII, s. 323 – 333. Search in Google Scholar

VALENTOVÁ, Iveta: Čo je nové v Akadémii/akadémii? K zástupnosti skrátených názvov a ich ortografii. In: Slovenská reč, 2015, roč. 80, č. 3 – 4, s. 210 – 218. Search in Google Scholar

VALENTOVÁ, Iveta: Apelatívny člen, apelatívny komponent propria a informácia o propriu v podobe apelatíva. In: Vlastní jména v textech a kontextech. Eds. E. Minářová – D. Sochorová – J. Zítková. Brno: Masarykova univerzita 2014, s. 40 – 46. Search in Google Scholar

VALENTOVÁ, Iveta: Lexika slovenských terénnych názvov. (Koncepcia lexikografického spracovania.) Bratislava: Slovak Academic Press 2018. 220 s. Dostupné na: https://www.juls.savba.sk/pub_lstn.html. Search in Google Scholar

VALENTOVÁ, Iveta: Problematika písania veľkých písmen v toponymách v slovenčine. In: Slovenská reč, 2020, roč. 85, č. 2, s. 162 – 190. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo